IP-PP2-443-537/07-2/AZ

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 17 stycznia 2008 r. Izba Skarbowa w Warszawie IP-PP2-443-537/07-2/AZ

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony, przedstawione we wniosku z dnia 26 października 2007 r. (data wpływu 2 listopada 2007 r.) - o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących - jest prawidłowe

UZASADNIENIE

W dniu 2 listopada 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. jest prawidłowe.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca jest podatnikiem podatku VAT objętym obowiązkiem stosowania kas fiskalnych i prowadzi ewidencję sprzedaży dla osób fizycznych użytkując kasy rejestrujące w całej sieci sprzedaży.

W dniu 28 września spółkaY sp. z o.o. dokonała zakupu przedsiębiorstwa od spółki X sp. z o.o. W przedsiębiorstwie X nie dokonywano sprzedaży dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i w związku z tym nie stosowano do rejestracji sprzedaży kas fiskalnych.

Spółka Y sp. z o.o. nie zamierza prowadzić sprzedaży dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej w sieci sprzedaży przejętej od X sp. z o.o.

Y sp. z o.o. dokonuje sprzedaży ciekłych gazów technicznych oraz propanu-butanu w procedurze zawieszenia poboru akcyzy, wyłącznie dla podmiotów i osób prowadzących działalność gospodarczą.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy w przedstawionym powyżej stanie faktycznym, przy założeniu kontynuowania dotychczasowej praktyki braku sprzedaży dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej w sieci przejętej od X, Y sp. z o.o. ma obowiązek ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących w całej sieci sprzedaży czy tylko w części objętej obowiązkiem przed zakupem przedsiębiorstwa od X sp. z o.o....

Zdaniem Wnioskodawcy, nie ma obowiązku rozszerzenia ewidencji przy pomocy kas fiskalnych na całą sieć sprzedaży.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Należy zatem wskazać, iż z treści tego przepisu nie wynika obowiązek ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy rejestrującej sprzedaży na rzecz osób prowadzących działalność gospodarczą.

Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny należy stwierdzić, że ww. przepisy dotyczące obowiązku rejestracji obrotu i kwot podatku należnego przy użyciu kasy fiskalnej nie mają zastosowania w odniesieniu do sprzedaży na rzecz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą bez względu na to czy sprzedaż ta dokonywana jest w ramach prowadzonej działalności usługowej, handlowej czy też innej, a zatem nie mają zastosowania także do sprzedaży świadczonej przez przejęte przedsiębiorstwo, które nie dokonuje sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

Obowiązek stosowania kasy rejestrującej dotyczy tych punktów (z sieci sprzedaży), w których dokonywana jest sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników. W miejscach sprzedaży, gdzie taka sprzedaż nie jest dokonywana nie ma obowiązku instalowania kasy rejestrującej.

Reasumując, Wnioskodawca nie ma obowiązku rozszerzenia ewidencji przy pomocy kas fiskalnych na całą sieć sprzedaży.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl