Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 21 czerwca 2004 r.
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Informacja Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z dnia 21 czerwca 2004 r. dla pracodawców korzystających z dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych o szczegółowych warunkach udzielania pomocy pracodawcom zatrudniającym osoby niepełnosprawne

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zawiadamia, iż w związku z przystąpieniem z dniem 1 maja 2004 roku Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej na mocy traktatu podpisanego w Atenach w dniu 16 kwietnia 2003 roku ustawodawstwo w zakresie udzielania pomocy ze środków publicznych, w tym pomocy polegającej na dofinansowaniu wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, musi być zgodne z prawem unijnym.

Według prawa unijnego pomoc ze środków publicznych może zostać udzielona, w celu zrekompensowania pracodawcom podwyższonych kosztów zatrudnienia osób niepełnosprawnych zgodnie z rozporządzeniem Komisji Europejskiej (WE) Nr 2204/2002 z dnia 5 grudnia 2002 roku w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE o pomocy państwa w zakresie zatrudnienia (Dz. U. WE L 337 z 13.12.2002). W Unii Europejskiej obowiązuje zasada uzależnienia wysokości pomocy od wysokości rzeczywiście poniesionych dodatkowych kosztów związanych z zatrudnieniem osób niepełnosprawnych.

W Polsce aktem normującym pomoc pracodawcom zatrudniającym osoby niepełnosprawne zgodnie z wymogami Unii Europejskiej jest rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 maja 2004 roku (Dz. U. Nr 114, poz. 1194) w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy przedsiębiorcom zatrudniającym osoby niepełnosprawne.

Zgodnie z wejściem powyższych przepisów w życie dnia 19 maja 2004 roku, Fundusz informuje pracodawców o zmianie warunków udzielania pomocy przedsiębiorcom zatrudniającym osoby niepełnosprawne i korzystającym z dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych.

Warunkiem uzyskania pomocy jest udokumentowanie podwyższonych kosztów zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Przez podwyższone koszty zatrudnienia osób niepełnosprawnych rozumie się:

- Koszty wynikające ze zwiększonego czasu wykonywania czynności pracy przez zatrudnienie osoby niepełnosprawnej

- Koszty wynikające z dodatkowego urlopu wypoczynkowego i skróconego czasu pracy

- Koszty wynikające ze zwolnienia od pracy w celu uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym

- Koszty wynikające z 15-minutowej przerwy pracy na gimnastykę usprawniającą lub wypoczynek

- Koszty wynikające ze zwolnienia od pracy w celu wykonania badań specjalistycznych, zabiegów leczniczych lub usprawniających, a także w celu uzyskania zaopatrzenia ortopedycznego lub jego naprawy, jeżeli czynności te nie mogą być wykonane poza godzinami pracy

- Koszty wynikające ze zwiększonej absencji chorobowej

- Koszty wynikające ze zwiększonego zużycia materiałów i surowców

- Koszty zatrudnienia pracowników dotyczące czasu przeznaczonego wyłącznie na pomoc w pracy pracownikowi lub pracownikom niepełnosprawnym

- Koszty adaptacji pomieszczeń

- Inne koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą w tym poniesione przez pracodawców koszty dostosowania lub zakupu urządzeń na użytek osób niepełnosprawnych, pod warunkiem że są to koszty dodatkowe w stosunku do tych, które przedsiębiorca poniósł by przypadku osób nie będących niepełnosprawnymi w okresie, na który osoba lub osoby niepełnosprawne są faktycznie zatrudnione. Zgodnie z § 5 rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 maja 2004 roku (Dz. U. Nr 114, poz. 1194)

Pomoc (dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych) przekazywana będzie w formie zaliczki na rekompensatę podwyższonych kosztów zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Maksymalna intensywność pomocy nie może przekroczyć 100% kosztów płacy zatrudnionej osoby niepełnosprawnej.

Pracodawcy korzystający z pomocy zobowiązani są do rozliczenia przyznanej pomocy do dnia 15 lutego roku następującego po roku sprawozdawczym organowi udzielającemu pomocy w formie zbiorczej informacji o wysokości faktycznie poniesionych w okresie sprawozdawczym kosztów zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Jeżeli pomoc została wypłacona pracodawcy w wysokości wyższej od należnej, przedsiębiorca informuje Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o wysokości nienależnie pobranej kwoty pomocy oraz dokonuje zwrotu tej kwoty nie później niż do dnia 15 lutego roku następującego po roku, w którym ta została udzielona.

Pracodawca zobowiązany jest do przechowywania przez okres 10 lat dokumentacji pozwalającej na sprawdzenie zgodności przyznanej pomocy z przepisami rozporządzenia.

Opublikowano: www.pfron.org.pl