ILPP3/443-142/09-2/TK - Pismo wydane przez: Izba Skarbowa w Poznaniu - OpenLEX

ILPP3/443-142/09-2/TK

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 4 grudnia 2009 r. Izba Skarbowa w Poznaniu ILPP3/443-142/09-2/TK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 9 września 2009 r. (data wpływu 14 września 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie obrotu wyrobem o symbolu CN 3824 90 97 - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 września 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie obrotu wyrobem o symbolu CN 3824 90 97.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca nabywa wewnątrzwspólnotowo w celu odsprzedaży podmiotom zużywającym lub podmiotom pośredniczącym w sprzedaży do podmiotów zużywających, produkt o symbolu CN 3824 90 97, który nie jest przeznaczony do celów opałowych lub napędowych. Spółka prowadząc ww. działalność w ramach tego produktu nie wykonuje żadnych obowiązków, o których mowa w ustawie o podatku akcyzowym. Spółka nie posiada oświadczeń odbiorców, iż ww. produkt będzie wykorzystywany w celach opałowych lub napędowych.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

1.

Czy produkt oznaczony symbolem CN 3824 90 97, który przeznaczony jest do celów innych niż opałowe i napędowe jest produktem akcyzowym.

2.

Czy w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie ww. produktu na Spółce ciążą jakieś obowiązki, o których mowa w ustawie o podatku akcyzowym.

3.

Czy Spółka odsprzedając ww. produkt powinna posiadać oświadczenie odbiorcy, iż produkt ten nie będzie wykorzystywany w celach opałowych bądź napędowych.

Zdaniem Wnioskodawcy, produkt o symbolu CN 3824 90 97, który jest przeznaczony do celów innych niż opałowe i napędowe, zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym ze względu na jego przeznaczenie nie jest wyrobem akcyzowym. w związku z tym, iż ww. produkt nie jest produktem akcyzowym na Spółce nie ciążą żadne z obowiązków, o których mowa w ustawie o podatku akcyzowym.

Zdaniem Zainteresowanego, brak jest podstawy prawnej, która nakładałby na niego obowiązek posiadania oświadczeń odbiorców o wykorzystaniu zakupionych produktów w celach innych niż opałowe i napędowe.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 3, poz. 11 z późn. zm.), zwana dalej ustawą, reguluje opodatkowanie podatkiem akcyzowym, zwanym dalej "akcyzą", wyrobów akcyzowych oraz samochodów osobowych, organizację obrotu wyrobami akcyzowymi, a także oznaczanie znakami akcyzy (art. 1 ust. 1).

W myśl art. 2 pkt 1 ustawy, wyroby akcyzowe to wyroby energetyczne, energia elektryczna, napoje alkoholowe oraz wyroby tytoniowe, określone w załączniku nr 1 do ustawy.

Z kolei, na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy, do celów poboru akcyzy i oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy stosuje się klasyfikację w układzie odpowiadającym Nomenklaturze Scalonej (CN) zgodną z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz. Urz. WE l 256 z 07.09.1987, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 2, t. 2, str. 382, z późn. zm.).

Z treści pozycji 41 załącznika nr 1 do ustawy wynika, iż w przypadku wyrobów klasyfikowanych do kodu CN 3824 90 97 za wyrób akcyzowy uznaje się pozostałe produkty chemiczne i preparaty przemysłu chemicznego lub przemysłów pokrewnych (włączając te składające się z mieszanin produktów naturalnych), gdzie indziej niewymienione ani niewłączone - jeżeli są przeznaczone do celów opałowych lub napędowych.

Ponadto w myśl art. 86 ust. 1 pkt 8, do wyrobów energetycznych, w rozumieniu ustawy, zalicza się wyroby oznaczone kodem CN 3824 90 97, w przypadku, gdy są przeznaczone do celów opałowych lub napędowych.

Należy zatem zauważyć, iż dopiero fakt przeznaczenia wyrobu klasyfikowanego do kodu CN 3824 90 97 do celów opałowych lub napędowych, w świetle przepisów ustawy o podatku akcyzowym, determinuje konieczność zaklasyfikowania go do grupy wyrobów akcyzowych podlegających regulacjom ustawy o podatku akcyzowym.

Z treści opisanego we wniosku stanu faktycznego, iż Wnioskodawca nabywa wewnątrzwspólnotowo w celu odsprzedaży podmiotom zużywającym lub podmiotom pośredniczącym w sprzedaży do podmiotów zużywających produkt o symbolu CN 3824 90 97, który to nie jest przeznaczony do celów opałowych lub napędowych. Spółka prowadząc ww. działalność w ramach tego produktu nie wykonuje żadnych obowiązków, o których mowa w ustawie o podatku akcyzowym. Nie posiada ona oświadczeń odbiorców, iż ww. produkt będzie wykorzystywany w celach opałowych lub napędowych.

Zatem, w ocenie tutejszego Organu, wymieniony produkt, w świetle unormowań ustawy o podatku akcyzowym, nie może zostać potraktowany jako wyrób akcyzowy. w konsekwencji, oznacza to, iż nabywany wewnątrzwspólnotowo w celu odsprzedaży podmiotom zużywającym lub podmiotom pośredniczącym w sprzedaży do podmiotów zużywających produkt o symbolu CN 3824 90 97, który to nie jest przeznaczony do celów opałowych lub napędowych nie będzie podlegał opodatkowaniu akcyzą.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl