Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 29 lutego 2008 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IP-PP2-443-155/07-2/IB

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 22 stycznia 2008 r. (data wpływu 28 stycznia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie czy odsetki od niespłaconej części ceny nieruchomości rozłożonej na raty podlegają podatkowi od towarów i usług - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 stycznia 2008 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie czy odsetki od niespłaconej części ceny nieruchomości rozłożonej na raty podlegają podatkowi od towarów i usług.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Urząd Miasta X zgodnie z art. 23 ustawy o gospodarce nieruchomościami, gospodaruje nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa oraz Gminy X. Nieruchomości te mogą być przedmiotem obrotu, a w szczególności sprzedaży, zamiany, zrzeczenia się, oddania w wieczyste użytkowanie. Sprzedaż nieruchomości wymaga zgodnie z art. 27 ustawy, zawarcia umowy w formie aktu notarialnego. Odbywa się w drodze przetargu lub w drodze bezprzetargowej. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. Zaś cena nieruchomości sprzedanej w drodze bezprzetargowej może zostać rozłożona na raty, na czas nie dłuższy niż 10 lat - art. 70 ustawy. Wierzytelność z tego tytułu w stosunku do nabywcy podlega zabezpieczeniu przez ustanowienie hipoteki. Pierwsza rata podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy/aktu notarialnego/, a następne raty podlegają zapłacie w terminach ustalonych przez strony w umowie - art. 70 ust. 2 ustawy. Rozłożona na raty niespłacona część ceny nieruchomości podlega oprocentowaniu z zastosowaniem stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski - art. 70 ust3 ustawy.

W przypadku sprzedaży nieruchomości ma zastosowanie art. 19 ust. 1 ustawy o VAT stanowiący iż obowiązek podatkowy powstaje z chwilę wydania towaru lub wykonania usługi oraz art. 19 ust. 4 zgodnie z którym jeżeli dostawa towaru lub wykonanie usługi powinny być potwierdzone fakturą obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż w 7 dniu, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi. Zgodnie z powyższym uregulowaniem Urząd Miasta X w momencie sprzedaży nieruchomości wystawia fakturę na całą kwotę należności głównej. Odsetki naliczone od części kwoty rozłożonej na raty nie są wliczane do podstawy opodatkowania. Naliczane są one po przekazaniu towaru nabywcy jak również po zapłaceniu we wskazanym terminie kolejnych rat. Nabywca nieruchomości po zapłaceniu kolejnej raty otrzymuje notę odsetkową, z ustalonymi za dany okres odsetkami.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy odsetki od niespłaconej części ceny nieruchomości rozłożonej na raty podlegają podatkowi od towarów i usług.

Zdaniem Urzędu Miasta X odsetki nie spełniają definicji odpłatnej dostawy towarów oraz odpłatnego świadczenia usług na terytorium kraju, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Nie stanowią one również obrotu w rozumieniu art. 29 ustawy. Odsetki od płaconych rat traktuje się jak należności uboczne. Podobnie jak odsetki innych należności rozkładanych na raty na podstawie art. 43 ustawy o finansach publicznych, stanowią one bowiem ekwiwalent za udzieloną w spłacie ulgę.

Reasumując, zdaniem Urzędu Miasta X odsetki wynikające z rozłożenia należności głównej na raty na podstawie art. 70 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami jak również art. 43 ustawy o finansach publicznych, nie podlegają podatkowi od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Dyspozycja powyższego przepisu w związku z art. 8 ustawy wskazuje, iż opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega świadczenie usług rozumiane jako świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ustawy.

Przepis art. 29 ust. 1 cyt. ustawy stanowi, że podstawą opodatkowania jest obrót, czyli cała kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje zatem całość świadczenia należnego od nabywcy. Z kolei cena, zgodnie z definicją ceny zawartą w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. z 2001 r. Nr 97, poz. 1050z późn. zm.) - jest wartością wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest zobowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę. W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym.Zatem podstawą opodatkowania z tytułu sprzedaży towaru na raty jest obrót - czyli zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy o VAT - kwota należna z tytułu sprzedaży tego towaru pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Kwota należna w przypadku sprzedaży ratalnej wynikać powinna z umowy zawartej pomiędzy dostawcą a nabywcą towaru.Ustalenie podstawy opodatkowania przy sprzedaży ratalnej powinno wynikać z umowy zawartej między stronami. Jeżeli z umowy nie będzie wynikać, iż do kwoty należnej przyjmuje się również kwotę odsetek doliczanych do każdej z płaconych przez nabywcę rat, wówczas odsetki te nie zwiększają podstawy opodatkowania podatkiem VAT.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Urząd nalicza odsetki od części kwoty rozłożonej na raty, które naliczane są po przekazaniu towaru nabywcy jak również po zapłaceniu we wskazanym terminie kolejnych rat. Mając na uwadze powyższe, jeżeli umowa została zawarta z powołaniem na ust. 1 art. 43 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104) i ze względu na interes dłużnika lub interes publiczny spłata należności została rozłożona na raty (poprzez udzielenie ulgi, o jakiej mowa w § 2 art. 43) to stanowią one ekwiwalent za udzieloną w spłacie ulgę i w związku z powyższym nie podlegają ustawie o podatku od towarów i usług.

Reasumując tut. Organ podatkowy stwierdza iż zapłata odsetek z tytułu płatności na raty należności pieniężnych za zakup nieruchomości w drodze bezprzetargowej, nie jest wypłatą wynagrodzenia za świadczenie wykonane przez kontrahenta, ale stanowi swoistego rodzaju konsekwencję za szczególny rodzaj zapłaty jaką jest rozłożenie należności na raty. Ponadto (jak wynika z opisanego stanu faktycznego) wliczenie odsetek do podstawy opodatkowania przy sprzedaży ratalnej nie wynika z zawartej między stronami umowy, w związku z powyższym zapłacone odsetki nie podlegają ustawie o podatku od towarów i usług. Mając na uwadze powyższe należało orzec jak w sentencji.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Biuro Krajowej Informacji Podatkowej, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl