Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 10 czerwca 2013 r.
Izba Skarbowa w Poznaniu
ILPP5/443-57/13-3/KG

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki Akcyjnej, przedstawione we wniosku z dnia 21 marca 2013 r. (data wpływu 25 marca 2013 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla usługi polegającej na prowadzeniu zajęć szkoleniowo-treningowych dla dzieci i młodzieży - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 marca 2013 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla usługi polegającej na organizowaniu zajęć treningowych dla dzieci i młodzieży.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca - "A" S.A. (dalej: Spółka) jest klubem sportowym w rozumieniu ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, będąc jednocześnie spółką, w której 100% akcji posiada gmina miejska. Spółka prowadzi działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej oraz jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Celem statutowym Spółki jest w szczególności:

a. wspieranie rozwoju lokalnego i regionalnego ze szczególnym uwzględnieniem sportu, turystyki i rekreacji w szczególności poprzez realizację przedsięwzięć inwestycyjnych w sferze użyteczności publicznej, w tym:

o budowa, modernizacja oraz eksploatacja obiektów turystycznych, sportowych i rekreacyjnych,

o przygotowanie nowych propozycji programowych w zakresie turystyki, sportu i rekreacji dla mieszkańców miasta i okolic,

o promocja aktywnych form wypoczynku,

b.

administrowanie i zarządzanie obiektami turystycznymi, sportowymi i rekreacyjnymi,

c.

prowadzenie działalności sportowej jako klub sportowy, w tym uczestnictwo w profesjonalnych zawodach sportowych, w szczególności poprzez prowadzenie sekcji sportowych w określonych dyscyplinach sportu.

Spółka nie działa w celu osiągnięcia zysku a ceny usług świadczonych przez nią mają zapewnić jedynie pokrycie kosztów funkcjonowania Spółki. Wnioskodawca posiada obiekty sportowe takie jak: hala widowiskowo - sportowa, stadion, boiska sportowe, korty tenisowe, baseny odkryte, kryta pływalnia. Wszystkie obiekty znajdują się na ogrodzonym terenie Spółki. Odbiorcami usług są głównie lokalne stowarzyszenia sportowe, szkoły z terenu miasta i ościennych gmin, którym udostępnianie są odpłatnie posiadane obiekty na treningi, zawody i inne zajęcia sportowe. Również mieszkańcy oraz firmy działające na terenie miasta i okolic korzystają z obiektów sportowych Spółki w celach sportowo - rekreacyjnych i zdrowotnych. Zgodnie z klasyfikacją GUS przeważający rodzaj działalności Spółki to 93.11.Z - działalność obiektów sportowych. Spółka posiada również sekcję piłki nożnej: I zespół piłki nożnej, który gra w II lidze, II zespół (rezerwy) oraz grupy młodzieżowe.

Wnioskodawca organizuje odpłatnie zajęcia treningowe (ogólnorozwojowe i piłkarskie) dla dzieci w wieku szkolnym, na podstawie umowy zawartej z rodzicami małoletnich dzieci uczestniczących w tych zajęciach. Na podstawie umowy do obowiązków klubu należy udostępnienie bazy sportowej, zapewnienie opieki uprawnionego trenera piłki nożnej, niezbędnego sprzętu sportowego (piłki, stroje meczowe), transportu na mecze wyjazdowe. Rodzice wpłacają comiesięczną opłatę za zajęcia sportowe na konto bankowe lub w kasie Spółki, która ewidencjonowana jest na kasie fiskalnej. Urząd Statystyczny w Łodzi zakwalifikował "prowadzenie szkoleń w piłkę nożną dla dzieci i młodzieży przez pracowników zatrudnionych przez właściciela, dzierżawcę obiektu sportowego" jako PKWiU 93.11.10.0 "Usługi związane z działalnością obiektów sportowych".

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy zajęcia treningowe dla dzieci i młodzieży podlegają opodatkowaniu 8% stawką podatku od towarów i usług.

Zdaniem Wnioskodawcy, prowadzenie zajęć szkoleniowo-treningowych dla dzieci i młodzieży, sklasyfikowane przez Urząd statystyczny jako "Usługi związane z działalnością obiektów sportowych", powinno być opodatkowane 8% stawką podatku od towarów i usług zgodnie z załącznikiem nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem, podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Natomiast, stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy, świadczeniem usług jest każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Według art. 5a ustawy, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Z danych przedstawionych we wniosku wynika, że Wnioskodawca jest klubem sportowym w rozumieniu ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, będąc jednocześnie spółką, w której 100% akcji posiada gmina miejska. Spółka prowadzi działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej oraz jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Celem statutowym Spółki jest w szczególności:

1. wspieranie rozwoju lokalnego i regionalnego ze szczególnym uwzględnieniem sportu, turystyki i rekreacji w szczególności poprzez realizację przedsięwzięć inwestycyjnych w sferze użyteczności publicznej, w tym:

o budowa, modernizacja oraz eksploatacja obiektów turystycznych, sportowych i rekreacyjnych,

o przygotowanie nowych propozycji programowych w zakresie turystyki, sportu i rekreacji dla mieszkańców miasta i okolic,

o promocja aktywnych form wypoczynku,

2.

administrowanie i zarządzanie obiektami turystycznymi, sportowymi i rekreacyjnymi,

3.

prowadzenie działalności sportowej jako klub sportowy, w tym uczestnictwo w profesjonalnych zawodach sportowych, w szczególności poprzez prowadzenie sekcji sportowych w określonych dyscyplinach sportu.

Spółka nie działa w celu osiągnięcia zysku a ceny usług świadczonych przez nią mają zapewnić jedynie pokrycie kosztów funkcjonowania Spółki. Wnioskodawca posiada obiekty sportowe takie jak: hala widowiskowo - sportowa, stadion, boiska sportowe, korty tenisowe, baseny odkryte, kryta pływalnia. Wszystkie obiekty znajdują się na ogrodzonym terenie Spółki. Odbiorcami usług są głównie lokalne stowarzyszenia sportowe, szkoły z terenu miasta i ościennych gmin, którym udostępnianie są odpłatnie posiadane obiekty na treningi, zawody i inne zajęcia sportowe. Również mieszkańcy oraz firmy działające na terenie miasta i okolic korzystają z obiektów sportowych Spółki w celach sportowo - rekreacyjnych i zdrowotnych. Zgodnie z klasyfikacją GUS przeważający rodzaj działalności Spółki to 93.11.Z - działalność obiektów sportowych. Spółka posiada również sekcję piłki nożnej: I zespół piłki nożnej, który gra w II lidze, II zespół (rezerwy) oraz grupy młodzieżowe. Wnioskodawca organizuje ponadto odpłatnie zajęcia treningowe (ogólnorozwojowe i piłkarskie) dla dzieci w wieku szkolnym, na podstawie umowy zawartej z rodzicami małoletnich dzieci uczestniczących w tych zajęciach. Na podstawie umowy do obowiązków klubu należy udostępnienie bazy sportowej, zapewnienie opieki uprawnionego trenera piłki nożnej, niezbędnego sprzętu sportowego (piłki, stroje meczowe), transportu na mecze wyjazdowe. Rodzice wpłacają comiesięczną opłatę za zajęcia sportowe na konto bankowe lub w kasie Spółki, która ewidencjonowana jest na kasie fiskalnej. Urząd Statystyczny w Łodzi zakwalifikował "prowadzenie szkoleń w piłkę nożną dla dzieci i młodzieży przez pracowników zatrudnionych przez właściciela, dzierżawcę obiektu sportowego" jako PKWiU 93.11.10.0 "Usługi związane z działalnością obiektów sportowych".

Wnioskodawca ma wątpliwości, czy stawka VAT w wysokości 8% jest właściwa dla świadczonych przez Spółkę usług prowadzenia zajęć szkoleniowo-treningowych dla dzieci i młodzieży, które Urząd Statystyczny w Łodzi sklasyfikował pod symbolem PKWiU 93.11.10.0 - "Usługi związane z działalnością obiektów sportowych".

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jak stanowi art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i ust. 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednakże zarówno w treści ustawy, jak i przepisach wykonawczych, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi, bądź zwolnienie od podatku.

W myśl art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7% z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1. Jednakże zgodnie z obowiązującym od dnia 1 stycznia 2011 r. art. 146a pkt 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., z zastrzeżeniem art. 146f stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

Pod pozycją 179 załącznika nr 3 do ustawy wymienione zostały usługi związane z działalnością obiektów sportowych sklasyfikowane pod symbolem 93.11.10.0 PKWiU. Powyższe oznacza, że świadczenie tego typu usług w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. objęte zostało preferencyjną stawką VAT w wysokości 8%.

Jednocześnie w objaśnieniach do załącznika nr 3 do ustawy, w pkt 1 ustawodawca wskazał, że wykaz nie ma zastosowania dla zakresu sprzedaży towarów i usług zwolnionych od podatku lub opodatkowanych stawkami niższymi niż stawka, której dotyczy załącznik.

Powyższe oznacza, że stawkę obniżoną w wysokości 8% można zastosować dla świadczonych usług lub zbywanych towarów, jeżeli te usługi lub towary zostały wymienione w załączniku nr 3 do ustawy i jednocześnie, na podstawie odrębnych przepisów, nie korzystają ze zwolnienia od podatku lub nie spełniają przesłanek do objęcia ich niższą stawką VAT niż 8%.

Zakres i zasady zwolnienia od podatku od towarów i usług dostawy towarów lub świadczenia usług zostały określone między innymi w art. 43 ustawy.

Należy zaznaczyć, że jako odstępstwo od zasady powszechności i równości opodatkowania, zastosowanie obniżonej stawki podatku lub zwolnienia od podatku od towarów i usług możliwe jest jedynie w przypadku wykonywania czynności ściśle określonych w ustawie, oraz w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie jej upoważnienia.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 32 ustawy, zwalnia się od podatku usługi ściśle związane ze sportem lub wychowaniem fizycznym świadczone przez kluby sportowe, związki sportowe oraz związki stowarzyszeń i innych osób prawnych, których celem statutowym jest działalność na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu, pod warunkiem że:

a.

są one konieczne do organizowania i uprawiania sportu lub organizowania wychowania fizycznego i uczestniczenia w nim,

b.

świadczący te usługi nie są nastawieni na osiąganie zysków,

c.

są one świadczone na rzecz osób uprawiających sport lub uczestniczących w wychowaniu fizycznym

- z wyłączeniem usług związanych z działalnością marketingową oraz reklamowo-promocyjną, wstępu na imprezy sportowe, usług odpłatnego prowadzenia statków przeznaczonych do uprawiania sportu i rekreacji, usług odpłatnego zakwaterowania związanych ze sportem lub wychowaniem fizycznym oraz usług wynajmu sprzętu sportowego i obiektów sportowych za odpłatnością.

W myśl art. 43 ust. 17 ustawy, zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 18, 18a, 22-24, 26, 28, 29, 31, 32 i 33 lit. a, nie mają zastosowania do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi, jeżeli:

1.

nie są one niezbędne do wykonania usługi podstawowej, zwolnionej zgodnie z ust. 1 pkt 18, 18a, 22-24, 26, 28, 29, 31, 32 i 33 lit. a lub

2.

ich głównym celem jest osiągnięcie dodatkowego dochodu przez podatnika, przez konkurencyjne wykonywanie tych czynności w stosunku do podatników niekorzystających z takiego zwolnienia.

Ponadto, w świetle art. 43 ust. 18 ustawy, zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 31, 32 i 33 lit. a, stosuje się pod warunkiem, że podmioty wykonujące czynności, o których mowa w tych przepisach, nie osiągają w sposób systematyczny zysków z tej działalności, a w przypadku ich osiągnięcia są one przeznaczane w całości na kontynuację lub doskonalenie świadczonych usług.

Wskazać należy, że zastosowanie zwolnienia dla usług ściśle związanych ze sportem lub wychowaniem fizycznym doznaje pewnych ograniczeń - ze względu na cel tej usługi, jak również status usługodawcy i usługobiorcy. Podmiotami uprawnionymi do skorzystania z tego zwolnienia są podmioty będące klubem sportowym, związkiem sportowym oraz związkiem stowarzyszeń i innych osób prawnych. Ponadto, świadczone usługi muszą być wykonywane na rzecz osób uprawiających sport lub uczestniczących w wychowaniu fizycznym. Jednocześnie świadczone usługi muszą być ściśle związane ze sportem lub wychowaniem fizycznym oraz konieczne do organizowania i uprawiania sportu lub organizowania wychowania fizycznego i uczestniczenia w nim.

Niespełnienie chociażby jednej z przesłanek (podmiotowej lub przedmiotowej) powoduje, że świadczenie usług nie korzysta ze zwolnienia od podatku na podstawie ww. regulacji.

Powyższe uregulowania korespondują z art. 132 ust. 1 lit. m Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE. L Nr 347, str. 1 z późn. zm.), na mocy którego państwa członkowskie zwalniają od podatku świadczenie niektórych usług ściśle związanych ze sportem lub wychowaniem fizycznym, przez organizacje nienastawione na osiąganie zysku na rzecz osób uprawiających sport lub uczestniczących w wychowaniu fizycznym.

Zgodnie z brzmieniem ustawy, zwolnieniu podlegają usługi "ściśle" związane ze sportem lub wychowaniem fizycznym. Przepisy ustawy nie zawierają definicji "ścisłego" związku usług ze sportem lub wychowaniem fizycznym. W pewnym zakresie do kwestii tej odniósł się Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z dnia 16 października 2008 r. w sprawie C-253/07 Canterbury Hockey Club, Canterbury Ladies Hockey Club przeciwko The Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs, w którym to wyjaśnił, że świadczenie usług ściśle związanych ze sportem lub wychowaniem fizycznym "może być zwolnione tylko wtedy, gdy są one konieczne do dokonywania transakcji podlegających zwolnieniu, tj. uprawiania sportu lub wychowania fizycznego" (pkt 22). Ponadto TSUE podkreślił, iż "Zwolnienie transakcji należy zatem ustalić w szczególności w zależności od charakteru świadczonych usług oraz ich związku ze sportem lub wychowaniem fizycznym" (pkt 23).

Natomiast w wyroku Trybunału (piąta izba) z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie C-18/12, wskazano, iż "W odniesieniu do art. 132 ust. 1 lit. m) Dyrektywy VAT należy stwierdzić, że przepis ten, według jego brzmienia, dotyczy uprawiania sportu i wychowania fizycznego w ogóle. Mając na względzie owo brzmienie, intencją rzeczonego przepisu nie jest przyznanie zwolnienia jedynie niektórym dziedzinom sportu (zob. podobnie ww. wyrok w sprawie Canterbury Hockey Club i Canterbury Ladies Hockey Club, pkt 27)".

Nadto wskazano, iż art. 132 ust. 1 lit. m Dyrektywy VAT, w celu jego stosowania nie wymaga, aby aktywność sportowa była podejmowana na określonym poziomie, na przykład zawodowym, ani też, aby ta aktywność była podejmowana w określony sposób, tj. regularnie lub w sposób zorganizowany bądź w celu uczestniczenia w zawodach sportowych, o ile jednak podejmowanie tej aktywności nie wpisuje się w ramy czystego wypoczynku i rozrywki.

Celem powołanego przepisu Dyrektywy jest wspieranie niektórych rodzajów działalności interesu publicznego, czyli usług mających ścisły związek z uprawianiem sportu lub z wychowaniem fizycznym, które są świadczone przez organizacje nienastawione na osiąganie zysku na rzecz osób uprawiających sport lub uczestniczących w wychowaniu fizycznym. Przepis ten ma zatem na celu wspieranie podejmowania takiej aktywności przez szerokie warstwy społeczeństwa. Interpretacja tego przepisu ograniczająca zakres stosowania zwolnienia, jakie on przewiduje, do aktywności sportowej podejmowanej w sposób zorganizowany, systematyczny lub mający na celu udział w zawodach sportowych, byłaby sprzeczna z rzeczonym celem.

W konstatacji Trybunał stwierdził, iż " art. 132 ust. 1 lit. m Dyrektywy VAT należy interpretować w ten sposób, iż niezorganizowana, niesystematyczna i niemająca na celu udziału w zawodach aktywność sportowa może być uznana za uprawianie sportu w rozumieniu tego przepisu".

Zauważyć należy, iż zwolnienie usług związanych ściśle ze sportem doznaje pewnego ograniczenia ze względu na status usługodawcy, a mianowicie, jak wynika z cyt. wyżej przepisu, ze zwolnienia może korzystać podmiot będący klubem sportowym, związkiem sportowym lub związkiem stowarzyszeń i innych osób prawnych.

Zarówno ustawa, jak i przepisy wykonawcze do niej, nie zawierają definicji klubu sportowego, związku sportowego, stowarzyszeń oraz związku stowarzyszeń i innych osób prawnych.

Działalność klubów sportowych i związków sportowych regulują przepisy ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.). Stosownie do art. 3 ust. 1 i 2 oraz art. 6 ust. 1 i 2 tej ustawy, działalność sportowa jest prowadzona w szczególności w formie klubu sportowego. Klub sportowy działa jako osoba prawna. Kluby sportowe, w liczbie co najmniej 3, mogą tworzyć związki sportowe. Związek sportowy działa w formie stowarzyszenia lub związku stowarzyszeń.

Jak wynika z opisu sprawy Zainteresowany jest klubem sportowym w rozumieniu przepisów ustawy o sporcie działającym w formie spółki prawa handlowego, a zatem spełnia kryterium podmiotowe uprawniające do zastosowania dla świadczonych usług zwolnienia od podatku, o którym mowa w cyt, wyżej art. 43 ust. 1 pkt 32 ustawy.

Ponadto jak wskazał Wnioskodawca, Spółka nie działa w celu osiągnięcia zysku, a ceny świadczonych przez nią usług - zgodnie z zapisami statutu - mają zapewnić jedynie pokrycie kosztów jej funkcjonowania.

Z kolei przesłanka o charakterze przedmiotowym odnosi się do charakterystyki usług świadczonych m.in. przez klub sportowy - są to usługi ściśle związane ze sportem lub wychowaniem fizycznym, a także są konieczne do organizowania i uprawniania sportu lub organizowania wychowania fizycznego i uczestniczenia w nim.

Zdaniem tut. Organu świadczone przez Wnioskodawcę usługi polegającej na prowadzeniu sportowych zajęć szkoleniowo-treningowych (ogólnorozwojowych i piłkarskich) dla dzieci i młodzieży mają niewątpliwie charakter usług ściśle związanych ze sportem lub wychowaniem fizycznym. A zatem w analizowanej sprawie dla przedmiotowych usług spełniona jest także przesłanka przedmiotowa warunkująca zastosowanie zwolnienia do podatku w oparciu o art. 43 ust. 1 pkt 32 ustawy.

Biorąc pod uwagę powyższe należy stwierdzić, że świadczone przez Spółkę usługi, polegające na prowadzeniu zajęć szkoleniowo-treningowych (ogólnorozwojowych i piłkarskich) dla dzieci i młodzieży, korzystają ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 32 ustawy w związku z art. 43 ust. 18 ustawy. W konsekwencji powyższego pomimo, że usługi te mieszczą się - jak wskazał Zainteresowany - w grupowaniu PKWiU 93.11.10.0 "usługi związane z działalnością obiektów sportowych", które zostały wymienione pod poz. 179 załącznika nr 3 do ustawy o podatku od towarów, nie mogą zostać opodatkowane stawką VAT w wysokości 8%.

W niniejszej interpretacji załatwiono wniosek w części dotyczącej stanu faktycznego w podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla usługi polegającej na prowadzeniu zajęć szkoleniowo-treningowych dla dzieci i młodzieży. Odpowiedzi na pytanie dotyczące stanu faktycznego w zakresie zwolnienia od podatku usług, za które pobierane jest wynagrodzenie w formie opłaty, ekwiwalentu za wyszkolenie zawodnika oraz opłaty za transfer zawodnika do innego klubu, udzielono interpretacją z dnia 10 czerwca 2013 r. nr ILPP5/443-57/13-2/KG.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl