Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 20 czerwca 2011 r.
Izba Skarbowa w Poznaniu
ILPP3/443-31/11-2/TK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 22 marca 2011 r. (data wpływu 28 marca 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie zwolnienia od akcyzy wyrobów akcyzowych - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 marca 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie zwolnienia od akcyzy wyrobów akcyzowych.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

XXX na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej nabywa oleje smarowe oznaczone kodem CN 2710 19 93 wykorzystywane na cele elektroizolacyjne w transformatorach. Oleje te są zwolnione od akcyzy zgodnie z § 10 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz. U. Nr 159, poz. 1070).

Wnioskodawca zużywa oleje jako oleje transformatorowe, tj. wykorzystuje je do celów innych niż napędowe lub opałowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych albo jako oleje smarowe do silników albo do produkcji paliw silnikowych, olejów opałowych, dodatków lub domieszek do paliw silnikowych lub olejów smarowych do silników. Ponadto Spółka spełnia warunki określone w art. 32 ust. 5-13 ustawy o podatku akcyzowym, tj. w przypadku podmiotu zużywającego wyroby akcyzowe obowiązek prowadzenia ewidencji wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem, przedstawienie dostawcom pisemnego potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego oraz obowiązek potwierdzania odbioru tych wyrobów na dokumencie dostawy. Zainteresowany zużywa oleje smarowe do celów elektroizolacyjnych we własnych transformatorach, tj. stanowiących majątek własny Spółki, ale zdarzają się sporadycznie sytuacje, w których Wnioskodawca świadczy usługę przeglądu, konserwacji i napraw obcych (nie stanowiących majątku Spółki) transformatorów i jeżeli zachodzi taka potrzeba, to zużywa do tego celu olej elektroizolacyjny.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy w przypadku świadczenia usługi przeglądu, konserwacji i napraw obcych transformatorów i zużycia do tego celu oleju elektroizolacyjnego, Spółka nie traci zwolnienia od podatku akcyzowego określonego w § 10 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego dla oleju zużytego do wyświadczenia tej usługi, czy też dla tej usługi powinna kupować olej z akcyzą.

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z § 10 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego zwalnia się od akcyzy:

1.

olej opałowy, inny niż określony w art. 90 ust. 1 pkt 1 ustawy, wykorzystywany:

a.

do produkcji energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu, w przypadkach, o których mowa w art. 32 ust. 3 ustawy,

b.

w pracach rolnych, ogrodniczych, szklarniowych oraz leśnych, w przypadkach, o których mowa w art. 32 ust. 3 ustawy,

2.

oleje smarowe oznaczone kodem CN 2710 19 71-83 i 2710 19 87-99, przeznaczone do wykorzystania do celów innych niż napędowe lub opałowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych albo jako oleje smarowe do silników albo do produkcji paliw silnikowych, olejów opałowych, dodatków lub domieszek do paliw silnikowych lub olejów smarowych do silników, w przypadkach, o których mowa w art. 32 ust. 3 ustawy,

3.

oleje napędowe oznaczone kodem CN 2710 19 41, wykorzystywane na cele olejów elektroizolacyjnych - transformatorowych oraz olejów procesowych - technologicznych, w przypadkach, o których mowa w art. 32 ust. 3 pkt 1-3, 8 i 9 ustawy.

Warunkiem zwolnienia od akcyzy jest spełnienie wymagań określonych w art. 32 ust. 5-13 ustawy, tj.:

* objęcie wyrobów akcyzowych będących przedmiotem zwolnienia zabezpieczeniem akcyzowym lub w przypadku importu - zabezpieczeniem złożonym w trybie stosowanym przy zabezpieczeniu należność celnych na podstawie przepisów prawa celnego, złożonym przez, odpowiednio: podmiot prowadzący skład podatkowy, podmiot pośredniczący lub zarejestrowanego odbiorcę, z wyłączeniem zarejestrowanego odbiorcy posiadającego zezwolenie na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca, w wysokości zobowiązania podatkowego mogącego powstać w przypadku użycia tych wyrobów niezgodnie z przeznaczeniem uprawniającym do zwolnienia lub naruszenia warunków zwolnienia - do czasu potwierdzenia odbioru wyrobów akcyzowych przez, odpowiednio: podmiot zużywający lub podmiot pośredniczący;

* dołączenie do przemieszczanych wyrobów akcyzowych dokumentu dostawy wyrobów objętych zwolnieniem od akcyzy, zwanego dalej "dokumentem dostawy";

* prowadzenie ewidencji wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem przez podmiot prowadzący skład podatkowy, zarejestrowanego odbiorcę, z wyłączeniem zarejestrowanego odbiorcy posiadającego zezwolenie na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca, podmiot pośredniczący oraz podmiot zużywający prowadzący działalność gospodarczą z użyciem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, z wyłączeniem podmiotu zużywającego, który wyłącznie używa do celów opałowych pozostałe węglowodory gazowe o kodach CN od 2711 12 11 do 2711 19 00;

* przedstawienie przez mający miejsce zamieszkania, siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju podmiot zużywający prowadzący działalność gospodarczą z użyciem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie podmiotowi dostarczającemu te wyroby akcyzowe, pisemnego potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego,

* odbierający wyroby akcyzowe zwolnione od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie jest obowiązany do potwierdzenia odbioru tych wyrobów na dokumencie dostawy.

W przypadku podmiotów zużywających wyroby akcyzowe jest to obowiązek prowadzenia ewidencji wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem, przedstawienie dostawcom pisemnego potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego oraz obowiązek potwierdzania odbioru tych wyrobów na dokumencie dostawy.

Szczegółowy zakres danych jakie powinna zawierać ewidencja wyrobów akcyzowych i sposób jej prowadzenia zostały zawarte w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie dokumentu dostawy, ewidencji wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na przeznaczenie, warunków i sposobu ich zwrotu oraz środków skażających alkohol etylowy (Dz. U. Nr 160, poz. 1075).

Wnioskodawca nabywa oleje smarowe oznaczone kodem CN 2710 19 93 wykorzystywane na cele elektroizolacyjne, które są zwolnione od akcyzy zgodnie z § 10 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego. Spółka prowadzi ewidencję wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem, przedstawia dostawcom pisemne potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego oraz potwierdza odbiór tych wyrobów na dokumencie dostawy. Ewidencja wyrobów akcyzowych jest prowadzona zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie dokumentu dostawy, ewidencji wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na przeznaczenie, warunków i sposobu ich zwrotu oraz środków skażających alkohol etylowy. W ewidencji ewidencjonowane są wszystkie rozchody olejów zużyte we własnych transformatorach, a także zużyte do wyświadczenia usługi naprawy i konserwacji obcego transformatora. Olej zużywany jest wyłącznie na cele elektroizolacyjne.

Zdaniem Zainteresowanego w przypadku świadczenia usługi przeglądu, konserwacji i napraw obcych transformatorów i zużycia do tego celu oleju elektroizolacyjnego, Spółka nie traci zwolnienia od podatku akcyzowego określonego w § 10 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego dla oleju zużytego do wyświadczenia tej usługi. Zużycie oleju przy świadczeniu ww. usługi jest zgodne z przeznaczeniem uprawniającym do zwolnienia, tzn. zużyty jest na cele elektroizolacyjne, czyli inne niż napędowe lub opałowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych albo jako oleje smarowe do silników albo do produkcji paliw silnikowych, olejów opałowych, dodatków lub domieszek do paliw silnikowych lub olejów smarowych do silników. Ponadto użycie nastąpiło z zachowaniem warunków uprawniających do zwolnienia od akcyzy. W przypadku tej usługi nie dochodzi do sprzedaży oleju smarowego, tylko do wyświadczenia usługi, w ramach której zużyto olej oraz nie ma możliwości wykorzystania tego oleju do innego celu.

Reasumując X przypadku świadczenia usługi przeglądu, konserwacji i napraw obcych transformatorów i zużycia do tego celu oleju elektroizolacyjnego, nie traci zwolnienia od podatku akcyzowego dla oleju zużytego do wyświadczenia tej usługi i nie musi do tego celu kupować oleju z zapłaconą akcyzą.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 3, poz. 11 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, wyroby akcyzowe to wyroby energetyczne, energia elektryczna, napoje alkoholowe oraz wyroby tytoniowe, określone w załączniku nr 1 do ustawy.

W poz. 27 załącznika nr 1 wskazano na wyroby mieszczące się w pozycji CN 2710.

W opisie stanu faktycznego Wnioskodawca wskazał, iż na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej nabywa oleje smarowe oznaczone kodem CN 2710 19 93, które są wykorzystywane na cele elektroizolacyjne w transformatorach. Oleje te są zwolnione od akcyzy zgodnie z § 10 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego.

Zainteresowany wykorzystuje te oleje do celów innych niż napędowe lub opałowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych albo jako oleje smarowe do silników albo do produkcji paliw silnikowych, olejów opałowych, dodatków lub domieszek do paliw silnikowych lub olejów smarowych do silników. Ponadto Spółka spełnia warunki określone w art. 32 ust. 5-13 ustawy o podatku akcyzowym, tj. w przypadku podmiotu zużywającego wyroby akcyzowe obowiązek prowadzenia ewidencji wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem, przedstawienie dostawcom pisemnego potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego oraz obowiązek potwierdzania odbioru tych wyrobów na dokumencie dostawy. Wnioskodawca zużywa oleje smarowe do celów elektroizolacyjnych we własnych transformatorach, tj. stanowiących majątek własny Spółki, zdarzają się sporadycznie sytuacje, w których Wnioskodawca świadczy usługę przeglądu, konserwacji i napraw obcych (nie stanowiących majątku Spółki) transformatorów i jeżeli zachodzi taka potrzeba, to zużywa do tego celu olej elektroizolacyjny.

Zainteresowany ma wątpliwość czy w przypadku świadczenia usługi przeglądu, konserwacji i napraw obcych transformatorów i zużycia do tego celu oleju elektroizolacyjnego, Spółka nie traci zwolnienia od podatku akcyzowego określonego w § 10 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego dla oleju zużytego do wyświadczenia tej usługi, czy też dla tej usługi powinna kupować olej z akcyzą.

W myśl art. 2 ust. 1 pkt 22 lit. a) ustawy, podmiotem zużywającym jest podmiot mający miejsce zamieszkania, siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju, który wyroby akcyzowe objęte zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie zużywa na cele uprawniające do zwolnienia.

Korzystając z delegacji ustawowej zawartej w art. 38 ust. 2 ustawy, Minister Finansów w rozporządzeniu z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz. U. Nr 159, poz. 1070) zwanym dalej rozporządzeniem określił:

1.

dodatkowe warunki i tryb stosowania zwolnień od akcyzy, o których mowa w art. 30 i 32 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, zwanej dalej "ustawą", w szczególności w zakresie ewidencjonowania i dokumentowania uprawnienia do stosowania zwolnień;

2.

sytuacje, w których dla zastosowania zwolnienia od akcyzy nie muszą być spełnione niektóre albo wszystkie warunki, o których mowa w art. 32 ust. 3 lub 5-13 ustawy;

3.

zwolnienia wyrobów akcyzowych i samochodów osobowych wynikające z przepisów prawa Unii Europejskiej, umów międzynarodowych oraz zasady wzajemności;

4.

szczegółowy zakres oraz warunki i tryb stosowania zwolnień od akcyzy, o których mowa w art. 31 ust. 1 ustawy, oraz naczelników urzędów celnych właściwych w sprawach zwrotu zapłaconej kwoty akcyzy.

W myśl § 10 pkt 2 rozporządzenia, zwalnia się od akcyzy oleje smarowe, pozostałe oleje o kodach CN 2710 19 71-83 i 2710 19 87-99, przeznaczone do wykorzystania do celów innych niż napędowe lub opałowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, albo jako oleje smarowe do silników albo do produkcji paliw silnikowych, olejów opałowych, dodatków lub domieszek do paliw silnikowych lub olejów smarowych do silników, w przypadkach, o których mowa w art. 32 ust. 3 ustawy - jeżeli spełnione są warunki, o których mowa w art. 32 ust. 5-13 ustawy.

Jak wynika z treści powołanych przepisów, w kwestii zwolnienia wyrobów akcyzowych ze względu na ich przeznaczenie istotne jest przeznaczenie tych wyrobów na cele inne niż opałowe i napędowe oraz przemieszczanie ich w określonych ustawowo schematach dostaw pomiędzy podmiotami posiadającymi określone statusy akcyzowe (podmiot prowadzący skład podatkowy, podmiot pośredniczący i zużywający).

Nabywane przez Spółkę wyroby akcyzowe będą spełniać warunki objęcia zwolnieniem, bowiem będą nabywane przede wszystkim w celu zużycia przez Spółkę we własnym zakresie na cele objęte zwolnieniem.

Niemniej jednak, w sytuacji, gdy część zakupionych wyrobów nie zostanie zużyta przez Spółkę jako podmiot zużywający, ale zostanie odsprzedana (w ramach świadczenia usługi przeglądu, konserwacji i napraw obcych transformatorów i zużycia do tego celu oleju elektroizolacyjnego), będzie to stanowiło użycie wyrobów akcyzowych niezgodne z przeznaczeniem uprawniającym do zwolnienia od akcyzy, co - zgodnie z art. 8 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku akcyzowym - stanowi przedmiot opodatkowania akcyzą.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy, obowiązek podatkowy powstaje z dniem wykonania czynności lub zaistnienia stanu faktycznego podlegających opodatkowaniu akcyzą.

Konsekwentnie, w niniejszej sprawie obowiązek podatkowy powstanie z chwilą wykorzystania wyrobów akcyzowych na cele nieobjęte zwolnieniem, tj. ich sprzedaży.

Reasumując, Spółka w przedstawionym stanie faktycznym, będzie uprawniona do nabywania całości olejów ze zwolnieniem od akcyzy, przy czym w sytuacji odsprzedaży tych olejów innym podmiotom zobowiązana będzie do rozliczenia podatku akcyzowego stosownie do postanowień art. 8 ust. 2 pkt 1 w związku z art. 10 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym.

Tut. Organ informuje ponadto, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Spółki. Inne kwestie przedstawione w opisywanym zdarzeniu przyszłym, które nie zostały objęte pytaniem nie mogą być - zgodnie z art. 14b § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa - rozpatrzone.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl