Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 24 kwietnia 2015 r.
Izba Skarbowa w Poznaniu
ILPP4/4512-1-46/15-2/HW

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Parafii przedstawione we wniosku z dnia 5 lutego 2015 r. (data wpływu 10 lutego 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach dotyczących wydatków na realizację operacji pn. "Zagospodarowanie terenu (...)" - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 lutego 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach dotyczących wydatków na realizację operacji pn. "Zagospodarowanie terenu (...)".

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Zainteresowany jest beneficjentem i składającym wniosek. Parafia będzie mieć podpisaną umowę z Samorządem Województwa o przyznanie pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" w celu realizacji operacji pn. "Zagospodarowanie terenu (...)". Celem realizowanego zadania jest podniesienie standardu obiektu dziedzictwa kulturowego oraz promowanie miejscowości poprzez zagospodarowanie terenu przy Kościele. W ramach zadania inwestycyjnego wykonane zostaną prace budowlane polegające na utwardzeniu terenu i wykonaniu podbudowy oraz nawierzchni z kostki brukowej przy Kościele. Zainteresowany jest osobą prawną na mocy art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1169). Z treści art. 41 ust. 1 wymienionej ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej wynika, że Kościół w Polsce i jego osoby prawne mają prawo realizacji inwestycji sakralnych i kościelnych. Z przepisów zawartych w art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), wynika, że zwalnia się od podatku podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150000,00 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku. W związku z faktem, że Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej i nie przekroczył w poprzednim roku podatkowym kwoty 150000,00 zł wartości sprzedaży opodatkowanej - nie jest on podatnikiem podatku VAT. W związku z tym, że Parafia nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług, jeżeli realizuje zadania wymienione w tym przepisie, nie będąc podatnikiem nie może odliczyć podatku naliczonego zawartego w fakturach dotyczących wydatków na realizację dokonywanych remontów i inwestycji. Parafia dołączyła do wniosku o dofinansowanie w ramach PROW oświadczenie o kwalifikowalności VAT. Towary i usługi nabywane w ramach przedmiotowego zadania inwestycyjnego "Zagospodarowanie terenu (...)" nie będą przynosiły dochodów Parafii, które byłyby opodatkowane podatkiem od towarów i usług.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w zakresie nałożonych przepisami prawa zadań dotyczących realizacji inwestycji sakralnych i kościelnych Wnioskodawca nie jest podatnikiem podatku VAT i nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach dotyczących wydatków na realizację operacji pn. "Zagospodarowanie terenu (...)".

Zdaniem Wnioskodawcy, nie jest on podatnikiem podatku od towarów i usług, jeżeli realizuje zadania wymienione w tych przepisach. Nie będąc podatnikiem nie może odliczyć podatku naliczonego zawartego w fakturach dotyczących wydatków na realizację dokonywanych remontów i inwestycji, a w konsekwencji tego - nie ma prawa do odliczenia podatku VAT wynikającego z faktu ponoszenia wydatków na realizację operacji pn. "Zagospodarowanie terenu (...)".

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) - zwanej dalej ustawą - podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do art. 15 ust. 2 ustawy - działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Na mocy art. 86 ust. 1 ustawy - w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy - kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m.in. tego, że zakupy są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Jak stanowi art. 88 ust. 4 ustawy - obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się (...) do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Powyższa zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Z kolei art. 113 ust. 1 ustawy zwalnia od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150 000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Zainteresowany nie prowadzi działalności gospodarczej i wartość sprzedaży opodatkowanej w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyła u niego kwoty 150000,00 zł. Operacja pn. "Zagospodarowanie terenu (...)" dotyczy utwardzenia terenu i wykonania podbudowy oraz nawierzchni kostki brukowej, co podniesie standard obiektu dziedzictwa kulturowego. Celem operacji jest również promowanie miejscowości. Towary i usługi nabyte w związku z realizacją zadania inwestycyjnego nie będą przynosiły Parafii dochodów, które byłyby opodatkowane podatkiem od towarów i usług.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ponadto, art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów niebędących zarejestrowanymi, czynnymi podatnikami podatku VAT. W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie są spełnione, gdyż Zainteresowany nie jest podatnikiem podatku VAT, a towary i usługi nabyte w ramach realizowanej operacji nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

W związku z powyższym, na podstawie przepisów o podatku od towarów i usług, Wnioskodawca nie prowadząc działalności gospodarczej nie jest podatnikiem podatku VAT. Nie ma także możliwości odliczenia podatku naliczonego zapłaconego w ramach dokonywanych zakupów towarów i usług związanych z realizacją operacji pn. "Zagospodarowanie terenu (...)".

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl