ILPP3/443-82/09-2/TW

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 6 sierpnia 2009 r. Izba Skarbowa w Poznaniu ILPP3/443-82/09-2/TW

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 14 maja 2009 r. (data wpływu 18 maja 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie olejów o kodzie CN 2710 - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 maja 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie olejów o kodzie CN 2710.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

W procesie produkcji arkuszy fornirowych i płyt, Spółka zużywa oleje maszynowe, przekładniowe, hydrauliczne, turbinowe, elektroizolacyjne oraz naftę zmywacz i renolin Y (wszystkie o kodzie CN 2710), zakupione w procedurze zawieszenia poboru akcyzy od dostawców prowadzących składy podatkowe. Oleje te przeznaczone są do smarowania i czyszczenia maszyn i urządzeń, służących do produkcji arkuszy i płyt fornirowych. Wnioskodawca dokonał zgłoszenia rejestracyjnego i w dniu 2 marca 2009 r. otrzymał potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku akcyzowego. Zainteresowany prowadzi ewidencję, o której mowa w przepisie art. 32 ust. 5 pkt 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 3, poz. 11 z późn. zm.).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy zużycie do smarowania i czyszczenia maszyn i urządzeń (służących do produkcji arkuszy fornirowych i płyt wiórowych) olejów, zakupionych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy, jest objęte zwolnieniem od podatku akcyzowego, skutkującym brakiem obowiązku składania deklaracji.

Zdaniem Wnioskodawcy, w opisanym stanie faktycznym, nabywane wyroby akcyzowe, takie jak: oleje maszynowe, przekładniowe, hydrauliczne, turbinowe, elektroizolacyjne oraz nafta zmywacz i renolin Y - wszystkie o kodzie CN 2710 - są zwolnione od podatku akcyzowego.

Zgodnie z przepisem § 10 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz. U. Nr 32, poz. 228), zwalnia się od podatku akcyzowego wymienione w tym przepisie wyroby akcyzowe w przypadkach, o których mowa w art. 32 ust. 3 ustawy o podatku akcyzowym, jeżeli spełnione są warunki, o których mowa w art. 32 ust. 5-13 tej ustawy. Zgodnie z przepisem art. 32 ust. 3 ustawy o podatku akcyzowym zwolnienie następuje m.in. w przypadku dostarczenia wyrobów akcyzowych ze składu podatkowego na terytorium kraju do podmiotu zużywającego.

Sytuacja taka, zdaniem Zainteresowanego, ma miejsce w opisanym stanie faktycznym. Spółka uznaje, że spełnia warunki określone w art. 32 ust. 5-13 ustawy, gdyż:

1.

dokonała zgłoszenia rejestracyjnego na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym przed dniem wykonania pierwszej czynności z wykorzystaniem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie,

2.

nabywa wyroby akcyzowe od podmiotu prowadzącego skład podatkowy na terytorium kraju i przeznacza je do zużycia, przedstawiając mu pisemne potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku akcyzowego, zgodnie z art. 16 ust. 3 ustawy o podatku akcyzowym,

3.

prowadzi ewidencję, o której mowa w art. 32 ust. 8 ustawy o podatku akcyzowym oraz poinformowała właściwego naczelnika urzędu celnego o jej formie prowadzenia (art. 32 ust. 7 ustawy o podatku akcyzowym),

4.

nabywane wyroby są zwolnione od podatku akcyzowego na podstawie § 10 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego, ponieważ są wykorzystywane do celów innych niż napędowe lub opałowe, jako oleje smarowe do silników.

Mając na uwadze powyższe Wnioskodawca twierdzi, iż nie ma obowiązku zapłaty podatku akcyzowego ani składania deklaracji związanej z tym podatkiem.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 3, poz. 11 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, wyroby akcyzowe oznaczają - wyroby energetyczne, energię elektryczną, napoje alkoholowe oraz wyroby tytoniowe, określone w załączniku nr 1 do ustawy.

W poz. 27 ww. załącznika pod kodem CN 2710 wymieniono "oleje ropy naftowej i oleje otrzymywane z minerałów bitumicznych, inne niż surowe; preparaty gdzie indziej niewymienione ani niewłączone, zawierające 70% masy lub więcej olejów ropy naftowej lub olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych, których te oleje stanowią składniki zasadnicze preparatów; oleje odpadowe".

Stosownie do art. 86 ust. 1 pkt 2 ustawy, do wyrobów energetycznych, w rozumieniu ustawy, zalicza się wyroby objęte pozycjami CN 2701, 2702 oraz od 2704 do 2715.

Artykuł 89 ust. 1 ustawy określa stawki akcyzy na wyroby energetyczne. W myśl art. 39 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym, minister właściwy do spraw finansów publicznych może, w drodze rozporządzenia, wprowadzić zwolnienia od akcyzy w przypadku, gdy:

1.

uzasadnia to ważny interes związany z bezpieczeństwem publicznym, obronnością państwa, bezpieczeństwem paliwowym państwa lub ochroną środowiska,

2.

wynika to z przepisów prawa Wspólnoty Europejskiej,

3.

wynika to z umów międzynarodowych,

4.

wynika to z konieczności uniknięcia wielokrotnego opodatkowania wyrobów akcyzowych,

5.

na podstawie przepisów prawa celnego wyroby akcyzowe są zwolnione od należności celnych przywozowych

- określając szczegółowy zakres oraz warunki i tryb ich stosowania, uwzględniając specyfikę obrotu zwolnionymi wyrobami akcyzowymi oraz konieczność zapewnienia właściwej kontroli.

Na tej podstawie, w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz. U. z 2009 r. Nr 32, poz. 228), zwalnia się od akcyzy:

1.

w § 7 - naftę oznaczoną kodem CN 2710 19 25 przeznaczoną do celów oświetleniowych, kosmetycznych lub jako zmywacz antykorozyjny,

2.

w § 10 pkt 2 - oleje smarowe oznaczone kodem CN 2710 19 71-83 i 2710 19 87-99, przeznaczone do wykorzystania do celów innych niż napędowe lub opałowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych albo jako oleje smarowe do silników albo do produkcji paliw silnikowych, olejów opałowych, dodatków lub domieszek do paliw silnikowych lub olejów smarowych do silników

- w przypadkach, o których mowa w art. 32 ust. 3 ustawy o podatku akcyzowym, jeżeli są spełnione warunki, o których mowa w art. 32 ust. 5-13 ustawy.

Wśród czynności wymienionych w ww. przepisie ustawy, na szczególną uwagę zasługują dwa przypadki wskazane przez prawodawcę - art. 32 ust. 3 pkt 1 i pkt 8 ustawy, w świetle których zwolnienie od akcyzy ww. wyrobów stosuje się wyłącznie w przypadku ich dostarczenia ze składu podatkowego na terytorium kraju do podmiotu zużywającego lub też zużycia przez podmiot prowadzący skład podatkowy, występujący jako podmiot zużywający.

Warunkiem zwolnień od akcyzy wyrobów akcyzowych ze względu na ich przeznaczenie jest również m.in.: objęcie wyrobów akcyzowych będących przedmiotem zwolnienia zabezpieczeniem akcyzowym, dołączenie do przemieszczanych wyrobów akcyzowych dokumentu dostawy wyrobów objętych zwolnieniem od akcyzy, a także prowadzenie ewidencji wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem przez podmiot prowadzący skład podatkowy, zarejestrowanego handlowca, podmiot pośredniczący oraz podmiot zużywający prowadzący działalność gospodarczą z użyciem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie - art. 32 ust. 5 ustawy.

Ponadto podatnik jest obowiązany, bez wezwania organu podatkowego składać właściwemu naczelnikowi urzędu celnego deklaracje podatkowe według ustalonego wzoru oraz obliczać i wpłacać akcyzę na rachunek właściwej izby celnej - za miesięczne okresy rozliczeniowe, w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej (art. 21 ust. 1 ustawy). Przepis ten jednak nie ma zastosowania, zgodnie z ust. 3 ww. przepisu, "do podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie wyrobów akcyzowych objętych zerową stawką akcyzy lub objętych zwolnieniem od akcyzy, z wyjątkiem zwolnień częściowych lub zwolnień realizowanych przez zwrot akcyzy, lub zwolnień ubytków, o których mowa w art. 30 ust. 3".

W związku z powyższym, jeżeli zużywane przez Wnioskodawcę oleje, wskazane w ww. stanie faktycznym, są oznaczone kodami CN 2710 19 71-83 i 2710 19 87-99 i są wykorzystywane na cele inne niż napędowe lub opałowe, albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych albo jako oleje smarowe do silników albo do produkcji paliw silnikowych, olejów opałowych, dodatków lub domieszek do paliw silnikowych lub olejów smarowych do silników (z zachowaniem warunków wymienionych w art. 32 ust. 3 ustawy), to tylko wówczas wyroby te będą korzystały ze zwolnienia od akcyzy ze względu na przeznaczenie, a podmiot nie będzie zobowiązany do składania deklaracji podatkowych w zakresie podatku akcyzowego.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl