ILPP4/443-531/12-3/TK

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 21 lutego 2013 r. Izba Skarbowa w Poznaniu ILPP4/443-531/12-3/TK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 19 listopada 2012 r. (data wpływu 28 listopada 2012 r.) uzupełnionym pismem z dnia 14 lutego 2013 r. (data wpływu 19 lutego 2013 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odzyskania podatku VAT związanego z wydatkami poniesionymi w ramach projektu (...) - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 listopada 2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odzyskania podatku VAT związanego z wydatkami poniesionymi w ramach projektu (...). Wniosek uzupełniono pismem z dnia 14 lutego 2013 r. (data wpływu 19 lutego 2013 r.) o doprecyzowanie opisanego stanu faktycznego, przeformułowanie pytania oraz stanowisko w sprawie.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca jest stowarzyszeniem zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym z dnia 31 lipca 2007 r. Celem jego działania jest podnoszenie poziomu kultury, zwiększenie aktywności obywatelskiej, dbałość o dotychczasowy dorobek kultury kraju i regionu oraz wspieranie rozwoju społeczeństwa lokalnego, w tym w szczególności propagowanie wszelkich rodzajów sztuki i działań z nią związanych.

Metody działalności Zainteresowanego - według statutu:

* organizacja imprez kulturalnych i sportowych,

* funkcjonowanie specjalizowanych grup/pracowni,

* podjęcie działalności proekologicznej na rzecz czynu społecznego, na rzecz mienia publicznego i zabytków,

* organizacja życia kulturalnego w obrębie Gminy i regionu,

* promocja miejscowych grup, talentów, możliwości i zasobów,

* współpraca z instytucjami krajowymi i zagranicznymi w zakresie edukacji, integracji kultury sztuki i sportu,

* promowanie, upowszechnianie i udostępnianie nowoczesnych mediów i technologii.

Wszystkie wymienione metody Wnioskodawca może realizować w formie odpłatnej i nieodpłatnej działalności statutowej. Zainteresowany opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Organizacja posiada status organizacji pożytku publicznego. Nie prowadzi żadnej działalności gospodarczej. Nie jest zarejestrowana jako podatnik VAT.

Dnia 11 lipca 2012 r. Wnioskodawca zawarł umowę, o przyznaniu pomocy na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętych PROW na lata 2007-2013, z Samorządem Województwa. Jest to pomoc finansowa przyznawana na realizację operacji z publicznych środków krajowych i wspólnotowych, polegająca na refundacji kosztów kwalifikowanych operacji poniesionych w wysokości zgodnej z warunkami określonymi w umowie. W ramach tej pomocy został zrealizowany projekt (...), który wpisuje się w działalność Zainteresowanego. Celem operacji było "Podniesienie poziomu życia społeczności lokalnej, poprzez organizację zlotu młodzieżowych zespołów muzycznych. Wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy, poprzez częściową rewitalizację zabytkowego parku polegającą na ożywieniu tego obszaru pod względem kulturalnym oraz promocję lokalnych dóbr przyrodniczych i historycznych". W związku z otrzymaniem pomocy, Wnioskodawca złożył oświadczenie o kwalifikowalności VAT oraz wykazał ten podatek w kosztach kwalifikowanych. Jest on tym samym zobowiązany przedłożyć do Samorządu Województwa indywidualną interpretację w zakresie interpretacji prawa podatkowego. Zainteresowany nie prowadzi działalności gospodarczej a więc nie ma możliwości odzyskania podatku od towarów i usług. Samorząd Wojewódzki zobowiązał Wnioskodawcę do dostarczenia indywidualnej interpretacji, iż nie jest on płatnikiem podatku VAT.

W uzupełnieniu Zainteresowany wskazał, iż nabyte towary i usługi związane z realizacją projektu (...) nie były i nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu do wniosku z dnia 14 lutego 2013 r.).

Czy Zainteresowany ma prawo do odzyskania podatku VAT związanego z wydatkami poniesionymi w ramach projektu (...).

Zdaniem Wnioskodawcy, nie prowadząc działalności gospodarczej i nie wykorzystując towarów i usług nabytych w ramach projektu (...), do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, nie ma on możliwości odzyskania podatku związanego z tymi wydatkami.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Artykuł 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy określa, iż kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika, z tytułu nabycia towarów i usług.

Na mocy art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m.in. tego, że zakupy są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Według art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20.

Z powyższego wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca dnia 11 lipca 2012 r. zawarł umowę, o przyznaniu pomocy na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętych PROW na lata 2007-2013, z Samorządem Województwa. W ramach tej pomocy został zrealizowany projekt (...). Zainteresowany wskazał, iż nabyte towary i usługi związane z realizacją projektu nie były i nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

W przedmiotowej sprawie warunki uprawniające do odliczenia podatku naliczonego nie są spełnione, gdyż Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT, a nabywane towary i usługi nie były i nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

W zakresie przedmiotowych wydatków Zainteresowany nie ma również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 73, poz. 392 z późn. zm.). Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. złożenie zgłoszenia rejestracyjnego, pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i 4 cyt. rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed dniem 1 maja 2004 r. Ponieważ Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT, nie ma możliwości ubiegania się o zwrot tego podatku na podstawie przepisów rozdziału 9 ww. rozporządzenia.

Reasumując, Zainteresowany nie będąc zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, nie ma prawa do odzyskania zapłaconego podatku w związku z wydatkami poniesionymi w ramach realizacji projektu (...) bowiem - jak wynika z opisu sprawy - nabyte towary i usługi nie były i nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Zauważyć należy, że organy podatkowe nie są właściwe do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych. Kwestię tę rozstrzygają bowiem przepisy regulujące zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne Zainteresowanemu przy dokonywaniu oceny, czy podatek VAT w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowanym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl