Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 11 stycznia 2016 r.
Izba Skarbowa w Poznaniu
ILPP4/4512-1-387/15-2/WJ

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 30 listopada 2015 r. (data wpływu 2 grudnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla dostawy monitorów interaktywnych z wbudowanym komputerem OPS - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 grudnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla dostawy monitorów interaktywnych z wbudowanym komputerem OPS.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca, który w swojej ofercie posiada monitory interaktywne różnych marek, zamierza skierować swoją ofertę wyżej wskazanych produktów bezpośrednio dla placówek oświatowych. Odbiorcą końcowym oferowanego przez niego sprzętu audiowizualnego są przedszkola i szkoły.

Podstawą do zastosowania preferencyjnej stawki podatku 0% w przypadku sprzedaży sprzętu komputerowego na rzecz placówek oświatowych, jest przede wszystkim zaliczenie dostarczanych towarów do określonych grup towarowych, wymienionych w załączniku nr 8 w zw. z art. 83 ust. 1 pkt 26 do ustawy o VAT. Zgodnie z jego zapisem, preferencyjną stawką 0% objęte są następujące towary:

1.

jednostki centralne komputerów, serwery, monitory, zestawy komputerów stacjonarnych;

2.

drukarki;

3.

skanery;

4.

urządzenia komputerowe do pism Braille'a (dla osób niewidomych i niedowidzących);

5.

urządzenia do transmisji danych cyfrowych (w tym koncentratory i switche sieciowe, routery i modemy).

Katalog towarów, co do których mają zastosowanie przepisy art. 83 ust. 1 pkt 26 ustawy, został przez ustawodawcę określony w sposób dosyć szeroki i jednoznacznie nie precyzuje, czy wyżej wymieniony sprzęt może być objęty stawką 0% VAT.

W związku z zaistniałą sytuacją Wnioskodawca zwrócił się do Urzędu Statystycznego o zaklasyfikowanie monitorów interaktywnych z wbudowanym komputerem zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług, na podstawie załączonego poniżej opisu:

"Urządzenie, którego zapytanie dotyczy to monitor interaktywny o różnych przekątnych z wbudowanym na stałe komputerem, wykonanym w standardzie OPS (Open Pluggable Specification). Rozwiązanie typu OPS jest w pełni funkcjonalnym komputerem posiadającym płytę główną, procesor, pamięć RAM, dysk twardy, kartę graficzną i sieciową oraz pozostałe niezbędne podzespoły. Monitor wraz z wbudowanym komputerem może być obsługiwany przy pomocy podłączonej myszki i klawiatury bądź też dotykowo. Są to rozwiązania takie same w funkcjonalności jak monitory komputerowe, tylko posiadające większą przekątną i dodatkową funkcjonalność w postaci możliwości sterowania dotykowego komputerem podłączonym do monitora lub wbudowanym do monitora. Monitory interaktywne w zależności od modelu posiadają także różne złącza umożliwiające podłączenie sygnałów z urządzeń zewnętrznych takich jak komputer".

Ośrodek Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego poinformował, że zgodnie z zasadami metodycznymi PKWiU powyższy monitor interaktywny wraz z wbudowanym na stałe komputerem (tworzące razem konstrukcyjnie i nierozerwalnie jeden wyrób), mieści się w grupowaniu PKWiU 26.20.1 "Komputery i pozostałe maszyny do automatycznego przetwarzania danych".

Przy dostawie monitorów interaktywnych do placówek oświatowych Wnioskodawca zamierza stosować stawkę VAT 0%. Pragnie się on upewnić, że taka sytuacja jest zgodna z ustawą, by móc skorzystać z tej ulgi.

W związku z dostawą na rzecz placówek oświatowych opisanych w sprawie monitorów interaktywnych z wbudowanym komputerem, Wnioskodawca będzie posiadał stosowne zamówienie potwierdzone przez organ nadzorujący daną placówkę oświatową zgodnie z odrębnymi przepisami oraz przekaże kopię ww. dokumentu do właściwego urzędu skarbowego (art. 83 ust. 14-15 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy monitor interaktywny z wbudowanym komputerem OPS można uznać za towar mieszczący się w klasyfikacji załącznika nr 8, a co za tym idzie - czy przy jego dostawie bezpośrednio do placówek oświatowych będzie przysługiwać prawo do stosowania stawki 0% VAT.

Zdaniem Wnioskodawcy, jest on wyspecjalizowanym sprzedawcą sprzętu prezentacyjnego, reprezentuje w Polsce znane światowe marki. Artykuły są sprzedawane bezpośrednio klientom końcowym, w tym także placówkom oświatowym.

Obecnie ośrodki edukacji wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców, uczniów i nauczycieli dążą do poszerzenia oferty edukacyjnej o nowoczesne środki dydaktyczne, rozbudowując i modernizując infrastrukturę informatyczną. Nowoczesne urządzenia (takie jak wspomniane monitory interaktywne) stanowią doskonałe narzędzie w pracy nauczyciela, poprawiając jakość nauczania oraz poszerzając umiejętności uczniów i kadry pedagogicznej.

Zdaniem Wnioskodawcy, monitor interaktywny z wbudowanym komputerem można zaliczyć do towarów wymienionych w załączniku 8 do ustawy. Monitor interaktywny to połączenie profesjonalnego monitora oraz tablicy interaktywnej może działać jako duży panel dotykowy, obsługujący wszystkie aplikacje zainstalowane na komputerze. Urządzenia, których zapytanie dotyczy to monitory interaktywne z wbudowanym na stałe komputerem, wykonanym w standardzie OPS (Open Pluggable Specification). Rozwiązanie typu OPS jest w pełni funkcjonalnym komputerem posiadającym płytę główną, procesor, pamięć RAM, dysk twardy, kartę graficzną i sieciową oraz pozostałe niezbędne podzespoły. Monitor wraz z wbudowanym komputerem może być obsługiwany przy pomocy myszki i klawiatury bądź też dotykowo. W związku z powyższym jest to "monitor", bo można go podłączyć do komputera i wyświetlić obraz lub prezentację (a dodatkowo posiada funkcje dotykowe). Monitor ten można też uznać za "zestaw komputera stacjonarnego", gdyż w wersji z wbudowanym komputerem PC z systemem Windows jest to zestaw stacjonarny (jako montowany na stałe na ścianie), jest komputerem podłącza się do niego mysz i klawiaturę. Wobec powyższego monitor interaktywny mieści się w grupie "jednostki centralne komputerów, serwery, monitory, zestawy komputerów stacjonarnych".

Dodatkowo, towary wymienione w załączniku 8 do ustawy należą do grupy głównej 26 wg PKWiU, a zgodnie z decyzją Urzędu Statystycznego w Łodzi monitor interaktywny stanowi jej podgrupę (26.20.1). Zgodnie z powyższym, Wnioskodawca ma podstawy sądzić, iż można zastosować stawkę 0% dla dostawy monitorów interaktywnych z wbudowanym komputerem do placówek oświatowych przy jednoczesnym spełnieniu warunków określonych w art. 83 ust. 14-15 ustawy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) - zwanej dalej ustawą - opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przepis art. 7 ust. 1 ustawy stanowi, że przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Towarami - na podstawie art. 2 pkt 6 ustawy - są rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Podstawowa stawka podatku, stosownie do art. 41 ust. 1 ustawy, wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Przy czym, na podstawie art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Zarówno w treści ustawy, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział możliwość opodatkowania niektórych czynności stawkami obniżonymi bądź zastosowania zwolnienia od podatku.

I tak, zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 26 ustawy - stawkę podatku w wysokości 0% stosuje się do dostaw sprzętu komputerowego:

a.

dla placówek oświatowych,

b.

dla organizacji humanitarnych, charytatywnych lub edukacyjnych w celu dalszego nieodpłatnego przekazania placówkom oświatowym

- przy zachowaniu warunków, o których mowa w ust. 13-15.

Stosownie do art. 83 ust. 13 ustawy - opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 0% podlegają towary wymienione w załączniku nr 8 do ustawy.

W załączniku nr 8 do ustawy, stanowiącym wykaz towarów, których dostawa jest opodatkowana stawką 0% na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 26 ustawy, wymienione zostały:

1. Jednostki centralne komputerów, serwery, monitory, zestawy komputerów stacjonarnych;

2. Drukarki;

3. Skanery;

4. Urządzenia komputerowe do pism Braille'a (dla osób niewidomych i niedowidzących);

5. Urządzenia do transmisji danych cyfrowych (w tym koncentratory i switche sieciowe, routery i modemy).

W myśl art. 83 ust. 14 ustawy #61485; dokonujący dostawy, o której mowa w ust. 1 pkt 26, stosuje stawkę podatku 0%, pod warunkiem:

1.

posiadania stosownego zamówienia potwierdzonego przez organ nadzorujący daną placówkę oświatową, zgodnie z odrębnymi przepisami #61485; w przypadku dostawy, o której mowa w ust. 1 pkt 26 lit. a;

2.

posiadania kopii umowy o nieodpłatnym przekazaniu sprzętu komputerowego placówce oświatowej oraz posiadania stosownego zamówienia potwierdzonego przez organ nadzorujący placówkę oświatową, zgodnie z odrębnymi przepisami #61485; w przypadku dostawy, o której mowa w ust. 1 pkt 26 lit.b.

Dostawca obowiązany jest przekazać kopię dokumentów, o których mowa w ust. 14, do właściwego urzędu skarbowego - art. 83 ust. 15 ustawy.

W tym miejscu zaznaczyć należy, że przez placówki oświatowe, o których mowa w ust. 1 pkt 13 oraz w art. 83, rozumie się szkoły i przedszkola publiczne i niepubliczne, szkoły wyższe i placówki opiekuńczo-wychowawcze (art. 43 ust. 9 ustawy).

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca posiada w swojej ofercie monitory interaktywne różnych marek. Zamierza on skierować swoją ofertę produktów bezpośrednio dla placówek oświatowych. Odbiorcą końcowym oferowanego przez niego sprzętu audiowizualnego są przedszkola i szkoły. Przy dostawie monitorów interaktywnych do placówek oświatowych Wnioskodawca zamierza stosować stawkę VAT 0%. W tym celu zwrócił się on do Urzędu Statystycznego o zaklasyfikowanie monitorów interaktywnych zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług, na podstawie opisu: "Urządzenie, którego zapytanie dotyczy to monitor interaktywny o różnych przekątnych z wbudowanym na stałe komputerem, wykonanym w standardzie OPS (Open Pluggable Specification). Rozwiązanie typu OPS jest w pełni funkcjonalnym komputerem posiadającym płytę główną, procesor, pamięć RAM, dysk twardy, kartę graficzną i sieciową oraz pozostałe niezbędne podzespoły. Monitor wraz z wbudowanym komputerem może być obsługiwany przy pomocy podłączonej myszki i klawiatury bądź też dotykowo. Są to rozwiązania takie same w funkcjonalności jak monitory komputerowe, tylko posiadające większą przekątną i dodatkową funkcjonalność w postaci możliwości sterowania dotykowego komputerem podłączonym do monitora lub wbudowanym do monitora. Monitory interaktywne w zależności od modelu posiadają także różne złącza umożliwiające podłączenie sygnałów z urządzeń zewnętrznych takich jak komputer". Ośrodek Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego poinformował, że zgodnie z zasadami metodycznymi PKWiU wymieniony monitor interaktywny wraz z wbudowanym na stałe komputerem (tworzące razem konstrukcyjnie i nierozerwalnie jeden wyrób) należy klasyfikować w grupowaniu PKWiU 26.20.1 "Komputery i pozostałe maszyny do automatycznego przetwarzania danych".

W związku z dostawą na rzecz placówek oświatowych opisanych monitorów interaktywnych z wbudowanym komputerem, Wnioskodawca będzie posiadał stosowne zamówienie potwierdzone przez organ nadzorujący daną placówkę oświatową zgodnie z odrębnymi przepisami, oraz przekaże kopię ww. dokumentu do właściwego urzędu skarbowego.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą możliwości zastosowania preferencyjnej stawki podatku w wysokości 0% do dostawy monitorów interaktywnych z wbudowanym komputerem OPS na rzecz przedszkoli i szkół.

Podstawą do zastosowania preferencyjnej stawki podatku 0% w przypadku dostaw sprzętu komputerowego na rzecz placówek oświatowych będzie przede wszystkim zaliczenie dostarczanych towarów do określonych grup towarowych wymienionych w powołanym załączniku nr 8 do ustawy. Katalog towarów, co do których ma zastosowanie przepis art. 83 ust. 1 pkt 26 ustawy, został przez ustawodawcę określony w sposób szeroki, ponieważ wymieniono w nim grupy towarów bez podania szczegółowego oznaczenia Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, jednakże jest to katalog zamknięty, co oznacza, że ustawodawca nie przewidział w tym przypadku jakichkolwiek wyjątków, ani interpretacji rozszerzających.

Z powyższego wynika, że nie każdy sprzęt komputerowy będzie opodatkowany 0% stawką podatku, lecz tylko i wyłącznie wymieniony w załączniku nr 8 do ustawy.

Dokonując zatem analizy przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego w kontekście powołanych przepisów mających zastosowanie w niniejszej sprawie #61485; zdaniem tut. Organu #61485; monitor interaktywny z wbudowanym na stałe komputerem, wykonanym w standardzie OPS (Open Pluggable Specification), gdzie rozwiązanie typu OPS jest w pełni funkcjonalnym komputerem posiadającym płytę główną, procesor, pamięć RAM, dysk twardy, kartę graficzną i sieciową oraz pozostałe niezbędne podzespoły i gdzie może być on obsługiwany przy pomocy podłączonej myszki i klawiatury bądź też dotykowo #61485; stanowić będzie towar wymieniony w załączniku nr 8 do ustawy (pkt 1). Powyższy opis wskazuje bowiem, że przedmiotowy monitor interaktywny montowany na stałe na ścianie, stanowić będzie w pełni funkcjonalny zestaw komputerowy.

Ponadto, zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy, warunkiem zastosowania stawki podatku w wysokości 0% dla dostawy sprzętu komputerowego dla placówek oświatowych jest posiadanie przez dostawcę stosownego zamówienia potwierdzonego przez organ nadzorujący daną placówkę oświatową, zgodnie z odrębnymi przepisami (art. 83 ust. 14 ustawy). Dostawca zobowiązany jest także przekazać kopię ww. dokumentu do właściwego urzędu skarbowego (art. 83 ust. 15 ustawy).

Jak poinformował Wnioskodawca, w przypadku dostawy na rzecz przedszkoli i szkół monitorów interaktywnych z wbudowanym komputerem OPS, spełni on wskazane powyżej warunki.

Podsumowując, monitor interaktywny z wbudowanym komputerem OPS można uznać za towar mieszczący się w klasyfikacji załącznika nr 8. Tym samym, w przedmiotowej sprawie wszystkie warunki niezbędne do zastosowania preferencyjnej stawki podatku w wysokości 0% zostaną spełnione, zatem przy jego dostawie bezpośrednio do placówek oświatowych Wnioskodawcy będzie przysługiwać prawo do stosowania stawki 0% VAT.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl