ILPP4/443-38/14-4/ISN

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 31 marca 2014 r. Izba Skarbowa w Poznaniu ILPP4/443-38/14-4/ISN

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 22 stycznia 2014 r. (data wpływu 29 stycznia 2014 r.) uzupełnionym pismem z dnia 18 marca 2014 r. (data wpływu 21 marca 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 stycznia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku. Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismem z dnia 18 marca 2014 r. (data wpływu 21 marca 2014 r.) o informacje doprecyzowujące opis sprawy.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca dokonuje sprzedaży wyrobów gotowych - pastylek do ssania bezcukrowych - w postaci twardych, stałych pastylek prasowanych, ze względu na zawartość substancji czynnych klasyfikowanych zgodnie z prawem żywnościowym jako suplementy diety.

W skład produktu wchodzą: sorbitol (nośnik), stearynian magnezu (przeciwzbrylacz), kwas cytrynowy (regulator kwasowości), barwnik, witamina C oraz ekstrakty roślinne (substancje aktywne). Produkt sprzedawany jest w kartonikach jednostkowych po 2 blistry a' 10 sztuk pastylek. Zainteresowany zaklasyfikował wyrób wg klasyfikacji PKWiU 2008 jako ex 10.89.19.0 "Pozostałe różne artykuły spożywcze, gdzie indziej niesklasyfikowane, z wyłączeniem ekstraktów słodowych i produktów o zawartości alkoholu powyżej 1,2%" i zgodnie z art. 41 ust. 2 oraz art. 146a pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, jako towar wykazany w poz. 48 załącznika nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług, opodatkowuje go przy sprzedaży obniżoną stawką podatku od towarów i usług w wysokości 8%.

Celem potwierdzenia prawidłowości dokonanej klasyfikacji, Wnioskodawca w dniu 15 listopada 2013 r. złożył w Ośrodku Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych Głównego Urzędu Statystycznego wniosek o nadanie symbolu według klasyfikacji PKWiU dla produkowanego wyrobu. Urząd Statystyczny udzielił odpowiedzi na złożony wniosek pismem z dnia 31 grudnia 2013 r., które wpłynęło do Zainteresowanego dnia 9 stycznia 2014 r., klasyfikując zgodnie z zasadami metodycznymi Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. (Dz. U. Nr 207, poz. 1293 z późn. zm.), wyrób - pastylki do ssania bezcukrowe - jako mieszczący się w grupowaniu PKWiU 10.89.19.0 "Pozostałe różne artykuły spożywcze, gdzie indziej niesklasyfikowane".

Wnioskodawca poinformował, że pastylki do ssania bezcukrowe, będące przedmiotem pytania, nie zawierają w swoim składzie alkoholu powyżej 1,2% oraz nie stanowią ekstraktów słodowych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy dla opisanego wyrobu - pastylki do ssania bezcukrowe - prawidłowym jest zastosowanie przy sprzedaży obniżonej stawki podatku od towarów i usług w wysokości określonej w art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Zdaniem Wnioskodawcy, sprzedaż wyrobu - pastylki do ssania bezcukrowe - w postaci prasowanych pastylek twardych w opakowaniu jednostkowym - 2 blistry a' 10 sztuk pastylek w kartoniku jednostkowym, jako mieszczącego się w grupowaniu ex 10.89.19.0 "Pozostałe różne artykuły spożywcze, gdzie indziej niesklasyfikowane, z wyłączeniem ekstraktów słodowych i produktów o zawartości alkoholu powyżej 1,2%", winno być opodatkowane według stawki określonej w art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, czyli 7% (a w związku z art. 146a pkt 2 do dnia 31 grudnia 2016 r. - w wysokości 8%).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) - zwanej dalej ustawą - opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do treści art. 2 pkt 6 ustawy - przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy - przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Na podstawie art. 5a ustawy - towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Zauważyć należy, że przepisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz wydane na jej podstawie rozporządzenia w wielu wypadkach odwołują się do grupowań PKWiU przy ustalaniu preferencyjnych stawek podatkowych i zwolnień przedmiotowych. Prawidłowa pod względem klasyfikacji statystycznych identyfikacja towarów i usług stanowi warunek niezbędny do określenia wysokości opodatkowania podatkiem VAT w stosunku do towarów i usług dla których przepisy powołują stosowną klasyfikację statystyczną.

Przy wyznaczaniu zakresu stosowania stawek obniżonych, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r., wykorzystywana jest Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług, wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293 z późn. zm.).

Jednocześnie należy wskazać, że to podatnik jest zobowiązany do prawidłowego określenia przedmiotu opodatkowania, co wiąże się z prawidłowym zdefiniowaniem i zaklasyfikowaniem sprzedawanych towarów.

Ponieważ stosownie do pkt 1 Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 1, poz. 11), zgodnie z zasadami metodycznymi klasyfikacji zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby, usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniem Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej. Wynika z tego, że to właśnie m.in. producent, bądź usługodawca posiada wszystkie informacje niezbędne do właściwego zaliczenia produktu, czy usługi do odpowiedniego grupowania PKWiU, tj. informacje dotyczące rodzaju użytego surowca, technologii wytwarzania lub przeznaczenia wyrobu, bądź zakresu świadczonych usług.

Na mocy art. 41 ust. 1 ustawy - stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Artykuł 41 ust. 2 ustawy stanowi, że dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Należy zauważyć, że na podstawie art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1608) w art. 146a ustawy wprowadzenie do wyliczenia - z dniem 31 grudnia 2013 r. - otrzymało następujące brzmienie: "W okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f (...)".

Zatem zgodnie z art. 146a pkt 2 ustawy - w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2016 r. - z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy wynosi 8%.

W załączniku nr 3 do ustawy stanowiącym "Wykaz towarów i usług podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki 7%" (w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. - 8%), pod pozycją 48 wymienione zostały towary sklasyfikowane pod symbolem PKWiU ex 10.89.19.0 "Pozostałe różne artykuły spożywcze, gdzie indziej niesklasyfikowane, z wyłączeniem ekstraktów słodowych i produktów o zawartości alkoholu powyżej 1,2%".

Jednocześnie w objaśnieniach do ww. załącznika wskazano, że wykaz nie ma zastosowania dla zakresu sprzedaży towarów i świadczenia usług zwolnionych od podatku VAT lub opodatkowanych stawkami niższymi niż stawka, której dotyczy załącznik. Oznacza to, że jeżeli dany towar (lub usługa) wymieniony w załączniku nr 3, na podstawie innych regulacji podlega opodatkowaniu niższą stawką podatku VAT lub zwolnieniu - zastosowanie ma ta niższa stawka podatku lub zwolnienie od podatku.

Należy również zauważyć, że zgodnie z art. 2 pkt 30 ustawy - przez PKWiU ex - rozumie się zakres wyrobów lub usług węższy niż określony w danym grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.

Umieszczenie tego dopisku przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania obniżonej stawki podatku tylko do towarów należących do wymienionego grupowania statystycznego, spełniającego określone warunki sprecyzowane przez ustawodawcę w rubryce "nazwa towaru".

Zatem, wynikająca z konkretnego załącznika stawka podatku dotyczy wyłącznie danego towaru z danego grupowania.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca dokonuje sprzedaży wyrobów gotowych - pastylek do ssania bezcukrowych - w postaci twardych, stałych pastylek prasowanych, ze względu na zawartość substancji czynnych klasyfikowanych zgodnie z prawem żywnościowym jako suplementy diety. W skład produktu wchodzą: sorbitol (nośnik), stearynian magnezu (przeciwzbrylacz), kwas cytrynowy (regulator kwasowości), barwnik, witamina C oraz ekstrakty roślinne (substancje aktywne). Produkt sprzedawany jest w kartonikach jednostkowych po 2 blistry a' 10 sztuk pastylek. Zainteresowany zaklasyfikował wyrób wg klasyfikacji PKWiU 2008 jako ex 10.89.19.0 "Pozostałe różne artykuły spożywcze, gdzie indziej nie sklasyfikowane, z wyłączeniem ekstraktów słodowych i produktów o zawartości alkoholu powyżej 1,2%" i zgodnie z art. 41 ust. 2 oraz art. 146a pkt 2 ustawy, jako towar wykazany w poz. 48 załącznika nr 3 do ustawy, opodatkowuje go przy sprzedaży obniżoną stawką podatku od towarów i usług w wysokości 8%. Celem potwierdzenia prawidłowości dokonanej klasyfikacji Wnioskodawca w dniu 15 listopada 2013 r. złożył w Ośrodku Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych Głównego Urzędu Statystycznego wniosek o nadanie symbolu według klasyfikacji PKWiU dla produkowanego wyrobu. Urząd Statystyczny udzielił odpowiedzi na złożony wniosek pismem z dnia 31 grudnia 2013 r., które wpłynęło do Zainteresowanego dnia 9 stycznia 2014 r., klasyfikując zgodnie z zasadami metodycznymi Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r., wyrób - pastylki do ssania bezcukrowe - jako mieszczący się w grupowaniu PKWiU 10.89.19.0 "Pozostałe różne artykuły spożywcze, gdzie indziej niesklasyfikowane". Wnioskodawca poinformował, że pastylki do ssania bezcukrowe, będące przedmiotem pytania, nie zawierają w swoim składzie alkoholu powyżej 1,2% oraz nie stanowią ekstraktów słodowych.

Odnosząc zatem wskazany wyżej stan prawny do przedstawionego opisu sprawy należy stwierdzić, że dostawa towaru w postaci pastylek do ssania bezcukrowych, zaklasyfikowanych przez Zainteresowanego wg PKWiU z 2008 r. do grupowania 10.89.19.0, nie zawierających alkoholu i jednocześnie nie stanowiących ekstraktów słodowych, na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy w zw. z art. 146a pkt 2 i poz. 48 załącznika nr 3 do ustawy, podlega opodatkowaniu przewidzianą w tym przepisie stawką podatku w wysokości 8%.

Zatem prawidłowym jest zastosowanie przy sprzedaży pastylek do ssania bezcukrowych obniżonej stawki podatku od towarów i usług w wysokości określonej w 8%.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Podkreślić należy, że analiza prawidłowości klasyfikacji sprzedawanego towaru do właściwego grupowania statystycznego, nie mieści się w ramach określonych przepisem art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej, zgodnie z którym minister właściwy do spraw finansów publicznych, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego.

A zatem, Minister Finansów nie jest uprawniony do oceny stanowiska przedstawionego przez Zainteresowanego w zakresie klasyfikacji statystycznej towaru będącego przedmiotem wniosku. Wobec powyższego, niniejsza interpretacja wydana została w oparciu o grupowanie PKWiU wskazane przez Wnioskodawcę.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl