IP-PB3-423-568/08-4/ER - Zasady zwolnienia fundacji z podatku dochodowego.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 25 września 2008 r. Izba Skarbowa w Warszawie IP-PB3-423-568/08-4/ER Zasady zwolnienia fundacji z podatku dochodowego.

W odpowiedzi na wezwanie Fundacji z dnia 8 sierpnia 2008 r. (data wpływu 12 sierpnia 2008 r.) do usunięcia naruszenia prawa poprzez zmianę indywidualnej pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego z dnia 21 lipca 2008 r. Nr IP-PB3-423-568/08-2/MK doręczonej w dniu 6 sierpnia 2008 r., złożone na podstawie art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów wyjaśnia, co następuje.

W wyniku ponownej analizy sprawy, z uwzględnieniem zarzutów przytoczonych w wezwaniu do usunięcia naruszenia prawa, stwierdzono że istnieją podstawy do zmiany indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnienia podmiotowego.

W dniu 21 lipca 2008 r., została wydana indywidualna interpretacja, w której stwierdza się, że stanowisko Fundacji w zakresie zwolnienia podmiotowego jest nieprawidłowe.

Organ wydający interpretację stwierdził, iż art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.) reguluje opodatkowanie podatkiem dochodowym dochodów osób prawnych i spółek kapitałowych w organizacji.

Natomiast według art. 6 ust. 1 pkt 5 przedmiotowej ustawy zwalnia się od podatku przedsiębiorstwa międzynarodowe i inne jednostki gospodarcze utworzone przez organ administracji państwowej wspólnie z innymi państwami na podstawie porozumienia lub umowy, chyba że porozumienia te lub umowy stanowią inaczej.

Stosownie do art. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jedn. Dz. U. z 1991 r., Nr 46, poz. 203 z późn. zm.), fundacje mogą być ustanawiane dla realizacji zgodnych z interesami Rzeczypospolitej Polskiej celów społecznie lub gospodarczo użytecznych, szczególnie takich jak: ochrona zdrowia, rozwój gospodarki i nauki, oświata i wychowanie, kultura i sztuka, opieka i pomoc społeczna, ochrona środowiska oraz opieka nad zabytkami.

Fundacje posiadają osobowość prawną tak więc jako osoby prawne są podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych. Jednocześnie nie zostały one wymienione przez ustawodawcę w treści art. 6 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych jako podmioty, które są zwolnione od podatku.

Stąd jeśli w powołanym przez Wnioskodawcę art. 6 ust. 1 pkt 5 ww. ustawy wprowadzającym zwolnienie podmiotowe od podatku dochodowego od osób prawnych ustawodawca nie wymienił fundacji to przepis ten nie może być w niniejszej sprawie zastosowany.

Wskazano, że wszelkie ulgi i zwolnienia jako czyniące wyłom w zasadzie powszechności opodatkowania i równości podmiotów powinny być stosowane ściśle według zasad określonych prawem. Zatem przy interpretacji przepisów dotyczących zwolnień podatkowych zarówno tych podmiotowych jak i przedmiotowych powinno stosować się wykładnię literalną.

Na tle powyższego stwierdzono, że Fundacja, tak jak inne podmioty posiadające osobowość prawną, podlega ogólnym regułom podatkowym przewidzianym w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych i nie przysługuje Jej prawo do skorzystania ze zwolnienia podmiotowego na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 5 tej ustawy.

Na powyższą interpretację, strona dnia 12 sierpnia 2008 r. złożyła wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, zarzucając jej wadliwą interpretacji art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. p podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r., Nr 54, poz. 654 z późn. zm.).

Zdaniem Fundacji, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w wydanej interpretacji dokonał błędnej wykładni przepisu art. 6 ust. 1 pkt 5 u.p.d.o.p. Katalog zwolnień podmiotowych zawarty w art. 6 u.p.d.o.p. określa podmioty zwolnione z podatku dochodowego od osób prawnych niezależnie od występujących przedmiotów opodatkowania. Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 5 u.p.d.o.p. zwolnione od podatku dochodowego od osób prawnych są " (...) przedsiębiorstwa międzynarodowe i jednostki gospodarcze utworzone przez organ administracji państwowej wspólnie z innymi państwami na podstawie porozumienia lub umowy, chyba że porozumienia te lub umowy stanowią inaczej".

Zatem, zgodnie z ww. regulacją, dla skorzystania ze zwolnienia podmiotowego od podatku dochodowego od osób prawnych konieczne jest spełnienie łącznie dwóch warunków:

a.

osoba prawna korzystająca ze zwolnienia musi mieć status:

-

przedsiębiorstwa międzynarodowego albo

-

innej jednostki gospodarczej,

b.

dany podmiot musi być utworzony przez organ administracji państwowej wspólnie z innymi państwami na podstawie porozumienia lub umowy.

Należy ponadto przeanalizować, czy ww. porozumienie lub umowa międzynarodowa nie ustanawiają innych regulacji w zakresie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych. Jeżeli takich odrębnych regulacji nie ustanowiono, dana osoba prawna skorzysta ze zwolnienia podmiotowego w zakresie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych. Odnośnie pierwszego z ww. warunków należy stwierdzić, że Fundacja jest jednostką gospodarczą inną niż przedsiębiorstwo międzynarodowe. Zgodnie z § 11 ust. 1 Statutu Fundacji, Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w szczególności poprzez:

*

wynajem i dzierżawę nieruchomości,

*

zakup skarbowych papierów wartościowych dostępnych na rynku krajowym,

*

lokaty kapitału z pełnym zabezpieczeniem na rachunkach bankowych,

*

przyznawanie dotacji zwrotnych.

W u.p.d.o.p. nie zdefiniowano odrębnie pojęcia "jednostki gospodarczej". Wykładnia gramatyczna pojęcia "jednostki gospodarczej" użytego w art. 6 ust. 1 pkt 5 u.p.d.o.p. prowadzi do wniosku, iż podmiot prowadzący działalność gospodarczą, jakim jest Fundacja, jest jednostką gospodarczą. Fundacja jest bowiem zarazem wyodrębnioną prawnie jednostką, tzn. osobą prawną jak i podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą. Użycie przez ustawodawcę w przedmiotowym przepisie niezdefiniowanego w ustawie określenia "jednostka gospodarcza" świadczy o braku woli ograniczenia kręgu podmiotów korzystających ze zwolnienia podmiotowego ze względu na ich formę prawną.

Ograniczenie kręgu beneficjentów tego zwolnienia wynika z drugiego warunku zawartego w art. 6 ust. 1 pkt 5 u.p.d.o.p. tzn. warunku utworzenia danego podmiotu przez organ administracji państwowej wspólnie z innymi państwami na podstawie porozumienia lub umowy. Także drugi z tych warunków został w przedmiotowej sprawie spełniony. Fundacja została ustanowiona przez organ administracji państwowej, tj. przez Ministra Finansów działającego w imieniu Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej wspólnie z Rządem Republiki Federalnej Niemiec na podstawie Wspólnego Oświadczenia Prezesa Rady Ministrów Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Kanclerza Republiki Federalnej Niemiec z dnia 14 listopada 1989 r. oraz Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Rządem Republiki Federalnej Niemiec o udzielenie kredytu finansowego z dnia 9 października 1975 r. Ponadto ani Umowa ani Wspólne Oświadczenie nie wykluczają możliwości zastosowania zwolnienia podmiotowego od podatku dochodowego od osób prawnych.

W związku z powyższym, jako że Fundacja nie jest wykluczona z katalogu innych jednostek gospodarczych, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 5 u.p.d.o.p. oraz w związku z tym, iż Fundacja spełnia pozostałe przesłanki zawarte w tym przepisie, korzysta ona ze zwolnienia podmiotowego od podatku dochodowego od osób prawnych.

Mając powyższe na względzie, Fundacja wnosi o usunięcie naruszenia prawa i zmianę interpretacji indywidualnej.

Odnosząc się do zarzutów przedstawionych w wezwaniu, stwierdzić należy, iż zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.), zwalnia się od podatku przedsiębiorstwa międzynarodowe i inne jednostki gospodarcze utworzone przez organ administracji państwowej wspólnie z innymi państwami na podstawie porozumienia lub umowy, chyba że porozumienia te lub umowy stanowią inaczej.

Zawarte w powyższym artykule zwolnienie od podatku dochodowego, stanowi zasadę, od której mogą istnieć odstępstwa, wynikające w tym przypadku z porozumień i umów, na podstawie których powołano do życia ww. jednostki.

Możliwość tworzenia przedsiębiorstw mieszanych dopuszcza art. 10 ustawy z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 112, poz. 981 z późn. zm.). Zgodnie z tym przepisem organy administracji państwowej mogą tworzyć i likwidować przedsiębiorstwa międzynarodowe wspólnie z innymi państwami. Warunki tworzenia i likwidowania oraz zasady funkcjonowania takich przedsiębiorstw określają porozumienia i umowy między zainteresowanymi państwami.

Zwolnienie to dotyczy przedsiębiorstw tworzonych według terminologii stosowanej w ustawie o przedsiębiorstwach państwowych przez naczelne i centralne organy administracji państwowej, czyli Radę Ministrów, Prezesa Rady Ministrów, ministrów, przewodniczących komitetów wchodzących w skład Rady Ministrów oraz kierowników centralnych urzędów administracji rządowej. Zwolnieniem tym mogą być objęte również działające w innej formie niż przedsiębiorstwo jednostki gospodarcze, jeżeli spełnione zostaną zawarte w ww. przepisie warunki dotyczące ich utworzenia.

Istotą zwolnienia podmiotowego określonego w art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy jest to, by dana organizacja, przedsiębiorstwo międzynarodowe lub jednostka gospodarcza utworzona przez organ administracji państwowej z innym państwem korzystały ze zwolnienia od podatku z uwagi na fakt, że stronami tworzącymi dane przedsiębiorstwo, będą podmioty wymienione w ww. przepisie. Dalej ustawodawca wskazał, iż muszą one być dodatkowo utworzone na podstawie porozumienia lub umowy zawartej pomiędzy danymi państwami.

Fundacja XXX została ustanowiona przez Ministra Finansów w imieniu Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o kredycie finansowym udzielonym w 1975 r., z dnia 7 listopada 1990 r.

Jak wynika ze statutu, ustanowienie i działalność Fundacji stanowią formę kontynuacji realizacji postanowień zawartych we Wspólnym Oświadczeniu Prezesa Rady Ministrów i Kanclerza Republiki Federalnej Niemiec z dnia 14 listopada 1989 r.

W preambule Statutu Fundacji zawarto stwierdzenie, iż istniejąca od 1991 r. Fundacja XXX wypełniła istotną część swoich zadań, a Polski Skarb Państwa wywiązał się ze zobowiązań finansowych, wynikających z Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o kredycie finansowym udzielonym w r. 1975, z dnia 7 listopada 1990 r. Zgodnie ze wspólnym poglądem Rządów polskiego i niemieckiego działalność Fundacji ma być kontynuowana przy pomocy środków będących jeszcze do dyspozycji.

Wynika z powyższego, że Fundacja posiada status jednostki wymienionej w przepisie art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w związku z czym zwolniona jest na tej podstawie od podatku dochodowego.

W związku z powyższym stwierdzono, że istnieją podstawy do zmiany ww. indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego i uznania stanowiska Fundacji za prawidłowe.

Stronie przysługuje prawo wniesienia skargi na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie z dnia 21 lipca 2008 r. Nr IP-PB3-423-568/08-2/MK z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenie niniejszej odpowiedzi (art. 53 § 2 ww. ustawy) za pośrednictwem organu, który wydał interpretację (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl