ILPP3/4512-1-66/15-3/TK

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 11 sierpnia 2015 r. Izba Skarbowa w Poznaniu ILPP3/4512-1-66/15-3/TK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Stowarzyszenia we wniosku z dnia 15 maja 2015 r. (data wpływu 25 maja 2015 r.) uzupełnionym pismem z dnia 3 sierpnia 2015 r. (data wpływu 7 sierpnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku VAT związanego z kosztami poniesionymi w ramach realizacji operacji pn. "Platforma społeczności lokalnej (...)" - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 maja 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku VAT związanego z kosztami poniesionymi w ramach realizacji operacji pn. "Platforma społeczności lokalnej w (...)". Wniosek uzupełniono pismem z dnia 3 sierpnia 2015 r. (data wpływu 7 sierpnia 2015 r.) w zakresie doprecyzowania opisu stanu faktycznego.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca jest organizacją pożytku publicznego. Członkami są osoby fizyczne. Zainteresowany nie jest stowarzyszeniem gminy. Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej. Zainteresowany nie jest podatnikiem VAT, nie figuruje w ewidencji podatników VAT i realizując zadania nie może odzyskać uiszczonego podatku VAT.

W zeznaniach osiągnięcia dochodu przez Wnioskodawcę (CIT-8) wartość podatku VAT od zakupionych towarów i usług wykazywany jest jako koszty uzyskania przychodów.

W dniu 22 grudnia 2014 r. Zainteresowany z Samorządem Województwa podpisał umowę przyznania pomocy na realizację operacji pn. "Platforma społeczności lokalnej (...)" finansowanej ze środków publicznych i środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW 2007-2013 na realizację operacji 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju".

Pomoc w wysokości (...) zł przeznaczona jest na zakup towarów i usług wymienionych w zestawieniu rzeczowo-finansowym ww. operacji gdzie kosztem kwalifikowanym jest podatek VAT od zaplanowanych do zakupu towarów i usług. Zestawienie kosztów przedstawia załącznik do umowy przyznania pomocy nr (...).

Podatek VAT jest dla Wnioskodawcy kosztem kwalifikowanym (CIT-8) dlatego wystąpiono o interpretację indywidualną w zakresie interpretacji prawa podatkowego - zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa - w sprawie braku możliwość odzyskania podatku VAT związanego z kosztami poniesionymi w ramach realizacji ww. operacji. Interpretacja jest dla Wnioskodawcy obowiązkowa i zostanie przedstawiona Samorządowi Województwa wraz z wnioskiem o płatność rozliczającym ww. operację.

W uzupełnieniu do wniosku wskazano, że towary i usługi nabyte w ramach realizacji operacji nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Zainteresowany ma możliwość odzyskania podatku VAT związanego z kosztami poniesionymi w ramach realizacji operacji pn. "Platforma społeczności lokalnej (...)".

Zdaniem Wnioskodawcy, nie ma on możliwości odzyskania podatku VAT związanego z kosztami poniesionymi w ramach realizacji operacji pn. "Platforma społeczności lokalnej (...)". Zainteresowany nie prowadzi działalności gospodarczej. Wnioskodawca nie jest podatnikiem VAT, nie figuruje w ewidencji podatników VAT i realizując zadania nie może odzyskać uiszczonego podatku VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) - zwanej dalej ustawą - w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy - kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Na mocy art. 15 ust. 1 ustawy - podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do art. 15 ust. 2 ustawy - działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m.in. tego, że zakupy są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Jak stanowi art. 88 ust. 4 ustawy - obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się (...) do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Powyższa zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej, nie jest podatnikiem VAT i nie figuruje w ewidencji podatników VAT.

W dniu 22 grudnia 2014 r. Zainteresowany z Samorządem Województwa podpisał umowę przyznania pomocy na realizację operacji pn. "Platforma społeczności lokalnej (...)" finansowanej ze środków publicznych i środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW 2007-2013 na realizację operacji 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju".

Pomoc w wysokości (...) zł przeznaczona jest na zakup towarów i usług wymienionych w zestawieniu rzeczowo-finansowym ww. operacji. Towary i usługi nabyte w ramach realizacji operacji nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy, uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ponadto, art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów niebędących zarejestrowanymi, czynnymi podatnikami podatku VAT. W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie są spełnione, gdyż Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT, a towary i usługi nabywane w ramach realizowanego zadania nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Zatem, Zainteresowany nie będzie miał możliwości odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia usług związanych z realizacją przedmiotowej operacji.

W związku z poniesionymi wydatkami, Wnioskodawca nie ma również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U. z 2013 r. poz. 1656).

Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. złożenie zgłoszenia rejestracyjnego i pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i 4 ww. rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed dniem 1 maja 2004 r. Ponieważ Zainteresowany nie spełnia tych warunków, nie ma możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT na podstawie przepisów rozdziału 4 cyt. rozporządzenia.

Podsumowując, Wnioskodawca - na podstawie przepisów dotyczących podatku od towarów i usług - nie ma możliwości odzyskania podatku VAT związanego z kosztami poniesionymi w ramach realizacji operacji pn. "Platforma społeczności lokalnej (...)". Powyższe wynika z tego, że Zainteresowany nie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT, a towary i usługi związane z realizacją ww. operacji nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych tym podatkiem.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Ponadto informuje się, że w niniejszej interpretacji załatwiono wniosek w części dotyczącej możliwości odzyskania podatku VAT związanego z realizacją operacji pn. "Platforma społeczności lokalnej (...)".

Natomiast, w zakresie zaliczenia podatku VAT do kosztów kwalifikowanych zostało wydane odrębne rozstrzygnięcie nr ILPP3/4512-1-66/15-4/TK z dnia 11 sierpnia 2015 r.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl