ILPP2/443-99/07-2/IM

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 24 stycznia 2008 r. Izba Skarbowa w Poznaniu ILPP2/443-99/07-2/IM

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Fundacji X przedstawione we wniosku z dnia 18 października 2007 r. (data wpływu 24 października 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania nieodpłatnego przeniesienia praw majątkowych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 października 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania nieodpłatnego przeniesienia praw majątkowych.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Fundacja X w Z. została powołana w celu:

* prowadzenia działalności na rzecz aktywizacji i rozwoju sektora gospodarczego, otoczenia okołobiznesowego oraz rozwoju polityki rynku pracy i zatrudnienia,

* upowszechniania wiedzy o Unii Europejskiej i programach pomocowych UE,

* wspierania i organizowania lokalnych, regionalnych oraz transgranicznych inicjatyw na rzecz rozwoju przedsiębiorczości,

* wspierania działania jednostek samorządowych w zakresie pozyskiwania środków pozabudżetowych,

* podejmowania i prowadzenia inicjatyw na rzecz edukacji społecznej, ekologicznej, kultury i rozwoju myśli naukowo-technicznej,

* promowania i wspierania polityki równości szans oraz przeciwdziałania wszelkim formom dyskryminacji,

* promocji regionu Z.

W ramach pomocy unijnej, Wnioskodawca otrzymał środki finansowe z Programu Inicjatywy Wspólnotowej EXXXL dla Polski 2004-2006, przyjętego rozporządzeniem MGiP z dnia 11 sierpnia 2004 r., w dalszej części zwanego programem EXXXL. Program EXXXL dąży do osiągnięcia celów Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EXXXL w zakresie zwalczania wszelkich form dyskryminacji i nierówności na rynku pracy w drodze współpracy partnerskiej i ponadnarodowej.

Beneficjentem otrzymanych środków jest Wnioskodawca (Administrator), który realizuje postanowienia umowy o dofinansowaniu Działania 2 z dnia 14 grudnia 2005 r. z Fundacją "Fundusz Współpracy" wspólnie z pozostałymi Partnerami Partnerstwa.

W paragrafie 12 umowy o Partnerstwie na rzecz Rozwoju "Nowe (...)" widnieje zapis dotyczący realizacji określonych zadań, między innymi na temat: "Prawa autorskie do utworów będących rezultatami działań Partnerstwa". Strony umowy zobowiązują się do zawarcia z Administratorem (Wnioskodawcą) umowy o nieodpłatne przeniesienie autorskich praw majątkowych lub umowy o korzystanie z rezultatów powierzonych zadań projektu, które są utworami w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904 z późn. zm.) w zakresie pól eksploatacji i terminie umożliwiającym prawidłową realizację działań związanych z upowszechnianiem i włączaniem rezultatów Programu EXXXL do głównego nurtu polityki".

Realizacja działań określonych dla Partnerów i Beneficjenta wynika z zakresu głównego, objętego Programem EXXXL. Finansowanie Programu EXXXL w ramach Działania 2 przebiega następująco:

Całkowity koszt Działania 2 6.752.786,11 w tym:

* dofinansowanie z programu EXXXL 6.751.586,11

* środki własne jednego z partnerów 1.200,00

Działania wszystkich członków Partnerstwa są bezpośrednio ze sobą powiązane. Partner wykonując swój zakres prac na potrzeby Partnerstwa na rzecz Rozwoju zawiera umowę z twórcą o przeniesieniu praw autorskich do utworów będących rezultatami realizowanych projektów. Efekty tej umowy wykorzystywane są przez Beneficjenta (Administratora) i służą całemu Działaniu, m.in.: przygotowaniu podręczników w zakresie wykorzystywania metodologii bilansu kompetencji, stworzeniu internetowego portalu innowacji, Vademecum norm, kodów i praktyk społecznej odpowiedzialności MŚP.

Z uwagi na ścisły związek realizowanych działań Partnerów i Administratora istnieje konieczność wykorzystywania rezultatów działania Partnerów (w przypadku Zainteresowanego autorskich praw majątkowych) również przez Administratora. Zainteresowany stwierdza że realizacja Programu EXXXL w ramach Działania 2 "Nowe (...)" jest możliwa tylko poprzez utworzenie Partnerstwa na rzecz Rozwoju, które to dzięki realizacji wytyczonych celów uczestnikom Programu, może ogarnąć szerszy zasięg odbiorców, a tym samym korzyści dla lokalnych środowisk społecznych.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy nieodpłatne przeniesienie praw majątkowych lub umowy o korzystanie z rezultatów powierzonych zadań projektu, które są utworami w rozumieniu ustawy o prawie autorskim w ramach działalności podmiotu biorącego udział w Partnerstwie na rzecz Rozwoju podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Zdaniem Wnioskodawcy, ponieważ Partnerstwo na rzecz Rozwoju powołane do realizacji Programu EXXXL działa poprzez utworzenie grupy podmiotów współpracujących ze sobą ściśle w zakresie realizacji wytyczonych ustawą i innymi przepisami celów, to zawarcie umowy z twórcą przez jednego z Partnerów i wykorzystanie autorskich praw majątkowych w celach wskazanych Programem EXXXL nie powoduje powstania obowiązku z tytułu podatku od towarów i usług. Przeniesienie autorskich praw majątkowych w ramach Programu EXXXL na podmiot uczestniczący w realizacji tego programu (Działania) nastąpiło odpłatnie przez Partnera, który został wytyczony przez Partnerstwo do wykonania czynności związanej z autorskim prawem majątkowym.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlegają:

1.

odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;

2.

eksport towarów;

3.

import towarów;

4.

wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;

5.

wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

W myśl art. 7 ust. 1 przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie praw do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Artykuł 8 ust. 1 ustawy stanowi, iż przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

1.

przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;

2.

zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowana czynności lub sytuacji;

3.

świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawnej.

Nieodpłatne świadczenie usług niebędące dostawą towarów - ust. 2 powołanego artykułu - na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług, jeżeli nie są one związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, a podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z tymi usługami, w całości lub w części, traktuje się jak odpłatne świadczenie usług.

Z powyższych regulacji wynika, iż każde nieodpłatne świadczenie usług jest zrównane z odpłatnym świadczeniem usług, jeżeli nie jest związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, a podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z tą usługą. Zatem, aby nieodpłatne świadczenie usług podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, muszą jednocześnie zostać spełnione dwa warunki, dotyczące:

* braku związku świadczonych usług z prowadzonym przedsiębiorstwem, oraz

* przysługującego prawa do obniżenia w całości lub w części kwoty podatku należnego o podatek naliczony przy nabyciu towarów i usług związanych z daną usługą.

W tym przypadku bowiem, podatnik występuje w roli konsumenta danej usługi, przeznaczając ją na cele niezwiązane z daną działalnością.

Przez usługi niezwiązane z prowadzeniem przedsiębiorstwa należy uznać te usługi, których świadczenie odbywa się bez związku z potrzebami prowadzonej działalności.

Z opisu Wnioskodawcy wynika, iż wiąże On bezpośrednio przekazywane nieodpłatnie usługi z realizacją wytyczonych celów Fundacji. Biorąc powyższe pod uwagę, a także przepisy ustawy o podatku od towarów i usług, stwierdza się, że nieodpłatne przeniesienie praw majątkowych lub umowy o korzystaniu z rezultatów powierzonych zadań projektu w ramach działalności podmiotu biorącego udział w Partnerstwie na rzecz Rozwoju nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Nieodpłatne świadczenie usług na cele działalności nie podlega bowiem opodatkowaniu.

Należy jednak zaznaczyć, że w sytuacji, gdy doszłoby do odpłatności za przekazanie przedmiotowych usług, bez znaczenia jest fakt ich związku z realizacją wytyczonych celów przedsiębiorstwa w ramach wspólnego projektu kilku podmiotów. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, będzie to czynność podlegająca opodatkowaniu ww. podatkiem, rodząca w skutkach powstanie obowiązku podatkowego.

W kwestii zagadnień dotyczących podatku dochodowego od osób prawych wydano odrębne rozstrzygnięcia z dnia 24 stycznia 2008 r.: interpretację indywidualną nr ILPB3/423-186/07-2/HS oraz postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania nr ILPB3/423-186/07-3/HS.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl