Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 10 czerwca 2011 r.
Izba Skarbowa w Poznaniu
ILPP4/443-197/11-5/JKa

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 § 6 i § 10 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 25 lutego 2011 r. (data wpływu 4 marca 2011 r.) uzupełnionym pismem z dnia 18 maja 2011 r. (data wpływu 23 maja 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT dla pierza z gęsi - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 marca 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT dla pierza z gęsi. Przedmiotowy wniosek uzupełniono pismem z dnia 18 maja 2011 r. (data wpływu 23 maja 2011 r.) o własne stanowisko w sprawie.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca w listopadzie 2010 r. dokonał sprzedaży pierza z gęsi kontrahentowi krajowemu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami w roku 2010 symbol PKWiU dla pierza był 15.12.20 "Pióra, puch, skóra i inne niejadalne części ptaków". W poz. 18 załącznika numer 3 do ustawy o VAT, wymieniono towary sklasyfikowane w grupowaniu ex 15.1 - Mięso i produkty mięsne. Pióra gęsie zaliczane są do niejadalnych części ptaków i w ocenie Zainteresowanego nie stanowią mięsa i produktów mięsnych, a więc opisany towar nie może być objęty preferencyjną stawką podatku od towarów i usług. W związku z powyższym, przy sprzedaży gęsich piór zastosował on stawkę podstawową, tj. 22%.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Jaką stawką podatku objęta była w roku 2010 sprzedaż piór z gęsi w obrocie krajowym.

Zdaniem Wnioskodawcy, sprzedaż pierza z gęsi kontrahentowi krajowemu (PKWiU w roku 2010 dla pierza - 15.12.20) zrealizowana w roku 2010, objęta była stawką 22%.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Według art. 2 pkt 6 ustawy, w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2010 r., przez towary rozumie się rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty.

Do prawidłowego określenia przedmiotu opodatkowania, co wiąże się z koniecznością prawidłowego zaklasyfikowania określonych czynności do właściwych grupowań statystycznych obowiązany jest podatnik. Zgodnie z przepisem § 3 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293.) dla celów podatku od towarów i usług, do dnia 31 grudnia 2010 r. stosowało się Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 42, poz. 264 z późn. zm.).

Stawka podatku - na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy - wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jako odstępstwo od zasady powszechności i równości opodatkowania zastosowanie obniżonej stawki podatku lub zwolnienie od opodatkowania podatkiem od towarów i usług możliwe jest jedynie w przypadku wykonywania czynności ściśle określonych w ustawie oraz w przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie.

Na mocy art. 41 ust. 2 ustawy, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2010 r., dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 stawka podatku wynosi 7%. I tak, w poz. 18 tego załącznika (obowiązującym do dnia 31 grudnia 2010 r.) wymieniono towary sklasyfikowane w grupowaniu PKWiU ex 15.1 - Mięso i produkty mięsne, z wyłączeniem:

1.

tłuszczów technicznych,

2.

produktów ubocznych garbań,

3.

skór i skórek, niejadalnych,

4.

usług związanych z wytwarzaniem produktów mięsnych.

Jednocześnie w objaśnieniach do załącznika ustawodawca wskazał, iż symbol PKWiU z oznaczeniem "ex" - dotyczy tylko danego wyrobu, usługi z danego grupowania.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca w roku 2010 dokonał sprzedaży na rzecz kontrahenta krajowego pierza z gęsi, które sklasyfikował w PKWiU 15.12.20 - pióra, puch skóra i inne niejadalne części ptaków.

Biorąc pod uwagę przedstawiony we wniosku opis stanu faktycznego w konfrontacji z powołanymi przepisami prawa, stwierdzić należy, iż pierze z gęsi, sklasyfikowane w PKWiU 15.12.20, zaliczane do niejadalnych części ptaków, nie stanowią mięsa i produktów mięsnych sklasyfikowanych w PKWiU 15.1. A zatem, opisany towar nie był objęty preferencyjną (7%) stawką podatku od towarów i usług, o której mowa w art. 41 ust. 2 ustawy. W związku z powyższym, sprzedaż pierza z gęsi do dnia 31 grudnia 2010 r. opodatkowana była stawką podatku w wysokości 22%, na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Podkreślić należy, że analiza prawidłowości dokonanej przez Zainteresowanego we wniosku klasyfikacji towarów do właściwego grupowania statystycznego, nie mieści się w ramach określonych przepisem art. 14b § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), zgodnie z którym minister właściwy do spraw finansów publicznych, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego. A zatem, niniejsza interpretacja udzielona jest wyłącznie w oparciu o grupowanie statystyczne wskazane przez Wnioskodawcę w opisie stanu faktycznego.

Dodatkowo tut. Organ informuje, iż w kwestii zagadnienia dotyczącego stawki podatku VAT dla odpadów surowych niejadalnych z drobiu w dniu 10 czerwca 2011 r. wydana została interpretacja indywidualna Nr ILPP4/443-197/11-4/JKa.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, ul. Piotrkowska 135, 90-434 Łódź po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl