ILPP2/443-840/14-3/AK, VAT w zakresie możliwości odzyskania podatku w odniesieniu do realizowanej operacji pt. "Budowa placu... - OpenLEX

ILPP2/443-840/14-3/AK - VAT w zakresie możliwości odzyskania podatku w odniesieniu do realizowanej operacji pt. "Budowa placu zabaw dla dzieci"

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 24 września 2014 r. Izba Skarbowa w Poznaniu ILPP2/443-840/14-3/AK VAT w zakresie możliwości odzyskania podatku w odniesieniu do realizowanej operacji pt. "Budowa placu zabaw dla dzieci"

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z 1 sierpnia 2014 r. (data wpływu 4 sierpnia 2014 r.) uzupełnionym pismem z 20 sierpnia 2014 r. (data wpływu 26 sierpnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku w odniesieniu do realizowanej operacji pt. "Budowa placu zabaw dla dzieci..." - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 sierpnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku w odniesieniu do realizowanej zadania pt. "Budowa placu zabaw dla dzieci..." Przedmiotowy wniosek uzupełniono pismem z 20 sierpnia 2014 r. o doprecyzowanie opisu sprawy.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Stowarzyszenie jest organizacją pożytku publicznego. Nie jest płatnikiem podatku VAT od towarów i usług, nie prowadzi działalności gospodarczej. W dniu 2 września 2013 r. Stowarzyszenie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2007-2013 działanie "Odnowa i rozwój Wsi" podpisało umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa na dofinansowanie operacji pt. "Budowa placu zabaw dla dzieci...". W ramach tego projektu Stowarzyszenie nabyło towary i usługi w których był naliczony był podatek VAT od towarów i usług.

Po ukończeniu inwestycji zgodnie z zawartą umową Stowarzyszenie zwróciło się z wnioskiem opłatność do Urzędu Marszałkowskiego Województwa o dofinansowanie projektu, uznając podatek VAT od towarów i usług za wydatek kwalifikowany, ponieważ nie ma możliwości go odliczenia. W wyniku weryfikacji ww. wniosku o płatność Urząd Marszałkowski Województwa wezwał Stowarzyszenie do doręczenia interpretacji indywidualnej o kwalifikowalności podatku VAT od towarów i usług zakupionych w ramach ww. projektu.

W uzupełnieniu do wniosku Zainteresowany wskazał, że nabyte towary i usługi związane z realizacją projektu: "Budowa placu zabaw dla dzieci..." realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na Lata 2007-2014 nie były wykorzystywane i nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Stowarzyszenie nie jest podatnikiem podatku VAT. Stowarzyszenie nie jest czynnym płatnikiem podatku VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Stowarzyszenie może uzyskać zwrot podatku od towarów i usług zakupów towarów i usług dokonanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 działanie "Odnowa i rozwój Wsi" zgodnie z umową z Urzędem Marszałkowskim Województwa.

Zdaniem Wnioskodawcy, z uwagi na to, że Stowarzyszenie jest organizacją pożytku publicznego, nie jest zarejestrowane jako podatnik podatku VAT od towarów i usług oraz nie prowadzi działalności gospodarczej, nie ma możliwości uzyskania zwrotu podatku VAT od towarów i usług od organów podatkowych zawartego w cenie zakupionych towarów i usług. Stowarzyszenie nie ma także innych możliwości odzyskania tego podatku. Stowarzyszenie stoi na stanowisku, że podatek VAT od towarów i usług zawarty w cenach zakupionych towarów i usług w ramach Programu Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 działanie "Odnowa i rozwój wsi" zgodnie z umową z Urzędem Marszałkowskim Województwa, musi być uznany za koszt kwalifikowany.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W myśl art. 86 ust. 1 ustawy - w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Na podstawie art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy - kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

a.

nabycia towarów i usług,

b.

dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Z kolei, na mocy art. 87 ust. 1 ustawy - w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Stosownie do art. 88 ust. 4 ustawy - obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Zgodnie z powyższą regulacją, z prawa do odliczenia podatku skorzystać mogą wyłącznie podatnicy, którzy są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni.

Stosownie do cytowanych wyżej przepisów, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Ponadto, art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów niebędących zarejestrowanymi czynnymi podatnikami podatku VAT.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest organizacją pożytku publicznego. Nie jest płatnikiem podatku VAT od towarów i usług, nie prowadzi działalności gospodarczej. W dniu 2 września 2013 r. Stowarzyszenie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2007-2013 działanie "Odnowa i rozwój Wsi" podpisało umowę z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie operacji pt. "Budowa placu zabaw dla dzieci...". W ramach tego projektu Stowarzyszenie nabyło towary i usługi w których był naliczony był podatek VAT od towarów i usług.

Zainteresowany wskazał, że nabywane towary i usługi związane z realizacją projektu nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem VAT, a podmiot realizujący zadanie nie jest czynnym podatnikiem VAT.

Z uwagi na fakt, że nabywane towary i usługi związane z realizacją projektu nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem VAT, a podmiot realizujący zadanie nie jest czynnym podatnikiem VAT - jak wskazał we wniosku Zainteresowany - zatem w tej sprawie nie znajdzie zastosowania cytowany na wstępie art. 86 ust. 1 ustawy.

Tym samym Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących poniesione wydatki dotyczące realizacji operacji pt. "Budowa placu zabaw...".

W zakresie realizowanego projektu, Zainteresowany nie ma również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 4 - obowiązującego od dnia 1 stycznia 2014 r. - rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U. z 2013 r. poz. 1656). Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. złożenie zgłoszenia rejestracyjnego i pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i 4 ww. rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed dniem 1 maja 2004 r. Ponieważ Wnioskodawca nie spełnia tych warunków, nie ma zatem możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT na podstawie przepisów rozdziału 4 cyt. rozporządzenia.

Biorąc pod uwagę opis sprawy oraz treść powołanych przepisów stwierdzić należy, że Wnioskodawca nie ma możliwości odzyskania podatku VAT naliczonego od wydatków poniesionych z tytułu realizacji operacji pt. "Budowa placu zabaw dla dzieci...".

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Dąbrowskiego 13, 66-400 Gorzów Wielkopolski, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl