Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 2 lipca 2013 r.
Izba Skarbowa w Poznaniu
ILPP4/443-180/13-2/ISN

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki Akcyjnej, przedstawione we wniosku z dnia 9 kwietnia 2013 r. (data wpływu 15 kwietnia 2013 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie potwierdzenia odbioru faktury korygującej oraz obniżenia podstawy opodatkowania - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 kwietnia 2013 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie potwierdzenia odbioru faktury korygującej oraz obniżenia podstawy opodatkowania.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

X. Spółka Acyjna (dalej jako: "Spółka") jest podmiotem świadczącym usługi leasingu. W toku prowadzonej działalności zdarzają się sytuacje, w których Spółka zobowiązana jest do wystawiania faktur korygujących "in minus", w wyniku których zmniejszeniu ulega podstawa opodatkowania (obrót) podatkiem od towarów i usług (dalej jako: "podatek VAT") w stosunku do podstawy opodatkowania (obrotu) określonego w fakturze korygowanej (poprzednio wystawionej). Dotyczy to zarówno sytuacji udzielenia rabatów (bonifikat, upustów), uznania reklamacji i skont oraz zwrotu towarów, jak również gdy po wystawieniu faktury stwierdzono pomyłki w kwocie podatku na fakturze VAT i wystawiono korektę faktury do faktury VAT, w której wykazano kwotę podatku wyższą niż należna.

Zgodnie z art. 29 ust. 4a ustawy o VAT, warunkiem obniżenia podstawy opodatkowania jest posiadanie przez podatnika potwierdzenia otrzymania korekty faktury VAT przez nabywcę towaru lub usługi, dla którego wystawiono fakturę.

Spółka planuje wprowadzenie procedury w zakresie weryfikacji otrzymania przez nabywcę towaru lub usługi korekty faktury VAT (dalej: "Procedura"), która ma regulować zasady postępowania obowiązujące w Spółce w zakresie uzyskania potwierdzenia otrzymania korekty faktury VAT przez nabywcę towaru lub usługi, w tym dochowania należytej staranności w okolicznościach danej sprawy, celem upewnienia się, że kontrahent jest w posiadaniu korekty faktury VAT.

Zgodnie z Procedurą, Spółka zamierza wdrożyć następujące zasady postępowania mające na celu potwierdzenie otrzymania przez kontrahenta korekty faktury VAT:

1. Nadanie przesyłki poleconej lub kurierskiej

W przypadku nadania korekty faktury VAT w formie przesyłki listowej poleconej za zwrotnym potwierdzeniem odbioru za pośrednictwem operatora publicznego, otrzymanie przez Spółkę potwierdzenia odbioru (tzw. żółta zwrotka), uznaje się za uzyskanie potwierdzenia otrzymania korekty faktury VAT. Potwierdzenie to stanowi podstawę do korekty rozliczeń z tytułu podatku VAT zgodnie z przepisami ustawy o podatku VAT.

Natomiast w przypadku nadania korekty faktury VAT w formie przesyłki kurierskiej, otrzymanie przez Spółkę komunikatu o dostarczeniu przesyłki, zgodnie z umową zawartą z kurierem, uznaje się za uzyskanie potwierdzenia otrzymania korekty faktury VAT, które ma stanowić podstawę do korekty rozliczeń z tytułu podatku VAT zgodnie z przepisami ustawy o VAT.

2. Faktury oraz korekty faktur VAT w formie elektronicznej

W przypadku faktur VAT wystawionych w formie elektronicznej, uzyskanie przez Spółkę automatycznego komunikatu zwrotnego (tzw. autorespondera) potwierdzającego dotarcie wiadomości elektronicznej do kontrahenta zawierającej załączone korekty faktury VAT w postaci plików PDF bądź innych prawnie dopuszczalnych, uznaje się za uzyskanie potwierdzenia otrzymania korekty faktury VAT, które będzie stanowiło podstawę do korekty rozliczeń z tytułu podatku VAT zgodnie z przepisami ustawy o VAT.

W przypadku faktur VAT wystawionych w formie papierowej, w sytuacji gdy kontrahent w terminie późniejszym zaakceptował przesyłanie faktur VAT w formie elektronicznej, uzyskanie przez Spółkę automatycznego komunikatu zwrotnego (tzw. autorespondera) potwierdzającego dotarcie wiadomości elektronicznej do kontrahenta zawierającej załączone korekty faktury VAT w postaci plików PDF bądź innych prawnie dopuszczalnych, uznaje się za uzyskanie potwierdzenia otrzymania korekty faktury VAT, które będzie stanowiło podstawę do korekty rozliczeń z tytułu podatku VAT zgodnie z przepisami ustawy o VAT.

W przypadku przesłania przez Spółkę korekty faktury VAT za pomocą faksu, uzyskanie przez Spółkę komunikatu zwrotnego potwierdzającego dostarczenie wiadomości do kontrahenta, uznaje się za uzyskanie potwierdzenia otrzymania korekty faktury VAT i będzie ono stanowić podstawę do korekty rozliczeń z tytułu podatku VAT zgodnie z przepisami ustawy o VAT (przesłanie korekty faktury VAT faksem wymaga uprzedniej akceptacji kontrahenta).

3. Korespondencja elektroniczna

W przypadku, gdy brak jest podstaw do uznania, że kontrahent otrzymał korektę faktury VAT zgodnie z metodami postępowania opisanymi powyżej, korespondencję elektroniczną posiadaną przez Spółkę w zakresie warunków transakcji, udzielonego rabatu bądź rozliczenia finansowego z kontrahentem, która wskazuje, że kontrahent jest w posiadaniu korekty faktury VAT, uznaje się za potwierdzenie otrzymania korekty faktury VAT i będzie ona stanowiła podstawę do korekty rozliczeń z tytułu podatku VAT zgodnie z przepisami ustawy o VAT.

4. Inne sposoby uzyskania potwierdzenia otrzymania korekty faktury VAT

W przypadku, gdy brak jest podstaw do uznania, że kontrahent otrzymał korektę faktury VAT zgodnie z metodami postępowania opisanymi powyżej, a z korespondencji elektronicznej z kontrahentem nie wynika, że jest on w posiadaniu korekty faktury VAT, uzyskanie potwierdzenia otrzymania przez kontrahenta korekty faktury VAT może zostać dokonane poprzez kontakt telefoniczny z kontrahentem. W przypadku kontaktu telefonicznego, pracownik Spółki sporządza notatkę służbową, która określa: datę i godzinę rozmowy, imię i nazwisko (nazwa) kontrahenta lub pracownika kontrahenta oraz zwięzły opis rozmowy wskazujący jednoznacznie, że kontrahent otrzymał korektę faktury VAT i zapoznał się z jej treścią. Notatkę służbową pracownika Spółki opatrzoną jego podpisem i stanowiskiem służbowym, uznaje się za potwierdzenie otrzymania korekty faktury VAT, która będzie stanowiła podstawę do korekty rozliczeń z tytułu podatku VAT zgodnie z przepisami ustawy o VAT.

Każdorazowo przed wystawieniem korekty faktury VAT, Spółka dokona weryfikacji dokumentów związanych z transakcją (umowa wraz z aneksami, protokół przekazania itd.) oraz otrzymanych płatności celem potwierdzenia, że dana transakcja została w rzeczywistości zrealizowana na warunkach określonych w wystawianej korekcie faktury VAT.

W przypadku, gdy kontrahent został zlikwidowany, wykreślony z ewidencji (rejestru) lub w inny sposób zakończył działalność gospodarczą, Spółka nie wystawi korekty faktury VAT, gdyż brak jest w takiej sytuacji możliwości wykazania przez Spółkę przy użyciu innych środków, że kontrahent otrzymał korektę faktury VAT.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy zasady postępowania stosowane przez Spółkę w zakresie weryfikacji otrzymania przez nabywcę towaru lub usługi faktur korygujących są dostateczne dla upewnienia się, że kontrahent jest w posiadaniu wystawionej faktury korygującej i mógł zapoznać się z jej treścią, co uprawnia Spółkę do obniżenia podstawy opodatkowania w podatku VAT.

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm., dalej jako: ustawa o VAT), w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 kwietnia 2013 r., podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-21, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy lub osoby trzeciej. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku.

Zmniejszenie obrotu reguluje art. 29 ust. 4 ustawy o VAT. Zgodnie z tym przepisem, podstawę opodatkowania zmniejsza się o kwoty udokumentowanych, prawnie dopuszczalnych i obowiązkowych rabatów (bonifikat, opustów, uznanych reklamacji i skont) i o wartość zwróconych towarów, zwróconych kwot nienależnych w rozumieniu przepisów o cenach oraz zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze. Natomiast w myśl art. 29 ust. 4a ustawy o VAT, w przypadku gdy podstawa opodatkowania ulega zmniejszeniu w stosunku do podstawy określonej w wystawionej fakturze, obniżenia podstawy opodatkowania podatnik dokonuje pod warunkiem posiadania (przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, w którym nabywca towaru lub usługi otrzymał korektę faktury) potwierdzenia otrzymania korekty faktury przez nabywcę towaru lub usługi, dla którego wystawiono fakturę. Uzyskanie potwierdzenia otrzymania przez nabywcę towaru lub usługi korekty faktury po terminie złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy uprawnia podatnika do uwzględnienia korekty faktury za okres rozliczeniowy, w którym potwierdzenie uzyskano.

Powyższe przepisy ustawy o VAT stanowią implementację do krajowego prawa podatkowego przepisów Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L Nr 347 z 11 grudnia 2006 r., dalej: "Dyrektywa 112"). Zgodnie z art. 73 Dyrektywy 112, w przypadku dostaw towarów i świadczenia usług innych niż te, o których mowa w art. 74-77, podstawa opodatkowania obejmuje wszystko, co stanowi zapłatę otrzymaną lub którą dostawca lub usługodawca otrzyma w zamian za dostawę towarów lub świadczenie usług, od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z subwencjami związanymi bezpośrednio z ceną takiej dostawy lub świadczenia. Zgodnie z art. 90 ust. 1 Dyrektywy 112 w przypadku anulowania, wypowiedzenia, rozwiązania, całkowitego lub częściowego niewywiązania się z płatności lub też w przypadku obniżenia ceny po dokonaniu dostawy, podstawa opodatkowania jest stosownie obniżana na warunkach określonych przez państwa członkowskie.

Spółka zdecydowała się na przyjęcie zasad postępowania opisanych w Procedurze, aby zapewnić sobie skuteczne uzyskanie potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez kontrahentów. W ocenie Spółki, wszystkie ze wskazanych zasad postępowania, wykorzystujące różne środki działania, są wystarczająco skuteczne dla osiągnięcia tego celu. Obowiązujące przepisy nie narzucają formy, w jakiej potwierdzenie odbioru faktur korygujących ma być dokonane, toteż Spółka mając swobodę wyboru metody tego potwierdzenia, kieruje się wyborem metod potwierdzających ten odbiór skutecznie i wiarygodnie.

Zdaniem Spółki, walor wiarygodnego potwierdzenia odbioru przesyłki przez kontrahenta ma otrzymanie zwrotnego potwierdzenia odbioru przesyłki wysłanej za pośrednictwem operatora publicznego (tzw. żółta zwrotka). Dokument ten należy uznać za potwierdzenie otrzymania korekty faktury VAT, będące podstawą do dokonania obniżenia podstawy opodatkowania VAT, stosownie do brzmienia art. 29 ust. 4a ustawy o VAT. Wiarygodność i skuteczność takiego potwierdzenia została potwierdzona m.in. przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu, który wyrokiem z dnia 11 kwietnia 2012 r. (sygn. akt I SA/Po 223/12) potwierdził, że: "zwrotne potwierdzenie odbioru faktury korygującej wysłanej pocztą pozwala na jednoznaczne stwierdzenie, iż kontrahent otrzymał korektę faktury". W przypadku korzystania z usług kurierskich, Spółka zleci wykonywanie tych usług operatorom pocztowym świadczącym te usługi w oparciu o przepisy ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529), wpisanym do rejestru operatorów pocztowych. Otrzymanie od operatora pocztowego komunikatu o dostarczeniu przesyłki kurierskiej odbiorcy posiada walor wiarygodnego potwierdzenia, pozwalającego Spółce na przyjęcie, że kontrahent skutecznie zapoznał się z treścią faktury korygującej.

W ocenie Spółki, kiedy wystawione w formie elektronicznej faktury VAT są przesyłane kontrahentowi drogą elektroniczną, to uzyskanie przez nią automatycznego komunikatu zwrotnego (tzw. autorespondera) potwierdzającego dotarcie wiadomości elektronicznej do kontrahenta, zawierającej załączone korekty faktury VAT w postaci plików PDF bądź innych prawnie dopuszczalnych, będzie stanowiło wiarygodne potwierdzenie skutecznego doręczenia kontrahentowi faktur korygujących VAT. Skuteczność takiego potwierdzenia wiąże się z tym, że jeżeli elektroniczna faktura korygująca nie zostanie wprowadzona do elektronicznego systemu kontrahenta, to działający automatycznie autoresponder w ogóle nie zostałby wysłany. Spółka potwierdza, że faktury w formie elektronicznej, o których mowa w Procedurze, będą przesyłane kontrahentom pod warunkiem uprzedniej akceptacji przez nich tego sposobu przesyłania faktur, stosownie do brzmienia § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywani oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1528).

W przypadku przesłania przez Spółkę korekty faktury VAT za pomocą faksu, uzyskanie przez Spółkę komunikatu zwrotnego potwierdzającego dostarczenie wiadomości do kontrahenta, uznaje się za uzyskanie potwierdzenia otrzymania korekty faktury VAT, które będzie stanowić podstawę do korekty rozliczeń z tytułu podatku VAT zgodnie z przepisami ustawy o VAT. To, że faks potwierdzający odbiór faktury korygującej czyni zadość warunkowi legitymowania się potwierdzeniem odbioru korekty faktury przez nabywcę, potwierdził m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 13 lutego 2013 r. nr IPPP1/443 -1138/12-2/PR.

Za wiarygodne potwierdzenie odbioru przez kontrahenta korekty faktury VAT Spółka uznaje wymienioną z nim drogą elektroniczną korespondencję, która odnosi się do transakcji, w związku z którą wystawiono pierwotną fakturę VAT, a następnie fakturę korygującą. Jeżeli w korespondencji kontrahent jednoznacznie oświadczył, że jest w posiadaniu korekty faktury VAT, to taka korespondencja stanowi podstawę dla racjonalnego przyjęcia przez Spółkę przekonania o prawidłowości doręczenia faktury korygującej. Równie racjonalne po stronie Spółki jest przyjęcie, że jeżeli kontrahent w rozmowie telefonicznej osobiście potwierdził odbiór faktury korygującej, to doszło do potwierdzenia jej odbioru. Aby uczynić zadość należytemu udokumentowaniu telefonicznego potwierdzenia odbioru korekty faktury, pracownik Spółki jest zobowiązany do sporządzenia notatki służbowej, która powinna określać: datę i godzinę rozmowy, imię i nazwisko (nazwa) kontrahenta lub pracownika kontrahenta oraz zwięzły opis rozmowy wskazujący jednoznacznie, że kontrahent otrzymał korektę faktury VAT. Notatkę służbową pracownika Spółki opatrzoną jego podpisem i stanowiskiem służbowym, uznaje się za potwierdzenie otrzymania korekty faktury VAT. Ponadto, aby czynić zadość warunkowi wynikającemu z przepisów ustawy o VAT, iż faktury mają dokumentować rzeczywisty przebieg operacji gospodarczych, każdorazowo przed wystawieniem korekty faktury VAT, osoba odpowiedzialna za wystawienie korekty faktury VAT potwierdzi z działem sprzedaży, że dana transakcja została w rzeczywistości zrealizowana na warunkach określonych w wystawianej korekcie faktury VAT.

W ocenie Spółki, przyjęte przez nią zasady postępowania pozwalają na wiarygodne i skuteczne potwierdzenie, że kontrahent otrzymał korektę faktury VAT, niezbędne dla obniżenia podstawy opodatkowania stosownie do brzmienia art. 29 ust. 4a ustawy o VAT oraz faktycznego przebiegu operacji gospodarczych.

Należy wskazać, że kwestię tę rozstrzygnął Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej:"TSUE") w wyroku z dnia 26 stycznia 2012 r. (sprawa C-588/10 - Minister Finansów przeciwko Kraft Foods Polska S.A.). TSUE orzekł, iż wymóg posiadania potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przewidziany w art. 29 ust. 4a ustawy o VAT nie narusza zasady neutralności podatku od wartości dodanej oraz proporcjonalności oraz w efekcie nie stoi w sprzeczności z art. 90 ust. 1 Dyrektywy 112. Opracowując zasady postępowania opisane w przedstawionej Procedurze, Spółka miała na uwadze ich zgodność z brzmieniem powyższego wyroku. W konsekwencji, aby podatnik był uprawniony do skutecznego obniżenia podstawy opodatkowania, spoczywa na nim obowiązek udowodnienia, iż wystawiona faktura korygująca została odebrana przez nabywcę. Każdorazowo więc, przy opracowywaniu konkretnej zasady postępowania, Spółka miała na względzie, by potwierdzenie odbioru faktury korygującej było obiektywnie wiarygodne. Jednocześnie należy wskazać, iż ustawa o VAT nie wskazuje, jakie formy potwierdzenia odbioru faktury korygującej są prawnie skuteczne, toteż Spółka jest uprawniona do przyjęcia metod potwierdzenia odbioru faktur korygujących w sposób przez nią wybrany, a jednocześnie dostatecznie dokumentujący potwierdzenie odbioru faktury korygującej przez kontrahenta. Istotą potwierdzenia odbioru faktury korygującej jest otrzymanie przez podatnika wystawiającego fakturę informacji uprawdopodabniającej to, że nabywca towaru lub usługi (kontrahent) otrzymał fakturę korygującą i mógł zapoznać się z jej treścią. W ocenie Spółki, przy stosowaniu przedstawionych zasad postępowania zawartych w Procedurze, warunek ten zostaje spełniony.

We wskazanym wyżej wyroku C-588/10 TSUE orzekł, że: "jeżeli uzyskanie przez podatnika, będącego dostawcą towarów lub usług, tego rodzaju potwierdzenia jest w rozsądnym terminie niemożliwe lub nadmiernie utrudnione, to nie można mu odmówić wykazania przed organami podatkowymi danego państwa członkowskiego przy użyciu innych środków, po pierwsze, że dochował on należytej staranności w okolicznościach danej sprawy celem upewnienia się, że nabywca towarów lub usług jest w posiadaniu korekty faktury i że zapoznał się z nią oraz, po drugie, że dana transakcja została w rzeczywistości zrealizowana na warunkach określonych w owej korekcie faktury".

Z powyższego wynika, że TSUE, uznając w sposób ogólny zgodność warunku przewidzianego w art. 29 ust. 4a ustawy o VAT z prawem wspólnotowym, wskazał jednocześnie na pożądany kierunek jego wykładni oraz granice jego zastosowania. Zgodnie z tą wykładnią, istotą posiadania obowiązku potwierdzenia odbioru faktury korygującej jest posiadanie przez wystawcę korekty wiedzy, że nabywca towarów lub usług jest w posiadaniu korekty faktury i że zapoznał się z nią oraz, że dana transakcja została w rzeczywistości zrealizowana na warunkach określonych w owej korekcie faktury. Spółka podkreśliła, że zasady postępowania przedstawione w Procedurze będą stosowane właśnie w celu dochowania należytej staranności dla dostarczenia kontrahentowi faktury korygującej, zaś wskazane sposoby potwierdzenia odbioru pozwalają Spółce na uzasadnione przyjęcie, że dostarczenia dokonano. Procedura umożliwia również udokumentowanie właściwego przebiegu działań gospodarczych, z którymi wiązało się wystawienie faktury korygującej.

Podsumowując, w jej ocenie, zasady postępowania określone w Procedurze, pozwalają na wiarygodne i skuteczne potwierdzenie otrzymania korekty faktury przez nabywcę towaru lub usługi, dla którego wystawiono fakturę. Potwierdzenie odbioru faktury korygującej na wskazane sposoby będzie zatem uprawniało Spółkę do obniżenia podstawy opodatkowania, zgodnie z art. 29 ust. 4a ustawy o VAT. Zasady postępowania określone w Procedurze pozwolą również na wykazanie, że Spółka dochowała należytej staranności w danych okolicznościach celem upewnienia się, że nabywca towarów lub usług jest w posiadaniu korekty faktury i że mógł zapoznać się z nią oraz na wykazanie, że dana transakcja została w rzeczywistości zrealizowana na warunkach określonych w korekcie faktury.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl