ILPP3/443-18/07-3/TK

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 8 stycznia 2008 r. Izba Skarbowa w Poznaniu ILPP3/443-18/07-3/TK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko firmy B. POLSKA Sp. z o.o. przedstawione we wniosku z dnia 20 września 2007 r. (data wpływu 1 października 2007 r.), uzupełnionym pismem z dnia 3 stycznia 2008 r. (data wpływu 7 stycznia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie opodatkowania wyrobów o kodzie CN 3814 00 90 i kodzie CN 3824 90 98 - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 października 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie opodatkowania wyrobów o kodzie CN 3814 00 90 i kodzie CN 3824 90 98.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Firma B. POLSKA Sp. z o.o. do produkcji skór wykończonych - bydlęcych, od stanu wet blue i crust do skóry gotowej, zakupuje na terenie Wspólnoty Europejskiej preparaty chemiczne.

Dostawy te są zgłaszane poprzez deklaracje Intrastat do Izby Celnej we Wrocławiu.

Kod CN trzech pozycji towarowych wskazuje, że mogą one być wyrobami akcyzowymi. Są to:

* E XX - dostawca - Niemcy stosowany do czyszczenia maszyn garbarskich kod CN 3814 00 90,

* DL XXX - dostawa - Holandia stosowany do płukania agregatów natryskowych w maszynach garbarskich kod CN 3814 00 90,

* DF XXX - dostawca - Holandia stosowany jako środek przeciwpieniący do zestawów chemicznych do wykończenia skór kod CN 3824 90 98.

Ww. towary są w całości wykorzystywane przez firmę w celach produkcyjnych lub zwracane dostawcom.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

1.

Czy wyroby te są wyrobami akcyzowymi.

2.

Czy istnieje obowiązek ich zgłoszenia w Urzędzie Celnym w Legnicy.

Zdaniem Wnioskodawcy, wyrób E XX jest wyrobem akcyzowym, dla którego stosuje się zerową stawkę akcyzy zgodnie z poz. 24 załącznika nr 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie obniżenia podatku akcyzowego i nie ma obowiązku jego zgłaszania w Urzędzie Celnym w Legnicy. Z kolei wyroby DL XXX i DF XXX nie są wyrobami akcyzowymi.

Pismem nr ILPP3/443-18/07-2/TK z dnia 19 grudnia 2007 r. wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku o informację czy ww. wyroby zawierają w swym składzie alkohol etylowy. W przypadku zawierania alkoholu etylowego należało wskazać jego procentową zawartość.

W piśmie z dnia 3 stycznia 2008 r. Wnioskodawca wskazał, iż wyroby o nazwie handlowej DL XXX i kodzie CN 3814 00 90 oraz wyroby o nazwie DF XXX i kodzie CN 3824 90 98 nie zawierają alkoholu etylowego. Z kolei wyrób o nazwie handlowej E XX i kodzie 3814 00 90 zawiera alkohol etylowy w ilości 25-50%.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie bowiem z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 29, poz. 257 z późn. zm.), wyrobami akcyzowymi zharmonizowanymi są paliwa silnikowe, oleje opałowe i gaz, napoje alkoholowe oraz wyroby tytoniowe określone w załączniku Nr 2 do ww. ustawy. W załączniku tym nie zostały wymienione wyroby o kodzie CN 3824 90 98.

Z kolei pod pozycją 28 tego załącznika zostały ujęte wyroby akcyzowe zaklasyfikowane do kodu ex CN 3814 00 90 - organiczne złożone rozpuszczalniki i rozcieńczalniki, gdzie indziej nie wymienione ani nie włączone; gotowe zmywacze farb i lakierów - pozostałe, zawierające w swym składzie alkohol etylowy.

Z przedstawionego przez Zainteresowanego we wniosku zaistniałego stanu faktycznego wynika, iż nabywany wyrób o kodzie CN 3814 00 90 i nazwie handlowej E XX zawiera alkohol etylowy. Jest więc wyrobem akcyzowym zharmonizowanym.

Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, iż wyroby o nazwie handlowej DL XXX i kodzie CN 3814 00 90 oraz wyroby o nazwie DF XXX i kodzie CN 3824 90 98 nie są wyrobami akcyzowymi zharmonizowanymi, zatem ich nabycie nie podlega zgłoszeniu Naczelnikowi Urzędu Celnego w Legnicy.

Z kolei wyrób akcyzowy zharmonizowany o kodzie CN 3814 00 90 i nazwie handlowej EXX ujęty pod poz. 28 załącznika nr 2 do ww. ustawy o podatku akcyzowym podlega zgłoszeniu o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym w myśl art. 55 ust. 1 pkt 1 ustawy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl