Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 31 października 2011 r.
Izba Skarbowa w Poznaniu
ILPP4/443-514/11-4/EWW

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 20 lipca 2011 r. (data wpływu 25 lipca 2011 r.) uzupełnionym pismem z dnia 14 października 2011 r. (data wpływu 20 października 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 lipca 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego. Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 14 października 2011 r. (data wpływu 20 października 2011 r.) o doprecyzowanie opisu sprawy.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca prowadzi działalność podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT, jak i zwolnioną od podatku. Działalność opodatkowana podatkiem VAT (w stanie prawnym obowiązującym w roku 2011 stawką VAT w wysokości 23%) polega głównie na świadczeniu usług holdingowych, jak i usług reklamowych na rzecz spółek powiązanych należących do Grupy G. Natomiast działalność zwolniona od opodatkowania podatkiem VAT to w szczególności działalność finansowa, w tym przykładowo są to usługi udzielania oprocentowanych pożyczek na rzecz podmiotów powiązanych należących do Grupy G. W związku z powyższym, Zainteresowany dokonuje zakupów towarów i usług związanych z działalnością opodatkowaną, związanych z działalnością zwolnioną, jak i pozostających w związku z obydwoma rodzajami działalności (działalnością opodatkowaną i zwolnioną).

Przykładem zakupów, które Wnioskodawca dokonuje, a które związane są zarówno z działalnością opodatkowaną VAT jak i działalnością zwolnioną od podatku VAT, są: usługi księgowe, najmu, zakupy na potrzeby zarządu.

Skutkiem takiego podziału działalności (sprzedaży) jest konieczność szczegółowej weryfikacji faktur dokumentujących nabycie towarów i usług oraz dokonanie ich podziału pod kątem przeznaczenia tych zakupów do określonego rodzaju czynności. Wymaga to znacznego zaangażowania osobowego, tj. nierzadko osoby dokonujące opisu faktur mają wątpliwości co do właściwego przypisania konkretnych zakupów do sprzedaży zwolnionej bądź opodatkowanej, tak aby dokonywany opis umożliwiał właściwą kwalifikację tych zakupów przez osoby rozliczające podatek VAT. Dokonanie prawidłowej kwalifikacji wymaga zatem znacznego zaangażowania, zarówno merytorycznego (poznanie podstawowych zasad) jak i czasowego, w celu właściwego opisania faktur zakupu. Również osoby odpowiadające za rozliczenia podatkowe Zainteresowanego muszą poświęcić wiele czasu, aby w ostateczności dokonać właściwej kwalifikacji podatkowej dokonanych zakupów. Zmniejsza to jednocześnie możliwość wykonywania przez takich pracowników innych powierzonych im obowiązków. Utrudnia to jednocześnie planowanie budżetu, z uwagi na trudność wskazania na tym etapie możliwości wykorzystania rozważanych zakupów, a w konsekwencji ustalenia wielkości VAT do odliczenia. Taki stan jest w ocenie Wnioskodawcy nieefektywny gospodarczo, gdyż zbyt wiele zasobów, w tym zwłaszcza osobowych, wykorzystywanych jest do przeprowadzenia rozliczenia podatkowego.

W związku z powyższym, rozważa on założenie w ramach struktur Grupy G. nowej spółki, zwanej w dalszej części nowoutworzoną Spółką, która byłaby odpowiedzialna za obsługę działalności finansowej oraz doradztwo finansowe na jego rzecz.

Nowoutworzona Spółka będzie czynnym podatnikiem VAT. Podmiot ten przejąłby wszelkie czynności realizowane obecnie przez Zainteresowanego, a związane z jego działalnością finansową (działalnością zwolnioną od VAT). W związku z tym nowoutworzona Spółka wykonywałaby wszystkie czynności, obecnie realizowane w ramach Wnioskodawcy, a związane z doradztwem (planowaniem działalności finansowej) i techniczną obsługą działalności finansowej podejmowanej przez niego. Przedmiotem działalności nowoutworzonej Spółki byłoby zatem świadczenie na rzecz Zainteresowanego usług technicznej obsługi i doradztwa finansowego, które opodatkowane są stawką VAT w wysokości 23%.

Przy czym, jako że zgodnie z założeniem nowoutworzona Spółka nie będzie posiadać odpowiednich zasobów osobowych jak i rzeczowych, zakłada się, iż będzie ona związana z Wnioskodawcą umową na zakup usług i towarów koniecznych do świadczenia przez nią usług w zakresie obsługi i doradztwa finansowego. Nowoutworzona Spółka dokonywać będzie od niego zakupu usługi w postaci dostarczenia jej wszystkich niezbędnych zasobów pozwalających jej z kolei wykonać usługę obsługi i doradztwa finansowego na rzecz innych podmiotów, w tym przede wszystkim na jego rzecz. Usługa ta będzie podlegać opodatkowaniu 23% stawką VAT.

Nowoutworzona Spółka będzie nabywała usługi konieczne do świadczenia usług na rzecz Zainteresowanego także od innych podmiotów. Niemniej jednak istotna część usług pozwalających na świadczenie tych usług nabyta będzie od Wnioskodawcy. Nowoutworzona Spółka świadczyć będzie usługi w tym zakresie, tj. obsługi i doradztwa finansowego również na rzecz innych podmiotów Grupy G.

Zatem Zainteresowany nadal będzie prowadził (w niezmienionym kształcie) działalność zwolnioną od VAT (np. będzie udzielał pożyczek), natomiast zarówno planowanie merytoryczne działalności finansowej (np. ustalenie wielkości udzielanych pożyczek, dat spłaty itp.) oraz techniczna obsługa tej działalności (przygotowanie odpowiednich wyliczeń, zestawień, dokumentacji itp.), zostałyby przeniesione do nowoutworzonej Spółki.

W związku z powyższym powstałaby sytuacja, w której co do zasady istotna część działalności Wnioskodawcy, wyodrębnionych działów, jak i poszczególnych pracowników, będzie związana wyłącznie z działalnością opodatkowaną VAT. Natomiast istotna część czynności związanych z działalnością zwolnioną od VAT (finansową) realizowana będzie przez podmiot zewnętrzny, który wystawi na jego rzecz stosowną fakturę. Faktura taka (wykazany na niej podatek naliczony) związana będzie bezpośrednio wyłącznie z działalnością zwolnioną od VAT (nie dającą prawa do odliczenia VAT). Tym samym, Zainteresowany nie odliczy wykazanego na fakturze podatku naliczonego od nowoutworzonej Spółki.

Doraźnym celem tych działań jest uproszczenie rozliczania VAT, przede wszystkim w kontekście ustalenia wartości podatku naliczonego o jaki Wnioskodawca ma prawo do obniżenia podatku należnego. Uproszczenie to opiera się w znacznej mierze na przeniesieniu czynności związanych z jego działalnością finansową, w kontekście świadczonych usług finansowych (w szczególności udzielania pożyczek) do wyodrębnionego podmiotu.

Za te czynności nowoutworzona Spółka wystawiać będzie fakturę, a Zainteresowany nie będzie miał prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego na tej fakturze.

W stosunku do części podatku naliczonego, tj. wynikającego z faktur dokumentujących zakupy związane ze sprzedażą opodatkowaną, jak i z działalnością finansową, takich jak przykładowo: zakupy na potrzeby zarządu, najem siedziby czy usługi księgowe, Wnioskodawca będzie miał prawo do odliczenia VAT z uwzględnieniem współczynnika proporcji VAT.

Ograniczy to znacznie liczbę faktur, na których wykazany podatek naliczony winien być odliczany z uwzględnieniem proporcji VAT. W konsekwencji, jego pracownicy dokonujący zakupów nie będą w takim stopniu obarczeni koniecznością uwzględniania podatkowych zagadnień związanych z odliczaniem VAT za pomocą proporcji. Zwiększy to ich wydajność w zakresie wykonywania innych obowiązków służbowych. Przyczyni się też do zmniejszenia ryzyka podatkowego Zainteresowanego, wynikającego z możliwości popełnienia błędu w ocenie przeznaczenia zakupu i tym samym wysokości odliczonego podatku VAT.

Ostatecznym więc celem tych działań jest lepsze wykorzystanie posiadanych przez Wnioskodawcę zasobów, zmniejszenie ryzyka podatkowego w kontekście popełnienia pomyłki w procesie przypisywania zakupów do działalności opodatkowanej i zwolnionej.

W uzupełnieniu do wniosku Zainteresowany doprecyzował, iż będzie on nadal wykonywał czynności zwolnione od podatku. Działalność zwolniona od opodatkowania podatkiem VAT to w szczególności działalność finansowa, w tym przykładowo usługi udzielania oprocentowanych pożyczek na rzecz podmiotów powiązanych należących do Grupy G.

Ponadto, Wnioskodawca będzie wykorzystywał nabywane od nowoutworzonej Spółki usługi technicznej obsługi i doradztwa finansowego do wykonywania czynności zwolnionych od podatku, w szczególności działalności finansowej, w tym przykładowo usług udzielania oprocentowanych pożyczek na rzecz podmiotów powiązanych należących do Grupy G.

Zainteresowany wyjaśnił także, że użyte w pytaniu oraz stanowisku własnym sformułowanie "co do zasady" oznacza, iż zakupy ponoszone przez niego, w związku z którymi jego zdaniem ma on prawo do odliczenia podatku naliczonego, związane będą wyłącznie z wykonywaniem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy przy założeniu, że Wnioskodawca nie będzie co do zasady wykonywał innych czynności, w związku z którymi nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego, będzie miał prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z dokonywanymi zakupami w całości, tj. bez konieczności uwzględniania proporcji, z wyłączeniem podatku naliczonego na fakturze dokumentującej zakup od nowoutworzonej Spółki usług w zakresie obsługi i doradztwa finansowego oraz z wyłączeniem nabycia towarów i usług dotyczących zarówno działalności opodatkowanej, jak i działalności zwolnionej, takich jak: zakupy na potrzeby zarządu, usługi najmu czy usługi księgowe.

Zdaniem Wnioskodawcy, przy założeniu, że nie będzie on co do zasady wykonywał innych czynności, w związku z którymi nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego, będzie miał prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z dokonywanymi zakupami w całości, tj. bez konieczności uwzględniania proporcji, z wyłączeniem podatku naliczonego na fakturze dokumentującej zakup od nowoutworzonej Spółki usług w zakresie obsługi i doradztwa finansowego oraz z wyłączeniem nabycia towarów i usług dotyczących zarówno działalności opodatkowanej, jak i działalności zwolnionej, takich jak: zakupy na potrzeby zarządu, usługi najmu oraz usługi księgowe.

Zatem w przypadku nabycia wszelkich innych towarów i usług Zainteresowany będzie miał prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości, tj. dokonując odliczenia podatku naliczonego nie będzie zobowiązany do stosowania proporcji.

Co do zasady, podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego związanego z wykonywaniem czynności opodatkowanych VAT. Stanowi o tym art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.; dalej jako: ustawa o VAT), "w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124".

Natomiast w przypadku gdy podatnicy wykonują zarówno czynności w związku z którymi przysługuje prawo do odliczenia, jak i czynności w związku z którymi takie prawo nie przysługuje i nie można przyporządkować dokonanych zakupów do określonego zakupu podatnik ma prawo do odliczenia podatku naliczonego wyłącznie w wysokości określonej przy pomocy tzw. "współczynnika proporcji".

Kwestię tę regulują ust. 1 i 2 art. 90. Na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy o VAT, "w stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, podatnik jest obowiązany do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego".

Zgodnie z art. 90 ust. 2 ustawy o VAT, "jeżeli nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot, o których mowa w ust. 1, podatnik może pomniejszyć kwotę podatku należnego o taką część kwoty podatku naliczonego, którą można proporcjonalnie przypisać czynnościom, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, z zastrzeżeniem ust. 10".

W związku z powyższym prawidłowym jest, iż Wnioskodawca dokonując zakupów towarów i usług wyróżnia te, które są związane z działalnością opodatkowaną, związane z działalnością zwolnioną, jak i takie, które pozostają w związku z obydwoma rodzajami działalności. W konsekwencji zawarcia planowanej umowy dotyczącej świadczenia przez nowoutworzoną Spółkę na jego rzecz usług z zakresu obsługi i doradztwa finansowego, o ile nie wystąpią inne czynności w związku z którymi nie przysługuje prawo do odliczenia VAT, powstanie sytuacja, w której świadczenia nabyte od nowoutworzonej Spółki będą dla Zainteresowanego jedynymi zakupami wiążącymi się wyłącznie z działalnością zwolnioną od VAT.

Wobec tego, jego zdaniem, podatek naliczony VAT wykazany przez nowoutworzoną Spółkę na fakturze dokumentującej sprzedaż tych usług, w całości nie będzie podlegał odliczeniu. Natomiast podatek naliczony na fakturach dokumentujących pozostałe zakupy, wiążące się zarówno z działalnością opodatkowaną VAT, jak i z działalnością nie dającą prawa do odliczenia, Wnioskodawca rozliczy za pomocą proporcji. Do tego rodzaju zakupów należy zaliczyć podatek naliczony wynikający m.in. z następujących zakupów: usług najmu, usług księgowych, wydatków związanych z działalnością zarządu.

W konsekwencji, o ile Zainteresowany nie będzie wykonywał innych czynności, w związku z którymi nie przysługuje prawo do odliczenia podatku (innych niż działalność finansowa), podatek naliczony wynikający z wszelkich pozostałych zakupów (tj. niezwiązanych z działalnością finansową) będzie mógł być odliczony przez niego w całości, tj. bez uwzględnienia proporcji VAT.

W przekonaniu Wnioskodawcy podmiotom gospodarczym przysługuje swoboda kształtowania warunków umownych, zasad prowadzenia działalności, jak i swoboda w zakresie podejmowania określonych czynności w ramach wewnętrznych struktur, jak i ich zlecania podmiotom zewnętrznym. Tym samym o ile to uprości zasady rozliczeń, nie naruszając przy tym prawa, dopuszczalne jest zlecenie wszelkich czynności związanych z techniczną obsługą i doradztwem w zakresie jego działalności finansowej podmiotowi zewnętrznemu. W kontekście rozliczeń dotyczących podatku VAT, nie ma przy tym znaczenia, iż będzie to podmiot powiązany, jak również to, iż istotna (ale nie cała) część czynności podejmowanych w związku ze świadczeniem usług finansowych przez nowoutworzoną Spółkę będzie uprzednio faktycznie wykonywana przez Wnioskodawcę tj., iż zasoby konieczne dla wykonania usługi na jego rzecz będą nabywane od tej właśnie spółki.

W ocenie Zainteresowanego pomimo tego, iż nowoutworzona Spółka będzie nabywała od niego istotną część usług niezbędnych do świadczenia przez siebie usług, to jednak z uwagi na to, iż część tych zasobów będzie nabyta od innych podmiotów, jak również z uwagi na zasadę swobody umów, taką formę transakcji i wiążące się z nią opisane powyżej konsekwencje w zakresie VAT należy uznać za prawidłowe.

Jednocześnie należy zauważyć, iż ponieważ przedmiotem czynności wykonywanych przez Wnioskodawcę na rzecz nowoutworzonej Spółki będą czynności opodatkowane podatkiem VAT, w związku z tym będzie on miał prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego ze świadczeniem usług na jej rzecz. Zatem świadczenie takich usług nie wpływa na prawo do odliczenia podatku naliczonego przez Zainteresowanego.

Podsumowując, przy założeniu, że Wnioskodawca co do zasady nie będzie wykonywał innych czynności - niż działalność finansowa - w związku z którymi nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego, będzie miał prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z dokonywanymi zakupami w całości, tj. bez konieczności uwzględniania proporcji.

Nie dotyczy to jedynie podatku naliczonego na fakturze dokumentującej zakup od nowoutworzonej Spółki usług w zakresie doradztwa finansowego oraz z wyłączeniem nabycia towarów i usług związanych z działalnością finansową, takich jak: zakupy na potrzeby zarządu, usługi najmu czy usługi księgowe. Zatem w przypadku nabycia wszelkich innych towarów i usług Zainteresowany będzie miał prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości, tj. dokonując odliczenia podatku naliczonego nie będzie zobowiązany do stosowania proporcji w podatku VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem, podlegają:

1.

odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;

2.

eksport towarów;

3.

import towarów;

4.

wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;

5.

wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Artykuł 7 ust. 1 ustawy stanowi, iż przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

W myśl postanowień art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Z opisu sprawy wynika, iż Wnioskodawca prowadzi działalność podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT, jak i zwolnioną od podatku. W stanie prawnym obowiązującym w 2011 r., jego działalność polegająca głównie na świadczeniu usług holdingowych i usług reklamowych na rzecz spółek powiązanych należących do Grupy G. podlega opodatkowaniu podatkiem stawką VAT w wysokości 23%. Natomiast działalność zwolniona od podatku VAT to w szczególności działalność finansowa, polegająca na świadczeniu usług udzielania oprocentowanych pożyczek na rzecz podmiotów powiązanych należących do Grupy G. W związku z powyższym, Zainteresowany dokonuje zakupów towarów i usług związanych z działalnością opodatkowaną, związanych z działalnością zwolnioną, jak i pozostających w związku z obydwoma rodzajami działalności (działalnością opodatkowaną i zwolnioną), np.: usługi księgowe, najmu, zakupy na potrzeby zarządu.

Skutkiem takiego podziału działalności (sprzedaży) jest konieczność szczegółowej weryfikacji faktur dokumentujących nabycie towarów i usług oraz dokonanie ich podziału pod kątem przeznaczenia tych zakupów do określonego rodzaju czynności, w celu skorzystania z prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z tych dokumentów.

Zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy. Zgodnie z tym przepisem, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Kwotę podatku naliczonego, na mocy art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy, stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z powyższych regulacji wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli np. w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku.

W sytuacji, gdy podatnik w ramach prowadzonej działalności wykonuje czynności, od których przysługuje odliczenie podatku naliczonego oraz czynności, od których takie odliczenie nie przysługuje, zastosowanie znajduje przepis art. 90 ust. 1 ustawy, który stanowi, że w stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, podatnik jest obowiązany do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

Jeżeli nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot, o których mowa w ust. 1, podatnik może pomniejszyć kwotę podatku należnego o taką część kwoty podatku naliczonego, którą można proporcjonalnie przypisać czynnościom, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, z zastrzeżeniem ust. 10 - art. 90 ust. 2 ustawy.

Proporcję, o której mowa w ust. 2, na podstawie art. 90 ust. 3 ustawy, ustala się jako udział rocznego obrotu z tytułu czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, w całkowitym obrocie uzyskanym z tytułu czynności, w związku z którymi podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, oraz czynności, w związku z którymi podatnikowi nie przysługuje takie prawo.

W oparciu o art. 90 ust. 4 ustawy, proporcję, o której mowa w ust. 3, określa się procentowo w stosunku rocznym na podstawie obrotu osiągniętego w roku poprzedzającym rok podatkowy, w odniesieniu do którego jest ustalana proporcja. Proporcję tę zaokrągla się w górę do najbliższej liczby całkowitej.

Do obrotu, o którym mowa w ust. 3, w myśl art. 90 ust. 5 ustawy, nie wlicza się obrotu uzyskanego z dostawy towarów i usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, oraz gruntów i praw wieczystego użytkowania gruntów, jeżeli są zaliczane do środków trwałych podatnika - używanych przez podatnika na potrzeby jego działalności.

Na podstawie art. 90 ust. 6 ustawy, do obrotu, o którym mowa w ust. 3, nie wlicza się obrotu uzyskanego z tytułu transakcji dotyczących nieruchomości lub usług wymienionych w art. 43 ust. 1 pkt 37-41, w zakresie, w jakim czynności te są dokonywane sporadycznie.

Ponadto, w świetle art. 90 ust. 8 ustawy, podatnicy, którzy w poprzednim roku podatkowym nie osiągnęli obrotu, o którym mowa w ust. 3, lub u których obrót ten w poprzednim roku podatkowym był niższy niż 30.000 zł, do obliczenia kwoty podatku naliczonego podlegającej odliczeniu od kwoty podatku należnego przyjmują proporcję wyliczoną szacunkowo, według prognozy uzgodnionej z naczelnikiem urzędu skarbowego, w formie protokołu.

Stosownie do treści art. 90 ust. 9 ustawy, przepis ust. 8 stosuje się również, gdy podatnik uzna, że w odniesieniu do niego kwota obrotu, o której mowa w tym przepisie, byłaby niereprezentatywna.

Zgodnie z art. 90 ust. 10 ustawy, w przypadku gdy proporcja określona zgodnie z ust. 2-8:

1.

przekroczyła 98% oraz kwota podatku naliczonego niepodlegająca odliczeniu, wynikająca z zastosowania tej proporcji, w skali roku, była mniejsza niż 500 zł - podatnik ma prawo uznać, że proporcja ta wynosi 100%;

2.

nie przekroczyła 2% - podatnik ma prawo uznać, że proporcja ta wynosi 0%.

Z informacji przedstawionych w opisie sprawy wynika, iż szczegółowa weryfikacji dokumentów księgowych prowadzona pod kątem określenia przeznaczenia zakupów dokonanych przez Wnioskodawcę wymaga znacznego zaangażowania osobowego, tj. nierzadko osoby dokonujące opisu faktur mają wątpliwości co do właściwego przypisania konkretnych zakupów do sprzedaży zwolnionej bądź opodatkowanej, tak aby dokonywany opis umożliwiał właściwą kwalifikację tych zakupów przez osoby rozliczające podatek VAT. Dokonanie prawidłowej kwalifikacji wymaga zatem znacznego zaangażowania, zarówno merytorycznego (poznanie podstawowych zasad) jak i czasowego, w celu właściwego opisania faktur zakupu. Również osoby odpowiadające za rozliczenia podatkowe Zainteresowanego muszą poświęcić wiele czasu, aby w ostateczności dokonać właściwej kwalifikacji podatkowej dokonanych zakupów. Utrudnia to jednocześnie planowanie budżetu, z uwagi na trudność wskazania na tym etapie możliwości wykorzystania rozważanych zakupów, a w konsekwencji ustalenia wielkości VAT do odliczenia.

Mając na względzie powyższe oraz kierując się zasadami swobody w zakresie zawierania i kształtowania warunków umów oraz działalności gospodarczej, Wnioskodawca rozważa możliwość założenia w ramach struktur Grupy G. nowej spółki, która byłaby odpowiedzialna za obsługę działalności finansowej oraz doradztwo finansowe na jego rzecz. Nowoutworzona spółka, działająca jako podatnik VAT czynny wykonywałaby wszystkie czynności obecnie realizowane przez Zainteresowanego, a związane z doradztwem (planowaniem działalności finansowej) i techniczną obsługą działalności finansowej przez niego podejmowanej. Przedmiotem działalności tej spółki byłoby zatem świadczenie na rzecz Wnioskodawcy usług, które opodatkowane są stawką VAT w wysokości 23%. Celem tych działań jest uproszczenie rozliczania VAT, przede wszystkim w kontekście ustalenia wartości podatku naliczonego o jaki Zainteresowany ma prawo do obniżenia podatku należnego.

Jak poinformował Wnioskodawca, po utworzeniu nowej spółki będzie on nadal wykonywał czynności zwolnione od podatku, a mianowicie prowadzić będzie działalność finansową, w tym usługi udzielania oprocentowanych pożyczek na rzecz podmiotów powiązanych należących do Grupy G. Ponadto będzie on wykorzystywał nabywane od nowoutworzonej spółki usługi technicznej obsługi i doradztwa finansowego do wykonywania czynności zwolnionych od podatku.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika zatem, że po utworzeniu nowej spółki, na potrzeby skorzystania z prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony, Zainteresowany będzie brał pod uwagę następujące rodzaje zakupów:

1.

nabywane od nowoutworzonej spółki usługi technicznej obsługi i doradztwa finansowego, które wykorzystywane będą przez niego wyłącznie do wykonywania czynności zwolnionych od podatku (działalności finansowej), które nie będą podlegały odliczeniu od podatku,

2.

usługi najmu, usługi księgowe, wydatki związane z działalnością zarządu, które wiązać się będą zarówno z działalnością opodatkowaną VAT, jak i z działalnością nie dająca prawa do odliczenia podatku,

3.

pozostałe zakupy związane wyłącznie z wykonywaniem czynności podlegających opodatkowaniu, dające prawo do odliczenia podatku.

Biorąc pod uwagę powyższe oraz powołane przepisy stwierdzić należy, iż o ile Wnioskodawca nie będzie wykonywał innych czynności, w związku z którymi nie będzie przysługiwało mu prawo do odliczenia podatku, będzie miał prawo do obniżenia w całości kwot podatku należnego o kwoty podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakupy związane wyłącznie z wykonywaniem przez niego czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (bez konieczności uwzględniania proporcji, o której mowa w art. 90 ustawy). Natomiast w stosunku do wymienionych przez niego usług, które wiązać się będą zarówno z działalnością opodatkowaną VAT, jak i z działalnością nie dającą prawa do odliczenia podatku (usługi najmu, usługi księgowe, wydatki związane z działalnością zarządu), zobowiązany będzie do ich rozliczenia przy zastosowaniu ww. proporcji. Od usług technicznej obsługi i doradztwa finansowego nabywanych od nowoutworzonej spółki, jako usług związanych wyłącznie z czynnościami zwolnionymi od podatku, Zainteresowanemu nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie wynikające z opisu sprawy, które nie zostały objęte pytaniem, nie mogą być - zgodnie z art. 14b § 1 oraz art. 14f § 2 Ordynacji podatkowej - rozpatrzone.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl