ILPP3/443-145/09-2/TW - Pismo wydane przez: Izba Skarbowa w Poznaniu - OpenLEX

ILPP3/443-145/09-2/TW

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 4 grudnia 2009 r. Izba Skarbowa w Poznaniu ILPP3/443-145/09-2/TW

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 14 września 2009 r. (data wpływu 15 września 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego jest:

1.

prawidłowe - w zakresie zwolnienia od akcyzy w przypadku leasingu operacyjnego,

2.

nieprawidłowe - w zakresie zwolnienia od akcyzy w przypadku wynajmu statków powietrznych.

UZASADNIENIE

W dniu 15 września 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie zwolnienia od akcyzy.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

1.

Firma użytkuje statek powietrzny dla celów prowadzonej działalności na podstawie umowy leasingu operacyjnego.

2.

Spółka chciałaby wynajmować statek powietrzny i wystawiać za to faktury sprzedaży. Paliwo kupowane jest przez Spółkę bez akcyzy z uwagi na to, że jest ono wykorzystywane dla potrzeb działalności gospodarczej.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

1.

Czy Wnioskodawca może zatem korzystać ze zwolnienia od akcyzy przy zakupie paliwa lotniczego.

2.

Czy Spółka, aby nie musiała płacić akcyzy może wynajmować statek powietrzny z paliwem i traktować usługę najmu jako kompleksową usługę, tj. wynajęcie środka gotowego do użytkowania przez najemcę. Czy też Spółka może z uwagi na akcyzę wynajmować statek powietrzny tylko bez paliwa, pozostawiając problem uzupełnienia paliwa po stronie najemcy.

Wnioskodawca przedstawił następujące stanowiska.

Ad. 1.

Użytkowanie przedmiotów na podstawie umowy leasingu jest równoznaczne z ich posiadaniem w trakcie trwania umowy, a co za tym idzie Spółce przysługuje zwolnienie od akcyzy w przypadku nabywania paliwa lotniczego, które będzie wykorzystywane dla potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej.

Ad. 2.

Spółka stoi na stanowisku, że usługa wynajmu statku powietrznego powinna być traktowana kompleksowo, czyli mimo zakupu paliwa bez akcyzy, Zainteresowany oferując wynajem samolotu oferuje statek powietrzny gotowy do użytku.

Wynajem samolotu nie jest równoznaczny ze sprzedażą paliwa, gdyż Spółka sprzedaje usługę, a nie paliwo. w związku z tym wynajem samolotu z paliwem nie powinien powodować obowiązku zapłaty podatku akcyzowego od paliwa przeznaczonego do wynajmowanego samolotu statek powietrzny tylko bez paliwa, pozostawiając problem uzupełnienia paliwa po stronie najemcy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za:

1.

prawidłowe - w zakresie zwolnienia od akcyzy w przypadku leasingu operacyjnego,

2.

nieprawidłowe - w zakresie zwolnienia od akcyzy w przypadku wynajmu statków powietrznych.

Zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 3, poz. 11 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, zwalnia się od akcyzy ze względu na przeznaczenie następujące wyroby akcyzowe używane do statków powietrznych: benzyny lotnicze o kodzie CN 2710 11 31, paliwo typu benzyny do silników odrzutowych o kodzie CN 2710 11 70 oraz paliwo do silników odrzutowych o kodzie CN 2710 19 21 lub oleje smarowe do silników lotniczych - w przypadkach, o których mowa w ust. 3, jeżeli są spełnione warunki, o których mowa w ust. 5-13, oraz jeżeli, w przypadkach, o których mowa w ust. 3 pkt 1, 3-5, 7 lub 8, podmiot zużywający je posiada statek powietrzny.

Z opisu przedstawionego we wniosku wynika, iż Wnioskodawca użytkuje statek powietrzny dla celów prowadzonej działalności gospodarczej na podstawie umowy leasingu operacyjnego. Wątpliwości Strony dotyczą zwolnienia od akcyzy kupowanego paliwa lotniczego.

Wyjaśnić zatem należy, iż w myśl art. 2 pkt 22 ustawy, podmiot zużywający to podmiot mający miejsce zamieszkania, siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju, który wyroby akcyzowe objęte zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie zużywa na cele uprawniające do zwolnienia, a w przypadku wyrobów energetycznych zwolnionych od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1 i 2, również podmiot niemający miejsca zamieszkania, siedziby lub miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju, posiadający statek powietrzny lub jednostkę pływającą, który nabywa te wyroby energetyczne - jeżeli rozpoczęcie użycia tych wyrobów energetycznych do eksploatacji tego statku powietrznego lub tej jednostki pływającej następuje na terytorium kraju.

Z powyższych przepisów wynika m.in., iż paliwo lotnicze będzie zwolnione od podatku akcyzowego ze względu na jego przeznaczenie, gdy zostanie zużyte do statku powietrznego, jeżeli będą spełnione warunki, o których mowa w ust. 5-13.

W szczególności wskazać należy, iż zgodnie z art. 32 ust. 5 pkt 3 ustawy, warunkiem zwolnień od akcyzy wyrobów akcyzowych ze względu na ich przeznaczenie jest również prowadzenie ewidencji wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem przez podmiot prowadzący skład podatkowy, zarejestrowanego handlowca, podmiot pośredniczący oraz podmiot zużywający prowadzący działalność gospodarczą z użyciem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie.

W myśl natomiast art. 32 ust. 6 ustawy, warunkiem zwolnień od akcyzy wyrobów akcyzowych ze względu na ich przeznaczenie w przypadkach, o których mowa w ust. 3 pkt 1, 3 i 5, jest ponadto przedstawienie przez mający miejsce zamieszkania, siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju podmiot zużywający prowadzący działalność gospodarczą z użyciem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie podmiotowi dostarczającemu te wyroby akcyzowe, pisemnego potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego, o którym mowa w art. 16 ust. 3.

Z kolei zgodnie z uregulowaniami art. 32 ust. 7 do ust. 9 ustawy, ewidencja, o której mowa w ust. 5 pkt 3, może być prowadzona w formie papierowej lub elektronicznej, po uprzednim pisemnym poinformowaniu właściwego naczelnika urzędu celnego o formie jej prowadzenia.

Ewidencja, o której mowa w ust. 5 pkt 3, powinna zawierać informacje umożliwiające ustalenie ilości wysłanych lub otrzymanych wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na przeznaczenie, terminu wysłania lub odbioru tych wyrobów, a także miejsca odbioru w przypadku ich przemieszczania oraz informacje o dokumentach dostawy.

Ewidencja, o której mowa w ust. 5 pkt 3, powinna być przechowywana do celów kontroli przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym została sporządzona.

Warunkiem zwolnienia - jak stanowi cyt. powyżej art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy - w przypadkach, o których mowa w art. 32 ust. 3 pkt 1, 3-5, 7 lub 8 - jest posiadanie przez podmiot zużywający statku powietrznego.

Wskazać należy, iż zgodnie z art. 32 ust. 3 ustawy, zwolnienie od akcyzy wyrobów, o których mowa w ust. 1, stosuje się wyłącznie w przypadku ich:

1.

dostarczenia ze składu podatkowego na terytorium kraju do podmiotu zużywającego lub

2.

dostarczenia ze składu podatkowego na terytorium kraju do podmiotu pośredniczącego, lub dostarczenia od podmiotu pośredniczącego do podmiotu zużywającego, lub

3.

nabycia wewnątrzwspólnotowego przez zarejestrowanego handlowca w celu zużycia przez niego jako podmiot zużywający, lub

4.

nabycia wewnątrzwspólnotowego przez zarejestrowanego handlowca w celu dostarczenia do podmiotu zużywającego, lub

5.

importu przez podmiot pośredniczący, lub

6.

importu przez podmiot zużywający, lub

7.

zużycia przez podmiot prowadzący skład podatkowy występujący jako podmiot zużywający.

Zgodnie zatem z powyższym, w sytuacji dostarczenia ze składu podatkowego na terytorium kraju do Wnioskodawcy (podmiotu zużywającego) paliwa lotniczego, warunkiem zwolnienia od akcyzy jest posiadanie statku powietrznego.

Wątpliwości Wnioskodawcy związane z leasingiem operacyjnym wyjaśnić należy poprzez wskazanie na treść właściwych w tej kwestii - pojęcia posiadania - przepisów.

Zgodnie z treścią art. 336 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), posiadaczem rzeczy jest zarówno ten, kto nią faktycznie włada jak właściciel (posiadacz samoistny), jak i ten, kto nią faktycznie włada jak użytkownik, zastawnik, najemca, dzierżawca lub mający inne prawo, z którym łączy się określone władztwo nad cudzą rzeczą (posiadacz zależny).

W wskazanym we wniosku przypadku - leasingu operacyjnego - warunek posiadania statku powietrznego, zostaje zatem dochowany.

Wobec powyższego - odpowiadając na pierwsze z zadanych we wniosku pytań - stwierdzić należy, iż Wnioskodawca spełnia warunek posiadania statku powietrznego, gdy jego użytkowanie dla celów prowadzonej działalności odbywa się na podstawie leasingu operacyjnego.

Należy jednak zastrzec - co stanowi równocześnie odpowiedz na kolejne pytania Spółki - iż w świetle w art. 32 ust. 2 ustawy zwolnienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, nie stosuje się w przypadku prywatnych rejsów i prywatnych lotów o charakterze rekreacyjnym, za które uważa się użycie statku lub statku powietrznego przez jego właściciela lub inną osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, które korzystają z niego na podstawie umowy najmu lub umowy o podobnym charakterze, w celach innych niż gospodarcze, w szczególności innych niż przewóz pasażerów lub towarów albo świadczenie usług za wynagrodzeniem lub usług na rzecz organów publicznych.

Jak wskazano powyżej, wyłączeniem z zakresu zwolnienia objęte zostały tzw. prywatne rejsy i prywatne loty o charakterze rekreacyjnym.

Za takie loty uznano użycie statku lub statku powietrznego w celach innych niż gospodarcze, w szczególności innych niż przewóz pasażerów lub towarów albo świadczenie usług za wynagrodzeniem lub usług na rzecz organów publicznych.

W przedstawionym w zagadnieniu pierwszym przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, zwolnienie od akcyzy będzie mogło zostać zastosowane tylko, gdy działalność ta nie będzie mieściła się w zdefiniowanym powyżej pojęciu prywatnych rejsów i prywatnych lotów o charakterze rekreacyjnym.

Jednocześnie, w zakresie pytań zadanych przez Zainteresowanego, odnośnie drugiego z przedstawionych zagadnień, tj. wynajmu statku powietrznego, stwierdzić należy, iż zużyte przez najemcę statku powietrznego paliwo silnikowe nie może zostać zwolnione od akcyzy.

Wynika to z faktu, iż wskazane powyżej uregulowania, tj. art. 32 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 32 ust. 2 ustawy, wymagają żeby podmiot posiadający statek powietrzny był równocześnie podmiotem zużywającym.

Podmiot ten, to przede wszystkim podmiot, który wyroby akcyzowe objęte zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, zużywa na cele uprawniające do zwolnienia.

Zatem w przypadku utraty posiadania statku powietrznego nie zostaje zachowany ww. związek, będący warunkiem zwolnienia od tego podatku.

W powyższe uregulowanie, niejako wpisane zostały postanowienia art. 32 ust. 2 ustawy, który precyzuje w jakich przypadkach zwolnienie to może zostać udzielone. Jako dopuszczalne prowadzenie działalności gospodarczej prawodawca uznaje m.in. świadczenie usług za wynagrodzeniem.

Należy jednak zaznaczyć, iż we wskazanym przypadku musi zostać również zachowany "nadrzędny warunek" tożsamości podmiotu posiadającego statek powietrzny i zużywającego benzyny lotnicze.

W przypadku, gdy statek ten wraz z paliwem zostanie przez Wnioskodawcę wynajęty innemu podmiotowi, uprzywilejowany zwolnieniem od akcyzy związek zostaje zerwany. w konsekwencji, podmiotem zużywającym takie paliwo jest najemca. Zwolnienie natomiast od tego podatku udzielone zostaje pod warunkiem, że paliwo to zostanie zużyte przez podmiot zużywający, który posiada statek powietrzny.

Wobec powyższego stwierdzić należy, iż w sytuacji wynajmu statku powietrznego innym podmiotom Wnioskodawca nie dochowa warunku uprawniającego do zwolnienia od akcyzy nabywanego paliwa. Paliwo to powinno zostać wówczas opodatkowane właściwą dla niego stawką akcyzy wskazaną w art. 89 ustawy.

Wskazać bowiem należy, że zgodnie z art. 8 ust. 2 pkt 1 ustawy, przedmiotem opodatkowania akcyzą jest również użycie wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie albo określoną stawką akcyzy związaną z ich przeznaczeniem, jeżeli ich użycie było niezgodne z przeznaczeniem uprawniającym do zwolnienia od akcyzy albo zastosowania tej stawki akcyzy.

Jak wyżej wyjaśniono, ze względu na przeznaczenie określone paliwa zostają zwolnione od akcyzy w przypadku wskazanym w art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy, tj. gdy podmiot je zużywający posiada statek powietrzny.

Zgodnie zatem z dyspozycją art. 13 ust. 1 ustawy, Wnioskodawca jako podatnik zobowiązany jest w myśl art. 21 ust. 1 ustawy, do złożenia deklaracji akcyzowej oraz wpłacenia obliczonego podatku akcyzowego.

Ponadto informuje się, iż w niniejszej interpretacji załatwiono wniosek odnośnie przedstawionego stanu faktycznego. Natomiast, rozstrzygnięcie w zakresie zdarzenia przyszłego zawiera odrębna interpretacja indywidualna z dnia 4 grudnia 2009 r. nr ILPP3/443 -145/09-3/TW.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Dąbrowskiego 13, 66-400 Gorzów Wielkopolski po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl