ILPP4/4512-1-15/16-4/PR - VAT w zakresie zwolnienia od podatku importu próbek.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 26 kwietnia 2016 r. Izba Skarbowa w Poznaniu ILPP4/4512-1-15/16-4/PR VAT w zakresie zwolnienia od podatku importu próbek.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 30 grudnia 2015 r. (data wpływu 11 stycznia 2016 r.) uzupełnionym pismem z dnia 29 marca 2016 r. (data wpływu 4 kwietnia 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku importu próbek - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 stycznia 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku importu próbek. Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 29 marca 2016 r. (data wpływu 4 kwietnia 2016 r.) o doprecyzowanie opisu sprawy.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Spółka opracowuje nowe produkty bądź ulepsza już istniejące, począwszy od fazy koncepcyjnej, od "pierwszej kreski", aż do powstania gotowego produktu.

W ramach całego działu X Spółka posiada m.in. prototypownię oraz laboratorium, w których testuje nowe rozwiązania w warunkach laboratoryjnych na sprzęcie badawczym. Spółka dokonuje zakupów większości komponentów od dostawców polskich, natomiast ze względów ekonomicznych współpracuje również z dwoma dostawcami chińskimi, którzy również współpracują ze Spółką przy opracowywaniu nowych produktów, technologii oraz poszczególnych rozwiązań.

Z tego względu, w szczególności w fazie prototypowej oraz podczas pętli korekcyjnej, Spółka otrzymuje wiele prototypów komponentów chińskich, które są testowane w laboratorium bądź to samodzielnie, bądź to w zabudowie w całym produkcie, lub poszczególnych podzespołach, aby osiągnąć optymalne parametry produktu. Próbki po przetestowaniu są niszczone w laboratorium bądź pojedyncze sztuki są archiwizowane w laboratorium jako sample do dalszych badań (ale taka sytuacja ma miejsce rzadko). W przypadku przeznaczenia produktów do dalszych testów ulegają one ostatecznie też zniszczeniu (po wykonaniu serii badań).

Co istotne, wskazać należy, iż Spółka otrzymuje od dostawców chińskich różne ilości komponentów w zależności od wymagań badawczych. Przykładowo, uzasadnieniem otrzymania np. 1000 sztuk próbek danego komponentu jest fakt, że przy większości produktów jest to nierzadko minimum, aby móc w ogóle przeprowadzić statystycznie zasadne testy. Dodatkowo, aby przeprowadzić test zdolności procesów przy użyciu danego komponentu - 500 sztuk to jest w przypadku kluczowych komponentów minimum. Całość wynika z faktu, że w serii osiąganych jest około 1000 sztuk produktu na zmianę na jednej linii (na chwilę obecną Spółka posiada 4 linie). Aby zatem przeprowadzić wiarygodny test, należy przeprowadzić test wariantowości przy wydajności połowy zmiany na jednej linii.

Spółka podkreśliła, iż dostawca z Chin umieszcza na fakturze informację o tym, że faktura służy jedynie celom statystycznym, a w ślad za fakturą proformą za próbki nigdy nie idzie żadna zapłata, ponieważ wysyłanie próbek jest też w interesie dostawcy chińskiego, który potencjalnie po dostarczeniu próbek, które się sprawdzają, staje się dostawcą seryjnym Spółki.

Wnioskodawca w piśmie z dnia 29 marca 2016 r. udzielił następujących odpowiedzi na poniższe pytania:

1. czy badania, analizy lub próby, do których przeznaczane są importowane towary, mają na celu określenie ich składu, jakości lub innych parametrów technicznych i są one przeprowadzane w celu uzyskania informacji lub w ramach testów o charakterze przemysłowym lub handlowym.

Odp. Tak. Wszelkie badania, próby, do których przeznaczone są importowane towary mają na celu określenie ich składu, jakości lub innych parametrów technicznych i są one przeprowadzane w celu uzyskania informacji, a w niektórych sytuacjach mogą zdarzać testy o charakterze przemysłowym lub handlowym.

2. czy importowane towary poddawane badaniom, analizom lub próbom zostają w całości zużyte lub zniszczone w trakcie ich wykonywania. Jeżeli nie, to czy zostają one całkowicie zniszczone lub pozbawione wartości handlowej za zgodą organu celnego.

Odp. Tak. Importowane próbki zostają zużyte podczas dokonywania badań, prób, analiz. Spółka w stanie faktyczny wskazała, iż próbki po przetestowaniu są niszczone w laboratorium bądź pojedyncze sztuki są archiwizowane w laboratorium jako sample do dalszych badań (ale taka sytuacja ma miejsce rzadko). W przypadku przeznaczenia produktów do dalszych testów ulegają one ostatecznie też zniszczeniu (po wykonaniu serii badań).

3. czy przeprowadzane badania, analizy lub próby służą celom promocyjnym lub handlowym.

Odp. Spółka podkreśla, iż badania, analizy lub próby nie stanowią promocji handlowej. Ponadto Spółka zwraca uwagę, iż nie wykluczone są sytuację w celu uzyskania informacji przeprowadzone zostaną testy o charakterze przemysłowym lub handlowym.

4. czy importowane towary mają nieznaczną wartość.

Odp. Spółka chciałaby podkreślić, iż w jej ocenie, otrzymane próbki posiadają jedynie wartość symboliczną, bowiem służą do testów, badań i nie są wykorzystywane przez nią w procesie produkcji, o czym świadczy m.in. niewielka ilość przekazywanych towarów, która uniemożliwia prowadzenie w oparciu tylko o nie stałej produkcji. Co więcej, specyfika przekazywanych towarów sprawia, że opisywane przekazania do próbnej produkcji są jedyną metodą pozwalającą na ocenę w ich końcowej postaci, czyli osiągnięcia konkretnych cech produktów finalnych wytwarzanych przez Spółkę parametrów jakościowych produktów.

Powyższe okoliczności przemawiają także za promocyjnym charakterem przekazań towarów, które służą wyłącznie zaprezentowaniu go, i tym samym zachęceniu do ich zakupu. Dokonywane przez sprzedawcę przekazania nie służą również zaspokojeniu potrzeb Spółki, a jedynie mają na celu wykreowanie po jej stronie zapotrzebowania do nabycia partii towarów przeznaczonych do seryjnego procesu produkcyjnego.

5. czy importowane towary podlegają zwolnieniu od cła.

Odp. Tak. Spółka pragnie dodać, iż próbki/towary zwalniane są z cła na podstawie art. 86 rozporządzenia Rady nr 1186/2009 z dnia 16 listopada 2009 r. ustanawiającego wspólnotowy system zwolnień celnych (Dz.Urz.UE.L 324 z 10 grudnia 2009 r.).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Spółka otrzymując próbki zużywane do celów testów oraz badań, jest uprawniona do skorzystania ze zwolnienia określonego w art. 71 i/lub art. 67 ustawy o VAT.

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 71 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (dalej ustawa o VAT), zwalnia się od podatku import towarów przeznaczonych do badań, analiz lub prób mających na celu określenie ich składu, jakości lub innych parametrów technicznych, przeprowadzanych w celu uzyskania informacji lub w ramach testów o charakterze przemysłowym lub handlowym, jeżeli są spełnione łącznie następujące warunki:

1.

towary poddawane badaniom, analizom lub próbom zostaną w całości zużyte lub zniszczone w trakcie ich wykonywania;

2.

badania, analizy lub próby nie stanowią promocji handlowej;

3.

ilości towarów ściśle odpowiadają celowi, do którego realizacji są przywożone.

W związku z powyższym wskazać należy, iż zwolnieniem z VAT może być objęty w szczególności import towarów (czyli towarów przywożonych spoza krajów UE) przeznaczonych do badań, analiz lub prób. Zastosowanie zwolnienia uzależnione jest jednak od spełnienia wielu warunków dotyczących m.in. rodzaju badań, analiz lub prób, którym mają być poddane towary oraz procedury przeprowadzania badań, analiz lub prób. Zwolnienie z VAT ma zastosowanie wyłącznie, gdy badania, analizy lub próby służą określeniu składu, jakości lub innych parametrów technicznych towarów i przeprowadzane są w celu uzyskania informacji lub w ramach testów o charakterze przemysłowym lub handlowym. Zwolnienie powinno zatem obejmować te badania, analizy lub próby, których celem jest ustalenie właściwości towarów (np. badanie odporności surowca na oddziaływanie czynników chemicznych).

Spółka rozważa ewentualnie zastosowanie zwolnienia przewidzianego w art. 67 ustawy o VAT, zgodnie z którym z należności celnych zwolnione są wzory i próbki towarów, które charakteryzują się niewielką wartością i służą wyłącznie zaprezentowaniu cech towaru. Zwolnienie ma zastosowanie, jeśli celem importu artykułów pokazowych jest uzyskanie zamówienia od potencjalnego nabywcy.

Przez wzory i próbki towarów należy rozumieć każdy artykuł reprezentatywny dla określonej grupy towarowej pod warunkiem, że jego rodzaj, sposób opakowania oraz ilość uniemożliwiają wykorzystanie artykułu w innym celu niż uzyskanie zamówienia.

W tym miejscu Spółka podkreśla, iż mogą powstać pewne wątpliwości co do ilości towaru/próbki, jaka może zostać uznana za reprezentatywną oraz wystarczającą dla celów zastosowania powyższych zwolnień. W tym miejscu Spółka zwraca uwagę na wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 30 września 2010 r. sygn. C-581/08 w sprawie EMI Group Ltd v. The Commissioners for Her Majestys Revenue and Customs, gdzie Trybunał zdefiniował próbkę jako "egzemplarz okazowy produktu, mający na celu promocję jego sprzedaży i pozwalający na ocenę jego cech i właściwości bez wykorzystania końcowego innego niż nieodłącznie powiązane z takimi działaniami promocyjnymi. Prawo krajowe nie może ograniczyć tego pojęcia w sposób ogólny jedynie do egzemplarzy okazowych mających postać inną niż przeznaczona do sprzedaży lub jedynie do pierwszego z serii jednakowych egzemplarzy okazowych przekazywanych przez podatnika na rzecz tego samego odbiorcy bez uwzględnienia charakteru przedstawianego produktu oraz okoliczności gospodarczych właściwych dla każdej czynności przekazania egzemplarzy okazowych".

W konsekwencji towary są identyfikowalne jako próbki przekazywane do celów testów. Spółka stwierdza zatem, iż towary nie są wykorzystywane przez nią w procesie produkcji, o czym świadczy m.in. niewielka ilość przekazywanych towarów, która uniemożliwia prowadzenie w oparciu tylko o nie stałej produkcji. Co więcej, specyfika przekazywanych towarów sprawia, że opisywane przekazania do próbnej produkcji są jedyną metodą pozwalającą na ocenę w ich końcowej postaci, czyli osiągnięcia konkretnych cech produktów finalnych wytwarzanych przez Spółkę parametrów jakościowych produktów. Powyższe okoliczności przemawiają także za promocyjnym charakterem przekazań towarów, które służą wyłącznie zaprezentowaniu go i tym samym zachęceniu do ich zakupu. Dokonywane przez sprzedawcę przekazania nie służą również zaspokojeniu potrzeb Spółki, a jedynie mają na celu wykreowanie po jej stronie zapotrzebowania do nabycia partii towarów przeznaczonych do seryjnego procesu produkcyjnego.

Na marginesie Spółka pragnie dodać, iż próbki/towary zwalniane są również z cła na podstawie art. 86 rozporządzenia Rady nr 1186/2009 z dnia 16 listopada 2009 r. ustanawiającego wspólnotowy system zwolnień celnych (Dz.Urz.UE.L 324 z 10 grudnia 2009 r.).

Podsumowując, Spółka stoi na stanowisku, że możliwe jest zastosowanie zwolnienia z VAT przewidzianego w art. 71 ustawy o VAT, bowiem spełnione są przestanki warunkujące zwolnienie, tj. towary poddane próbom zostaną zużyte do ich wykonania, badania i analizy nie stanowią oferty handlowej, oraz ilość towaru ściśle odpowiada celowi, na jaki został on przywieziony. Ponadto Spółka uważa także, iż możliwe jest zastosowanie zwolnienia przewidzianego w art. 67 ustawy o VAT, bowiem próbki charakteryzują się niewielką wartością i służą wyłącznie zaprezentowaniu cech towaru. Natomiast celem tego działania jest podjęcie decyzji o zakupie komponentów do celów produkcji seryjnej.

W konsekwencji Spółka uważa, iż posiada prawo zastosować zwolnienie przewidziane w art. 71 lub/i art. 67 ustawy o VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) - zwanej dalej ustawą - opodatkowaniu ww. podatkiem, podlegają:

1.

odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;

2.

eksport towarów;

3.

import towarów na terytorium kraju;

4.

wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;

5.

wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Przez towary - według art. 2 pkt 6 ustawy - rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

W świetle art. 2 pkt 7 ustawy - przez import towarów rozumie się przywóz towarów z terytorium państwa trzeciego na terytorium Unii Europejskiej.

Powyższa definicja kładzie nacisk przede wszystkim na czynność faktyczną, czyli przywóz towaru z terytorium państwa trzeciego na terytorium Unii Europejskiej. Dla zaistnienia importu nie ma znaczenia cel przywozu bądź stosunek prawny, w ramach którego dokonano przywozu.

Stosownie do art. 2 pkt 3 ustawy - przez terytorium Unii Europejskiej rozumie się terytoria państw członkowskich Unii Europejskiej (...).

Natomiast przez terytorium państwa trzeciego rozumie się terytorium państwa niewchodzącego w skład terytorium Unii Europejskiej, z zastrzeżeniem art. 2a ust. 1 i 3 - art. 2 pkt 5 ustawy.

Na mocy art. 15 ust. 1 ustawy - podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza - w myśl art. 15 ust. 2 ustawy - obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Przepis art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy stanowi, że podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, na których ciąży obowiązek uiszczenia cła, również w przypadku, gdy na podstawie przepisów celnych importowany towar jest zwolniony od cła albo cło na towar zostało zawieszone, w części lub w całości, albo zastosowano preferencyjną, obniżoną lub zerową stawkę celną.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy - stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Natomiast stosownie do art. 146a pkt 1 ustawy - w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

W myśl powyższych regulacji, co do zasady, import towarów opodatkowany jest stawką podatku od towarów i usług w wysokości 23%, jednakże w treści ustawy ustawodawca dla importu określonych towarów przewidział zastosowanie zwolnienia od podatku.

Zgodnie z art. 81 ustawy - zwolnienia, o których mowa w art. 47-80, stosuje się w przypadku zastosowania zwolnień od cła, z wyjątkiem art. 56 i art. 74 ust. 1 pkt 19.

W świetle art. 67 ust. 1 ustawy - zwalnia się od podatku import próbek towarów mających nieznaczną wartość i mogących służyć jedynie uzyskaniu zamówień na towary tego samego rodzaju, które mają być przywiezione na terytorium kraju.

Za próbkę towaru, o której mowa w ust. 1, uważa się niewielką ilość towaru, reprezentującą określony rodzaj lub kategorię towarów pod warunkiem, że sposób prezentacji i jakość czynią je bezużytecznymi dla celów innych niż promocja (art. 67 ust. 2 ustawy).

W myśl natomiast art. 67 ust. 3 ustawy - organ celny, przyjmując zgłoszenie celne obejmujące próbki, o których mowa w ust. 1, może uzależnić zwolnienie tych próbek od podatku od pozbawienia ich wartości handlowej przez przedarcie, przedziurkowanie, naniesienie nieusuwalnych i widocznych znaków lub w inny sposób pozwalający na zachowanie przez ten towar charakteru próbek.

Przepis art. 67 ustawy przewiduje zwolnienie od podatku próbek towarów mających niewielką wartość, importowanych jedynie w celu uzyskania zamówień na towary tego samego rodzaju, które mają być przywożone na terytorium kraju.

Powyższy przepis zawiera odmienną definicję próbki towaru niż określona w przepisach ogólnych ustawy, tj. w art. 7 ust. 7 ustawy. Definicja ta ma zastosowanie tylko do zasad wynikających z art. 67 ustawy. Za próbkę uznaje się niewielką ilość towaru, reprezentującą określony rodzaj lub kategorię towarów, pod warunkiem że sposób prezentacji i jakość czynią je bezużytecznymi dla celów innych niż promocja. Aby próbka będąca przedmiotem zwolnienia przewidzianego w art. 67 ustawy nie mogła zostać przekazana na cele handlowe, ustawodawca przyznał uprawnienie dla organu celnego, który przyjmuje zgłoszenie celne obejmujące próbki. Organ ten może uzależnić zwolnienie próbek od podatku od tego, czy zostaną one pozbawione wartości handlowej. Ustawa przewiduje kilka sposobów pozwalających osiągnąć ten cel. Organ celny może nakazać np. przedarcie, przedziurkowanie, naniesienie nieusuwalnych lub widocznych znaków na towar zwolniony od podatku.

Zgodnie z art. 81 ustawy, zwolnienie powyższe ma zastosowanie w przypadku zastosowania zwolnień od cła.

Jak wynika z opisu sprawy, Wnioskodawca opracowuje nowe produkty bądź ulepsza już istniejące, począwszy od fazy koncepcyjnej, od "pierwszej kreski", aż do powstania gotowego produktu. W ramach całego działu RD Wnioskodawca posiada m.in. prototypownię oraz laboratorium, w których testuje nowe rozwiązania w warunkach laboratoryjnych na sprzęcie badawczym. Wnioskodawca dokonuje zakupów większości komponentów od dostawców polskich, natomiast ze względów ekonomicznych współpracuje również z dwoma dostawcami chińskimi, którzy również współpracują z Wnioskodawcą przy opracowywaniu nowych produktów, technologii oraz poszczególnych rozwiązań. Z tego względu, w szczególności w fazie prototypowej oraz podczas pętli korekcyjnej, Wnioskodawca otrzymuje wiele prototypów komponentów chińskich, które są testowane w laboratorium bądź to samodzielnie, bądź to w zabudowie w całym produkcie, lub poszczególnych podzespołach, aby osiągnąć optymalne parametry produktu. Wnioskodawca otrzymuje od dostawców chińskich różne ilości komponentów w zależności od wymagań badawczych. Przykładowo, uzasadnieniem otrzymania np. 1000 sztuk próbek danego komponentu jest to, że przy większości produktów jest to nierzadko minimum, aby móc w ogóle przeprowadzić statystycznie zasadne testy. Dodatkowo, aby przeprowadzić test zdolności procesów przy użyciu danego komponentu - 500 sztuk stanowi minimum w przypadku kluczowych komponentów. Całość wynika z tego, że w serii osiąganych jest około 1000 sztuk produktu na zmianę na jednej linii (na chwilę obecną Wnioskodawca posiada 4 linie). Aby zatem przeprowadzić wiarygodny test, należy przeprowadzić test wariantowości przy wydajności połowy zmiany na jednej linii. W ocenie Wnioskodawcy, otrzymane próbki posiadają jedynie wartość symboliczną, bowiem służą do testów, badań i nie są wykorzystywane przez niego w procesie produkcji, o czym świadczy m.in. niewielka ilość przekazywanych towarów, która uniemożliwia prowadzenie w oparciu tylko o nie stałej produkcji. Co więcej, specyfika przekazywanych towarów sprawia, że opisywane przekazania do próbnej produkcji są jedyną metodą pozwalającą na ocenę w ich końcowej postaci, czyli osiągnięcia konkretnych cech produktów finalnych wytwarzanych przez Wnioskodawcę parametrów jakościowych produktów. Powyższe okoliczności przemawiają także za promocyjnym charakterem przekazań towarów, które służą wyłącznie zaprezentowaniu go, i tym samym zachęceniu do ich zakupu. Dokonywane przez sprzedawcę przekazania nie służą również zaspokojeniu potrzeb Wnioskodawcy, a jedynie mają na celu wykreowanie po jego stronie zapotrzebowania do nabycia partii towarów przeznaczonych do seryjnego procesu produkcyjnego. Próbki/towary zwalniane są z cła na podstawie art. 86 rozporządzenia Rady nr 1186/2009 z dnia 16 listopada 2009 r. ustanawiającego wspólnotowy system zwolnień celnych (Dz.Urz.UE.L 324 z 10 grudnia 2009 r.).

Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że importowane przez Wnioskodawcę towary spełniają definicję próbek przedstawioną w art. 67 ust. 2 ustawy. Ilość importowanych przez Wnioskodawcę komponentów można uznać za niewielką, ponieważ uzasadnia ją cel i charakter przeprowadzanych przez Wnioskodawcę testów. Ponadto, jak wskazuje Wnioskodawca, specyfika importowanych towarów od chińskich dostawców przemawia za promocyjnym charakterem przekazań towarów, które służą wyłącznie ich zaprezentowaniu, i tym samym zachęceniu do ich zakupu.

Importowane próbki towarów posiadają nieznaczną wartość, a ich import ma na celu uzyskanie zamówień na towary tego samego rodzaju, które mają być przywiezione na terytorium kraju, spełniając tym samym przesłanki do zwolnienia od podatku zgodnie z art. 67 ust. 1 ustawy.

Podsumowując, Wnioskodawca otrzymując próbki zużywane do celów testów oraz badań jest uprawniony do zwolnienia od podatku importu tych towarów na podstawie art. 67 ustawy.

W związku z przysługującym Wnioskodawcy prawem do zwolnienia od podatku importu próbek - określonego w ww. przepisie - nie dokonano analizy prawa do zwolnienia od podatku importu tych towarów na gruncie art. 71 ustawy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl