Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 16 października 2009 r.
Izba Skarbowa w Poznaniu
ILPP3/443-122/09-2/TW

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 17 lipca 2009 r. (data wpływu 27 lipca 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie rozliczania akcyzy - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 lipca 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie rozliczania akcyzy.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

W dniu 1 marca 2009 r. weszła w życie nowa ustawa o podatku akcyzowym, która zastąpiła dotychczas obowiązującą ustawę z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 3, poz. 11 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą akcyzową, w przypadku energii elektrycznej przedmiotem opodatkowania akcyzą jest m.in.:

1.

sprzedaż energii elektrycznej (...) nabywcy końcowemu na terytorium kraju;

2.

zużycie energii elektrycznej, przez podmiot posiadający koncesję.

W konsekwencji znowelizowana ustawa akcyzowa wprowadza nową zasadę, w odniesieniu do opodatkowania akcyzą energii elektrycznej. Podatnikami akcyzy zobowiązanymi do rozliczenia tego podatku będą dystrybutorzy dostarczający energię nabywcom końcowym, a także niektóre podmioty zużywające energię dla własnych potrzeb, a nie jak dotychczas wytwórcy energii elektrycznej.

Jednym z kluczowych czynników, który nadaje status podatnika w podatku akcyzowym jest fakt posiadania koncesji na obrót lub dystrybucję energii. Zgodnie z definicją ustawową zawartą w art. 2 pkt 19 ustawy akcyzowej, "nabywca końcowy" to podmiot nabywający energię elektryczną, nieposiadający koncesji na wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucję lub obrót tą energią w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.).

W świetle nowych przepisów Wnioskodawca, którego głównym przedmiotem działalności jest wydobycie i przetwarzanie rud metali oraz sprzedaż wyprodukowanej miedzi, metali szlachetnych i pozostałych metali nieżelaznych, w związku z faktem posiadania koncesji na obrót i dystrybucję energii stał się podatnikiem akcyzy od energii elektrycznej. Spółka zakupuje energię elektryczną zarówno od podmiotów, które posiadają jedną z wyżej wymienionych koncesji, jak również od takich podmiotów, które takowej koncesji nie mają (w tym przypadku przedmiotem sprzedaży jest energia elektryczna, od której akcyza została już uiszczona na wcześniejszym etapie obrotu). Zakupiona energia, w tym z zapłaconą akcyzą, zużywana jest w przeważającej części na potrzeby własne Spółki, a także odsprzedawana innym podmiotom zarówno posiadającym, jak i nie posiadającym koncesji na obrót, przesyłanie lub dystrybucję energii elektrycznej.

W przepisach ustawy akcyzowej ustawodawca nie uregulował jednoznacznie trybu realizacji zasady jednokrotności opodatkowania w odniesieniu do energii zużywanej bądź odsprzedawanej przez podmiot koncesjonowany nabywcy końcowemu, od której należna akcyza w prawidłowy sposób została rozliczona na wcześniejszym etapie obrotu.

W związku z powyższym, wnioskiem z dnia 6 lutego 2009 r. Spółka wystąpiła do Ministra Finansów o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w sprawie wyłączenia z opodatkowania, sprzedaży i zużycia energii elektrycznej, jeżeli już raz została naliczona i odprowadzona akcyza na etapie sprzedaży tej energii nabywcy końcowemu przez dystrybutora koncesjonowanego. W wydanej w dniu 8 maja 2009 r. interpretacji (XXX) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu uznał stanowisko Wnioskodawcy za nieprawidłowe, stwierdzając, że Spółka powinna przy sprzedaży nabywcom końcowym jak również przy zużyciu własnym opodatkować również energię, która została wcześniej nabyta od nabywcy końcowego z zapłaconym podatkiem akcyzowym. Jednocześnie Dyrektor Izby Skarbowej wskazał, iż Wnioskodawca ma prawo do obniżenia należnego podatku akcyzowego o kwotę podatku uiszczonego w nabytych wyrobach na ogólnych zasadach. Powyższe stanowisko Dyrektor potrzymał również w odpowiedzi na wezwanie do usunięcia prawa z dnia 23 czerwca 2009 r. znak yyyy, w którym dodatkowo wskazał warunki, jakie Spółka winna spełnić, aby uzyskać prawo do zastosowania ww. obniżenia.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy w świetle znowelizowanej ustawy akcyzowej oraz aktów wykonawczych Spółka ma prawo do dokonania obniżenia należnego podatku akcyzowego o kwotę należnego podatku uiszczonego od energii, która prawidłowo została opodatkowana na wcześniejszych etapach obrotu i wykazania tego obniżenia w załączniku do deklaracji dla podatku akcyzowego AKC-4/H "Podatek akcyzowy od energii elektrycznej" w polu 10 "Zwolnienia i obniżenia", a składanej za miesiąc, w którym wystąpił zakup tejże energii.

Zdaniem Wnioskodawcy, Minister Finansów za pośrednictwem Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu w wydanej dnia 8 maja 2009 r. interpretacji indywidualnej znak XXX nie podzielił poglądu Spółki w sprawie sposobu realizacji zasady jednokrotności opodatkowania podatkiem akcyzowym energii elektrycznej. A mianowicie Dyrektor uznał, za zasadne opodatkowanie podatkiem akcyzowym energii elektrycznej zarówno tej sprzedawanej przez Spółkę nabywcy końcowemu jak również tej zużywanej na własne potrzeby pomimo faktu, że Wnioskodawca kupując energię od nabywcy końcowego już raz poniósł ciężar podatku w cenie energii.

Jednakże zgodnie ze stanowiskiem Dyrektora przedstawionym w ww. interpretacji Spółka może obniżyć należną akcyzę o tę, która była już zapłacona na wcześniejszych etapach obrotu, w związku z koniecznością respektowania zasady jednokrotności opodatkowania (art. 26 ustawy akcyzowej).

Jednocześnie w ww. odpowiedzi na wezwanie Minister Finansów za pośrednictwem Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu zauważył, że na podstawie art. 26 ustawy akcyzowej minister właściwy do spraw finansów publicznych otrzymał delegację, aby w drodze rozporządzenia uregulować kwestię jednokrotności opodatkowania energii podatkiem akcyzowym, ale z tego prawa nie skorzystał.

Pomimo braku przepisów wykonawczych w przedmiotowym zakresie do ustawy, Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu stwierdził, że cyt.: " (...) Wnioskodawca zużywając lub dokonując opodatkowanej sprzedaży energii elektrycznej z akcyzą zapłaconą od tej energii będzie mógł obniżyć do wysokości należnej akcyzy kwotę akcyzy od zużycia lub sprzedaży tego wyrobu tylko o kwotę zapłaconej akcyzy. W takim przypadku, Zainteresowany może obniżyć należną akcyzę o zapłaconą akcyzę pod warunkiem, że:

* nabyta energia podlegała obowiązkowi podatkowemu i nie była zwolniona od akcyzy;

* Zainteresowany posiada dowód, że zapłacono kwotę akcyzy wynikającą w szczególności z faktur i z faktur korygujących,

* podatnik nie otrzymał zwrotu akcyzy na podstawie odrębnych przepisów (...)".

W ocenie Spółki, konieczność respektowania zasady jednokrotności opodatkowania akcyzą wyrażonej w art. 26 ustawy akcyzowej, oraz obowiązujący wzór załącznika do deklaracji dla podatku akcyzowego, formularz AKC-4/H (wydany mocą rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2009 r.) - w stanie faktycznym wskazanym przez Spółkę - uprawniają do dokonywania ww. obniżenia należnego podatku akcyzowego. Brak wydania przez Ministra Finansów przepisów wykonawczych, które jednoznacznie uregulowałyby kwestie techniczne związane z trybem rozliczania akcyzy, nie może pozbawiać Spółki prawa do realizacji zasady jednokrotności opodatkowania wynikającej z przepisów rangi ustawowej, tj. art. 26 ust. 2 ustawy akcyzowej.

Reasumując, zdaniem Spółki, w miesiącu zakupu energii od nabywcy końcowego z zapłaconą akcyzą, podatek ten (zawarty w zakupionym wyrobie) podlega odliczeniu w deklaracji składanej za ten miesiąc. Odliczenia należy dokonać w polu 10 "Zwolnienia i obniżenia" w załączniku do deklaracji dla podatku akcyzowego, formularz AKC-4/H "Podatek akcyzowy od energii elektrycznej". Ponadto należy zaznaczyć, że takie rozliczenie podatku akcyzowego z jednoczesnym odliczeniem kwoty podatku, który został uiszczony na wcześniejszym etapie obrotu energią pozwala zachować zasadę jednokrotności opodatkowania i na kolejnym etapie obrotu nie prowadzi do powtórnego opodatkowania tej samej ilości energii.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Ponadto informuje się, iż w niniejszej interpretacji załatwiono wniosek odnośnie przedstawionego stanu faktycznego. Natomiast, rozstrzygnięcie w zakresie zdarzenia przyszłego zawiera odrębna interpretacja indywidualna z dnia 16 października 2009 r. znak yyyy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl