ILPP4/443-275/11-6/EWW

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 29 czerwca 2011 r. Izba Skarbowa w Poznaniu ILPP4/443-275/11-6/EWW

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 25 marca 2011 r. (data wpływu 1 kwietnia 2011 r.) uzupełnionym pismami z dnia 10 czerwca 2011 r. (data wpływu 13 czerwca 2011 r.) oraz z dnia 16 czerwca 2011 r. (data wpływu 20 czerwca 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie miejsca świadczenia aportu praw do znaku towarowego jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 kwietnia 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie miejsca świadczenia aportu praw do znaku towarowego. Wniosek uzupełniono pismami z dnia 10 czerwca 2011 r. (data wpływu 20 czerwca 2011 r.) oraz z dnia 16 czerwca 2011 r. (data wpływu 20 czerwca 2011 r.) o pełnomocnictwo osoby upoważnionej do występowania w imieniu Wnioskodawcy z wnioskiem o interpretacją przepisów prawa podatkowego.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenia przyszłe.

Wnioskodawca jest właścicielem wszelkich praw do określonych znaków towarowych ("Znaki Towarowe"). Są one zarejestrowane w Urzędzie Patentowym RP i objęte prawami ochronnymi w rozumieniu ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 z późn. zm.: "Prawo własności przemysłowej").

Spółka zamierza wnieść Znaki Towarowe aportem ("Aport") w postaci wkładu niepieniężnego ("Wkład Niepieniężny") do spółki kapitałowej utworzonej zgodnie z przepisami prawa holenderskiego (forma prawna: besloten vennootschap), posiadającej siedzibę na terytorium Holandii ("Spółka Celowa").

Zainteresowany jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym oraz podatnikiem VAT UE do celów podatku od wartości dodanej na terytorium Polski.

Spółka Celowa:

a.

wykonuje samodzielnie działalność gospodarczą (rozumianą jako wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy; działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych); oraz

b.

jest zidentyfikowana do celów podatku od wartości dodanej na terytorium Holandii.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy w świetle przepisów ustawy o VAT, Aport (wniesienie Wkładu Niepieniężnego) do Spółki Celowej nie podlega opodatkowaniu polskim podatkiem VAT, ponieważ Aport stanowi odpłatne świadczenie usług, dla których miejscem świadczenia jest Holandia.

Zdaniem Wnioskodawcy, w świetle przepisów ustawy o VAT, Aport (wniesienie Wkładu Niepieniężnego) do Spółki Celowej nie podlega opodatkowaniu polskim podatkiem VAT, ponieważ Aport stanowi odpłatne świadczenie usług, dla których miejscem świadczenia jest Holandia.

Zgodnie z przepisami ustawy o VAT:

"Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o: (...) towarach - rozumie się przez to rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii" (art. 2 pkt 6 ustawy o VAT).

"Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej "podatkiem", podlegają: (...) odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju (...)" (art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT).

"Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym również:

1.

przeniesienie z nakazu organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w imieniu takiego organu lub przeniesienie z mocy prawa własności towarów w zamian za odszkodowanie;

2.

wydanie towarów na postawie umowy dzierżawy, najmu, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze zawartej na czas określony lub umowy sprzedaży na warunkach odroczonej płatności, jeżeli umowa przewiduje, że w następstwie normalnych zdarzeń przewidzianych tą umową lub z chwilą zapłaty ostatniej raty prawo własności zostanie przeniesione;

3.

wydanie towarów na podstawie umowy komisu: między komitentem a komisantem, jak również wydanie towarów przez komisanta osobie trzeciej;

4.

wydanie towarów komitentowi przez komisanta na podstawie umowy komisu, jeżeli komisant zobowiązany był do nabycia rzeczy na rachunek komitenta;

5.

ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu oraz przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, a także ustanowienie na rzecz członka spółdzielni mieszkaniowej odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu oraz przeniesienie na rzecz członka spółdzielni własności lokalu lub własności domu jednorodzinnego;

6.

oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste;

7.

zbycie praw, o których mowa w pkt 5 i 6" (art. 7 ust. 1 ustawy o VAT).

"Przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również: (...) przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej (...)" (art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT).

Na potrzeby stosowania niniejszego rozdziału - ilekroć jest mowa o podatniku - rozumie się przez to:

a.

podmioty które wykonują samodzielnie działalność gospodarczą, rozumianą jako wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy; działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych, lub działalność gospodarczą odpowiadającą tej działalności, bez względu na cel czy rezultat takiej działalności;

b.

osobę prawną nie będącą podatnikiem na podstawie lit. a), która jest zidentyfikowana do celów podatku lub podatku od wartości dodanej (art. 28a ustawy o VAT).

"Miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę lub stałe miejsce zamieszkania, z zastrzeżeniem ust. 2-4 oraz art. 28e, art. 28f ust. 1, art. 28g ust. 1, art. 28i, 28j i 28n" (art. 28b ust. 1 ustawy o VAT).

Klasyfikacja aportu Znaków Towarowych jako świadczenia usług w rozumieniu ustawy o VAT

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ustawy o VAT, w tym również przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej; przy czym - zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o VAT przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

W myśl art. 2 pkt 6 ustawy o VAT, towarami są rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Skoro w analizowanej sytuacji, Aport (wniesienie Wkładu Niepieniężnego) będzie skutkowało przeniesieniem na Spółkę Celową praw do Znaków Towarowych (w analizowanym stanie faktycznym Znaki Towarowe są zarejestrowane w Urzędzie Patentowym RP i objęte prawami ochronnymi w rozumieniu ustawy - Prawo własności przemysłowej, a prawa te na skutek Aportu zostaną przeniesione na Spółkę Celową), to niewątpliwie Aport stanowi świadczenie na rzecz Spółki Celowej.

Jeśli zatem Znaki Towarowe nie stanowią towarów w rozumieniu ustawy o VAT, to powyższe świadczenie (Aport) nie będzie stanowiło dostawy towarów tylko świadczenie usługi w rozumieniu ustawy o VAT.

Na marginesie należy podkreślić, że analizowany Aport powinien być zaklasyfikowany jako świadczenie usług w formie przeniesienia praw do wartości niematerialnych i prawnych, w szczególności:

a.

ustawa o VAT nie zawiera definicji wartości niematerialnych i prawnych; posiłkując się definicją zawartą w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.) należy uznać, że wartości niematerialne i prawne to przede wszystkim wszelkiego rodzaju prawa tzw. własności intelektualnej, w tym: prawa autorskie, pokrewne prawa majątkowe oraz prawa własności przemysłowej;

b.

zgodnie z art. 6 ustawy - Prawo własności przemysłowej, patenty oraz dodatkowe prawa ochronne udzielane są m.in. na znaki towarowe; z kolei zgodnie z art. 120 tej ustawy, znakiem towarowym może być każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny, jeżeli oznaczenie takie nadaje się do odróżnienia towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstw (znakiem towarowym, może być w szczególności wyraz, rysunek lub kompozycja kolorystyczna);

c.

Znaki Towarowe są zarejestrowane w Urzędzie Patentowym RP i objęte prawami ochronnymi w rozumieniu ustawy - Prawo własności przemysłowej;

d.

w związku z powyższym należy uznać, że Znak Towarowy stanowi niewątpliwie wartość niematerialną i prawną, a wniesienie aportem przez Spółkę do Spółki Celowej prawa do Znaku Towarowego stanowi przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o VAT (świadczenie usług).

Klasyfikacja aportu Znaków Towarowych jako czynności odpłatnej

Zgodnie z art. 5 ustawy o VAT, opodatkowaniu VAT podlega m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Skoro w analizowanej sytuacji w zamian za wniesione aportem Znaki Towarowe Spółka otrzyma udziały w Spółce Celowej, to przedmiotowy Aport będzie niewątpliwie stanowił czynność o charakterze odpłatnym (tj. świadczenie będzie wykonane za wynagrodzeniem).

Klasyfikacja aportu Znaków Towarowych jako czynności nie podlegającej VAT w Polsce

Stosownie do art. 28b ust. 1 ustawy o VAT, miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę, natomiast zgodnie z art. 28a pkt. 1 ustawy o VAT, na potrzeby stosowania powyższego przepisu, przez podatnika rozumie się:

a.

podmioty, które wykonują samodzielnie działalność gospodarczą (rozumianą jako wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy; działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych) lub działalność gospodarczą odpowiadającą tej działalności, bez względu na cel czy rezultat takiej działalności;

b.

osobę prawną nie będącą podatnikiem na podstawie lit. a) powyżej, która jest zidentyfikowana do celów podatku lub podatku od wartości dodanej.

Ponieważ Spółka Celowa ma siedzibę na terytorium Holandii, jest na terytorium Holandii zidentyfikowana do celów podatku od wartości dodanej i wykonuje samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w art. 28a ustawy o VAT, to w ocenie Zainteresowanego w analizowanym zdarzeniu przyszłym, miejscem świadczenia będzie Holandia, a zatem czynność wniesienia aportem Znaków Towarowych do Spółki Celowej nie będzie podlegała opodatkowaniu VAT na terytorium Polski.

Konkludując, zdaniem Spółki, w świetle przepisów ustawy o VAT, Aport (wniesienie Wkładu Niepieniężnego) do Spółki Celowej nie podlega opodatkowaniu polskim podatkiem VAT, ponieważ Aport stanowi odpłatne świadczenie usług, dla których miejscem świadczenia jest Holandia.

Powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie w bieżącej praktyce organów podatkowych, w tym m.in. w:

1.

interpretacji indywidualnej z dnia 3 listopada 2010 r., wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, znak ILPP2/443-1683/10-2/EWW, w której za prawidłowe uznano stanowisko podatnika, zgodnie z którym " (...) Prawo do znaków towarowych nie stanowi towaru w rozumieniu przepisów ustawy VAT, a zatem transakcja wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci praw do znaków towarowych nie może być kwalifikowana jako odpłatna dostawa towarów. (...) W konsekwencji, biorąc pod uwagę wskazywaną definicję usługi zawartą w art. 8 ust. 1 ustawy VAT można przyjąć, że co do zasady, wniesienie znaków towarowych, na gruncie polskich regulacji, jest czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT, jako odpłatne świadczenie usług. (...) Jeżeli zatem nabywcą znaku towarowego będzie spółka cypryjska z siedzibą na terytorium państwa innego niż Polska, to zgodnie z zasadą wynikającą z art. 28b ust. 1 ustawy VAT, transakcja ta będzie opodatkowana w państwie, w którym spółka cypryjska będzie miała siedzibę. Miejsce świadczenie usługi będzie zatem poza terytorium Polski, co uwzględniając dodatkowo wskazywany art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy VAT prowadzi do wniosku, iż wniesienie przez Zainteresowanego do spółki cypryjskiej wkładu niepieniężnego w postaci praw do znaków towarowych, nie będzie czynnością opodatkowaną w Polsce podatkiem od towarów i usług (...)".

2.

interpretacji indywidualnej z dnia 25 sierpnia 2010 r., wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, znak lLPP1/443-605/10-5/AW, w której stwierdzono, że " (...) wniesienie aportu w postaci znaku towarowego do spółki osobowej lub cywilnej spełnia powyższe warunki posiadając wspomniany przymiot odpłatności, w szczególności, w przypadku aportu: mamy do czynienia ze stosunkiem prawnym wspólnika ze spółką do której wnoszony jest aport (w analizowanej sprawie - Wnioskodawcy ze spółką osobową lub cywilną); istnieje bezpośredni związek pomiędzy danym świadczeniem a otrzymanym wynagrodzeniem (w formie m.in. ogółu praw i obowiązków), będącym świadczeniem wzajemnym; wynagrodzenie otrzymywane w zamian za wniesienie aportu w postaci m.in. ogółu praw i obowiązków posiada określoną wartość ekonomiczną (...) wskazać należy, iż wniesienie aportu w postaci znaków towarowych do spółki osobowej lub cywilnej będzie stanowiło czynność o charakterze odpłatnym w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (wnoszący aport uzyskuje pewną, wymierną korzyść) realizowaną przez podatnika, o którym mowa w art. 15 ust. 1 ustawy i będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na zasadach ogólnych (według stawek podatku przewidzianych dla przedmiotu aportu) jako odpłatne świadczenie usług (w rozumieniu art. 8 ust. 1 w powiązaniu z art. 5 ust. 1 ustawy) (...)".

3.

interpretacji indywidualnej z dnia 7 lipca 2010 r., wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, znak PPPP-443-384/10-6/JL, w której stwierdzono, że " (...) Prawo do znaków towarowych nie stanowi towaru w rozumieniu przepisów ustawy o VAT, a zatem transakcja wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci prawa do znaków towarowych nie może być kwalifikowana jako odpłatna dostawa towarów. (...) W konsekwencji, biorąc pod uwagę wskazywaną definicję usługi zawartą w art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, należy przyjąć, iż wniesienie prawa do znaku towarowego do spółki osobowej jest opodatkowane podatkiem VAT, jako odpłatne świadczenie usług. Zachodzi bowiem czynność przeniesienia praw do wartości niematerialnych i prawnych na rzecz otrzymującego aport, w zamian za odpłatność w postaci świadczenia zwrotnego od drugiej strony tj. udziału w prawach i obowiązkach Spółki osobowej (...)".

4.

interpretacji indywidualnej z dnia 6 lipca 2010 r., wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, znak IPPP3/443-375/10-2/KB, w której za prawidłowe uznano stanowisko podatnika, zgodnie z którym " (...) otrzymany aport w formie znaku towarowego jest niewątpliwie wartością niematerialną i prawną, a wniesienie prawa do używania tego znaku w formie aportu spełnia definicje świadczenia usług, zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy VAT i podlega opodatkowaniu według stawki 22% (...)".

5.

interpretacji indywidualnej z dnia 28 stycznia 2010 r., wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, znak IBPP3/443-828/09/IK, w której za prawidłowe uznano stanowisko podatnika, zgodnie z którym " (...) aport znaków towarowych do SpK spełnia definicję odpłatnego świadczenia usług (wyrażoną w art. 8 ust. 1 ustawy o VAT), ponieważ: po pierwsze stanowi świadczenie, które nie stanowi dostawy towarów, po drugie zaś otrzymany przez Spółkę, w zamian za wniesienie aportu m.in. ogół praw i obowiązków jest specyficzną formą odpłatności wynagrodzenia w rozumieniu przepisów o VAT, posiada bowiem określoną wartość ekonomiczną, którą można wyrazić w pieniądzu. (...) czynność wniesienia aportu do SpK w postaci znaków towarowych będzie stanowiła odpłatne świadczenie usług (w rozumieniu art. 8 ust. 1 w powiązaniu z art. 5 ust. 1 ustawy o VAT) i konsekwentnie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT na zasadach ogólnych (...)".

6.

interpretacji indywidualnej z dnia 27 stycznia 2010 r., wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy, znak ITPP1/443-1042a/09/DM, w której stwierdzono, że " (...) Uwzględniając przywołane regulacje prawne, jak również opisane zdarzenie przyszłe wskazać należy, iż wniesienie aportu w postaci znaku towarowego stanowi czynność o charakterze odpłatnym w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (wnoszący aport uzyskuje pewną, wymierną korzyść) i podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na zasadach ogólnych (według stawek podatku przewidzianych dla przedmiotu aportu), jako odpłatne świadczenie usług (w rozumieniu art. 8 ust. 1 w powiązaniu z art. 5 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług) (...)".

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl