ILPP2/4512-1-882/15-6/AD - Zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej sprzedaży towarów w systemie wysyłkowym.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 14 marca 2016 r. Izba Skarbowa w Poznaniu ILPP2/4512-1-882/15-6/AD Zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej sprzedaży towarów w systemie wysyłkowym.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.) oraz § 6 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przedstawione we wniosku z 2 grudnia 2015 r. (data wpływu 7 grudnia 2015 r.) uzupełnionym pismem z 12 lutego 2016 r. (data wpływu 17 lutego 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej sprzedaży towarów w systemie wysyłkowym (pytania 1, 4 i 5)

* jest prawidłowe - w odniesieniu do płatności dokonywanych za pośrednictwem firmy kurierskiej oraz za pośrednictwem systemu "B",

* jest nieprawidłowe - w odniesieniu do płatności dokonywanych przy pomocy voucherów.

UZASADNIENIE

W dniu 7 grudnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej sprzedaży towarów w systemie wysyłkowym (pytania 1, 4 i 5). Wniosek został uzupełniony pismem z 12 lutego 2016 r. (data wpływu 17 lutego 2016 r.) o doprecyzowanie przedstawionego stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe.

"A" Sp z o.o. (dalej "Spółka" lub "Wnioskodawca") jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

Aktualnie Spółka w ramach prowadzonej działalności gospodarczej dokonuje sprzedaży, którą jest zobowiązana ewidencjonować przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

Spółka zamierza rozpocząć sprzedaż towarów przez internet na rzecz osób fizycznych. Spółka jest w trakcie wstępnego wdrażania sklepu internetowego i projektu e-commerce, który ma dać Spółce możliwość zwiększenia przychodów poprzez sprzedaż do grupy nabywców dokonujących zakupów towarów przez internet. Uruchomienie sklepu internetowego jest przewidziane na wiosnę 2016 r.

Spółka będzie sprzedawać np. kawę, herbatę, ekspresy i inne akcesoria. Płatność z tytułu dostawy będzie uiszczana za pośrednictwem podmiotu, który należność otrzymaną od klienta przekaże przelewem na rachunek bankowy Spółki (tzw. system płatności internetowych) albo z wykorzystaniem opcji "za pobraniem" (otrzymaną od klienta gotówkę firma kurierska przelewem bankowym przekaże na rachunek Spółki).

W przypadku płatności internetowych Spółka zawiera umowę z "B" czyli z firmą, której przedmiotem działalności gospodarczej jest świadczenie usług w zakresie obsługi płatności przez internet. W praktyce oznacza to, że najpierw klient płaci za towary na konto spółki "B", a następnie zasadniczo codziennie na koniec dnia spółka "B" przelewa na konto Wnioskodawcy kwotę wpłaconą przez klienta za nabyty towar. Klient płaci na konto "B" przelewem bankowym, kartą kredytową lub kartą płatniczą. Płatności dokonywane przez Klientów za pomocą serwisu "B" są gromadzone na koncie Spółki w "B". Płatności mogą wpływać na konto "B" o każdej porze, w każdym dniu (365 dni w roku). Z ewidencji oraz dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie będzie wynikało, jakich konkretnych czynności dotyczyła zapłata i na czyją rzecz została dokonana. Przelewy z "B" będą dokonywane na firmowe konto bankowe codziennie na koniec dnia. Mimo takiej regularności przeprowadzania transakcji przelewów pomiędzy kontem w "B" i kontem bankowym, może się zdarzyć, że przelew pieniędzy z konta w "B" zainicjowany danego dnia (np. 31 marca 2016 r.), nie znajdzie odzwierciedlenia na koncie bankowym Spółki w tymże dniu, ale dopiero w kolejnym (1 kwietnia 2016 r.).

Towary zakupione w sklepie internetowym będą dostarczane klientom w systemie wysyłkowym to znaczy za pośrednictwem "c" lub kuriera.

Ponadto Spółka przewiduje, że będzie także sprzedawała tak zwane vouchery. Przez vouchery należy rozumieć kupony na okaziciela, które klient może nabyć w sklepie internetowym Spółki. Następnie w czasie określonym jako okres ważności vouchera klient może dokonać zakupów w sklepie internetowym Spółki płacąc za towar kodem zamieszczonym w takim voucherze. Na przykład najpierw klient zakupuje "voucher" na kwotę 100 złotych, a następnie np. za 3 miesiące klient ten lub inna osoba, która dysponuje takim voucherem kupuje w sklepie internetowym Spółki towary płacąc za nie kodem odnoszącym się do wcześniej uiszczonej za voucher kwoty pieniędzy. Przy czym zapłata voucherem za towar może być dokonana przez okaziciela to znaczy przez każdego, kto przy zamówieniu towaru dysponuje kodem z takiego vouchera. Nabywcą może więc być inna osoba niż ta, która zapłaciła za voucher.

Vouchery jako kupony internetowe będą dostarczane nabywcom albo w formie elektronicznej albo w formie papierowej przez "c" lub firmę kurierską.

Zatem vouchery na okaziciela mogą zostać wymienione przez klienta w sklepie internetowym Spółki na towary w ciągu np.: trzech miesięcy od daty zakupu vouchera. Po tym okresie vouchery tracą swoją ważność i nie ma możliwości ich wymiany na towary. Jeżeli klient zrezygnuje z wymiany vouchera na towary, nie ma również możliwości zwrotu vouchera. Po wygaśnięciu ważności vouchera klientowi nie przysługuje też roszczenie o zwrot zapłaconej kwoty, za którą otrzymał voucher.

Przedmiotem dostaw nie będą towary określone w § 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2014 r. poz. 1544).

Wnioskodawca oświadcza. iż elementy stanu faktycznego nie są przedmiotem postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej.

W uzupełnieniu wniosku Zainteresowany wskazał, że:

Spółka pragnie wskazać, że w opisie stanu faktycznego i przyszłego stwierdziła, że aktualnie Spółka w ramach prowadzonej działalności gospodarczej dokonuje sprzedaży, którą jest zobowiązana ewidencjonować przy zastosowaniu kasy rejestrującej. Dodatkowo Wnioskodawca wyjaśnił, że ów obowiązek wynika z tego, że już wcześniej Spółka utraciła zwolnienie podmiotowe. Zatem Wnioskodawca potwierdza, że obrót zrealizowany przez Spółkę na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych przekroczył kwotę 20.000 złotych.

Przedmiotem dostawy nie będą towary wymienione w § 4 pkt 1 ww. rozporządzenia.

Wysyłka towarów nie następuje od razu w momencie złożenia zamówienia. Wysyłka jest realizowana dopiero po dokonaniu przelewu.

Wnioskodawca wskazał również, że w zakresie pytania dotyczącego dostaw za pobraniem przez kuriera, klient Spółki składa zamówienie, które jest realizowane i płatność jest regulowana dopiero w momencie, gdy kurier wydaje zamówiony towar klientowi. Kurier pobiera wpłatę i następnie wpłaca ją na konto Spółki.

W przypadku zaś sprzedaży internetowej przy korzystaniu z usług "B". Spółka przyjmuje i realizuje zamówienie od klienta na dostawę danego towaru dopiero po dokonaniu przelewu. Dopiero przy zidentyfikowaniu opłacenia zamówionego towaru Spółka daje dyspozycję wysyłki towaru do klienta.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.

1. Czy sprzedaż towarów w sklepie internetowym, gdy płatność za takie towary będzie dokonywana na rzecz Spółki za pośrednictwem firmy kurierskiej za pobraniem, może korzystać ze zwolnienia z obowiązku rejestrowania takich transakcji na kasie fiskalnej... (pytanie oznaczone nr 1)

2. Czy sprzedaż towarów, za które zapłata nastąpi za pomocą nabytych wcześniej voucherów, nie powoduje obowiązku rejestracji dostawy towarów na kasie fiskalnej, zarówno gdy zakup towarów na podstawie takiego vouchera jest dokonywany przez nabywcę tego vouchera jak i w sytuacji, gdy zakupu towaru i płatności takim voucherem dokonuje inna osoba, niż bezpośredni nabywca vouchera... (pytanie nr 4)

3. Czy sprzedaż towarów w sklepie internetowym, gdy płatność za takie towary będzie dokonywana na rzecz Spółki za pośrednictwem systemu "B", gdy nabywca uiszcza zapłatę za towar kartą kredytową lub płatniczą i jest taka zapłata rejestrowana w systemie płatności "B" może korzystać ze zwolnienia z obowiązku rejestrowania takich transakcji na kasie fiskalnej... (pytanie nr 5)

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad. 1

Obowiązek w zakresie prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących wynika z art. 111 Ustawy o VAT. W myśl ust. 1 tego przepisu, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani do prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Kwestie dotyczące między innymi zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, ustawodawca reguluje na mocy wydawanych rozporządzeń w zakresie kas rejestrujących. Zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji przy użyciu kas rejestrujących określone zostały w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z dnia 7 listopada 2014 r.).

Zgodnie z § 2 ust. 1 ww. rozporządzenia, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2016 r., czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia. Powyższe zwolnienie jest zwolnieniem przedmiotowym, tj. dotyczącym niektórych czynności wykonywanych przez podatnika.

Pod poz. 37 ww. załącznika wymieniono dostawę towarów w systemie wysyłkowym ("c" lub przesyłkami kurierskimi), pod warunkiem że zapłaty za wykonaną czynność dokonano w całości za pośrednictwem "c", banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres). Korzystanie z powyższego zwolnienia wymaga spełnienia określonych warunków wynikających wprost z zapisu tej regulacji.

A zatem zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej na podstawie § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia w powiązaniu z poz. 37 załącznika do rozporządzenia, można stosować jeżeli łącznie zostaną spełnione następujące warunki:

1.

zapłata za dostarczony towar w całości następuje za pośrednictwem "c", banku lub spółdzielczej Kasy oszczędnościowo-kredytowej;

2.

z ewidencji dowodów dokumentujących transakcję jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie transakcji dotyczyła na czyją rzecz została dokonana.

Niespełnienie jednego z nich oznacza brak możliwości zastosowania zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

Zdaniem Wnioskodawcy oba z ww. warunków zostaną spełnione

Potwierdził taką wykładnię przepisów prawa m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji z dnia 24 sierpnia 2015 r. nr IBPP3/4512-494/15/JP, w której stwierdził, że:

" (...) odnośnie sprzedaży wysyłkowej artykułów dziecięcych (innej niż tej, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia) na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej:

1.

za które Wnioskodawca otrzymuje zapłatę bezpośrednio na konto bankowe, za pośrednictwem systemu płatności elektronicznej typu "B" bądź też na konto bankowe lecz wpłat na to konto bankowe dokonuje zbiorczo kurier który pobiera opłaty od nabywcy.

2.

z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę w sposób opisany we wniosku jednoznacznie będzie wynikać, jakich konkretnie czynności dotyczyła zapłata i na czyją rzecz była dokonana.

Wnioskodawca może korzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania tych transakcji za pomocą kasy rejestrującej na podstawie § 2 ust. 1 w powiązaniu z poz. 37 załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r., nie dłużej niż do końca 2016 r.".

Tym samym Spółka będzie mogła skorzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania tych transakcji za pomocą kasy rejestrującej w sytuacji przekazywania pieniędzy przez firmę kurierską na konto Spółki po wcześniejszym pobraniu zapłaty od Klienta w systemie płatności "za pobraniem".

Ad. 2

Obowiązek w zakresie prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących wynika z art. 111 Ustawy o VAT. W myśl ust. 1 tego przepisu, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani do prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. Kwestie dotyczące między innymi zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, ustawodawca reguluje na mocy wydawanych rozporządzeń w zakresie kas rejestrujących. Zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji przy użyciu kas rejestrujących określone zostały w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z dnia 7 listopada 2014 r.).

Zgodnie z § 2 ust. 1 ww. rozporządzenia, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2016 r. czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia. Powyższe zwolnienie jest zwolnieniem przedmiotowym, tj. dotyczącym niektórych czynności wykonywanych przez podatnika. Pod poz. 37 ww. załącznika wymieniono dostawę towarów w systemie wysyłkowym ("c" lub przesyłkami kurierskimi), pod warunkiem że zapłaty za wykonaną czynność dokonano w całości za pośrednictwem "c", banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres). Korzystanie z powyższego zwolnienia wymaga spełnienia określonych warunków wynikających wprost z zapisu tej regulacji. A zatem zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej na podstawie § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia w powiązaniu z poz. 37 załącznika do rozporządzenia, można stosować jeżeli łącznie zostaną spełnione następujące warunki:

* zapłata za dostarczony towar w całości następuje za pośrednictwem "c", banku lub spółdzielczej Kasy oszczędnościowo-kredytowej;

* z ewidencji i dowodów dokumentujących transakcję jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie transakcji dotyczyła na czyją rzecz została dokonana.

Niespełnienie jednego z nich oznacza brak możliwości zastosowania zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

Zdaniem Wnioskodawcy oba z ww. warunków zostaną spełnione, ponieważ jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego, zapłata za voucher będzie mogła być dokonana jedynie za pośrednictwem banku. Nabywca vouchera będzie opłacał ten voucher kartą kredytową albo płatniczą albo przelewem ze swojego konta bankowego w systemie "B" na konto Spółki w systemie "B". Zatem późniejsza zapłata za towar takim voucherem jest w istocie opłaceniem nabywanego towaru na rachunek bankowy Spółki.

Tym samym Spółka będzie mogła skorzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania transakcji dostawy towarów opłacanych voucherami na kasie rejestrującej, gdyż zapłata za voucher którym następnie jest opłacany zakup towarów była dokonana za pośrednictwem banku na rachunek Spółki w systemie "B". Nie ma przy tym żadnego znaczenia to, czy towar opłacany voucherem jest dostarczany osobie, która kupiła wcześniej ten voucher, czy też towar jest dostarczany osobie, która takiego vouchera nie kupowała, ale nim dysponuje. W obu przypadkach Spółka będzie uprawniona do skorzystania z prawa do zwolnienia tej dostawy od obowiązku rejestracji na kasie rejestrującej.

Ad. 3

Obowiązek w zakresie prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących wynika z art. 111 Ustawy o VAT. W myśl ust. 1 tego przepisu, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani do prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. Kwestie dotyczące między innymi zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, ustawodawca reguluje na mocy wydawanych rozporządzeń w zakresie kas rejestrujących. Zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji przy użyciu kas rejestrujących określone zostały w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z dnia 7 listopada 2014 r.). Zgodnie z § 2 ust. 1 ww. rozporządzenia, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2016 r., czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia. Powyższe zwolnienie jest zwolnieniem przedmiotowym, tj. dotyczącym niektórych czynności wykonywanych przez podatnika. Pod poz. 37 ww. załącznika wymieniono dostawę towarów w systemie wysyłkowym ("c" lub przesyłkami kurierskimi), pod warunkiem że zapłaty za wykonaną czynność dokonano w całości za pośrednictwem "c", banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres). Korzystanie z powyższego zwolnienia wymaga spełnienia określonych warunków wynikających wprost z zapisu tej regulacji. A zatem zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej na podstawie § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia w powiązaniu z poz. 37 załącznika do rozporządzenia, można stosować jeżeli łącznie zostaną spełnione następujące warunki:

1.

zapłata za dostarczony towar w całości następuje za pośrednictwem "c", banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej;

2.

z ewidencji i dowodów dokumentujących transakcję jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie transakcji dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana.

Niespełnienie jednego z nich oznacza brak możliwości zastosowania zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej. Zdaniem Wnioskodawcy oba z ww. warunków zostaną spełnione. Potwierdził taką wykładnię przepisów prawa m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji z dnia 24 sierpnia 2015 r. nr IBPP3/4512 -494/15/JP. Tym samym Spółka będzie mogła skorzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania tych transakcji za pomocą kasy rejestrującej w sytuacji przekazywania pieniędzy na konto Spółki przez system "B", gdy płatności w tym systemie "B" są dokonywane kartą kredytową lub kartą płatniczą.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego jest prawidłowe w zakresie zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej sprzedaży towarów w systemie wysyłkowym w odniesieniu do płatności dokonywanych za pośrednictwem firmy kurierskiej oraz za pośrednictwem systemu "B" a także nieprawidłowe w zakresie zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej sprzedaży towarów w systemie wysyłkowym w odniesieniu do płatności dokonywanych przy pomocy voucherów.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy - przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

W myśl art. 8 ust. 1 ustawy - przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Stosownie do art. 2 pkt 22 ustawy - przez sprzedaż rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Stosownie do treści art. 15 ust. 1 ustawy - podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza - na mocy art. 15 ust. 2 ustawy - obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących wynika z treści art. 111 ust. 1 ustawy - który stanowi, że podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

W myśl art. 111 ust. 1a ustawy - do obrotu wykazywanego w ewidencji, o której mowa w ust. 1, nie wlicza się kwoty podatku należnego.

Powyższy przepis określa generalną zasadę, z której wynika, że obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej dotyczy wszystkich podatników, którzy dokonują sprzedaży na rzecz określonych w nim odbiorców, tj. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Zatem podstawowym kryterium decydującym o obowiązku stosowania ewidencji za pomocą kas rejestrujących jest status nabywcy wykonywanych przez podatnika świadczeń.

Na mocy delegacji ustawowej zawartej w art. 111 ust. 8 ustawy, minister właściwy do spraw finansów publicznych może zwolnić, w drodze rozporządzenia, na czas określony, niektóre grupy podatników oraz niektóre czynności z obowiązku, o którym mowa w ust. 1, oraz określić warunki korzystania ze zwolnienia, mając na uwadze interes publiczny, w szczególności sytuację budżetu państwa (...).

Zatem stosownie do powyższego, kwestie dotyczące między innymi zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących oraz terminów rozpoczęcia prowadzenia tej ewidencji, ustawodawca reguluje na mocy wydawanych rozporządzeń w tym zakresie.

Kwestie dotyczące zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy użyciu kas rejestrujących niektórych czynności i niektórych grup podatników oraz terminów rozpoczęcia prowadzenia tej ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących od dnia 1 stycznia 2015 r. reguluje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2014 r. poz. 1544 z późn. zm.) - zwane dalej rozporządzeniem.

Regulacje zawarte w ww. rozporządzeniu przewidują zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących ze względu na rodzaj prowadzonej działalności - ze względu na wysokość obrotu - do określonej tym przepisem wysokości obrotów (zwolnienie podmiotowe) oraz zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia (zwolnienie przedmiotowe).

I tak, stosownie do § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia - zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2016 r. podatników, u których obrót zrealizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczył w poprzednim roku podatkowym kwoty 20 000 zł, a w przypadku podatników rozpoczynających w poprzednim roku podatkowym dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli obrót z tego tytułu nie przekroczył, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w poprzednim roku podatkowym, kwoty 20.000 zł.

Na podstawie § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia - zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2016 r. podatników rozpoczynających po dniu 31 grudnia 2014 r. dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli przewidywany przez podatnika obrót z tego tytułu nie przekroczy, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w danym roku podatkowym, kwoty 20.000 zł.

Z kolei § 3 ust. 2 rozporządzenia stanowi, że zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, nie stosuje się do podatników, którzy w poprzednim roku podatkowym byli obowiązani do ewidencjonowania lub przestali spełniać warunki do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania.

W przypadku podatników korzystających ze zwolnienia, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, zwolnienie to traci moc po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym podatnik przekroczył obrót realizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych w kwocie 20.000 zł (§ 5 ust. 1 rozporządzenia).

Na mocy § 5 ust. 2 rozporządzenia, w przypadku podatników korzystających ze zwolnienia, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2, zwolnienie to traci moc po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym podatnik przekroczył obrót z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności, w kwocie 20 000 zł.

Zgodnie z § 2 ust. 1 rozporządzenia - zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2016 r., czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia.

Z powołanych przepisów wynika, że - w kwestii prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej - ustawodawca przewidział zwolnienia podmiotowe (§ 3), jak i przedmiotowe (§ 2) z tego obowiązku. Należy jednak zauważyć, że wykonywanie przez podatnika czynności wymienionych w powołanym § 4 wyklucza możliwość zastosowania przez niego zwolnień określonych w § 2 i 3. Zatem bezwzględnemu obowiązkowi ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących, niezależnie od przysługującego podatnikowi zwolnienia od tego obowiązku na podstawie § 2 i § 3 powołanego rozporządzenia, podlegają czynności wymienione w § 4 rozporządzenia, dokonywane na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych.

Należy jednak podkreślić, że w przypadku prowadzenia przez podatnika działalności gospodarczej w różnym zakresie, kwoty uprawniającej do korzystania ze zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej nie można ustalać na podstawie obrotów osiąganych z pewnej tylko części wykonywanych świadczeń w oderwaniu od innych, bowiem obowiązek w tym zakresie należy ustalać na podstawie całego (łącznego) obrotu osiąganego przez podatnika z tytułu wykonywania świadczeń na rzecz osób, o których mowa w art. 111 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

Zatem do kwoty limitu obrotów wlicza się całą sprzedaż (dostawę towarów oraz świadczenie usług) dokonywaną na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Aktualnie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej dokonuje sprzedaży, którą jest zobowiązany ewidencjonować przy zastosowaniu kasy rejestrującej. Ów obowiązek wynika z tego, że już wcześniej Spółka utraciła zwolnienie podmiotowe. Zatem Wnioskodawca potwierdza, że obrót zrealizowany przez Spółkę na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych przekroczył kwotę 20.000 złotych. Spółka zamierza rozpocząć sprzedaż towarów przez internet na rzecz osób fizycznych. Spółka jest w trakcie wstępnego wdrażania sklepu internetowego i projektu e-commerce, który ma dać Spółce możliwość zwiększenia przychodów poprzez sprzedaż do grupy nabywców dokonujących zakupów towarów przez internet. Uruchomienie sklepu internetowego jest przewidziane na wiosnę 2016 r.

Spółka będzie sprzedawać np. kawę, herbatę, ekspresy i inne akcesoria. Płatność z tytułu dostawy będzie uiszczana za pośrednictwem podmiotu, który należność otrzymaną od klienta przekaże przelewem na rachunek bankowy Spółki (tzw. system płatności internetowych) albo z wykorzystaniem opcji "za pobraniem" (otrzymaną od klienta gotówkę firma kurierska przelewem bankowym przekaże na rachunek Spółki).

W przypadku płatności internetowych Spółka zawiera umowę z "B" czyli z firmą, której przedmiotem działalności gospodarczej jest świadczenie usług w zakresie obsługi płatności przez internet. W praktyce oznacza to, że najpierw klient płaci za towary na konto spółki "B", a następnie zasadniczo codziennie na koniec dnia spółka "B" przelewa na konto Wnioskodawcy kwotę wpłaconą przez klienta za nabyty towar. Klient płaci na konto "B" przelewem bankowym, kartą kredytową lub kartą płatniczą. Płatności dokonywane przez Klientów za pomocą serwisu "B" są gromadzone na koncie Spółki w "B". Płatności mogą wpływać na konto "B" o każdej porze, w każdym dniu (365 dni w roku). Z ewidencji oraz dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie będzie wynikało, jakich konkretnych czynności dotyczyła zapłata i na czyją rzecz została dokonana. Przelewy z "B" będą dokonywane na firmowe konto bankowe codziennie na koniec dnia. Mimo takiej regularności przeprowadzania transakcji przelewów pomiędzy kontem w "B" i kontem bankowym, może się zdarzyć, że przelew pieniędzy z konta w "B" zainicjowany danego dnia (np. 31 marca 2016 r.), nie znajdzie odzwierciedlenia na koncie bankowym Spółki w tymże dniu, ale dopiero w kolejnym (1 kwietnia 2016 r.).

Towary zakupione w sklepie internetowym będą dostarczane klientom w systemie wysyłkowym to znaczy za pośrednictwem "c" lub kuriera.

Ponadto Spółka przewiduje, że będzie także sprzedawała tak zwane vouchery. Przez vouchery należy rozumieć kupony na okaziciela, które klient może nabyć w sklepie internetowym Spółki. Następnie w czasie określonym jako okres ważności vouchera klient może dokonać zakupów w sklepie internetowym Spółki płacąc za towar kodem zamieszczonym w takim voucherze. Na przykład najpierw klient zakupuje "voucher" na kwotę 100 złotych, a następnie np. za 3 miesiące klient ten lub inna osoba, która dysponuje takim voucherem kupuje w sklepie internetowym Spółki towary płacąc za nie kodem odnoszącym się do wcześniej uiszczonej za voucher kwoty pieniędzy. Przy czym zapłata voucherem za towar może być dokonana przez okaziciela to znaczy przez każdego, kto przy zamówieniu towaru dysponuje kodem z takiego vouchera. Nabywcą może więc być inna osoba niż ta, która zapłaciła za voucher.

Vouchery jako kupony internetowe będą dostarczane nabywcom albo w formie elektronicznej albo w formie papierowej przez "c" lub firmę kurierską.

Zatem vouchery na okaziciela mogą zostać wymienione przez klienta w sklepie internetowym Spółki na towary w ciągu np.: trzech miesięcy od daty zakupu vouchera. Po tym okresie vouchery tracą swoją ważność i nie ma możliwości ich wymiany na towary. Jeżeli klient zrezygnuje z wymiany vouchera na towary, nie ma również możliwości zwrotu vouchera. Po wygaśnięciu ważności vouchera klientowi nie przysługuje też roszczenie o zwrot zapłaconej kwoty, za którą otrzymał voucher.

Przedmiotem dostaw nie będą towary określone w § 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2014 r. poz. 1544).

Wysyłka towarów nie następuje od razu w momencie złożenia zamówienia. Wysyłka jest realizowana dopiero po dokonaniu przelewu.

W przypadku dostaw za pobraniem przez kuriera, klient Spółki składa zamówienie, które jest realizowane i płatność jest regulowana dopiero w momencie, gdy kurier wydaje zamówiony towar klientowi. Kurier pobiera wpłatę i następnie wpłaca ją na konto Spółki.

W przypadku zaś sprzedaży internetowej przy korzystaniu z usług "B". Spółka przyjmuje i realizuje zamówienie od klienta na dostawę danego towaru dopiero po dokonaniu przelewu. Dopiero przy zidentyfikowaniu opłacenia zamówionego towaru Spółka daje dyspozycję wysyłki towaru do klienta.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii możliwości zastosowania zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu w sytuacji, gdy płatność za sprzedaż towarów w sklepie internetowym będzie dokonywana na rzecz Spółki za pośrednictwem firmy kurierskiej, jak również za pośrednictwem systemu "B".

Odnosząc się do powyższego należy wskazać, że w poz. 37 załącznika do ww. rozporządzenia wymieniono dostawę towarów w systemie wysyłkowym ("c" lub przesyłkami kurierskimi), jeżeli dostawca towaru otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem "c", banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres).

Aby zatem Wnioskodawca miał prawo do skorzystania ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej na podstawie § 2 ust. 1 rozporządzenia w powiązaniu z poz. 37 załącznika do rozporządzenia, muszą łącznie zostać spełnione następujące warunki:

* dostawa towarów następuje w systemie wysyłkowym ("c" lub przesyłkami kurierskimi),

* zapłata za towar w całości następuje za pośrednictwem "c" lub banku na rachunek bankowy podatnika,

* z ewidencji i dowodów dokumentujących transakcję jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie transakcji zapłata dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres).

Niewystąpienie jednego z ww. warunków oznacza brak możliwości zastosowania zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

Prawo do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących na mocy § 2 ust. 1 rozporządzenia w powiązaniu z poz. 37 ww. załącznika do rozporządzenia, przysługuje w sytuacji, gdy zapłata za dostawę towaru w całości następuje za pośrednictwem "c" lub banku na rachunek bankowy podatnika. Wyrażenie "w całości" odnosi się do poszczególnych transakcji świadczonych przez podatnika. Taka konstrukcja przepisu powoduje, że zwolnieniu nie podlega dostawa towarów, za którą zapłacono częściowo gotówką, a częściowo za pośrednictwem banku lub "c". Warunkiem zwolnienia jest to, żeby konkretna transakcja została w całości zapłacona za pośrednictwem banku lub "c" oraz by było możliwe zidentyfikowanie transakcji, której zapłata dotyczy.

Taka sytuacja ma miejsce w przedmiotowej sprawie, bowiem zarówno w przypadku, płatności z wykorzystaniem opcji "za pobraniem" jak i w przypadku systemu płatności internetowych po otrzymaniu płatności od klientów, - odpowiednio firmy kurierskie oraz "B" (gdy nabywca uiszcza zapłatę za towar kartą kredytową lub płatniczą i jest taka zapłata rejestrowana w systemie płatności "B") - przekażą należności otrzymane od klientów przelewem na rachunek bankowy Wnioskodawcy. Ponadto, z ewidencji oraz dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie będzie wynikało, jakich konkretnych czynności dotyczyła zapłata i na czyją rzecz została dokonana.

Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że:

* w sytuacji gdy płatność za sprzedaż wysyłkową będzie dokonywana na rzecz Wnioskodawcy za pośrednictwem firmy kurierskiej,

* w sytuacji gdy płatność za sprzedaż wysyłkową będzie dokonywana na rzecz Wnioskodawcy za pośrednictwem systemu "B", gdy nabywca uiszcza zapłatę za towar kartą kredytową lub płatniczą i jest taka zapłata rejestrowana w systemie płatności "B"

może/będzie mógł on korzystać ze zwolnienia z obowiązku rejestrowania takich transakcji na kasie fiskalnej na podstawie § 2 ust. 1 w powiązaniu z poz. 37 załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r., nie dłużej niż do 31 grudnia 2016 r.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w powyższym zakresie uznano za prawidłowe.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą również kwestii możliwości zastosowania zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu w sytuacji, gdy płatność za sprzedaż towarów w sklepie internetowym będzie dokonywana na rzecz Spółki za pomocą nabytych wcześniej voucherów (zarówno przez nabywcę tego vouchera jak i w sytuacji, gdy takim voucherem dysponuje inna osoba, niż bezpośredni nabywca vouchera).

W celu określenia ww. wątpliwości należy ustalić znaczenie pojęcia vouchera (ang. talon), pełniącego de facto w niniejszej sprawie funkcję bonu towarowego. Mając na uwadze, że przepisy dotyczące podatku od towarów i usług nie definiują żadnego z ww. pojęć, należy skorzystać z definicji słownikowej pojęcia "bon", zgodnie z którą jest on "dokumentem mającym określoną wartość pieniężną, uprawniającym do nabycia wskazanego towaru lub korzystania z usług" ("Współczesny Słownik Języka Polskiego", Wydawnictwo Langenscheidt, Warszawa 2007).

W świetle powyższego, bon towarowy zwany również voucherem jest jedynie dokumentem uprawniającym do nabycia towarów. Zastępuje on środki pieniężne, za które zwyczajowo nabywa się towary, natomiast jego wydanie następuje w zamian za dokonanie wpłaty określonej kwoty przez klienta na rzecz Wnioskodawcy.

Jak już wskazano, dokonywana przez klientów Wnioskodawcy wpłata środków pieniężnych za vouchery, nie wiąże się z nabyciem określonego towaru, a uprawnia jedynie do zakupu określonych towarów, oferowanych przez Wnioskodawcę. Przyszli klienci, dokonując ich nabycia, wpłacają odpowiednią kwotę, ale nie za "z góry" określony towar lub "z góry" ustaloną jego ilość. Przyszła dostawa nie jest jeszcze w momencie zapłaty szczegółowo określona - nieznany jest przedmiot sprzedaży, ilość zamówionego towaru, jak i jego cena.

W konsekwencji w przypadku płatności za voucher nie można jednoznacznie określić jakiej konkretnie transakcji ta zapłata dotyczy i kto jest nabywcą (voucher jest bowiem kuponem na okaziciela).

Przepisy w zakresie podatku od towarów i usług nie definiują pojęcia "vouchera". Niemniej jednak należy wskazać, że voucher jest jedynie znakiem legitymacyjnym - dowodem uprawniającym do odbioru określonego świadczenia - wskazanego towaru lub korzystania z usługi. Nabycie vouchera nie jest więc równoznaczne z nabyciem towaru.

Rozpatrując przedmiotową sprawę w oparciu o powołane wyżej przepisy § 2 ust. 1 rozporządzenia w sprawie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących w związku z poz. 37 załącznika do tego rozporządzenia, stwierdzić należy że nie są spełnione wszystkie warunki umożliwiające zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania tych transakcji przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

Bowiem, dopiero w momencie realizacji vouchera dochodzi do wydania towarów na rzecz okaziciela vouchera. Zatem w tym momencie dochodzi do sprzedaży towarów w rozumieniu ustawy o VAT, za które to transakcje płatność regulowana jest wcześniej nabytym voucherem.

Z przepisu § 2 ust. 1 rozporządzenia w związku z poz. 37 załącznika do rozporządzenia jednoznacznie wynika, że ze zwolnienia korzysta dostawa towarów w systemie wysyłkowym ("c" lub przesyłkami kurierskimi), jeżeli dostawca towaru otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem "c", banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem).

W przedmiotowej sprawie nie dochodzi do zapłaty za daną transakcję sprzedaży towarów za pośrednictwem "c", banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, lecz voucherem. Bez znaczenia pozostaje fakt, że wcześniej należność za voucher regulowana jest za pośrednictwem banku "c", banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej. Bowiem w tej sytuacji mamy do czynienia z dwoma niezależnymi transakcjami: sprzedażą vouchera oraz sprzedażą towaru, gdzie należność regulowana jest voucherem.

Zatem w sytuacji gdy płatność za sprzedaż wysyłkową będzie dokonywana na rzecz Wnioskodawcy przy pomocy voucherów (niezależnie czy płatności za towar dokona nabywca vouchera czy inna osoba) Wnioskodawca nie może/będzie mógł skorzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania tej sprzedaży na kasie rejestrującej w zw. z § 2 ust. 1 w zw. z poz. 37 załącznika do rozporządzenia.

Biorąc powyższe po uwagę stanowisko Wnioskodawcy w tym zakresie uznano za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy:

* zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia,

* zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Ponadto, tut. Organ informuje, że w niniejszej interpretacji odpowiedziano na wniosek w zakresie zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej sprzedaży towarów w systemie wysyłkowym (pytania 1, 4 i 5).

Rozstrzygnięcia dotyczące obowiązku podatkowego w związku ze sprzedażą towarów przez sklep internetowy (pytanie 2) oraz nieuznania za zaliczkę opłaty za wydanie vouchera (pytanie 3) zawarte zostały w odrębnych interpretacjach z dnia 7 marca 2016 r. o nr: ILPP2/4512-1 -882/15-4/AD i ILPP2/4512-1-882/15-5/AD.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl