ILPP3/443-79/10-2/TW

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 25 sierpnia 2010 r. Izba Skarbowa w Poznaniu ILPP3/443-79/10-2/TW

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 9 czerwca 2010 r. (data wpływu 14 czerwca 2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie zwolnień od akcyzy aromatów i alkoholu etylowego jest:

1.

prawidłowe - w zakresie zagadnień od 1 do 6, 8 i 11,

2.

nieprawidłowe - w zakresie zagadnienia 7, 9 i 10.

UZASADNIENIE

W dniu 14 czerwca 2010 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie zwolnienia od akcyzy aromatów i alkoholu etylowego.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca (zwany również Spółką) posiada decyzję zezwalającą na funkcjonowanie na terenie firmy składu podatkowego. W chwili obecnej Spółka nabywa wewnątrzwspólnotowo aromaty spożywcze m.in. na bazie alkoholu etylowego (kod CN 3302 10 90). Produkty te - o różnej zawartości alkoholu - nabywane są z Niemiec lub Włoch, w procedurze zawieszonego poboru akcyzy (na ADT). Natomiast w Polsce w większości sprzedawane są podmiotom do wytwarzania produktu finalnego, sprzedawanego konsumentowi ostatecznemu (wytwarzanie artykułów spożywczych i napojów bezalkoholowych o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu nieprzekraczającej 1,2% objętości).

Część nabywanych aromatów służy do produkcji nowych aromatów, które dalej są również sprzedawane. Produkcja polega na mieszaniu wg odpowiednich receptur aromatów z nowym nośnikiem aromatycznym (nie jest nim alkohol etylowy) wynikiem czego powstaje inny nowy aromat (kod CN 3302 10 90) o mniejszej zawartości alkoholu (w niektórych przypadkach przekraczający 1,2% objętości). Spółka prowadzi ewidencje nabywanych, sprzedawanych i zużywanych ww. produktów, ewidencje otrzymanych i potwierdzonych przez odpowiedni Urząd Celny kart ADT oraz wypełnia deklaracje podatkowe.

Dnia 1 marca 2009 r. weszła w życie nowa ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 3, poz. 11 z późn. zm.). Zawiera ona szereg nowych uregulowań dotyczących m.in. produkcji i dystrybucji aromatów spożywczych (olejków eterycznych i mieszanin substancji zapachowych) z zawartością alkoholu etylowego, które stosowane są do wytwarzania artykułów spożywczych i napojów bezalkoholowych.

Zgodnie z art. 2 pkt 1 ustawy do kategorii wyrobów akcyzowych zalicza się m.in. napoje alkoholowe oraz wyroby określone w załączniku nr 1 do ww. ustawy. Pozycja 43 załącznika nr 1 do ustawy stanowi, iż do kategorii wyrobów akcyzowych zalicza się alkohol etylowy zawarty w wyrobach niebędących wyrobami akcyzowymi o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu, przekraczającej 1,2% obj. bez względu na kod CN wyrobu zawierającego alkohol etylowy. W przedstawionych przepisach prawnych wyroby objęte kodem CN ex 3302, tj. olejki eteryczne, mieszaniny substancji zapachowych, stosowane do wytwarzania artykułów spożywczych i napojów bezalkoholowych, nie zostały w sposób bezpośredni wymienione jako wyroby akcyzowe. W załączniku nr 2 do ustawy, zawierającym wykaz wyrobów akcyzowych, do których stosuje się procedurę zawieszenia poboru akcyzy i których produkcja odbywa się w składzie podatkowym, o których mowa w dyrektywie Rady 92/12/EWG, nie zostały wskazane wyroby klasyfikowane do kodu CN ex 3302, tj. olejki eteryczne, mieszaniny substancji zapachowych.

Zgodnie z § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonywania szczególnego nadzoru podatkowego, obrót aromatami (olejkami eterycznymi i mieszaninami substancji zapachowych) z zawartością alkoholu etylowego nie podlega szczególnemu nadzorowi podatkowemu.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

1.

Czy osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod określoną nazwą jest na mocy ustawy, zobowiązana do prowadzenia składu podatkowego w zakresie produkcji i dystrybucji aromatów z zawartością alkoholu.

2.

Czy osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod określoną nazwą, sprzedając aromaty z zawartością alkoholu etylowego, stosowane do wytwarzania artykułów spożywczych lub napojów bezalkoholowych (czyli napojów o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu nieprzekraczającej 1,2% objętości) jest zobowiązana do prowadzenia ewidencji wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy.

3.

Czy sprzedając aromaty z zawartością alkoholu etylowego, stosowane do wytwarzania artykułów spożywczych lub napojów bezalkoholowych (czyli napojów o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu nieprzekraczającej 1,2% objętości), osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod określoną nazwą, ma obowiązek sporządzania "dokumentu dostawy" oraz posiadania zabezpieczenia akcyzowego.

4.

Czy podmiot nie będący składem podatkowym, zarejestrowanym bądź niezarejestrowanym handlowcem oraz pośredniczącym nabywający aromaty z zawartością alkoholu etylowego i odsprzedający je dalej podmiotom zużywającym do wytwarzania artykułów spożywczych i napojów bezalkoholowych (czyli napojów o rzeczywistej mocy objętościowej mocy alkoholu nieprzekraczającej 1,2% objętości), jest obowiązany do złożenia zgłoszenia rejestracyjnego dla potrzeb podatku akcyzowego właściwemu naczelnikowi urzędu celnego i prowadzenia ewidencji wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy.

5.

Czy osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod określoną nazwą, musi posiadać zabezpieczenie akcyzowe na wytwarzanie (bez dodawania alkoholu etylowego) aromatów spożywczych o rzeczywistej mocy objętościowej alkoholu przekraczającej 1,2% objętości).

6.

Czy podmiot po rezygnacji z prowadzenia składu podatkowego może nabywać wewnątrzwspólnotowo aromaty spożywcze z różną zawartością alkoholu otrzymywane na zwykłych dokumentach handlowych z pominięciem procedury zawieszenia poboru akcyzy (dokumentów ADT).

7.

Czy w przypadku rezygnacji z prowadzenia składu podatkowego, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod określoną nazwą, będzie zobowiązana do złożenia zgłoszenia rejestracyjnego dla potrzeb podatku akcyzowego właściwemu naczelnikowi urzędu celnego w zakresie nabywania i odbióru alkoholu etylowego, używanego do produkcji aromatów (olejków eterycznych i mieszanin substancji zapachowych) i dystrybucji (sprzedaży) aromatów z zawartością alkoholu.

8.

Jakie ewidencje akcyzowe będzie obowiązana sporządzać Strona prowadząca działalność gospodarczą w zakresie wewnątrzwspólnotowego nabywania, produkcji (z użyciem nabywanego alkoholu etylowego) i dystrybucji aromatów z zawartością alkoholu, jeżeli zrezygnuje ze składu podatkowego.

9.

Czy osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod określoną nazwą, po rezygnacji z prowadzenia składu podatkowego, będzie obowiązana posiadać zabezpieczenie akcyzowe na produkcję (z użyciem nabywanego alkoholu etylowego) aromatów (olejków eterycznych, mieszanin substancji zapachowych) z zawartością alkoholu etylowego.

10.

Czy w przypadku nabywania i odbioru alkoholu etylowego, używanego do produkcji aromatów (olejków eterycznych i mieszanin substancji zapachowych) odbywać się będzie w obecności pracowników szczególnego nadzoru podatkowego.

11.

Czy w interesie prowadzącego działalność gospodarczą będzie wskazane otrzymać od kupujących stosowne oświadczenia, iż przedmiotowe wyroby zostały faktycznie wykorzystane lub mają być wykorzystane na cele zwolnione od podatku akcyzowego, tj. do wytwarzania artykułów spożywczych i napojów bezalkoholowych o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu nieprzekraczającej 1,2% objętości.

Wnioskodawca przedstawił następujące stanowiska:

1.

Strona nie jest zobowiązana do prowadzenia składu podatkowego w zakresie produkcji i dystrybucji aromatów z zawartością alkoholu.

2.

Nie jest ona zobowiązana do prowadzenia ewidencji wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy dla sprzedaży aromatów z zawartością alkoholu etylowego, stosowanych do wytwarzania artykułów spożywczych lub napojów bezalkoholowych (czyli napojów o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu nieprzekraczającej 1,2% objętości).

3.

Sprzedając aromaty z zawartością alkoholu etylowego, stosowane do wytwarzania artykułów spożywczych lub napojów bezalkoholowych (czyli napojów o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu nieprzekraczającej 1,2% objętości), nie ma obowiązku sporządzania "dokumentu dostawy" oraz nie ma obowiązku posiadania zabezpieczenia akcyzowego.

4.

Podmiot nabywający aromaty z zawartością alkoholu etylowego i odsprzedający je dalej podmiotom zużywającym do wytwarzania artykułów spożywczych i napojów bezalkoholowych (czyli napojów o rzeczywistej mocy objętościowej mocy alkoholu nieprzekraczającej 1,2% objętości) i nie będący składem podatkowym, zarejestrowanym bądź niezarejestrowanym handlowcem lub podmiotem pośredniczącym, nie jest obowiązany do złożenia zgłoszenia rejestracyjnego dla potrzeb podatku akcyzowego właściwemu naczelnikowi urzędu celnego i prowadzenia ewidencji wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy.

5.

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod określoną nazwą, nie musi posiadać zabezpieczenia akcyzowego na wytwarzanie (bez dodawania alkoholu etylowego) aromatów spożywczych o rzeczywistej mocy objętościowej alkoholu przekraczającej 1,2% objętości.

6.

Podmiot po rezygnacji z prowadzenia składu podatkowego może nabywać wewnątrzwspólnotowo aromaty spożywcze z różną zawartością alkoholu, na zwykłych dokumentach handlowych z pominięciem procedury zawieszenia poboru akcyzy (dokumentów ADT).

7.

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod określoną nazwą, w przypadku rezygnacji z prowadzenia składu podatkowego będzie zobowiązana do złożenia zgłoszenia rejestracyjnego dla potrzeb podatku akcyzowego właściwemu naczelnikowi urzędu celnego w zakresie nabywania i odbioru alkoholu etylowego, używanego do produkcji aromatów (olejków eterycznych i mieszanin substancji zapachowych) i dystrybucji (sprzedaży) aromatów z zawartością alkoholu.

8.

W przypadku rezygnacji ze składu podatkowego pozostanie obowiązek prowadzenia ewidencji zawierających informacje o nabyciu, wydaniu, zużyciu, wyprodukowaniu (z użyciem alkoholu etylowego) i magazynowaniu aromatów (olejków eterycznych, mieszanin substancji zapachowych) z zawartością alkoholu.

9.

Po rezygnacji z prowadzenia składu podatkowego, nie wystąpi obowiązek posiadania zabezpieczenia akcyzowego na produkcję aromatów (olejków eterycznych, mieszanin substancji zapachowych) z zawartością alkoholu etylowego.

10.

Nabywanie i odbiór alkoholu etylowego, używanego do produkcji aromatów (olejków eterycznych i mieszanin substancji zapachowych) będzie odbywać się bez obecności pracowników szczególnego nadzoru podatkowego.

11.

Mimo, iż nie jest wymagana ewidencja sprzedaży (Ad 2) wskazanym jest otrzymywać od kupujących stosowne oświadczenia, iż przedmiotowe wyroby zostały faktycznie wykorzystane lub mają być wykorzystane na cele zwolnione od podatku akcyzowego, tj. do wytwarzania artykułów spożywczych i napojów bezalkoholowych o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu nieprzekraczającej 1,2% objętości.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest:

1.

prawidłowe - w zakresie zagadnień od 1 do 6, 8 i 11,

2.

nieprawidłowe - w zakresie zagadnienia 7, 9 i 10.

Zgodnie z art. 2 pkt 1 w związku z zapisami poz. 43 załącznika nr 1 do ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 3, poz. 11 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, do kategorii wyrobów akcyzowych został zaliczony alkohol etylowy zawarty w wyrobach niebędących wyrobami akcyzowymi o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 1,2% obj., bez względu na kod CN wyrobu zawierającego alkohol etylowy.

W związku z tym, iż aromaty o kodzie CN 3302 (mieszaniny substancji zapachowych) stosowane do wytwarzania artykułów spożywczych i napojów bezalkoholowych nie zostały wymienione w załączniku nr 1 stwierdzić należy, że wyroby te nie mają statusu wyrobów akcyzowych.

Z kolei alkohol etylowy - jako wyrób zdefiniowany w art. 93 ust. 1 ustawy, wymieniony pod poz. 17 jak i 18 złącznika nr 1 do ustawy - to wyrób akcyzowy, którego stawka podatku wynosi 4960,00 zł od 1 hektolitra alkoholu etylowego 100% vol. zawartego w gotowym wyrobie (art. 93 ust. 4 ustawy).

Zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 4 ustawy, przedmiotem opodatkowania akcyzą jest nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów akcyzowych, z wyłączeniem nabycia wewnątrzwspólnotowego dokonywanego do składu podatkowego.

Zwrócić należy uwagę na fakt, iż prawodawca przewidział określone sytuacje, w których opodatkowany, co do zasady, alkohol etylowy może podlegać zwolnieniu od akcyzy.

W przypadku przedstawionym we wniosku, zastosowanie znajduje art. 30 ust. 4 pkt 3 lit. c ustawy. Zgodnie z nim zwalnia się od akcyzy ze względu na przeznaczenie również napoje alkoholowe używane do produkcji olejków eterycznych, mieszanin substancji zapachowych, o których mowa w art. 30 ust. 9 pkt 5 ustawy.

W świetle art. 30 ust. 9 pkt 5 ustawy, zwalnia się od akcyzy alkohol etylowy zawarty w olejkach eterycznych lub mieszaninach substancji zapachowych, stosowanych do wytwarzania artykułów spożywczych i napojów bezalkoholowych o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu nieprzekraczającej 1,2% objętości.

Z powyższych przepisów wynika, iż napoje alkoholowe przeznaczone do produkcji olejków eterycznych lub mieszanin substancji zapachowych, stosowanych do wytwarzania artykułów spożywczych i napojów bezalkoholowych o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu nieprzekraczającej 1,2% objętości, są zwolnione od akcyzy.

Wnioskodawca nabywa wewnątrzwspólnotowo aromaty spożywcze m.in. na bazie alkoholu etylowego (kod CN 3302 10 90). Produkty w większości sprzedawane są podmiotom do wytwarzania produktu finalnego sprzedawanego konsumentowi ostatecznemu (wytwarzanie artykułów spożywczych i napojów bezalkoholowych o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu nieprzekraczającej 1,2% objętości).

Część nabywanych aromatów służy do produkcji nowych aromatów, które dalej są również sprzedawane. Produkcja polega na mieszaniu wg odpowiednich receptur aromatów z nowym nośnikiem aromatycznym (nie jest nim alkohol etylowy) wynikiem czego powstaje inny nowy aromat (kod CN 3302 10 90) o mniejszej zawartości alkoholu (w niektórych przypadkach przekraczający 1,2% objętości).

Wyjaśnić należy, iż prawodawca nie uzależnił zwolnienia alkoholu etylowego zawartego w aromatach o kodzie CN 3302 10 90 od prowadzenia przez podmiot nabywający takie wyroby składu podatkowego. Należy jednak zaznaczyć, iż dodawanie innych substancji (nie wymienionych w załączniku nr 1 do ustawy) do nabytych wewnątrzwspólnotowo towarów nie będzie w świetle przepisów o podatku akcyzowym powodowało powstania obowiązku podatkowego.

Odpowiadając zatem na pierwsze z zadanych pytań stwierdzić należy, iż w zakresie opisanych czynności Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do prowadzenia składu podatkowego.

Ad 2

Odpowiadając na kolejne pytanie zauważyć należy, iż przepisy art. 30 ust. 9 ustawy, nie wprowadzają żadnych dodatkowych (formalnych) warunków od spełnienia których uzależnione byłoby zwolnienie od akcyzy.

Alkohol etylowy zawarty w dystrybuowanych aromatach będzie zatem zwolniony tylko pod jednym warunkiem - wynikającym z treści samego przepisu art. 30 ust. 9 pkt 5 ustawy. Opisane aromaty muszą być stosowane do wytwarzania artykułów spożywczych i napojów bezalkoholowych o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu nieprzekraczającej 1,2% objętości.

Zwolnienie nie jest uwarunkowane zatem formalnymi warunkami, a jedynie zużyciem nabytych aromatów w określonym celu. Tak więc wystarczającym do zwolnienia będzie wykazanie przez Zainteresowanego, iż sprzedał aromaty w ww. celu określonym podmiotom.

Ad 3

Z przepisu art. 30 ust. 9 pkt 5 ustawy, nie wynika również, iż Wnioskodawca ma obowiązek dołączenia dokumentu dostawy lub złożenia zabezpieczenia akcyzowego.

Dodatkowo zauważyć należy, iż obowiązki te musi spełnić podmiot dostarczający alkohol etylowy do podmiotu zużywającego - produkującego wyroby zwolnione od akcyzy - a nie podmiot dokonujący sprzedaży ww. gotowych wyrobów.

Ad 4

Prawidłowo również wskazuje Wnioskodawca, iż podmioty nabywające aromaty z zawartością alkoholu etylowego, stosowane do wytwarzania artykułów spożywczych i napojów bezalkoholowych o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu nieprzekraczającej 1,2% objętości), nie będą obowiązane do złożenia zgłoszenia rejestracyjnego dla potrzeb podatku akcyzowego.

W myśl art. 16 ust. 1 ustawy, podmiot prowadzący działalność gospodarczą jest obowiązany, przed dniem wykonania pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu akcyzą lub pierwszej czynności z wykorzystaniem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, złożyć zgłoszenie rejestracyjne właściwemu naczelnikowi urzędu celnego.

W analizowanym przypadku wyrobem tym jest alkohol etylowy. Należy bowiem pamiętać, iż to ten wyrób (a nie np. olejki eteryczne) podlega zwolnieniu od akcyzy.

Obowiązek rejestracji i prowadzenie ewidencji - w przedmiotowym przypadku - nie dotyczy innych podmiotów niż wykonujące czynności z wykorzystaniem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem.

Ad 5

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod określoną nazwą, nie musi posiadać zabezpieczenia akcyzowego na wytwarzanie (bez dodawania alkoholu etylowego) aromatów spożywczych o rzeczywistej mocy objętościowej alkoholu przekraczającej 1,2% objętości.

Ad 6

Wnioskodawca może dokonywać nabycia wewnątrzwspólnotowego zwolnionych od akcyzy aromatów prawidłowo zaklasyfikowanych do kodu CN 3302 10 90.

Należy jednak dodać, iż taki sposób nabycia będzie dotyczył wyrobów, które na terytorium Państwa Członkowskiego jego nabycia, również podlegają odpowiedniemu zwolnieniu od akcyzy.

Ad 7

Wnioskodawca w zagadnieniu siódmym - w zadanym pytaniu - wskazał, iż przedmiotem nabycia będzie alkohol etylowy i dystrybuowane będą aromaty z zawartością alkoholu.

Wyjaśnić zatem należy, iż nabycie wewnątrzwspólnotowe alkoholu etylowego podlega opodatkowaniu akcyzą. Po rezygnacji ze składu podatkowego wyrób ten, będzie mógł być nabywany w procedurze z zapłaconą akcyzą (art. 77 i następne ustawy).

Wnioskodawca zobowiązany będzie wówczas w szczególności do spełnienia warunków uregulowanych w art. 78 ust. 1 ustawy. Stanowi on, iż w przypadku, gdy podatnik nabywa wewnątrzwspólnotowo wyroby akcyzowe z akcyzą zapłaconą na terytorium państwa członkowskiego na potrzeby wykonywanej działalności gospodarczej na terytorium kraju, jest obowiązany:

1.

przed wprowadzeniem wyrobów akcyzowych na terytorium kraju dokonać zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym do właściwego naczelnika urzędu celnego i złożyć zabezpieczenie akcyzowe;

2.

potwierdzić odbiór wyrobów akcyzowych na uproszczonym dokumencie towarzyszącym oraz wystawić i dołączyć do zwracanego uproszczonego dokumentu towarzyszącego dokument potwierdzenia złożenia zabezpieczenia akcyzowego lub zapłaty akcyzy na terytorium kraju;

3.

bez wezwania organu podatkowego, złożyć właściwemu naczelnikowi urzędu celnego deklarację uproszczoną, według ustalonego wzoru, oraz obliczyć akcyzę i dokonać jej zapłaty na terytorium kraju, na rachunek właściwej izby celnej, w terminie 10 dni, licząc od dnia powstania obowiązku podatkowego;

4.

prowadzić ewidencję nabywanych wewnątrzwspólnotowo wyrobów akcyzowych.

Wówczas - odpowiadając na zadane pytanie - zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy, Wnioskodawca zobowiązany jest przed wykonaniem pierwszej czynności z wykorzystaniem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie złożyć zgłoszenie rejestracyjne właściwemu naczelnikowi urzędu celnego.

Stawka na alkohol etylowy wynosi - jak wyżej wskazano - 4960,00 zł od 1 hektolitra alkoholu etylowego 100% vol. zawartego w gotowym wyrobie.

Jak również zauważono powyżej, prawodawca przewidział w pewnych przypadkach, iż opodatkowane co do zasady wyroby akcyzowe - w tym przypadku alkohol etylowy - mogą podlegać zwolnieniu od akcyzy.

Zgodnie bowiem z art. 32 ust. 4 pkt 3 lit. c ustawy, zwalnia się od akcyzy napoje alkoholowe używane do produkcji olejków eterycznych, mieszanin substancji zapachowych, o których mowa w art. 30 ust. 9 pkt 5 - wyłącznie w przypadkach, o których mowa w ust. 3 pkt 1, 4 lub 8, jeżeli spełnione są warunki, o których mowa w ust. 5-13; w przypadku podmiotu zużywającego zwolnienie od akcyzy dotyczy ilości nieprzekraczających dopuszczalnych norm zużycia, o których mowa w art. 85 ust. 1 pkt 2 lit. b oraz ust. 2 pkt 1 lit. b.

Po rezygnacji ze składu podatkowego zwolnienie od akcyzy alkoholu etylowego - zużywanego do produkcji m.in. mieszanin substancji zapachowych - wymaga dokonania jego nabycia wewnątrzwspólnotowego przez zarejestrowanego handlowca przy spełnieniu określonych warunków.

Zgodnie bowiem z art. 32 ust. 3 pkt 4 ustawy, zwolnienie od akcyzy wyrobów, o których mowa w ust. 1, stosuje się wyłącznie w przypadku ich nabycia wewnątrzwspólnotowego przez zarejestrowanego handlowca w celu zużycia przez niego jako podmiot zużywający.

Podmiot zużywający to zgodnie z art. 2 pkt 22 ustawy, podmiot mający miejsce zamieszkania, siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju, który wyroby akcyzowe objęte zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie zużywa na cele uprawniające do zwolnienia, a w przypadku wyrobów energetycznych zwolnionych od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1 i 2, również podmiot niemający miejsca zamieszkania, siedziby lub miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju, posiadający statek powietrzny lub jednostkę pływającą, który nabywa te wyroby energetyczne - jeżeli rozpoczęcie użycia tych wyrobów energetycznych do eksploatacji tego statku powietrznego lub tej jednostki pływającej następuje na terytorium kraju;

W myśl art. 16 ust. 1 ustawy, podmiot prowadzący działalność gospodarczą jest obowiązany, przed dniem wykonania pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu akcyzą lub pierwszej czynności z wykorzystaniem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, złożyć zgłoszenie rejestracyjne właściwemu naczelnikowi urzędu celnego.

Odpowiadając zatem na zadane pytanie w opinii tut. Organu, w ramach ww. czynności Zainteresowany zobowiązany będzie do złożenia zgłoszenia rejestracyjnego.

Odnośnie natomiast samej dystrybucji aromatów z zawartością alkoholu przypomnieć należy obowiązek rejestracji i prowadzenie ewidencji nie dotyczy innych podmiotów niż wykonujące czynności z wykorzystaniem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem, tj. w opisanym przypadku alkoholu etylowego - wyrobu akcyzowego zwalnianego od tego podatku.

Sama dystrybucja ww. aromatów (towarów, które nie są wyrobami akcyzowymi) nie wiąże się zatem z obowiązkiem rejestracji.

Ad 8

W kwestii ewidencji wyrobów akcyzowych prowadzonych w zakresie produkcji i dystrybucji aromatów z zawartością alkoholu - po rezygnacji ze składu podatkowego - wyjaśnić należy, iż zgodnie z art. 32 ust. 5 pkt 3 ustawy, warunkiem zwolnień od akcyzy wyrobów akcyzowych ze względu na ich przeznaczenie jest również prowadzenie ewidencji wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem przez podmiot prowadzący skład podatkowy, zarejestrowanego handlowca, podmiot pośredniczący oraz podmiot zużywający prowadzący działalność gospodarczą z użyciem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie.

W przypadku zatem dokonania nabycia wewnątrzwspólnotowego alkoholu etylowego w trybie art. 32 ust. 3 pkt 4 ustawy - tj. opisanego powyżej nabycia wewnątrzwspólnotowego przez zarejestrowanego handlowca - Wnioskodawca zobowiązany będzie do prowadzenia ewidencji.

Zgodnie bowiem z treścią cyt. powyżej art. 32 ust. 5 pkt 3 ustawy, prowadzenie ewidencji wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem jest warunkiem zwolnień od akcyzy nabywanego wewnątrzwspólnotowo alkoholu etylowego przeznaczonego do produkcji mieszanin substancji zapachowych.

Szczegółowe uregulowania dotyczące prowadzenia ewidencji zawiera rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie dokumentu dostawy wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, ewidencji tych wyrobów oraz wykazu środków skażających alkohol etylowy służącego do stosowania zwolnień od akcyzy (Dz. U. Nr 32, poz. 251), zwanego dalej rozporządzeniem.

Zgodnie z przepisem § 4 ust. 1 rozporządzenia ewidencja powinna zawierać następujące dane:

1.

aktualną ilość, wyrażoną w jednostkach miary stosowanych przy obliczeniu akcyzy:

a.

wyrobów zwolnionych wyprowadzonych ze składu podatkowego i dostarczonych do podmiotu zużywającego lub podmiotu pośredniczącego, lub zużytych w składzie podatkowym przez podmiot prowadzący skład podatkowy występujący jako podmiot zużywający - w przypadku podmiotu prowadzącego skład podatkowy;

b.

wyrobów zwolnionych dostarczonych ze składu podatkowego lub importowanych oraz wyrobów zwolnionych dostarczonych do podmiotu zużywającego - w przypadku podmiotu pośredniczącego;

c.

wyrobów zwolnionych dostarczonych ze składu podatkowego, dostarczonych przez podmiot pośredniczący lub zarejestrowanego handlowca oraz wyrobów zwolnionych importowanych - w przypadku podmiotu zużywającego;

d.

wyrobów zwolnionych nabytych wewnątrzwspólnotowo oraz wyrobów zwolnionych zużytych przez zarejestrowanego handlowca występującego jako podmiot zużywający lub dostarczonych do podmiotu zużywającego - w przypadku zarejestrowanego handlowca;

2.

datę wysłania lub odbioru wyrobów zwolnionych;

3.

dane niezbędne do ustalenia miejsca odbioru wyrobów zwolnionych - w przypadku podmiotu pośredniczącego, podmiotu zużywającego i zarejestrowanego handlowca;

4.

datę i numery identyfikujące dokument dostawy lub inny dokument, na podstawie którego wyroby zwolnione zostały wyprowadzone ze składu podatkowego, dostarczone, zużyte, importowane lub nabyte wewnątrzwspólnotowo.

Kolejne przepisy szczegółowo wskazują, co określa się w ewidencji (§ 4 ust. 2 rozporządzenia) oraz kiedy powinno nastąpić wpisanie do ewidencji danych, o których mowa w § 4 (§ 5 rozporządzenia).

Natomiast przepisy od § 6 do § 8 rozporządzenia regulują kwestie formalne związane z prowadzeniem ewidencji oraz przewidują możliwość prowadzenia ewidencji w formie elektronicznej.

Jak wyjaśniono powyżej dystrybucja mieszanin substancji zapachowych (aromatów spożywczych - kod CN 3302 10 90) nie wymaga prowadzenia ewidencji, o których mowa w przepisach prawa akcyzowego.

Ad 9

W kwestii posiadania zabezpieczenia akcyzowego, wskazać należy, iż zgodnie z art. 32 ust. 5 pkt 1 ustawy warunkiem zwolnień od akcyzy wyrobów akcyzowych ze względu na ich przeznaczenie jest również objęcie wyrobów akcyzowych będących przedmiotem zwolnienia zabezpieczeniem akcyzowym lub w przypadku importu - zabezpieczeniem należności celnych na podstawie przepisów prawa celnego, złożonym przez, odpowiednio: podmiot prowadzący skład podatkowy, podmiot pośredniczący lub zarejestrowanego handlowca, w wysokości zobowiązania podatkowego mogącego powstać w przypadku naruszenia warunków zwolnienia - do czasu potwierdzenia odbioru wyrobów akcyzowych przez, odpowiednio: podmiot zużywający lub podmiot pośredniczący; warunek ten nie dotyczy sytuacji, o której mowa w ust. 3 pkt 4 lub 8.

Z cyt. powyżej przepisu art. 32 ust. 5 pkt 1 ustawy wynika, iż warunek złożenia zabezpieczenia nie dotyczy sytuacji, o której mowa w ust. 3 pkt 4 lub 8. Jeśli więc Zainteresowany będzie dokonywał nabycia wewnątrzwspólnotowego jako zarejestrowany handlowiec w celu zużycia przez niego jako podmiot zużywający to nie musi składać zabezpieczenia akcyzowego.

Warunek złożenia zabezpieczenia spoczywa bowiem na podmiocie dostarczającym alkohol etylowy do podmiotu zużywającego.

Ad 10

W świetle przepisu § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 maja 2010 r. w sprawie kontroli niektórych wyrobów akcyzowych (Dz. U. Nr 86, poz. 555) kontroli podlega przestrzeganie przepisów o podatku akcyzowym w zakresie produkcji, przemieszczania i zużycia wyrobów akcyzowych:

1.

objętych procedurą zawieszenia poboru akcyzy lub objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na przeznaczenie:

a.

piwa otrzymywanego ze słodu, określonego w poz. 13 załącznika nr 2 do ustawy, oraz wszelkich wyrobów zawierających mieszaninę piwa z napojami bezalkoholowymi, określonych w poz. 16 załącznika nr 2 do ustawy, jeżeli rzeczywista objętościowa moc alkoholu w tych wyrobach przekracza 0,5% vol, zwanych dalej "piwem",

b.

wina, napojów fermentowanych oraz wyrobów pośrednich, określonych w poz. 14-16 załącznika nr 2 do ustawy, zwanych dalej "wyrobami winiarskimi",

c.

alkoholu etylowego nieskażonego o objętościowej mocy alkoholu 80% vol lub większej, alkoholu etylowego i pozostałych wyrobów alkoholowych, o dowolnej objętościowej mocy alkoholu, skażonych, określonych w poz. 17 załącznika nr 2 do ustawy, zwanych dalej "alkoholem etylowym",

d.

alkoholu etylowego nieskażonego o objętościowej mocy alkoholu mniejszej niż 80% vol; wódek, likierów i pozostałych napojów spirytusowych, określonych w poz. 18 załącznika nr 2 do ustawy, zwanych dalej "napojami spirytusowymi";

Wskazane w cyt. przepisie § 3 ust. 1 ww. rozporządzenia przypadki przemieszczania - nabycia wewnątrzwspólnotowego - alkoholu etylowego (lit. c i d) objętego zwolnieniem podlegają zatem przepisom z zakresu kontroli.

Ad 11

Trafnie zauważa Wnioskodawca, iż choć nie jest wymagana ewidencja sprzedaży, zasadnym jest otrzymywać od kupujących stosowne oświadczenia, iż przedmiotowe wyroby zostały faktycznie wykorzystane lub mają być wykorzystane na cele zwolnione od podatku akcyzowego, tj. do wytwarzania artykułów spożywczych i napojów bezalkoholowych o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu nieprzekraczającej 1,2% objętości.

Ponadto informuje się, iż w niniejszej interpretacji załatwiono wniosek odnośnie przedstawionego stanu faktycznego. Natomiast, rozstrzygnięcie w zakresie zdarzenia przyszłego zawiera odrębna interpretacja indywidualna z dnia 25 sierpnia 2010 r. nr ILPP3/443 -79/10-3/TW.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl