ILPP4/443-59/11-2/ISN

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 20 kwietnia 2011 r. Izba Skarbowa w Poznaniu ILPP4/443-59/11-2/ISN

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2, § 6 i § 10 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 3 listopada 2010 r. (data wpływu 20 stycznia 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie miejsca świadczenia usług i opodatkowania - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 stycznia 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie miejsca świadczenia usługi opodatkowania.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca zamierza rozszerzyć działalność gospodarczą o usługi świadczone na terenie Unii Europejskiej oraz na terenie spoza Unii Europejskiej. Usługi te będą zlecane przez firmę szwajcarską lub brytyjską i będą polegały na dostarczeniu i zapewnieniu posiłków dla uczestników wycieczek organizowanych dla obywateli Indii. Organizacja zapewnienia żywności będzie polegała na tym, że za grupą uczestników wycieczki będzie jechał specjalny samochód wyposażony w kuchnię, w której to kucharze z Indii będą przygotowywać posiłki tylko dla uczestników wycieczki. Dla obywateli Indii posiłki serwowane muszą być zgodnie ze specyficzną dla nich dietą wegetariańską. Usługi te zostały sklasyfikowane przez Główny Urząd Statystyczny w XXX jako usługi mieszczące się w grupowaniu PKWiU:

* z 2008 r. pod symbolem 56.10.19.0 - pozostałe usługi podawania posiłków,

* z 1997 r. pod symbolem 55.30.14 - 00.00 - usługi gastronomiczne pozostałe.

Pobyt uczestników wycieczek w każdym z krajów nie będzie trwał dłużej niż 2 - 3 dni.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

1.

Czy w przypadku świadczenia przez Wnioskodawcę pozostałych usług podawania posiłków będzie miał zastosowanie przepis art. 28b ustawy o VAT.

2.

Czy sprzedaż usług nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT w Polsce, niezależnie od tego czy nabywcą usługi będzie podmiot z kraju Unii Europejskiej, czy też mający siedzibę lub stałe miejsce zamieszkania poza terytorium Unii Europejskiej.

Zdaniem Wnioskodawcy, jeżeli nabywcą usługi jest podmiot gospodarczy (zarówno z Wielkiej Brytanii jak i ze Szwajcarii) to miejsce opodatkowania znajduje się w kraju, gdzie nabywca posiada siedzibę lub stałe miejsce zamieszkania. Usługa ta nie będzie podlegała opodatkowaniu w Polsce. Bez znaczenia, w opinii Zainteresowanego, pozostaje fakt, czy nabywcy posiadają numer VAT UE.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) - zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl postanowień art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

W przypadku świadczenia usług, dla prawidłowego rozliczenia podatku od towarów i usług istotne jest określenie miejsca świadczenia danej usługi. Od jego poprawności bowiem zależy, czy dana usługa podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w Polsce, czy też poza terytorium kraju.

Zgodnie z art. 28a ustawy, na potrzeby określenia miejsca świadczenia usługi:

1.

ilekroć jest mowa o podatniku - rozumie się przez to:

a.

podmioty, które wykonują samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w art. 15 ust. 2, lub działalność gospodarczą odpowiadającą tej działalności, bez względu na cel czy rezultat takiej działalności, z uwzględnieniem art. 15 ust. 6,

b.

osobę prawną niebędącą podatnikiem na podstawie lit. a, która jest zidentyfikowana do celów podatku lub podatku od wartości dodanej;

2.

podatnika, który prowadzi również działalność lub dokonuje transakcji nieuznawanych za podlegające opodatkowaniu dostawy towarów lub świadczenia usług zgodnie z art. 5 ust. 1, uznaje się za podatnika w odniesieniu do wszystkich świadczonych na jego rzecz usług.

Działalność gospodarcza, na mocy art. 15 ust. 2, obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Definicja podatnika zawarta w art. 28a ustawy, która ma zastosowanie wyłącznie w przypadku ustalania miejsca świadczenia usług stanowi, że podatnikiem jest podmiot wykonujący samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy. Przyjąć zatem należy, że pojęcie podatnika określone w art. 28a ustawy obejmuje swoim zasięgiem również podmioty wykonujące działalność uznawaną za działalność gospodarczą zgodnie z regulacjami innych państw członkowskich oraz państw trzecich.

Biorąc pod uwagę zdarzenie przyszłe oraz brzmienie powołanych przepisów stwierdzić należy, iż firmy z Wielkiej Brytanii oraz ze Szwajcarii, na rzecz których Wnioskodawca świadczy pozostałe usługi podawania posiłków, wykonują działalność gospodarczą zdefiniowaną w art. 15 ust. 2 ustawy i posiadają status podatnika w myśl art. 28a ustawy.

Ogólna reguła dotycząca miejsca świadczenia usług określona została z dniem 1 stycznia 2010 r. w art. 28b ustawy, wprowadzonym ustawą z dnia 23 października 2009 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 195, poz. 1504).

Na podstawie art. 28b ust. 1 ustawy miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę lub stałe miejsce zamieszkania, z zastrzeżeniem ust. 2-4 oraz art. 28e, art. 28f ust. 1, art. 28g ust. 1, art. 28i, 28j i 28n.

Zgodnie z art. 28i ustawy miejscem świadczenia usług restauracyjnych i cateringowych jest miejsce, w którym usługi są faktycznie wykonywane, z zastrzeżeniem ust. 2. w przypadku gdy usługi restauracyjne i cateringowe są faktycznie wykonywane na pokładach statków, statków powietrznych lub pociągów podczas części transportu pasażerów wykonanej na terytorium Wspólnoty, miejscem świadczenia usług jest miejsce rozpoczęcia transportu pasażerów (art. 28i ust. 2).

Nieodzownym elementem związanym z ww. miejscem świadczenia usług jest zdefiniowanie pojęcia usług restauracyjnych i cateringowych. w ustawie o podatku od towarów i usług brak takich definicji ustawowych, jak również nie powołuje się symboli statystycznych, według których należało by zidentyfikować usługi na potrzeby określenia miejsca świadczenia.

Definicja zawarta w art. 6 rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE I 77/1) określa, iż usługi restauracyjne i cateringowe oznaczają usługi polegające na dostarczaniu gotowej lub niegotowej żywności lub napojów albo żywności i napojów, przeznaczonych do spożycia przez ludzi, wraz z odpowiednimi usługami wspomagającymi pozwalającymi na ich natychmiastowe spożycie. Dostarczanie żywności lub napojów lub żywności i napojów stanowi jedynie element większej całości, w której muszą przeważać usługi. Usługi restauracyjne polegają na świadczeniu takich usług w lokalu należącym do usługodawcy, podczas gdy usługi cateringowe polegają na świadczeniu takich usług poza lokalem usługodawcy.

Za usługi cateringowe i restauracyjne nie uznaje się dostawy gotowej lub niegotowej żywności lub napojów albo dostawy gotowej lub niegotowej żywności i napojów, wraz z ich transportem lub bez niego, ale bez żadnych innych usług wspomagających.

Z kolei w słowniku języka polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN SA, catering określa się jako usługę polegającą na przygotowywaniu i dostarczaniu na zamówienie gotowych potraw lub na organizacji przyjęć.

Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskodawca będzie wykonywał usługi polegające na dostarczeniu i zapewnieniu posiłków dla uczestników wycieczek organizowanych dla obywateli Indii. Organizacja zapewnienia żywności będzie polegała na tym, że za grupą uczestników wycieczki będzie jechał specjalny samochód wyposażony w kuchnię, w której to kucharze z Indii będą przygotowywać posiłki tylko dla uczestników wycieczki, zgodnie ze specyficzną dla nich dietą wegetariańską.

Dokonując zatem oceny przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego w świetle powołanych przepisów stwierdzić należy, że usługi organizacji zapewnienia żywności świadczone przez Zainteresowanego będą traktowane jako usługi cateringowe, a co za tym idzie miejscem świadczenia usługi będzie miejsce, w którym usługi są faktycznie wykonywane. Odnosząc się do kwestii opodatkowania usług zaznaczyć należy, iż usługi cateringowe będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w Polsce, w przypadku, gdy będą wykonywane na terytorium kraju. w tej sytuacji nie będzie miało znaczenia kto jest nabywcą usługi ani to, czy podaje swój numer VAT UE. Natomiast wykonanie usług w innych państwach niż terytorium kraju będzie podlegało opodatkowaniu w państwach, gdzie te usługi są faktycznie świadczone.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy uznaje się za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, ul. Piotrkowska 135, 90-434 Łódź po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl