ILPP2/443-948/09/10-S/SJ - Częściowa zapłata dla rolnika ryczałtowego a odliczenie VAT.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 21 czerwca 2010 r. Izba Skarbowa w Poznaniu ILPP2/443-948/09/10-S/SJ Częściowa zapłata dla rolnika ryczałtowego a odliczenie VAT.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów - uwzględniając wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 9 marca 2010 r., sygn. akt I SA/PO 51/10 - stwierdza, że stanowisko Spółki Akcyjnej, przedstawione we wniosku z dnia 30 czerwca 2009 r. (data wpływu 22 lipca 2009 r.) uzupełnionym pismem z dnia - brak daty sporządzenia pisma (data wpływu 2 października 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia produktów rolnych od rolników ryczałtowych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 lipca 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia produktów rolnych od rolników ryczałtowych.

Przedmiotowy wniosek został uzupełniony w dniu 2 października 2009 r. o pełnomocnictwo dla osoby reprezentującej Wnioskodawcę.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca (dalej Spółka), jako producent cukru nabywa od rolników ryczałtowych produkty rolne, tj. buraki cukrowe, od których przysługuje zryczałtowany zwrot podatku od towarów i usług. Produkcja cukru regulowana jest przez Unię Europejską i podlega jej prawom, w tym przepisom rozporządzenia Rady (WE) Nr 318 z dnia 26 lutego 2006 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków w sektorze cukru (Dz. Urz. UE L Nr 58, poz. 1 z późn. zm.), w którym określony system kwot wymusza niestandardowe rozliczenia Spółki, jako producenta cukru z Plantatorami, czyli dostawcami buraków cukrowych.

Zawierane przez Spółkę umowy dostawy buraków cukrowych, są umowami rocznymi. Umowa kontraktacji buraków cukrowych z roku 2008 różni się od umowy dostawy buraków z roku 2009. Spółka podpisała w 2009 r. umowy dostawy buraków cukrowych na podstawie których realizować będzie zakup surowca, tj. buraków cukrowych. Ma zamiar zawierać umowy dostawy buraków cukrowych w latach następnych na podobnych zasadach, jak określone w umowie na 2009 r. Spółka prowadzić będzie skup buraków cukrowych od rolników ryczałtowych w okresie kampanii cukrowniczej, która rozpocznie się we wrześniu danego roku i trwać będzie do stycznia roku następnego. Zawarta umowa kontraktacji buraków cukrowych określa ilości zakontraktowanego surowca o standardowej zawartości cukru 16% oraz sposób i termin rozliczeń z tytułu wzajemnych rozliczeń dotyczących dostaw buraków cukrowych, usług świadczonych na rzecz Plantatora przez Producenta itd.

Po zakończeniu dostawy buraków cukrowych przez rolnika ryczałtowego, Spółka wystawi fakturę VAT RR dokumentującą dostawę każdego rodzaju buraków (kwotowe, pozakwotowe), po cenach wynikających z umowy w zależności od parametrów dostarczonego surowca. Ceny ujęte na fakturze nie będą cenami ostatecznymi, gdyż dopiero po zakończeniu kampanii cukrowniczej można ustalić, czy ilość dostarczonych kwotowych buraków cukrowych wypełniła potrzebną ilość do wyprodukowania cukru kwotowego określonego decyzją Agencji Rynku Rolnego dla Spółki, jako producenta cukru. W przypadku, gdy skupionych buraków kwotowych będzie brakowało, należy przeklasyfikować odpowiednią ilość buraków cukrowych pozakwotowych na buraki cukrowe kwotowe i wystawić fakturę VAT korekta. Spółka w umowie kontraktacyjnej na 2009 r. ustaliła, że względu na wyżej opisaną sytuację, dokona wypłaty należności na rzecz rolników ryczałtowych w dwóch ratach. Pierwszą ratę w wysokości 90% należności za buraki kwotowe rolnik otrzyma przelewem w terminie 30 dni od dnia złożeniu oświadczenia o zakończeniu dostawy, jednakże nie później niż 31 stycznia 2010 r. Natomiast pozostałe 10% należności za buraki kwotowe oraz należność za buraki pozakwotowe przeklasyfikowane na buraki kwotowe zostanie wypłacona na konto Plantatora do 31 stycznia 2010 r.

Z buraków kwotowych produkowany jest cukier kwotowy, natomiast z buraków cukrowych pozakwotowych produkowany jest cukier pozakwotowy. Cukier pozakwotowy może być różnie zagospodarowany. Cukier ten może zostać sprzedany na cele przemysłowe lub przeniesiony na następny rok gospodarczy. Dlatego Spółka za buraki cukrowe przeznaczone do produkcji cukru innego niż cukier kwotowy zapłaci Plantatorowi do 28 lutego 2010 r. W przypadku przeniesienia cukru wycofanego lub cukru pozakwotowego z kampanii 2009/2010 w ciężar produkcji cukru kwotowego roku gospodarczego 2010/2011 wyprodukowanego na bazie buraków dostarczonych przez Plantatora - należność za te buraki zostanie wypłacona po cenie i na warunkach tego roku w terminie płatności pierwszej raty należności za buraki dostarczone przez Plantatora w kampanii 2010/2011, a w przypadku Plantatorów niedostarczających buraków do Producenta Cukru w kampanii 2010/2011 zobowiązania te zostaną rozliczone do 30 listopada 2010 r. Ewentualne zobowiązania Producenta Cukru i Plantatora wynikające z ustalenia ostatecznej ceny buraków, rozliczenia opłat produkcyjnych, powstałe albo wymagalne po 28 lutego 2010 r., wynikające z realizacji niniejszej Umowy, zostaną uregulowane przy wypłacie pierwszej raty należności za buraki dostarczone w następnym roku gospodarczym (kampania 2010/2011), a w przypadku Plantatorów niedostarczających buraków do Producenta Cukru w kampanii 2010/2011, zobowiązania te zostaną uregulowane do 30 listopada 2010 r.

W związku z płatnością w ratach za buraki kwotowe oraz w innych terminach za buraki pozakwotowe i przeniesione, Spółka będzie składała kilka razy dyspozycje bankowe (polecenie przelewu, na których podawać będzie numer i datę wystawienia faktury VAT RR) przekazania na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego środków pieniężnych. Płatności ratalne zdeterminowane są przez umowę kontraktacji buraków cukrowych, która uwzględnia przepisy regulujące rynek cukru w Unii Europejskiej.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy Spółka może dokonać odliczenia naliczonego w fakturach VAT RR i ich korektach wystawionych dla rolników ryczałtowych podatku od towarów i usług w miesiącach ich faktycznej zapłaty i proporcjonalnie do wielkości kwoty dokonanej zapłaty na rzecz rolnika ryczałtowego...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 116 ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zawarł on umowy kontraktacyjne z Plantatorami buraków cukrowych w których określił dłuższe terminy płatności i realizować będzie te płatności częściowo.

Zgodnie z art. 116 ust. 6 cyt. ustawy, zryczałtowany zwrot podatku zwiększa u nabywcy produktów rolnych kwotę podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, w rozliczeniu za miesiąc, w którym dokonano zapłaty, pod warunkiem że:

1.

nabycie produktów rolnych jest związane z dostawą opodatkowaną;

2.

zapłata należności za produkty rolne, obejmująca również kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku, nastąpiła na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego nie później niż 14. dnia, licząc od dnia zakupu, z wyjątkiem przypadku, gdy rolnik zawarł umowę z podmiotem nabywającym produkty rolne określającą dłuższy termin płatności;

3.

w dokumencie stwierdzającym dokonanie zapłaty, o której mowa w pkt 2, zostaną podane numer i data wystawienia faktury potwierdzającej nabycie produktów rolnych.

Natomiast, zgodnie z art. 116 ust. 7 powołanej ustawy, za datę dokonania zapłaty uważa się datę wydania dyspozycji bankowej przekazania środków finansowych na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego, jeżeli dyspozycja ta została zrealizowana.

Warunek, o którym mowa w art. 116 ust. 6 pkt 2 ww. ustawy, dotyczy tej części zapłaty, która stanowi różnicę między należnościami za dostarczone produkty rolne, a kwotą należności za towary i usługi dostarczone rolnikowi ryczałtowemu przez nabywcę tych produktów rolnych zgodnie z art. 116 ust. 8 ustawy o podatku od towarów i usług.

Na podstawie art. 115 ust. 1 i 2 ustawy o podatku VAT, rolnikowi ryczałtowemu dokonującemu dostawy produktów rolnych dla podatnika podatku, który rozlicza ten podatek, przysługuje zryczałtowany zwrot podatku z tytułu nabywania niektórych środków produkcji dla rolnictwa opodatkowanych tym podatkiem.

Spółka uważa, że przy spełnieniu wyżej wymienionych warunków, ma prawo do zwiększenia naliczonego podatku od towarów i usług o zryczałtowany zwrot podatku w rozliczeniu za miesiąc w którym dokonano zapłaty. Ustawodawca w art. 116 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług, nie wprowadził warunku zapłaty całej należności, co stanowi, że zarówno zapłata całej należności, jak i jej części jest podstawą do zwiększenia podatku naliczonego o zryczałtowany zwrot podatku, w części proporcjonalnej do wielkości zapłaty. Ustawodawca stwierdził, że jeżeli podmiot nabywający produkty zawarł z rolnikiem ryczałtowym umowę w której określił dłuższy termin płatności, to nabywca stosując się do zawartej umowy ma prawo do odliczenia podatku VAT. Ustawodawca jako termin odliczenia ustanowił miesiąc, w którym dokonano zapłaty należności. W ustawie nie zapisał, że jest to jeden miesiąc. Zdaniem Spółki, jest to każdy miesiąc w którym uregulowano określoną w umowie należność. Odliczenie podatku naliczonego winno być dokonane proporcjonalnie w miesiącu spełnienia każdego ze świadczeń częściowych.

Spółka wskazała, że zagadnienie prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT RR w sytuacji częściowej (ratalnej) zapłaty podatku było rozstrzygane przez Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z dnia 7 kwietnia 2009 r. (sygn. akt I FSK 254/08) oraz przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy wyrokiem z dnia 8 maja 2009 r. (sygn. akt I SA/Bd 156/09). W podanym ww. wyroku NSA stwierdził, że przepis art. 116 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług nie sprzeciwia się zwiększeniu u nabywcy produktów rolnych kwoty podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2 tej ustawy, o stosowną część zryczałtowanego zwrotu podatku w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym dokonano częściowej zapłaty należności rolnikowi ryczałtowemu. Pogląd NSA podzielił w pełni WSA w Bydgoszczy w wydanym wyroku z dnia 8 maja 2009 r.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 3 powołanej ustawy, zryczałtowany zwrot podatku, o którym mowa w art. 116 ust. 6 ww. ustawy, stanowi kwotę podatku naliczonego, która obniża podatek należny podatnika. Do kwoty tej znajduje zastosowanie zasada neutralności VAT dla podatnika tego podatku, która wyraża się tym, że poprzez realizację prawa do odliczenia podatku naliczonego, podatnik nie ponosi faktycznie ciężaru tego podatku.

Europejski Trybunał Sprawiedliwości w swoim orzecznictwie podkreśla, że prawo do odliczenia podatku naliczonego, będące wyrazem zasady neutralności, powinno być realizowane natychmiast, z czego wynika, że jakiekolwiek ograniczenia w tym zakresie przewidziane przez ustawodawstwo Państwa Członkowskiego, jako naruszające zasadę neutralności, są sprzeczne z ogólnymi wymogami wspólnego systemu VAT wynikającymi z VI Dyrektywy.

W sytuacji, gdy Spółka jako podatnik VAT z Plantatorem, będącym rolnikiem ryczałtowym zawarła umowę kontraktacyjną określającą dłuższy niż 14-dniowy termin płatności i realizuje tę płatność nie w ostatnim dniu tego terminu, lecz w uiszczanych wcześniej częściach, brak podstaw do czasowego ograniczenia możliwości odliczenia przez Spółkę zryczałtowanego zwrotu podatku z tytułu tychże częściowych płatności, o ile w dokumentach stwierdzających dokonanie tej zapłaty, zostaną każdorazowo podane numer i data wystawienia faktury potwierdzające nabycie produktów rolnych, a podatnik wykaże, że w takiej ratalnej płatności zawarta jest, w stosownej proporcji - części kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku.

Należy zauważyć, że wykładni przepisów trzeba dokonywać w zgodzie z Konstytucją, co oznacza, że ustalony sens normy prawnej nie może być sprzeczny z konstytucyjnym porządkiem prawnym (por. R. Mastalski, Prawo podatkowe, Warszawa 2000, C. H. Beck, s. 100 -1002). Szukanie sensu normy podatkowej musi być każdorazowo zorientowane na jej zgodność z Konstytucją. Należy zatem uwzględniać, że niejasności czy wątpliwości co do stanu prawnego nie powinny być tłumaczone na niekorzyść podmiotu, którego dotyczy rozstrzygnięcie organu podatkowego, ponieważ przemawia za tym treść unormowań konstytucyjnych, zwłaszcza art. 84 (zasada ustawowej regulacji opodatkowania), art. 2 (zasada demokratycznego państwa prawa), a także art. 64 (zasada ochrony własności) (zob. I. Mirek, Interpretacja przepisów podatkowych budzących wątpliwości, Monitor Prawa Celnego i Podatkowego Nr 12 z 2007 r., str. 149).

Naczelny Sąd Administracyjny w uchwale (7) z dnia z 20 kwietnia 1998 r., sygn. FPS 4/98, (ONSA 1998, z 3, poz. 77) stwierdził, że "wyjaśniając (...) wątpliwości prawne (...) miał również na względzie zasadę in dubio pro tributario, wyprowadzoną z obowiązujących w 1994 r. art. 6 i 7 przepisów konstytucyjnych, pozostawionych w mocy na podstawie art. 77 Ustawy Konstytucyjnej z 17 października 1992 r. o wzajemnych stosunkach między władzą ustawodawczą i wykonawczą RP oraz samorządzie terytorialnym, w myśl której wątpliwości dotyczące wykładni przepisów podatkowych nie powinny być interpretowane na niekorzyść podatnika".

Reasumując: przepis art. 116 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. podatku od towarów i usług, nie sprzeciwia się zwiększeniu u nabywcy produktów rolnych kwoty podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2 cyt. ustawy, o stosowną część zryczałtowanego zwrotu podatku w rozliczeniu, w którym dokonano zapłaty należności rolnikowi ryczałtowemu.

Każda zapłata za buraki cukrowe dokonana wg terminów określonych w zawartej umowie kontraktacyjnej jest związana z regulowaniem należności. W związku z powyższym, zdaniem Spółki, przy płaceniu za buraki cukrowe w ratach i różnych terminach każda dokonana częściowa (ratalna) płatność daje Spółce prawo do zwiększenia podatku naliczonego związanego z kwotą regulowanej należności w miesiącu zrealizowania złożonej dyspozycji bankowej.

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, działając z upoważnienia Ministra Finansów, wydał w dniu 5 października 2009 r. interpretację indywidualną znak ILPP2/443-948/09-3/SJ, w której stanowisko Wnioskodawcy uznał za nieprawidłowe.

W ocenie tut. Organu, Spółka jako podatnik nabywający produkty rolne od rolnika ryczałtowego, rozliczająca podatek od towarów i usług, nie jest uprawniona do powiększenia podatku naliczonego tylko o taką kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku, jaka odpowiada procentowi przekazanej w danym miesiącu na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego w stosunku do całej kwoty należności za produkty rolne, gdyż w takiej sytuacji nie zostaje spełniony warunek zapłaty należności za produkty rolne, obejmujący również kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku. Zatem, prawo do powiększenia podatku naliczonego u nabywcy produktów rolnych (u Wnioskodawcy) będzie przysługiwało w okresie rozliczeniowym (miesiącu), w którym za pośrednictwem banku zostanie uregulowana całość należności (ostatnia rata) wynikająca z faktury VAT RR, zgodnie z terminem płatności określonym w umowie.

Pismem z dnia 14 października 2009 r. (data wpływu 19 października 2009 r.) uzupełnionym pismem z dnia 22 października 2009 r. (data wpływu 27 października 2009 r.) Spółka Akcyjna, wezwała Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu działającego w imieniu Ministra Finansów do usunięcia naruszenia prawa w interpretacji indywidualnej z dnia 5 października 2009 r. znak ILPP2/443-948/09-3/SJ. W wyniku ponownej analizy sprawy, w piśmie z dnia 12 listopada 2009 r. znak ILPP2/443/W-117/09-3/SJ stwierdzono brak podstaw do zmiany ww. interpretacji.

W związku z powyższym, Spółka Akcyjna, wniosła w dniu 16 grudnia 2009 r. skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu. Po rozpoznaniu sprawy Sąd wydał wyrok w dniu 9 marca 2010 r., sygn. akt I SA/Po 51/10, w którym uchylił zaskarżoną interpretację.

Wyrok jest prawomocny od dnia 27 kwietnia 2010 r.

W świetle obowiązującego stanu prawnego - biorąc pod uwagę rozstrzygnięcie zawarte w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 9 marca 2010 r., sygn. akt l SA/Po 51/10 - stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Artykuł 86 ust. 1 ustawy stanowi, iż w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Na podstawie art. 86 ust. 2 pkt 3 ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7 zryczałtowany zwrot podatku, o którym mowa w art. 116 ust. 6.

W myśl art. 2 pkt 19 ustawy, rolnikiem ryczałtowym jest rolnik dokonujący dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej lub świadczący usługi rolnicze, korzystający ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3, z wyjątkiem rolnika obowiązanego na podstawie odrębnych przepisów do prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Rolnikowi ryczałtowemu dokonującemu dostawy produktów rolnych dla podatnika podatku, który rozlicza ten podatek, przysługuje zryczałtowany zwrot podatku z tytułu nabywania niektórych środków produkcji dla rolnictwa opodatkowanych tym podatkiem. Kwota zryczałtowanego zwrotu podatku jest wypłacana rolnikowi ryczałtowemu przez nabywcę produktów rolnych (art. 115 ust. 1 ustawy).

Na mocy art. 115 ust. 2 ustawy, stawka zryczałtowanego zwrotu podatku, o którym mowa w ust. 1, wynosi 6% kwoty należnej z tytułu dostawy produktów rolnych pomniejszonej o kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku.

Ciężarem wejścia mechanizmu "zryczałtowanego zwrotu podatku" dla rolników ryczałtowych, obciążono przede wszystkim podmioty nabywające produkty rolne lub usługi rolnicze od tych rolników. Nabywca produktów rolnych od rolnika ryczałtowego jest obowiązany doliczyć do ceny tych produktów kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku VAT, w wysokości 6% ceny netto produktów sprzedawanych przez rolników.

Z opisu sprawy wynika, iż Spółka, jako producent cukru, nabywa od rolników ryczałtowych produkty rolne, tj. buraki cukrowe, od nabycia których przysługuje zryczałtowany zwrot podatku VAT.

Zgodnie z art. 116 ust. 1 ustawy, podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT czynny nabywający produkty rolne od rolnika ryczałtowego wystawia w dwóch egzemplarzach fakturę dokumentującą nabycie tych produktów. Oryginał faktury jest przekazywany dostawcy.

Faktura dokumentująca nabycie produktów rolnych powinna być oznaczona jako "Faktura VAT RR" i zawierać co najmniej elementy wskazane w ust. 2 tego artykułu, w tym kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku od wartości nabytych produktów rolnych - art. 116 ust. 2 pkt 10 ustawy.

Stosownie do art. 116 ust. 6 ustawy, zryczałtowany zwrot podatku zwiększa u nabywcy produktów rolnych kwotę podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym dokonano zapłaty, pod warunkiem że:

1.

nabycie produktów rolnych jest związane z dostawą opodatkowaną;

2.

zapłata należności za produkty rolne, obejmująca również kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku, nastąpiła na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego nie później niż 14. dnia, licząc od dnia zakupu, z wyjątkiem przypadku, gdy rolnik zawarł umowę z podmiotem nabywającym produkty rolne określającą dłuższy termin płatności;

3.

w dokumencie stwierdzającym dokonanie zapłaty za produkty rolne zostaną podane numer i data wystawienia faktury potwierdzającej nabycie tych produktów rolnych albo na fakturze potwierdzającej zakup produktów rolnych podano dane indentyfikacyjne dokumentu stwierdzającego dokonanie zapłaty.

Za datę dokonania zapłaty uważa się datę wydania dyspozycji bankowej przekazania środków finansowych na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego, jeżeli dyspozycja ta została zrealizowana - art. 116 ust. 7 ustawy.

Przepis art. 116 ust. 8 ustawy stanowi, iż warunek, o którym mowa w ust. 6 pkt 2, dotyczy tej części zapłaty, która stanowi różnicę między kwotą należności za dostarczone produkty rolne a kwotą należności za towary i usługi dostarczone rolnikowi ryczałtowemu przez nabywcę tych produktów rolnych.

Artykuł 116 ust. 9 ustawy wskazuje, iż przez należności za towary i usługi dostarczane rolnikowi ryczałtowemu, o których mowa w ust. 8, rozumie się również potrącenia z tytułu spłat rat pożyczek i zaliczek udzielanych rolnikowi ryczałtowemu dostarczającemu produkty rolne, dokonane przez podatnika nabywającego te produkty, pod warunkiem że:

1.

zaliczka została przekazana na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego, a na fakturze potwierdzającej zakup produktów rolnych podano dane identyfikacyjne dokumentu potwierdzającego dokonanie tej wpłaty;

2.

raty i pożyczki wynikają z umów zawartych w formie pisemnej.

Zgodnie z treścią art. 116 ust. 9a ustawy, przez należność za towary i usługi dostarczane rolnikowi ryczałtowemu, o których mowa w ust. 8, rozumie się również potrącenia, jeżeli wynikają z innych ustaw, rozporządzeń Rady UE lub tytułów wykonawczych (egzekucyjnych).

W myśl art. 116 ust. 9b ustawy, przepisu ust. 6 pkt 3 nie stosuje się do dokumentów stwierdzających dokonanie zapłaty w formie zaliczki po spełnieniu warunków, o których mowa w ust. 9 pkt 1. W przypadku gdy zaliczki obejmują całą kwotę należności z tytułu nabycia produktów rolnych, przepisu ust. 6 pkt 3 nie stosuje się, pod warunkiem że podatnik po dokonaniu nabycia produktów rolnych wystawi i wyda rolnikowi ryczałtowemu dokument potwierdzający nabycie produktów rolnych, w którym zostaną również wykazane dane identyfikujące dokumenty potwierdzające dokonanie zapłaty zaliczki na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego.

Jednym z warunków dających prawo do odliczenia podatku naliczonego jest to, aby nabywca produktów rolnych, nie później niż 14. dnia licząc od dnia zakupu, złożył dyspozycję przekazania środków finansowych na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego, o ile dyspozycja ta została zrealizowana.

Dla odliczenia kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku nie jest zatem istotne kiedy wystawiono fakturę VAT RR, a jedynie kiedy (w którym okresie rozliczeniowym) wydano dyspozycję przekazania środków pieniężnych na konto rolnika ryczałtowego.

Artykuł 116 ust. 7 ustawy wskazuje, iż za datę dokonania zapłaty uważa się datę wydania dyspozycji bankowej przekazania środków finansowych na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego, jeżeli dyspozycja ta została zrealizowana, z czego - w sytuacji kilku dyspozycji bankowych przekazujących należność z faktury VAT RR w częściach - nie wynika, że decydująca jest zapłata ostatniej części należności, a wcześniejsze płatności, realizowane z korzyścią dla rolnika ryczałtowego, przed końcowym terminem płatności, a więc z uwzględnieniem celu art. 116 ust. 6 i ust. 7 ustawy - należy pominąć.

Realizując częściowe płatności podatnik VAT przekazuje rolnikowi w umownym terminie częściowe kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku, które obciążają jego majątek (własność). W sytuacji nałożenia na podatnika VAT obowiązku finansowania zryczałtowanego zwrotu podatku rolnikowi ryczałtowemu, jeżeli wywiązuje się on z tegoż obowiązku w częściach (ratalnie) kosztem swojego majątku, niezasadnym jest obarczanie go tym obowiązkiem nadmiernie, poprzez ograniczenie mu prawa do odzyskania uiszczonych kwot zryczałtowanego zwrotu podatku, z tytułu dokonanych płatności częściowych (ratalnych) ze stosowną częścią tego podatku, a umożliwienie dokonywania tegoż odliczenia dopiero w rozliczeniu za miesiąc dokonania ostatniej zapłaty.

Reasumując, przepis art. 116 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, nie sprzeciwia się zwiększeniu u nabywcy produktów rolnych kwoty podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2 tej ustawy, o stosowną część zryczałtowanego zwrotu podatku w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym dokonano częściowej zapłaty należności rolnikowi ryczałtowemu.

Z opisu sprawy wynika, iż Spółka, zawiera z Plantatorami (dostawcami buraków cukrowych) roczne umowy dostawy buraków cukrowych. Zgodnie z zawartą umową kontraktacji buraków cukrowych, Spółka prowadzić będzie skup buraków cukrowych od rolników ryczałtowych w okresie kampanii cukrowniczej, która rozpoczyna się we wrześniu 2009 r., a kończy w styczniu 2010 r. Po zakończeniu dostawy buraków cukrowych przez rolnika ryczałtowego, Spółka będzie wystawiać fakturę VAT RR dokumentującą dostawę buraków (zarówno kwotowych, jak i pozakwotowych) po cenach wynikających z umowy w zależności od parametrów dostarczonego surowca. W umowie kontraktacyjnej na 2009 r. ustalono, iż Spółka dokona wypłaty należności na rzecz rolników ryczałtowych za buraki kwotowe w dwóch ratach:

*

pierwszą ratę rolnik otrzyma przelewem w terminie 30 dni od dnia złożenia oświadczenia o zakończeniu dostawy, jednakże nie później niż 31 stycznia 2010 r. - w wysokości 90% należności za buraki kwotowe,

*

druga rata, tj. pozostałe 10% należności za buraki kwotowe oraz należności za buraki pozakwotowe przeklasyfikowane na buraki kwotowe, zostanie wypłacona na konto Plantatora do dnia 31 stycznia 2010 r.

Natomiast w przypadku buraków cukrowych pozakwotowych, Spółka na rzecz Plantatorów dokona zapłaty w terminach określonych w umowie.

Wobec powyższego Spółka będzie składała kilka razy dyspozycje bankowe (polecenie przelewu na których podawać będzie numer i datę wystawienia faktury VAT RR) przekazania na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego środków pieniężnych.

Zdaniem Spółki, każda dokonana zapłata (częściowa) za buraki cukrowe według terminów określonych w zawartej umowie kontraktacyjnej, daje prawo do zwiększenia podatku naliczonego związanego z kwotą regulowanej należności w miesiącu zrealizowania złożonej dyspozycji bankowej.

Wobec powyższego stwierdzić należy, iż Spółka jako podatnik nabywający produkty rolne od rolnika ryczałtowego, rozliczająca podatek od towarów i usług, jest uprawniona do powiększenia podatku naliczonego o taką kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku, jaka odpowiada procentowi przekazanej w danym miesiącu na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego w stosunku do całej kwoty należności za produkty rolne, gdyż w takiej sytuacji zostaje spełniony warunek zapłaty należności za produkty rolne, obejmujący również kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku.

W związku z powyższym, w opisanym zdarzeniu przyszłym, prawo do powiększenia podatku naliczonego u nabywcy produktów rolnych (u Spółki) będzie przysługiwało w okresie rozliczeniowym (miesiącu), w którym za pośrednictwem banku zostanie uregulowana część należności (rata) wynikająca z faktury VAT RR, zgodnie z terminem płatności określonym w umowie.

Tym samym dokonane rozstrzygniecie jest zgodne z powołanym przez Spółkę we wniosku wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego (sygn. akt I FSK 254/08) oraz Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy (sygn. akt I SA/Bd 156/09).

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl