Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 22 listopada 2007 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IP-PB3-423-148/07-2/MB

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 20 sierpnia 2007 r. (data wpływu 24 sierpnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalania wartości początkowej firmy - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 sierpnia 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalania wartości początkowej firmy.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Do Spółki zostanie wniesiony aport w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa samodzielnie sporządzającej bilans. W wyniku tej czynności na Spółkę zostaną przeniesione również rozliczenia międzyokresowe bierne oraz rezerwy. Wartość nominalna akcji wydanych przez Spółkę w zamian za aport zorganizowanej części przedsiębiorstwa jest ustalona przy uwzględnieniu ciężaru zobowiązań funkcjonalnie związanych z wnoszonym wkładem niepieniężnym, jakie Spółka przejmie na podstawie osobnej umowy. W ten sposób wartość nominalna akcji wydanych przez Spółkę będzie niższa od wartości, która byłaby ustalona, gdyby Spółka nie przejmowała zobowiązań funkcjonalnie związanych z wnoszonym wkładem niepieniężnym.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy Spółka przy ustalaniu wartości początkowej firmy winna uwzględnić przejęte rozliczenia międzyokresowe bierne oraz rezerwy.

Stanowisko Wnioskodawcy w sprawie:

W ocenie Spółki nie powinna ujmować przy ustalaniu wartości początkowej firmy przejętych rozliczeń międzyokresowych biernych oraz rezerw.

Na potwierdzenie powyższego stanowiska Spółka przedstawiła następujące uzasadnienie:

Zgodnie z art. 16g ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wartość początkową firmy stanowi dodatnia różnica między ceną nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, ustaloną zgodnie z ust. 3 i 5, albo nominalną wartością wydanych akcji lub udziałów w zamian za wkład niepieniężny a wartością rynkową składników majątkowych wchodzących w skład kupionego, przyjętego do odpłatnego korzystania albo wniesionego do spółki przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, odpowiednio z dnia kupna, przyjęcia do odpłatnego korzystania albo wniesienia do spółki.

Przepis art. 4a pkt 2 ww. ustawy definiuje składniki majątkowe jako aktywa w rozumieniu ustawy o rachunkowości, pomniejszone o przejęte długi funkcjonalnie związane z prowadzoną działalnością gospodarczą zbywcy, o ile długi te nie zostały uwzględnione w cenie nabycia, o której mowa w art. 16g ust. 3.

Zatem w świetle powyższego dług musi spełniać dwa warunki, aby mógł być uwzględniony w składnikach majątkowych-winien być funkcjonalnie związany z prowadzoną działalnością gospodarczą zbywcy oraz nie może być uwzględniony w cenie nabycia o której mowa w art. 16g ust. 3 ustawy. Do długów funkcjonalnie związanych z działalnością gospodarczą zbywcy nie można zaliczyć ani rezerw, ani rozliczeń międzyokresowych biernych. Rezerwy bowiem stanowią "zabezpieczenie" podatnika przed ujemnymi skutkami zobowiązań, które mogą powstać w przyszłości, bądź których termin wymagalności lub kwota nie są pewne. Zatem nie można rezerw uznać za dług. Podobnie nie można uznać za długi funkcjonalnie związane z prowadzoną działalnością gospodarczą zbywcy rozliczeń międzyokresowych biernych.

Zgodnie z postanowieniami ustawy o rachunkowości jednostki dokonują rozliczeń międzyokresowych biernych w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy. Zatem rozliczenia te dotyczą zobowiązań, które mają dopiero powstać, a nie już istniejących.

Uwzględniając powyższe zdaniem wnioskodawcy przy ustalaniu wartości początkowej firmy Spółka nie powinna uwzględniać ani rezerw ani rozliczeń międzyokresowych biernych. Podobne stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie w swojej decyzji z dnia 14 lipca 2005 r., sygnatura IS.I/3-4231/2/05, w której stwierdza:

"Przy ustalaniu wartości firmy nie należy uwzględniać:

1.

rezerw na zobowiązania, które nie mieszczą się pod pojęciem długów, gdyż są jedynie szacunkiem kwot przyszłych zobowiązań i przejęcie przez spółkę wszystkich wynikających z bilansu zobowiązań zbywanego przedsiębiorstwa nie musi skutkować koniecznością ich faktycznego wykonania,

2.

rozliczeń międzyokresowych przychodów, istotnych dla potrzeb ustalania wyniku finansowego przyszłych okresów w rachunku bilansowym, bo znalazły one faktyczne odzwierciedlenie w wartości składników majątkowych (aktywów) przedsiębiorstwa wnoszonego w formie aportu do spółki (większa wartość środków pieniężnych)."

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe w pełnym zakresie.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl