IP-PB3-423-250/08-2/ER - Składki ZUS opłacane za wspólnika spółki.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 5 maja 2008 r. Izba Skarbowa w Warszawie IP-PB3-423-250/08-2/ER Składki ZUS opłacane za wspólnika spółki.

"(...) Czy składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za wspólnika w wysokości odpowiadającej wysokości składki za osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą zaliczyć można do kosztów uzyskania przychodów na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

(...) Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że rada nadzorcza ustaliła dla członka zarządu wynagrodzenie za prowadzenie spraw spółki. Tutejszy organ nie ocenia, czy tak ustalone wynagrodzenie jest czynnością prawnie skuteczną w rozumieniu art. 58 K.c., gdyż zgodnie z tym artykułem, jedynie ważna czynność prawna może stanowić podstawę prawą uznania wydatków za koszt uzyskania przychodu.

Nie można jednak zgodzić się ze stanowiskiem Spółki, że składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za wspólnika w wysokości odpowiadającej składkom odprowadzanym za osobę prowadzącą działalność gospodarczą, stanowią koszt uzyskania przychodów Spółki.

Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków związanych z dokonaniem jednostronnych świadczeń na rzecz udziałowców (akcjonariuszy) lub członków spółdzielni niebędących pracownikami w rozumieniu odrębnych przepisów, z tym że wydatki ponoszone na rzecz członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych i innych spółdzielni zajmujących się produkcją rolną są kosztem uzyskania przychodów w części dotyczącej działalności objętej obowiązkiem podatkowym w zakresie podatku dochodowego.

Art. 16 ust. 1 pkt 57 lit. a) ustawy stanowi, iż nie uważa się za koszty uzyskania przychodów nieopłaconych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek, z zastrzeżeniem pkt 40, określonych w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w części finansowanej przez płatnika składek; a contrario należy przyjąć, że kosztem uzyskania przychodów będą opłacone do ZUS składki, w części finansowanej przez płatnika.

Na podstawie wyżej powołanych przepisów prawa należy uznać, iż opłacane za członka zarządu (będącego jedynym udziałowcem) składki na ubezpieczenia społeczne, stanowią jednostronne świadczenie na rzecz udziałowca. Do finansowania tych składek Spółka nie jest zobowiązana jako płatnik, na podstawie ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (...)."

Opublikowano: S.Podat. 2008/8/43-44