Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 2 października 2009 r.
Izba Skarbowa w Poznaniu
ILPP2/443-900/09-4/MN

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 9 czerwca 2009 r. (data wpływu 13 lipca 2009 r.) uzupełnionym pismem z dnia 22 września 2009 r. (data wpływu 28 września 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. "Rozbudowa (...)" - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 lipca 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. "Rozbudowa (...)". Wniosek uzupełniono pismem z dnia 22 września 2009 r. (data wpływu 28 września 2009 r.) o doprecyzowanie przedstawionego zdarzenia przyszłego oraz o własne stanowisko w sprawie.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Gmina ubiega się o środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013, Działanie III.5 "Infrastruktura turystyczno-rekreacyjna", na projekt pn. "Rozbudowa (...)". W wyniku realizacji projektu nastąpi konserwacja i utrwalenie ruin zamku oraz częściowa rekonstrukcja wybranych elementów dawnej struktury oraz adaptacja części możliwych do pozyskania pomieszczeń. Utrwalone ruiny zamku po częściowej rekonstrukcji wybranych odcinków muru oraz po pracach adaptacyjnych i konserwatorskich będą spełniać funkcje edukacyjne i turystyczne. W pomieszczeniach zamku możliwych do odzyskania w strefie przyziemnej oraz do pozyskania w zachowanych gabarytach ścian wysokiego parteru realizowane będą funkcje związane z obsługą ruchu turystycznego oraz elementy programu Gminnego Ośrodka Kultury zapewniające możliwość całorocznego użytkowania obiektu. Pozwoli to na skuteczne zabezpieczenie i efektywną ochronę zabytkowej struktury.

Majątek powstały w wyniku realizacji projektu nie zostanie przekazany Gminnemu Ośrodkowi Kultury, będzie on stanowił mienie jednostki samorządu terytorialnego. Gmina będzie realizowała w nowo powstałym ośrodku zadania z zakresu kultury, nałożone na Gminę ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) - art. 7 ust. 1 pkt 9, przy pomocy własnej jednostki organizacyjnej jaką jest instytucja kultury utworzona na podstawie art. 9 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.). Zatem czynności wykonywane w ramach przedmiotowego projektu związane są z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych ustawą o samorządzie gminnym (działalność kulturalna) oraz wykonywane są we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Gmina wnosi o wydanie interpretacji indywidualnej w sprawie możliwości prawnej odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu pn. "Rozbudowa (...)".

Zdaniem Wnioskodawcy, nie ma on możliwości odliczenia podatku naliczonego, ponieważ po realizacji powyższej inwestycji nie będą tam wykonywane żadne czynności opodatkowane podatkiem VAT.

Gmina jest czynnym podatnikiem VAT. Przepis art. 86 ustawy o podatku od towarów i usług przyjmuje zasadę, że prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. W związku z realizacją tej inwestycji, Gmina nie będzie wykonywała żadnych czynności opodatkowanych. W ramach tych prac powstaną pomieszczenia, w których siedzibę będzie miał Gminny Ośrodek Kultury oraz utrwalone zostaną trwałe ruiny. Utrwalone ruiny są ogólnodostępne, Gmina nie pobiera żadnych opłat z tytułu zwiedzania tego obiektu w chwili obecnej, jak również nie będzie pobierała w przyszłości. Po częściowej adaptacji pomieszczeń będą tam się mieściły pomieszczenia użyteczności publicznej, gdzie brak jest podstaw prawnych do pobierania opłaty za przebywanie w takich pomieszczeniach.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z zapisem art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Z treści cytowanego wyżej przepisu wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Jednostki samorządu terytorialnego takie jak gminy, powiaty czy województwa, są innymi niż organy władzy publicznej uczestnikami sektora finansów publicznych, zatem nie korzystają z wyłączenia z opodatkowania, o którym mowa w art. 15 ust. 6 ustawy, lecz są objęte zwolnieniem wskazanym w § 13 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1336). Zgodnie z tym przepisem, zwalnia się od podatku czynności związane z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami, wykonywane w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność przez jednostki samorządu terytorialnego, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

W świetle art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast, zgodnie z art. 6 ust. 1 powołanej wyżej ustawy, do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, m.in. zadania dotyczące kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami - art. 7 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy.

Z opisanego zdarzenia przyszłego wynika, iż Gmina zamierza zrealizować projekt pn. "Rozbudowa (...)". Utrwalone ruiny zamku po częściowej rekonstrukcji wybranych odcinków muru oraz po pracach adaptacyjnych i konserwatorskich będą spełniać funkcje edukacyjne i turystyczne. W pomieszczeniach zamku możliwych do odzyskania w strefie przyziemnej oraz pozyskanych w zachowanych gabarytach ścian wysokiego parteru realizowane będą funkcje związane z obsługą ruchu turystycznego oraz elementy programu Gminnego Ośrodka Kultury zapewniające możliwość całorocznego użytkowania obiektu. Pozwoli to na skuteczne zabezpieczenie i efektywną ochronę zabytkowej struktury. Majątek powstały w wyniku realizacji projektu będzie stanowił mienie jednostki samorządu terytorialnego. Gmina będzie realizowała w nowo powstałym ośrodku zadania z zakresu kultury, nałożone na Gminę ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym - art. 7 ust. 1 pkt 9, przy pomocy własnej jednostki organizacyjnej jaką jest instytucja kultury utworzona na podstawie art. 9 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.). Tym samym, czynności wykonywane w ramach przedmiotowego projektu związane są z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych ustawą o samorządzie gminnym (działalność kulturalna) oraz wykonywane są we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność. Ponadto, po realizacji powyższej inwestycji nie będą tam wykonywane żadne czynności opodatkowane podatkiem VAT.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy o podatku od towarów i usług uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. W przedmiotowej sprawie warunek ten nie zostanie spełniony, gdyż Wnioskodawca - jednostka samorządu terytorialnego, po realizacji przedmiotowej inwestycji wykonywać będzie jedno z zadań własnych Gminy, a towary i usługi nabywane w ramach realizacji projektu nie będą związane z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Zatem, Zainteresowany nie będzie miał prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych z tytułu realizacji planowanej inwestycji.

W zakresie przedmiotowego projektu Gmina nie ma również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 10 powołanego rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i 4 cyt. rozporządzenia, oraz podpisanie umowy o dofinansowanie przed dniem 1 maja 2004 r. Jeżeli Wnioskodawca nie spełnia tych warunków, nie ma możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT na podstawie przepisów rozdziału 10 ww. rozporządzenia.

Reasumując, Gmina realizując projekt pn. "Rozbudowa (...)" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013, nie będzie miała możliwości odzyskania podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, ul. Piotrkowska 135, 90-434 Łódź po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl