Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 28 grudnia 2010 r.
Izba Skarbowa w Poznaniu
ILPP3/443-31/08/10-S/TW
Opodatkowanie podatkiem akcyzowym sprzedaży jako paliwa silnikowego oraz opałowego, wyrobu akcyzowego zharmonizowanego o symbolu PKWiU 24.66.32-90.00, uzyskiwanego w wyniku katalitycznego przerobu odpadów z tworzyw sztucznych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów - uwzględniając wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 16 lutego 2009 r. sygn. akt I SA/Wr 1237/08 oraz wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 18 sierpnia 2010 r. sygn. akt I GSK 1034/09 - stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o., przedstawione we wniosku z dnia 26 marca 2008 r. (data wpływu 28 marca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie opodatkowania wyrobów akcyzowych zharmonizowanych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 marca 2008 r. Spółka z o.o. złożyła wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie opodatkowania wyrobów akcyzowych zharmonizowanych.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca posiada skład podatkowy, w którym produkowany jest wyrób akcyzowy zharmonizowany o kodzie CN 3811 i symbolu PKWiU 24.66.32-90.00, do którego zalicza się preparaty dodawane do olejów mineralnych (włącznie z benzyną) lub do pozostałych cieczy stosowanych do tych samych celów co oleje mineralne (inne niż preparaty przeciwstukowe i dodatki do olejów smarowych).

Przedmiotowy wyrób jest komponentem uzyskiwanym w wyniku katalitycznego przerobu odpadów z tworzyw sztucznych i został opodatkowany stawką akcyzy wynoszącą 0 zł (załącznik nr 1 poz. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z 22 kwietnia 2004 r. w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego).

Spółka wyjaśnia, że sprzedaż niniejszego preparatu do składu podatkowego odbywa się z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy, tj. wystawiany jest Administracyjny Dokument Towarzyszący (ADT) (art. 36 ust. 2 ustawy o podatku akcyzowym z dnia 23 stycznia 2004 r. oraz § 4 ust. 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji związanej z przemieszczaniem wyrobów akcyzowych zharmonizowanych), faktura VAT oraz dokument rozchodu (WZ).

Zamiar dokonania wysyłki w procedurze zawieszenia poboru akcyzy jest zgłaszany do właściwego naczelnika urzędu celnego (art. 36 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym). Produkt sprzedawany jest także do podmiotów, które nie mają statusu składu podatkowego oraz osobom fizycznym nie prowadzącym działalności gospodarczej. W takich przypadkach - wyjaśnia Zainteresowany - wystawiana jest tylko faktura VAT oraz wewnętrzny dokument rozchodu (WZ), a sprzedaż produktu jest przeprowadzana poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy. Zamiar dokonania takiej wysyłki jest również zgłaszany do właściwego naczelnika urzędu celnego.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy wyrób akcyzowy zharmonizowany o symbolu PKWiU 24.66.32-90.00, który uzyskiwany jest w wyniku katalitycznego przerobu odpadów z tworzyw sztucznych po dokonaniu sprzedaży i zużyciu jako paliwo silnikowe lub paliwo do celów opałowych będzie opodatkowany zerową stawką podatku akcyzowego.

Zdaniem Wnioskodawcy, ustawodawca w żadnym miejscu nie przywołuje przedmiotowego wyrobu w celu nadania innej niż zerowa stawki podatku akcyzowego. Nie tworzy również ścieżek do zmian stawki, a wręcz wyjątek (rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego - załącznik nr 1 pozycja 4). Wskazuje on na wyrób powstały w wyniku katalitycznego przerobu odpadów z tworzyw sztucznych PKWiU 24.66.32- 90.00 i wyłącza go z nadanej w tej pozycji stawki.

W opinii Zainteresowanego w świetle klasyfikacji PKWiU oraz klasyfikacji umieszczonych w rozporządzeniu w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego, wyrobu nie można zakwalifikować zarówno do grupy paliw silnikowych, jak i paliw do celów opałowych ze względu na jego parametry fizyko-chemiczne, jak i samą klasyfikację skonstruowaną przez ustawodawcę.

Zdaniem Spółki, prawodawca nie utworzył osobnej pozycji, do której można by zaliczyć niniejszy wyrób i tym samym nie zmienił jego stawki na inną niż zerowa. Należy więc przyjąć, że intencje ustawodawcy były m.in. następujące:

1.

poprzez objęcie wyrobu zerową stawką podatku akcyzowego - zachowanie kontroli nad jego produkcją i dystrybucją,

2.

podjęcie działań proekologicznych, mających na celu unicestwianie odpadów z tworzyw sztucznych, nadając nie skutkującą obciążeniami dla nabywcy, zerową stawkę podatku akcyzowego dla wyrobów powstałych w wyniku katalitycznego przerobu odpadów z tworzyw sztucznych o symbolu PKWiU 24.66.32- 90.00, bez względu na ich przeznaczenie i zastosowanie.

Spółka uważa zatem, że bez względu na sposób wykorzystania, tj. czy to do celów opałowych (głównie - gdyż produkt zawiera śladowe ilości siarki i do spalania potrzebne jest dobranie parametrów ustawienia palnika i wykonanie odpowiedniej instalacji zasilania ze względu np. na niską temperaturę zapłonu itp.), czy też jako paliwo silnikowe (nie można tego zrobić bez dalszych skomplikowanych procesów technologicznych na specjalistycznej instalacji aby otrzymać wymagane parametry dotyczące paliw silnikowych), przedmiotowy produkt stale zachowuje status wyrobu akcyzowego zharmonizowanego z zerową stawką podatku akcyzowego.

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, działając z upoważnienia Ministra Finansów, wydał w dniu 19 czerwca 2008 r. interpretację indywidualną nr ILPP3/443-31/08-2/TW, w której stanowisko Spółki z o.o., uznał za nieprawidłowe

Biorąc pod uwagę przedstawiony przez Wnioskodawcę stan faktyczny oraz przepisy ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego (Dz. U. Nr 87, poz. 825 z późn. zm.), w ww. interpretacji indywidualnej stwierdzono, iż w przypadku, gdy produkowany przez Wnioskodawcę wyrób przeznaczony będzie do celów opałowych należy zastosować jedną z dwóch wskazanych stawek. Przy czym zastosowanie stawki 232,00 zł/1.000 l uzależnione będzie od spełnienia powyższych warunków oraz tych, które zostały uregulowane w § 4 ust. 1 ww. rozporządzenia. Jeśli wyrób nie spełnia wskazanych warunków i nie jest jednocześnie ciężkim olejem opałowym przeznaczonym na cele opałowe, opodatkowany będzie stawką 60,00 zł/1.000 kg.

Pismem datowanym na dzień 4 czerwca 2008 r. (data wpływu 10 lipca 2008 r.) Spółka z o.o. wezwała Organ podatkowy do usunięcia naruszenia prawa w interpretacji indywidualnej z dnia 19 czerwca 2008 r., nr ILPP3/443-31/08-2/TW.

W odpowiedzi na ww. wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, pismem z dnia 6 sierpnia 2008 r., nr ILPP3/443/W-9/08-2/TW, Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w wyniku ponownej analizy sprawy, z uwzględnieniem zarzutów przytoczonych w wezwaniu, stwierdził brak podstaw do zmiany interpretacji indywidualnej w przedmiotowej sprawie.

W związku z powyższym, Spółka z o.o. wniosła w dniu 12 września 2008 r. skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 59 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.), postanowieniem z dnia 17 października 2008 r., sygn. akt III SA/Wa 2918/08 przekazał sprawę do rozpoznania według właściwości Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu we Wrocławiu. Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu, po rozpoznaniu sprawy, wydał wyrok w dniu 16 lutego 2009 r., sygn. akt I SA/Wr 1237/08, w którym uchylił zaskarżoną interpretację.

W dniu 11 marca 2009 r. Minister Finansów złożył skargę kasacyjną od wyżej powołanego wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu.

Wyrokiem z dnia 18 sierpnia 2010 r., sygn. akt I GSK 1034/09 Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną.

W świetle obowiązującego stanu prawnego - biorąc pod uwagę rozstrzygnięcie zawarte w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 18 sierpnia 2010 r., sygn. akt I GSK 1034/09 oraz w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 16 lutego 2009 r., sygn. akt I SA/Wr 1237/08 - stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Spółki.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl