ILPP4/443-337/11-5/BA

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 22 lipca 2011 r. Izba Skarbowa w Poznaniu ILPP4/443-337/11-5/BA

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Stowarzyszenia, przedstawione we wniosku z dnia 18 kwietnia 2011 r. (data wpływu 2 maja 2011 r.) uzupełnionym pismem sygnowanym datą 18 kwietnia 2011 r. (data wpływu 15 lipca 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupów dokonywanych w związku z realizacją projektu sfinansowanego ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 maja 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupów dokonywanych w związku z realizacją projektu sfinansowanego ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Wniosek uzupełniono pismem sygnowanym datą 18 kwietnia 2011 r. (data wpływu 15 lipca 2011 r.) o podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wnioskodawcy.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca (dalej Stowarzyszenie) zostało wpisane do rejestru KRS pod numerem X z dniem X 2008 r.

Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich z uwzględnieniem należnej ochrony oraz promocji środowiska naturalnego, opracowanie i realizowanie Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego, mobilizowanie społeczności lokalnej do wzięcia udziału w procesie zrównoważonego rozwoju Obszarów Wiejskich. W trakcie bieżącego roku, Stowarzyszenie podpisało umowę o dofinansowanie dotacją w ramach działań PROW 2007-2013 dla realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju - Oś IV Programu PROW, z której będzie korzystać w latach 2007-2013. Z dotacji tej finansowane będą koszty utrzymania biura, tj.: najem, media, płace, materiały biurowe, obsługa księgowa, wyposażenie biur, nieodpłatna działalność szkoleniowa i doradcza dla potencjalnych beneficjentów i innych działań Osi IV z terenu objętego działaniem Stowarzyszenia, działań promocyjnych dotyczących możliwości pozyskiwania środków w Osi IV PROW 2007-2013 wśród ww. podmiotów. Stowarzyszenie dalej będzie mogło finansować projekty współpracy z innymi podobnymi Stowarzyszeniami, dotyczące wymiany doświadczeń, np.: w formie wizyt studyjnych, szkoleń poprzez finansowanie kosztów transportu, noclegów, wyżywienia, ubezpieczenia OC, NNW, KL, płace, materiały biurowe.

Stowarzyszenie w ramach projektu będzie nieodpłatnie szkoliło, doradzało, zachęcało działaniami promocyjnymi beneficjentów aby składali wnioski o dofinansowanie projektów, będzie przygotowywało postępowania konkursowe i wybierało projekty, które przyczynią się do realizacji przyjętej Lokalnej Strategii Rozwoju.

Umowy o dofinansowanie projektów i rozliczenia finansowe będą prowadzone przez instytucję wdrażającą Urząd Marszałkowski oraz instytucję płatniczą ARiMR. Wszelkie świadczenia dla beneficjentów projektu LGD będzie świadczyło nieodpłatnie. Realizując ten projekt Stowarzyszenie z tego tytułu nie osiągnie żadnego obrotu, natomiast usługi szkoleniowe będą mieściły się w grupie usług zwolnionych - załącznik nr 4 do ustawy o PTU - ex 80 "Usługi w zakresie edukacji" - ex 92 "Usługi związane z kulturą" i stanowić będą trzon zakupów. Z tego tytułu nie wystąpi podatek naliczony. Realizując zadania wynikające z projektu po stronie zakupów wystąpi podatek naliczony na fakturach zakupu dotyczących m.in.: kosztów, opłaty za media, wyposażenie, materiały biurowe. W pozostałym zakresie będą to usługi zwolnione, bądź niepodlegające pod PTU.

Brak opodatkowanej podstawy w rozumieniu art. 29 ustawy o PTU, uniemożliwia dokonywanie odliczeń podatku naliczonego związanego z zakupami towarów i usług opodatkowanych. Uzyskanie obrotu podlegającego opodatkowaniu z innego tytułu, w niewielkim zakresie, nie wpłynie na utratę zwolnienia podmiotowego. Stowarzyszenie pozostanie nadal podatnikiem zwolnionym od podatku od towarów i usług w rozumieniu art. 113 ust. 1 ustawy o PTU.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy Stowarzyszenie ma możliwość odzyskania pełnego podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupów dokonywanych w związku z realizacją projektu sfinansowanego ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej (Działanie 4.2 i 4.3 PROW 2007-2013).

Zdaniem Wnioskodawcy, nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony, ponieważ po stronie obrotów nie wystąpi podatek należny - brak sprzedaży opodatkowanej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Artykuł 86 ust. 1 ustawy stanowi, iż w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl do art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z przepisu art. 86 ust. 1 ustawy wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona w ww. przepisie zasada, wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Z opisu sprawy wynika, iż Wnioskodawca jest Stowarzyszeniem działającym na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich z uwzględnieniem należytej ochrony oraz promocji środowiska naturalnego, opracowania i realizowania Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego, mobilizowania społeczności lokalnej do wzięcia udziału w procesie zrównoważonego rozwoju Obszarów Wiejskich. Stowarzyszenie podpisało umowę o dofinansowanie dotacją w ramach działań PROW 2007-2013 dla realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju - Oś IV Programu PROW. Z dotacji tej finansowane będą koszty utrzymania biura, tj.: najem, media, płace, materiały biurowe, obsługa księgowa, wyposażenie biur, nieodpłatna działalność szkoleniowa i doradcza dla potencjalnych beneficjentów i innych działań Osi IV z terenu objętego działaniem Stowarzyszenia, działań promocyjnych dotyczących możliwości pozyskiwania środków w Osi IV PROW 2007-2013 wśród ww. podmiotów. Wnioskodawca dalej będzie mógł finansować projekty współpracy z innymi podobnymi Stowarzyszeniami, dotyczące wymiany doświadczeń, np. w formie wizyt studyjnych, szkoleń poprzez finansowanie kosztów transportu, noclegów, wyżywienia, ubezpieczenia OC, NNW, KL, płace, materiały biurowe. Stowarzyszenie w ramach projektu będzie nieodpłatnie szkoliło, doradzało, zachęcało działaniami promocyjnymi beneficjentów aby składali wnioski o dofinansowanie projektów, będzie przygotowywało postępowania konkursowe i wybierało projekty, które przyczynią się do realizacji przyjętej Lokalnej Strategii Rozwoju. Wszelkie świadczenia dla beneficjentów projektu będą przez Zainteresowanego świadczone nieodpłatnie. Realizując przedmiotowy projekt Stowarzyszenie z tego tytułu nie osiągnie żadnego obrotu, a świadczone usługi szkoleniowe będą się mieściły w grupie usług zwolnionych - ex 80 "Usługi w zakresie edukacji" oraz ex 92 "Usługi związane z kulturą".

W wydanej w dniu 22 lipca 2011 r. interpretacji indywidualnej nr ILPP4/443-337/11-4/BA dotyczącej opodatkowania dotacji wskazano, iż dotacja, którą otrzyma Stowarzyszenie nie będzie miała bezpośredniego wpływu na cenę świadczonych usług, nie będzie stanowiła obrotu w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy o podatku VAT, a tym samym nie będzie podlegała opodatkowaniu jako czynność nie wymieniona w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy. W konsekwencji, nie zostanie spełniona przesłanka wynikająca z art. 86 ust. 1 ustawy, tj. związek zakupów z czynnościami opodatkowanymi. Zatem, Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia kwoty podatku naliczonego z faktur dokumentujących poniesione wydatki w związku z realizacją projektu.

W zakresie przedmiotowego projektu Zainteresowany nie będzie miał również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 73, poz. 392 z późn. zm.). Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i ust. 4 cyt. rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed dniem 1 maja 2004 r. Ponieważ Wnioskodawca nie spełnia tych warunków, zatem nie będzie miał możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT na podstawie przepisów rozdziału 9 ww. rozporządzenia.

Z uwagi zatem na dokonane ustalenia, iż przedmiotowa dotacja nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług - zgodnie z ww. art. 86 ust. 1 ustawy, Stowarzyszenie nie będzie miało możliwości odzyskania podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupów dokonywanych w związku z realizacją projektu sfinansowanego ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej (Działanie 4.2 i 4.3 PROW 2007-2013).

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Dodatkowo, tut. Organ wyjaśnia, iż wnioski o wydanie interpretacji indywidualnej rozpatrywane są w terminie, o którym mowa w art. 14d ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), tj. bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wniosków. Ponadto, wszystkie wnioski o wydanie interpretacji indywidualnej załatwiane są z zachowaniem kolejności wpływu.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl