IP-PB3-423-313/07-5/MS

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 7 stycznia 2008 r. Izba Skarbowa w Warszawie IP-PB3-423-313/07-5/MS

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 9 października 2007 r. (data wpływu 9 października 2007 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zasad określenia wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wniesionych do Spółki aportem jako przedsiębiorstwo, możliwości określenia metody amortyzacji każdego z nabytych używanych budynków i budowli oraz obowiązku jej kontynuacji w następnych latach podatkowych zgodnie postanowieniami ustawy w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2006 r. - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 października 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zasad określenia wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wniesionych do Spółki aportem jako przedsiębiorstwo, możliwości określenia metody amortyzacji każdego z nabytych używanych budynków i budowli oraz obowiązku jej kontynuacji w następnych latach podatkowych zgodnie postanowieniami ustawy w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2006 r.

X Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w X powstała na podstawie aktu założycielskiego sporządzonego w formie aktu notarialnego dnia 23 listopada 2006 r.. Została zarejestrowana w KRS postanowieniem z dnia 30 listopada 2006 r. Rozpoczęła działalność gospodarczą zawierając umowę pożyczki (jako pożyczkodawca) dnia 18 grudnia 2006. Rok podatkowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym i zgodnie z art. 8 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych" dalej "ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych") Spółka postanowiła, że jej pierwszy rok podatkowy będzie trwał od dnia rozpoczęcia działalności do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym rozpoczęto działalność.

Zgodnie z aktem założycielskim, przedmiotem działalności Spółki jest między innymi leasing finansowy, pozostałe formy udzielania kredytów, pośrednictwo finansowe pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane, działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, wynajem nieruchomości na własny rachunek, zarządzanie nieruchomościami na zlecenie i inne.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący zdarzenia przyszłe.

Spółka oczekuje, że w listopadzie 2007 r. jej jedyny udziałowiec wniesie aportem na kapitał zakładowy Spółki swoje przedsiębiorstwo.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

1.

Czy skutki podatkowe aportu Spółka powinna ocenić zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych obowiązującymi do końca 2006 r., a w szczególności czy Spółka powinna określić wartość początkową wniesionych do Spółki aportem środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zgodnie z art. 16g ust. 10 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz czy Spółka może określić metodę amortyzacji każdego z nabytych używanych budynków i budowli zgodnie z art. 16j ust. 1 pkt 3.

2.

Czy w przypadku rozpoczęcia amortyzacji środków trwałych zgodnie z metodą amortyzacji określoną w art. 16j ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowiązującym do końca 2006 r., ta metoda amortyzacji powinna być kontynuowana także w kolejnych latach podatkowych.

Zdaniem Spółki, w przedstawionym stanie faktycznym w związku z opisanym zdarzeniem przyszłym, zastosowanie znajdą przepisy art. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz art. 16g ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowiązującym do końca 2006 r., ponieważ:

Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, podatnicy, których rok podatkowy rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2007 r. i zakończy się po tym dniu, stosują do przyjętego przez siebie roku podatkowego ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2006 r.

Zgodnie z art. 16g ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowiązującym do końca 2006 r., w sytuacji nabycia przez podatnika w drodze aportu przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych ustala się na podstawie art. 16g ust. 10 ustawy. Nie będą miały natomiast zastosowania przepisy art. 16g ust. 10a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wprowadzone do tej ustawy od 1 stycznia 2007 r..

Ponadto, zgodnie z art. 16j ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w brzemieniu obowiązującym do końca 2006 r., w przypadku po raz pierwszy wprowadzonych do ewidencji używanych (w rozumieniu tego artykułu) budynków i budowli - w tym budynków i lokali niemieszkalnych, dla których stawka amortyzacyjna z Wykazu stawek amortyzacyjnych wynosi 2,5% - Spółka może dowolnie ustalić indywidualne stawki amortyzacyjne, jedynie z ograniczeniem określonym w art. 16j ust. 1 pkt 3 (minimalny okres amortyzacji 10 lub 3 lata, w zależności od rodzaju budynku czy budowli). W bieżącym roku podatkowym, Spółki nie będzie obowiązywał przepis art. 16j. ust. 1 pkt 4, który został wprowadzony do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych od 1 stycznia 2007 r..

W ocenie Wnioskodawcy, ponieważ Spółka została utworzona oraz rozpoczęła działalność jeszcze w 2006 r., i postanowiła, że jej pierwszy rok podatkowy będzie trwał od dnia rozpoczęcia działalności do końca 2007 r., zatem do końca bieżącego roku podatkowego Spółki stosuje ona przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowiązującym do końca 2006 r.. Zatem skutki podatkowe aportu Spółka powinna ocenić zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych obowiązującymi do końca 2006 r., a w szczególności Spółka powinna określić wartość początkową wniesionych do Spółki aportem środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zgodnie z art. 16g ust. 10 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz Spółka może określić metodę amortyzacji każdego z nabytych używanych budynków i budowli zgodnie z art. 16j ust. 1 pkt 3.

Spółka podkreśla, że zgodnie z art. 16h ust. 2 (zarówno w brzmieniu obowiązującym przed31 grudnia 2006 jak i obecnie), metoda amortyzacji nie może zostać zmieniona po rozpoczęciu amortyzacji i musi być kontynuowana - również w kolejnych latach podatkowych - aż do zakończenia amortyzacji danego środka trwałego. Dotyczy to również metody amortyzacji określonej w art. 16j ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zgodnie z art. 16h ust. 2 "Podatnicy (...) dokonują wyboru jednej z metod amortyzacji określonych w art. 16i- 16k dla poszczególnych środków trwałych przed rozpoczęciem ich amortyzacji; wybraną metodę stosuje się do pełnego zamortyzowania danego ośrodka trwałego". Zasada zakazu zmiany metody amortyzacji została potwierdzona w wyroku Naczelny Sądu Administracyjnego z dnia 6 czerwca 2006 r. (II FSK 909/05) oraz w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 2 lutego 2005 r. (III S.A./Wa 727104).

Zdaniem Spółki, rozumowanie a'contrario z artykułu 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nie będzie miało zastosowania w zakresie, w jakim naruszałoby powyższą zasadę, a więc odnośnie amortyzacji, która już została rozpoczęta na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 stycznia 2007 r. Wobec powyższego, w przypadku rozpoczęcia amortyzacji środków trwałych zgodnie z metodą amortyzacji określoną w art. 16j ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowiązującym do końca 2006 r., ta metoda amortyzacji powinna być kontynuowana także w kolejnych latach podatkowych.

W świetle stanu prawnego obowiązującego do 31 grudnia 2006 r. stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. nowelizującej ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. Nr 217,poz. 1589), "podatnicy, których rok podatkowy rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2007 r. i kończy się po tym dniu, stosują do przyjętego przez siebie roku podatkowego ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2006 r.".

W konsekwencji, skoro pierwszy rok podatkowy Spółki rozpoczął się w grudniu 2006 r. i zakończy się w dniu 31 grudnia 2007 r. to, zgodnie z art. 2 ustawy Nowelizującej ustawęo podatku dochodowym od osób prawnych, do końca obecnego roku podatkowego Spółki (czyli do dnia 31 grudnia 2007 r.), Spółka powinna stosować przepisy ww. ustawy w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2006 r..

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że wniesienie przez udziałowca aportem do swojego przedsiębiorstwa do dnia 31 grudnia 2007 r. rozpatrywane będzie na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.) w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2006 r.

W związku z powyższym, ustalanie wartości początkowej aportu, którego składniki spełniają wymog71i art. 551 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), dokonać należy przy zastosowaniu art. 16g ust. 10, art. 16g pkt 12 oraz art. 14 powołanej ustawy.

Zgodnie z art. 16g ust. 10 cyt. ustawy, w razie nabycia w drodze kupna lub przyjęcia do odpłatnego korzystania przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, łączną wartość początkową nabytych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stanowi:

1.

suma ich wartości rynkowej - w przypadku wystąpienia dodatniej wartości firmy, ustalonej zgodnie z ust. 2,

2.

różnica między ceną nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, ustaloną zgodnie z ust. 3 i 5, a wartością składników majątkowych niebędących środkami trwałymi ani wartościami niematerialnymi i prawnymi - w przypadku niewystąpienia dodatniej wartości firmy.

Wartość rynkową składników majątku wchodzących w skład aportu, zgodnie z art. 14 ust. 2 i 3 określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca odpłatnego zbycia (art. 16g ust. 12).

Z powyższego wynika, że w sytuacji wprowadzenia używanego środka trwałego (budynku) do ewidencji środków trwałych oraz wartości prawnych i niematerialnych do 31 grudnia 2007 r., Spółka będzie zobowiązana do stosowania przepisów obowiązujących do 31 grudnia 2006 r. oraz tym samym będzie miała prawo do rozpoczęcia amortyzacji budynków według zasad określonych w art. 16j ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.), czyli według indywidualnych stawek amortyzacyjnych przez okres co najmniej 10 lat. Z kolei przepis art. 16j ust. 3 ustawy podatkowej uściśla, w jakich sytuacjach środki trwałe, o których mowa w art. 16j ust. 1 pkt 3 uznaje się za używane lub ulepszone.

Spółka poza prawem i obowiązkiem do rozpoczęcia amortyzacji według reguł obowiązujących w stanie prawnym sprzed 1 stycznia 2007 r. będzie miała również prawo i obowiązek kontynuowania amortyzacji na tych samych zasadach w kolejnych latach podatkowych. Jest to bezpośrednią konsekwencją zasady, że amortyzację prowadzi się według stałych zasad od samego początku aż do końca amortyzacji. Taka zasada została wprost wyrażona w art. 16h ust. 2 i ust. 4 cyt. ustawy w odniesieniu do środków trwałych i art. 16m ust. 3 tejże ustawy w odniesieniu do wartości niematerialnych i prawnych.

Interpretacja dotyczy zaistniałego zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego do 31 grudnia 2006 r.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl