ILPP3/443-68/10-3/TK

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 12 sierpnia 2010 r. Izba Skarbowa w Poznaniu ILPP3/443-68/10-3/TK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Sp. z o.o., przedstawione we wniosku z dnia 10 maja 2010 r. (data wpływu 18 maja 2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie opodatkowania podatkiem akcyzowym pojazdów typu quad jest:

* prawidłowe - w zakresie pytania pierwszego i drugiego,

* nieprawidłowe - w zakresie pytania trzeciego i czwartego.

UZASADNIENIE

W dniu 18 maja 2010 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie opodatkowania podatkiem akcyzowym pojazdów typu quad.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca dokonuje importu oraz wewnątrzwspólnotowego nabycia czterokołowych pojazdów typu quad do dalszej sprzedaży na terytorium kraju przed pierwszą rejestracją. Zainteresowany otrzymuje świadectwo homologacji dla ww. pojazdów z oznaczoną kategorią pojazdu - L7e.

Podstawowe dane techniczne:

* silnik z zapłonem iskrowym czterosuwowy,

* poj. silnika w zależności o typu pojazdu: 196 cm3, 329 cm3, 498 cm3, 660 cm3,

* maks. moc silnika w zależności od typu pojazdu: 9 kW, 11 kW, 14 kW,

* maks prędkość: 32 km/h, 64 km/h, 78 km/h, 80 km/h,

* paliwo: etylina,

* liczba miejsc: jedno siedzisko dla jednej osoby lub jedno siedzisko dla dwóch osób,

* masa własna w zależności od typu pojazdu: do 195 kg, do 350 kg, do 415 kg,

* układ kierowniczy: typu motocyklowego,

* układ hamulcowy: tarczowe - przednie i tylne,

* skrzynia biegów: mechaniczna, automatyczna CVT,

* liczba osi - 2 oraz kół - 4.

Do celów poboru akcyzy i oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy Wnioskodawca stosuje klasyfikację w układzie odpowiadającym Nomenklaturze Scalonej (CN) zgodną z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej. Zgodnie z tą klasyfikacją, notami wyjaśniającymi wydawanymi przez Komisję Europejską oraz danymi zamieszczanymi przez producenta m.in. w dokumentach SAD pojazdy klasyfikowane są do następujących kodów: CN 8703 10 18 lub CN 8701 90 11.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

1.

Czy import lub wewnątrzwspólnotowe nabycie pojazdów samochodowych typu quad jest objęte podatkiem akcyzowym.

2.

Czy Wnioskodawca powinien opodatkować podatkiem akcyzowym sprzedaż ww. pojazdów przed pierwszą rejestracją w kraju.

3.

Czy opodatkowanie podatkiem akcyzowym importu lub wewnątrzwspólnotowego nabycia pojazdów samochodowych typu quad jest uzależnione od klasyfikacji pojazdu do odpowiedniego kodu CN Wspólnej Taryfy Celnej, nawet jeśli zgodnie z Nomenklaturą Scaloną pojazdy te, w zależności od ich typu mogą być oznaczane różnym kodem, czy też pojazdy te nie są objęte podatkiem akcyzowym niezależnie od sklasyfikowania do kodu CN.

4.

Czy wskazanie przez producenta (dostawcę) w dokumencie SAD kodu CN jest dla Wnioskodawcy wiążące i wiąże także w postępowaniu przed Urzędem Celnym w Polsce, czy też Zainteresowany samodzielnie klasyfikuje nabywane lub importowane towary, a w związku z tym może zmienić wskazany w dokumencie SAD kod CN.

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad. 1

Na gruncie poprzednio obowiązujacej ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym dla ustalenia czy pojazdy typu quad podlegają opodatkowaniu akcyzą odwoływano się do kategorii homologacyjnej - L7e - przyjmując, że pojazdy określane jako quady nie podlegają podatkowi akcyzowemu. W związku ze zmianą ustawy, w tym definicji samochodu osobowego w ustawie pojawiły się wątpliwości, czy także w aktualnym stanie prawnym quady nie są objęte akcyzą. Zdaniem podatnika, mając na uwadze definicję samochodu osobowego zawartą w art. 100 ust. 4 ustawy o podatku akcyzowym, w związku z klasyfikacją w układzie odpowiadającym Nomenklaturze Scalonej (CN) pojazdy typu quad nie są opodatkowane podatkiem akcyzowym.

Ad. 2

Wnioskodawca nie powinien opodatkowywać podatkiem akcyzowym pojazdów typu quad przed pierwszą rejestracją w kraju.

Ad. 3

Pojazdy typu quad nie są objęte podatkiem akcyzowym niezależnie od ich sklasyfikowania do kodu CN. Pojazdy te mają przyporządkowaną kategorię homologacyjną L7e. Pojazdy oznaczone kodem CN 8703 10 18 są wyłączone z opodatkowania wprost w ustawie. Natomiast pojazdy oznaczone kodem CN 8701 90 11 nie są objęte definicją samochodu osobowego zawartą w art. 100 ust. 4 ustawy o podatku akcyzowym.

Ad. 4

Wnioskodawca jest związany klasyfikacją Nomenklatury Scalonej (CN) dokonaną przez zagraniczny Urząd Celny i wskazaną w otrzymanym od producenta (dostawcy) dokumencie SAD i nie może samowolnie zmienić tej klasyfikacji.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za:

* prawidłowe - w zakresie pytania pierwszego i drugiego,

* nieprawidłowe - w zakresie pytania trzeciego i czwartego.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym z dnia 6 grudnia 2008 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 3, poz. 11 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem akcyzowym, zwanym dalej akcyzą, podlegają wyroby akcyzowe oraz samochody osobowe. Ustawa określa także organizację obrotu wyrobami akcyzowymi oraz oznaczanie znakami akcyzy.

Z opisanego zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskodawca dokonuje importu oraz nabycia wewnątrzwspólnotowego czterokołowych pojazdów typu quad, do dalszej sprzedaży na terytorium kraju przed pierwszą rejestracją. Zainteresowany otrzymuje świadectwo homologacji dla ww. pojazdów z oznaczoną kategorią pojazdu - L7e.

Do celów poboru akcyzy i oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy Wnioskodawca stosuje klasyfikację w układzie odpowiadającym Nomenklaturze Scalonej (CN) zgodną z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej. Zgodnie z tą klasyfikacją, notami wyjaśniającymi wydawanymi przez Komisję Europejską oraz danymi zamieszczanymi przez producenta m.in. w dokumentach SAD pojazdy klasyfikowane są do następujących kodów: CN 8703 10 18 lub CN 8701 90 11.

Zainteresowany ma wątpliwości czy import lub wewnątrzwspólnotowe nabycie pojazdów typu quad o kodzie CN 8703 10 18 i pojazdów o kodzie CN 8701 90 11 podlega opodatkowaniu podatkiem akcyzowym oraz czy pojazdy typu quad nie są objęte podatkiem akcyzowym niezależnie od kodu CN. Wątpliwość Jego budzi również to, kto klasyfikuje importowane lub nabywane wewnątrzwspólnotowo przez Niego towary.

Definicję samochodów osobowych, stosowaną dla celów ustawy zawiera art. 100 ust. 4 ustawy. W myśl tego przepisu, "są to pojazdy samochodowe i pozostałe pojazdy mechaniczne objęte pozycją CN 8703 przeznaczone zasadniczo do przewozu osób, inne niż objęte pozycją 8702, włącznie z samochodami osobowo-towarowymi (kombi) oraz samochodami wyścigowymi, z wyłączeniem skuterów śnieżnych o kodzie CN 8703 10 11, pojazdów typu meleks o kodzie CN 8703 10 18 oraz pojazdów typu quad o kodzie CN 8703 10 18".

Z kolei przedmiotem opodatkowania w przypadku samochodów osobowych (na podstawie art. 100 ust. 1 ustawy) jest:

1.

import samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym;

2.

nabycie wewnątrzwspólnotowe samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym;

3.

pierwsza sprzedaż na terytorium kraju samochodu osobowego niezarejestrowanego na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym:

a.

wyprodukowanego na terytorium kraju,

b.

od którego nie została zapłacona akcyza z tytułu czynności, o których mowa w pkt 1 albo 2.

Na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy, do celów poboru akcyzy i oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy stosuje się klasyfikację w układzie odpowiadającym Nomenklaturze Scalonej (CN) zgodną z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz. Urz. WE L 256 z 07.09.1987, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 2, t. 2, str. 382, z późn. zm.).

Mając na uwadze definicję samochodu osobowego zawartą w art. 100 ust. 4 należy stwierdzić, iż pojazdy typu quad o kodzie CN 8703 10 18 importowane oraz nabywane wewnątrzwspólnotowo przez Wnioskodawcę nie podlegają opodatkowaniu podatkiem akcyzowym. Natomiast podlegają temu podatkowi pojazdy typu quad o kodzie innym niż CN 8703 10 18.

Z kolei pojazdy o kodzie CN 8701 90 11 nie zostały ujęte w przepisach ustawy o podatku akcyzowym, zatem nie podlegają one uregulowaniom zawartym w tej ustawie.

Ponadto należy zaznaczyć, iż świadectwo homologacji nie jest dokumentem rozstrzygającym o prawidłowej klasyfikacji kodu CN.

Z kolei odnośnie zagadnienia dotyczącego klasyfikacji wyrobu do właściwego kodu CN wyjaśnić należy, iż zgodnie z art. 1 Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania, informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 1 poz. 11) zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby i usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej i to jego obciążają ewentualne negatywne konsekwencje z tytułu błędnego zaklasyfikowania wyrobów akcyzowych.

Mając na uwadze ww. uregulowania należy stwierdzić, iż importowane i nabywane wewnątrzwspólnotowo przez Wnioskodawcę pojazdy typu quad o kodzie CN 8703 10 18 są wyłączone z opodatkowania podatkiem akcyzowym, z kolei podlegają temu podatkowi pojazdy typu quad o innych kodach CN. Natomiast przepisy ustawy o podatku akcyzowym nie mają zastosowania do pojazdów o kodzie CN 8701 90 11.

Ponadto Zainteresowany, sam winien zaklasyfikować pojazdy będące przedmiotem importu lub nabycia wewnątrzwspólnotowego do właściwego kodu CN wg określonych zasad, gdyż to jego obciążają ewentualne negatywne konsekwencje z tytułu błędnego zaklasyfikowania wyrobów akcyzowych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, ul. Piotrkowska 135, 90-434 Łódź po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl