ILPP5/443-41/14-2/PG

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 25 marca 2014 r. Izba Skarbowa w Poznaniu ILPP5/443-41/14-2/PG

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Stowarzyszenia przedstawione we wniosku z dnia 12 lutego 2014 r. (data wpływu 17 lutego 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupów dokonywanych w związku z realizacją projektu sfinansowanego ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej (działania 4.2 i 4.3 PROW 2007-2013) - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 lutego 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupów dokonywanych w związku z realizacją projektu sfinansowanego ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej (działania 4.2 i 4.3 PROW 2007-2013).

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca (zwany dalej także jako Stowarzyszenie) zamierza złożyć wniosek o płatność, wynikający z realizacji programu LEADER prowadzonego przez Zarząd Województwa - Oś IV Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Stowarzyszenie będzie korzystało w latach 2009-2015 z dotacji w ramach działania 4.2 i 4.3 PROW 2007-2013.

W ramach wyżej wymienionej dotacji z programu LEADER, Zainteresowany będzie mógł finansować koszty utrzymania biura, w tym koszty najmu, mediów, telefonów, personelu, zakupu materiałów biurowych i papierniczych, koszty obsługi księgowej, działalność szkoleniową i doradczą dla potencjalnych beneficjentów innych działań Osi IV LEADER z terenu objętego działaniem Stowarzyszenia, a także działań promocyjnych dotyczących możliwości pozyskiwania środków z Osi IV LEADER PROW 2007-2013 wśród wymienionych powyżej podmiotów.

Ponadto Wnioskodawca będzie mógł finansować projekty współpracy z innymi podobnymi Stowarzyszeniami dotyczące wymiany doświadczeń np. w formie wizyty studyjnej, szkoleń (koszty transportu, noclegów, wyżywienia, ubezpieczenia OC, NNW, KL, wynagrodzeń personelu, zakupu materiałów biurowych). Stowarzyszenie nie jest i nigdy nie było czynnym podatnikiem VAT, co wynika z treści art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) - zwolnienie podmiotowe. Prowadzona działalność statutowa jest nieznaczna i nie przekracza kwoty określonej w cyt. przepisie ustawy o VAT.

Celem projektu będzie zapewnienie funkcjonowania lokalnej grupy działania (dalej: LGD), która będzie pełnić funkcję lokalnej instytucji grantodawczej I stopnia dla innych podmiotów z terenu objętego jej działaniem (gmin, stowarzyszeń, przedsiębiorców, rolników, instytucji kultury). LGD będzie nieodpłatnie szkoliła, doradzała, zachęcała działaniami promocyjnymi do składania wniosków o dofinansowanie w ramach działania 4.1 PROW. Następnie LGD będzie przeprowadzała postępowania konkursowe w celu wyłonienia projektów, które najlepiej wpisują się w przyjętą Lokalną Strategię Rozwoju.

Umowy o dofinansowanie ww. projektów i rozliczenia finansowe będą przeprowadzane już przez inne instytucje, tj. organy administracji rządowej (ARiMR) i samorządowej szczebla wojewódzkiego.

Samo LGD będzie jedynie mogło realizować projekty współpracy z innymi LGD dot. wymiany doświadczeń. Wszelkie świadczenia beneficjentów projektu LGD będzie świadczyła nieodpłatnie, zakupione mienie w wyniku realizacji projektu pozostanie jej wyłączną własnością i będzie wykorzystywane jedynie na potrzeby Stowarzyszenia.

Zakres nieodpłatnych usług szkoleniowych, doradczych i promocyjnych nie przekroczy 50 tys. zł rocznie.

W wyniku realizacji projektu Wnioskodawca nie osiągnie żadnych przychodów. Działalność LGD związana z realizacją ww. projektu nie będzie skutkować powstaniem obowiązku podatkowego u Zainteresowanego w zakresie podatku VAT. LGD nie stanie się czynnym podatnikiem podatku VAT.

Efekty powstałe w wyniku projektu nie będą związane w żaden sposób z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT, bowiem Wnioskodawca nie stanie się czynnym podatnikiem podatku VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Stowarzyszenie ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupów dokonywanych w związku z realizacją projektu sfinansowanego ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej (działania 4.2 i 4.3 PROW 2007-2013).

Zdaniem Wnioskodawcy realizacja ww. projektu nie będzie prowadziła do tego, że stanie się on czynnym podatnikiem podatku VAT.

Z uwagi na powyższe nie będzie mógł obniżyć kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupów dokonywanych w związku z realizacją projektu sfinansowanego ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

Wnioskodawca nadal nie będzie miał obowiązku składania deklaracji VAT-7.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza - według art. 15 ust. 2 ustawy - obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

W myśl art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy - w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r. - kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

a.

nabycia towarów i usług,

b.

dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Ponadto podkreślić należy, że ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

W myśl art. 88 ust. 4 ustawy - w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r. - obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się (...) do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z informacji przedstawionych we wniosku wynika, że Wnioskodawca zamierza złożyć wniosek o płatność, wynikający z realizacji programu LEADER prowadzonego przez Zarząd Województwa - Oś IV Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Stowarzyszenie będzie korzystało w latach 2009-2015 z dotacji w ramach działania 4.2 i 4.3 PROW 2007-2013.

W ramach wyżej wymienionej dotacji z programu LEADER, Zainteresowany będzie mógł finansować koszty utrzymania biura, w tym koszty najmu, mediów, telefonów, personelu, zakupu materiałów biurowych i papierniczych, koszty obsługi księgowej, działalność szkoleniową i doradczą dla potencjalnych beneficjentów innych działań Osi IV LEADER z terenu objętego działaniem Stowarzyszenia, a także działań promocyjnych dotyczących możliwości pozyskiwania środków z Osi IV LEADER PROW 2007-2013 wśród wymienionych powyżej podmiotów.

Ponadto Wnioskodawca będzie mógł finansować projekty współpracy z innymi podobnymi Stowarzyszeniami dotyczące wymiany doświadczeń np. w formie wizyty studyjnej, szkoleń (koszty transportu, noclegów, wyżywienia, ubezpieczenia OC, NNW, KL, wynagrodzeń personelu, zakupu materiałów biurowych). Stowarzyszenie nie jest i nigdy nie było czynnym podatnikiem VAT, co wynika z treści art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - zwolnienie podmiotowe. Prowadzona działalność statutowa jest nieznaczna i nie przekracza kwoty określonej w cyt. przepisie ustawy o VAT.

Celem projektu będzie zapewnienie funkcjonowania lokalnej grupy działania (dalej: LGD), która będzie pełnić funkcję lokalnej instytucji grantodawczej I stopnia dla innych podmiotów z terenu objętego jej działaniem (gmin, stowarzyszeń, przedsiębiorców, rolników instytucji kultury). LGD będzie nieodpłatnie szkoliła, doradzała, zachęcała działaniami promocyjnymi do składania wniosków o dofinansowanie w ramach działania 4.1 PROW. Następnie LGD będzie przeprowadzała postępowania konkursowe w celu wyłonienia projektów, które najlepiej wpisują się w przyjętą Lokalną Strategię Rozwoju.

W wyniku realizacji projektu Wnioskodawca nie osiągnie żadnych przychodów. Działalność LGD związana z realizacją ww. projektu nie będzie skutkować powstaniem obowiązku podatkowego u Zainteresowanego w zakresie podatku VAT. LGD nie stanie się czynnym podatnikiem podatku VAT.

Efekty powstałe w wyniku projektu nie będą związane w żaden sposób z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT, bowiem Wnioskodawca nie stanie się czynnym podatnikiem podatku VAT.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ponadto, art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów niebędących zarejestrowanymi czynnymi podatnikami podatku VAT.

W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie są spełnione, gdyż Wnioskodawca nie jest i nigdy nie był czynnym podatnikiem podatku VAT. Ponadto w wyniku realizacji projektu Zainteresowany nie osiągnie żadnych przychodów a jego działalność związana z realizacją przedmiotowego projektu nie będzie skutkować powstaniem obowiązku podatkowego w zakresie podatku VAT. Efekty powstałe w wyniku projektu nie będą związane w żaden sposób z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT.

Z uwagi na powyższe Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych z tytułu realizacji ww. projektu.

Reasumując, Stowarzyszenie nie będzie miało możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupów dokonywanych w związku z realizacją projektu sfinansowanego ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej (działania 4.2 i 4.3 PROW 2007-2013).

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl