Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 19 września 2008 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IP-PB3-423-913/08-2/GJ

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Stowarzyszenia przedstawione we wniosku z dnia 16 czerwca 2008 r. (data wpływu 23 czerwca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnienia od podatku dochodowego dochodów uzyskanych z działalności wydawniczej - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 czerwca 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnienia od podatku dochodowego dochodów uzyskanych z działalności wydawniczej.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Stowarzyszenie zgodnie ze Statutem realizuje m.in. cele:

* upowszechnienie wiedzy na temat sztuki współczesnej, architektury, nowych mediów, muzyki...,

* stworzenie platformy do wymiany myśli krytycznej na temat sztuki współczesnej.

Stowarzyszenie realizuje powyższe cele poprzez prowadzenie działalności wydawniczej, informacyjno-promocyjnej, edukacyjnej, gospodarczej, produkcyjnej.

Dochód z działalności wydawniczej, który Stowarzyszenie zaczyna osiągać, w części przeznacza na działalność wydawniczą w celu umożliwienia uzyskiwania dalszego dochodu, w części na cele administracyjne konieczne do utrzymania Stowarzyszenia oraz resztę w całości na realizację zadań statutowych bez podziału między jego członków.

W związku z powyższym zadano pytanie:

Czy dochody Stowarzyszenia uzyskane z działalności wydawniczej (gospodarczej) przeznaczone na kontynuowanie tej działalności, na przedłużenie istnienia Stowarzyszenia oraz na cele statutowe są zwolnione z podatku dochodowego od osób prawnych.

W opinii Stowarzyszenia, dochód uzyskany z działalności wydawniczej na cele wskazane we wniosku jest zwolniony od podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Działalność wydawnicza (gospodarcza) jest prowadzona w celu umożliwienia realizacji zadań statutowych, dla których Stowarzyszenie zostało powołane. Stowarzyszenie wydaje kwartalnik, z którego sprzedaży osiąga dochód w części przeznaczony na jego wydawanie oraz w pozostałej części na cele statutowe. Dochód nie jest przeznaczony do podziału między jego członków.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego stwierdzam co następuje:

Stowarzyszenie, tak jak inne podmioty posiadające osobowość prawną, podlega przepisom ujętym w ustawie dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.).

W myśl art. 7 ust. 1 ww. ustawy przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty; w wypadkach, o których mowa w art. 21 i 22, dotyczącym należności licencyjnych oraz dywidend, przedmiotem opodatkowania jest przychód.

Oznacza to, iż przedmiotem opodatkowania jest co do zasady dochód. Jest to zasada, od której ustawodawca przewidział odstępstwa przewidziane tylko w art. 21 i 22 ww. ustawy, które nie mają zastosowania w sprawie będącej przedmiotem ww. wniosku. Zgodnie z art. 7 ust. 2 tej ustawy dochodem jest nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym. Tak określony dochód stanowi przedmiot opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Ustawodawca w rozdziale 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zwolnił niektóre dochody od podatku dochodowego przy spełnieniu ściśle określonych warunków.

W myśl art. 17 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy wolne od podatku są dochody podatników, z zastrzeżeniem ust. 1c, których celem statutowym jest działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenie wsi w wodę, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz kultu religijnego - w części przeznaczonej na te cele.

Zwolnienie zawarte w tym przepisie jest zwolnieniem warunkowym i zależy od łącznego spełnienia następujących przesłanek:

1.

celem statutowym podatnika musi być działalność wymieniona w tym przepisie,

2.

uzyskane przez niego dochody muszą być wydatkowane na ten cel.

Powyższe oznacza, że zastosowanie przedmiotowego zwolnienia zależy nie tylko od przeznaczenia osiągniętego dochodu na preferowane ustawą cele statutowe, ale także od faktycznego wydatkowania go na te cele. Użyte przez ustawodawcę w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy sformułowanie "w części przeznaczonej na te cele" oznacza, że jeżeli statut będzie przewidywał również realizację innych celów, niż wymienione w tym przepisie, to przeznaczenie dochodów podatnika na realizację tych "innych celów" nie będzie stanowiło podstawy do zwolnienia od opodatkowania.

Należy również zaznaczyć, iż zwolnieniu podlegają takie dochody uzyskiwane z działalności gospodarczej, o ile zostaną przeznaczone na cele statutowe tożsame z celami wymienionymi w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy. Cele Stowarzyszenia powinny być określone w statucie. Muszą być wskazane w sposób ścisły, gdyż organy podatkowe nie są uprawnione do dokonywania wykładni zapisów statutu.

Należy zaznaczyć, iż ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie definiuje takich pojęć jak: oświata, nauka czy kultura. Uzasadnione jest zatem posługiwanie się w tym przypadku definicją występującą w słowniku języka polskiego. Powołując się na językowe znaczenie ww. wyrazów: przez kulturę - należy rozumieć całokształt materialnego i duchowego dorobku ludzkości gromadzony, utrwalany i wzbogacony w ciągu jej dziejów, przekazywany z pokolenia na pokolenie. Przez oświatę należy rozumieć proces upowszechniania wykształcenia i kultury, który ma na celu podnoszenie poziomu umysłowego i wiedzy społeczeństwa. Przez naukę należy rozumieć ogół wiedzy ludzkiej ułożonej w system zagadnień, a także dyscyplinę badawczą odnoszącą się do pewnej dziedziny rzeczywistości.

W przedmiotowej sprawie Stowarzyszenie zgodnie ze statutem realizuje, preferowane przez ustawodawcę, cele oświatowe poprzez upowszechnianie wiedzy na temat sztuki współczesnej, architektury, nowych mediów, muzyki.....Realizuje te cele m.in. poprzez działalność gospodarczą - działalność wydawniczą polegającą na wydawaniu kwartalnika. Ogólnie na pojęcie działalność wydawnicza składają się elementy składowe jak określenie rynku i odbiorców, nakreślenie koncepcji gazety (w szczególności poprzez określenie rodzaju tekstów w niej zamieszczanych, sposobu ilustrowania itp.), rejestrację tytułu, zatrudnianie dziennikarzy, grafików, zbieranie informacji i ich przetwarzanie, zamawianie tekstów, zbieranie reklam i ogłoszeń do gazety, zatwierdzanie do druku, druk we własnym wydawnictwie, bądź zlecenie w zakładzie poligraficznym oraz dystrybucja gazety.

Dochód uzyskiwany z działalności wydawniczej w części przeznaczony na czynności określone wyżej czyli na dalszą działalność wydawniczą nie spełnia przesłanek przeznaczenia go na działalność statutową Stowarzyszenia i tym samym nie korzysta ze zwolnienia.

Natomiast dochód z działalności wydawniczej w części przeznaczonej na cele administracyjne konieczne do utrzymania Stowarzyszenia, korzysta ze zwolnienia o ile dochód ten jest wydatkowany na realizację celów statutowych.

Również dochód uzyskany z działalności wydawniczej (gospodarczej) w części przeznaczonej na realizację zadań statutowych korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawcy, iż zwolnienie od podatku dochodowego od osób prawnych obejmuje cały dochód osiągnięty z działalności gospodarczej jest nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl