Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 17 września 2008 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IP-PB3-423-919/08-2/GJ

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 20 czerwca 2008 r. (data wpływu 30 czerwca 2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnienia od podatku dochodowego środków z Europejskiego Funduszu Społecznego - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 czerwca 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnienia od podatku dochodowego środków z Europejskiego Funduszu Społecznego.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca zamierza ubiegać się jako Partner zawartego Konsorcjum o udzielenie przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) pomocy finansowej współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego, w formie dotacji w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet 2 Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw. PARP jest Instytucją Pośredniczącą II stopnia (Instytucją Wdrażającą) w ramach priorytetu 2 - Rozwój wykwalifikowanej i zdolnej do adaptacji siły roboczej. PARP odpowiedzialna jest za realizację Poddziałania 2.1.1. Rozwój kapitału ludzkiego przedsiębiorstw - projekty konkursowe oraz Poddziałania 2.1.2 Partnerstwo dla zwiększania adaptacyjności - projekty konkursowe realizowane przez partnerów społecznych w ramach Działania 2.1 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki.

Wskazana pomoc finansowa pochodzi z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, jest przeznaczona dla beneficjenta ostatecznego i jest przyznawana jako objęta Narodową Strategią Spójności na podstawie ustawy z dnia z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2006 r. Nr 227, poz. 1658 z późn. zm.).

Zgodnie z wytycznymi PARP do ubiegania się o dofinansowanie projektu uprawnieni są:

1.

przedsiębiorcy;

2.

podmioty działające na rzecz zatrudnienia, rozwoju zascbów ludzkich lub potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców.

Projektodawcy mogą składać wnioski wspólnie z Partnerami. Partnerem może być wyłącznie przedsiębiorca lub podmiot działający na rzecz zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich lub potencjału adaptacyjnego. Za właściwą realizację projektu odpowiada Projektodawca, pełniący funkcję Lidera.

Projektodawcę i jego Partnerów musi wiązać umowa (porozumienie), jednoznacznie określająca reguły partnerstwa, tym zwłaszcza jednoznacznie wskazująca wiodącą rolę Projektodawcy, odpowiedzialnego za całość projektu i jego rozliczanie wobec PARP. Umowa musi zawierać:

* cel partnerstwa,

* zadania i obowiązki Partnerów w związku z realizacją projektu,

* plan finansowy w podziale na partnerów oraz zasady zarządzania finansami,

* zasady komunikacji i przepływu informacji w partnerstwie,

* zasady podejmowania decyzji w partnerstwie,

* sposób monitorowania i kontroli projektu.

Umowa (porozumienie) musi zostać dołączona do umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

Stroną umowy o dofinansowanie projektu może być wyłącznie Projektodawca.

Pomoc finansowa przyznawana jest w danym tu przypadku beneficjentowi - Partnerowi Konsorcjum jako podmiotowi działającemu na rzecz zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich lub potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców. Jej efektem jest dofinansowanie projektów szkoleń (ogólnych i specjalistycznych), dokonywane za pośrednictwem Lidera Konsorcjum.

Wnioskodawca występuje tu jako podmiot wykonujący projekty szkoleniowe, na rzecz beneficjentów ostatecznych, na podstawie umowy Konsorcjum, która jest elementem umowy o dofinansowanie zawartej z PARP z Liderem Konsorcjum. Zgodnie z art. 5 pkt 1 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju beneficjent oznacza - osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, realizującą projekty finansowane z budżetu państwa lub ze źródeł zagranicznych na podstawie decyzji lub umowy o dofinansowanie projektu.

W związku z powyższym powstaje pytanie:

Czy pozyskane przez Wnioskodawcę środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, stanowią dla Wnioskodawcy przychód zwolniony z podatku dochodowego zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 23 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w zakresie w jakim pochodzą od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych z bezzwrotnej pomocy, oraz w art. 17 ust. 1 pkt 47 lub 48 cyt. ustawy w zakresie w jakim pochodzą z dotacji budżetu państwa.

Zdaniem Spółki dofinansowanie w formie dotacji stanowi dla Wnioskodawcy, jako dla beneficjenta, przychód zwolniony z podatku dochodowego od osób prawnych. Mimo, że środki z dotacji rozwojowej pozyskiwane są za pośrednictwem Lidera Konsorcjum (podmiot, który bezpośrednio zawiera umowę o dofinansowanie), pochodzą jednak z PARP i stanowią dotację przyznaną na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej z PARP. Dotacja jest przyznawana na rzecz całego Konsorcjum - wszystkich jego Partnerów.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 23 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zwolnione z podatku są:

"dochody uzyskane przez podatników od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych, pochodzące ze środków bezzwrotnej pomocy, w tym także ze środków z programów ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej i z programów NATO, przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej, właściwego ministra lub agencje rządowe; w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej na rzecz podmiotów, którym służyć ma ta pomoc"

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 47 i 48 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zwolnione z podatku są:

"dotacje otrzymane z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z wyjątkiem dopłat do oprocentowania kredytów bankowych w zakresie określonym w odrębnych ustawach";

"kwoty otrzymane od agencji rządowych, jeżeli agencje otrzymały środki na ten cel z budżetu państwa, z wyjątkiem dopłat do oprocentowania kredytów bankowych w zakresie określonym w odrębnych ustawach".

Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm), w brzmieniu obowiązującym obecnie od 1 stycznia 2007 r. (w art. 106 ust. 2 pkt 3a) określa środki pomocowe pochodzące z funduszy strukturalnych UE oraz krajowych środków przeznaczonych na realizację tych programów jako dotacje rozwojowe. Zgodnie z art. 106 ust. 2 pkt 3a tej ustawy dotacjami są, podlegające szczególnym zasadom rozliczania, wydatki budżetu państwa przeznaczone na: realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, lub projektów realizowanych w ramach tych programów, zwane dalej "dotacjami rozwojowymi".

W art. 3 ust. 5 pkt 2 ustawy o finansach publicznych określono zaś, że do środków publicznych (środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu EFTA) zalicza się środki pochodzące z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rybołówstwa.

Wymienione dotacje rozwojowe uzyskane w 2008 r. u osób prawnych są zwolnione od podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 23 lub art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, niezależnie od tego czy są uznawane za pozyskane bezpośrednio z funduszy unijnych, czy za pośrednictwem krajowego budżetu państwa.

Wnioskodawca w obecnie obowiązującym stanie prawnym spełnia warunki zastosowania zwolnienia z podatku dochodowego, w przedstawionym zakresie środków pozyskanych na realizację projektów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego, stwierdzam co następuje:

Znowelizowana ustawa o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (Dz. U. Nr 249, poz. 2104) (nowela z dnia 8 grudnia 2006 r. - Dz. U. Nr 249, poz. 1832), która weszła w życie w dniu 29 grudnia 2006 r. w art. 5 ust. 1 pkt 2) określiła, że środkami publicznymi są m.in. środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA). Do środków, o których mowa w ww. ust. 1 pkt 2) zalicza się:

1)

środki przeznaczone na realizację programów przedakcesyjnych;

2)

środki pochodzące z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rybołówstwa;

3)

środki:

a.

Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej " Sekcja Gwarancji",

b.

Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji,

c.

Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich,

3a) niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA):

a.

Norweskiego Mechanizmu Finansowego,

b.

Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego,

c.

Szwajcarskiego Mechanizmu Finansowego;

4)

inne środki.

Zmiana statusu środków unijnych i włączenie ich do budżetu państwa w ustawie o finansach publicznych powoduje, że programy operacyjne od 2007 r. są finansowane według zasad określonych w znowelizowanej ustawie o finansach publicznych. Środki pomocowe pochodzące z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, jak i współfinansujących środków krajowych przeznaczone na realizację tych programów operacyjnych są wydatkami budżetu państwa jako dotacje rozwojowe (art. 106 ust. 2 pkt 3a ustawy o finansach publicznych).

Powyższe zmiany w ustawie o finansach publicznych skutkują zastosowaniem na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych odnośnie środków pomocowych innych przepisów niż art. 17 ust. 1 pkt 23 ustawy. U beneficjentów środków pomocowych, uzyskane od 2007 r. przychody pochodzące z dotacji rozwojowych będą wolne od podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych albo art. 17 ust. 1 pkt 48 ustawy, gdy środki te wypłacane będą przez agencje rządowe.

Stosownie do treści przepisu art. 17 ust. 1 pkt 47, wolne od podatku są dotacje otrzymane z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z wyjątkiem dopłat do oprocentowania kredytów bankowych w zakresie określonym w odrębnych ustawach.

W myśl zaś art. 17 ust. 1 pkt 48 wolne od podatku są kwoty otrzymane od agencji rządowych, jeżeli agencje otrzymały środki na ten cel z budżetu państwa, z wyjątkiem dopłat do oprocentowania kredytów bankowych w zakresie określonym w odrębnych ustawach.

Konsekwencją zwolnienia dotacji rozwojowych od podatku dochodowego jest brak możliwości zaliczenia sfinansowanych nimi wydatków do kosztów podatkowych (art. 16 ust. 1 pkt 58 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).

Biorąc powyższe pod uwagę, środki które otrzyma Spółka jako Partner od Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości będzie korzystała ze zwolnienia w podatku dochodowym od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 48 ustawy, a nie jak wskazano we wniosku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 23 w zakresie w jakim pochodzą od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych z bezzwrotnej pomocy lub art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy w zakresie, w jakim pochodzą z dotacji państwa.

Wobec powyższego w świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe. (EFTA). Do środków, o których mowa w ww. ust. 1 pkt 2) zalicza się:

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji. (EFTA). Do środków, o których mowa w ww. ust. 1 pkt 2) zalicza się:

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl