ILPP2/443-836/14-3/TW - Pismo wydane przez: Izba Skarbowa w Poznaniu - OpenLEX

ILPP2/443-836/14-3/TW

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 4 listopada 2014 r. Izba Skarbowa w Poznaniu ILPP2/443-836/14-3/TW

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Ochotniczej Straży Pożarnej, przedstawione we wniosku z dnia 31 lipca 2014 r. (data wpływu 4 sierpnia 2014 r.) uzupełnionym w dniu 16 października 2014 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją zadania pn. "Budowa altany z przeznaczeniem na miejsce integracji mieszkańców " - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 sierpnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją zadania pn. "Budowa altany z przeznaczeniem na miejsce integracji mieszkańców ".

Wniosek uzupełniono w dniu 16 października 2014 r. o brakujące podpisy osób reprezentujących Wnioskodawcę.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca (dalej: OSP) złożył wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla Małych projektów pn. "Budowa altany z przeznaczeniem na miejsce integracji mieszkańców".

Wniosek został rozpatrzony pozytywnie i uzyskał dofinansowanie. Przyznana pomoc obejmuje podatek VAT. OSP nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT.

Celem operacji jest zagospodarowanie przestrzeni publicznej i stworzenie miejsca integracyjno-rekreacyjnego w miejscowości poprzez budowę altany oraz uporządkowanie niecki po byłym basenie.

Zakres działań, na które OSP otrzymało dofinansowanie obejmuje:

1. Budowę altany drewnianej z dachem kopertowym opartym na słupach, pokrytym gontem bitumicznym. W ramach tego działania wykonane będą następujące czynności:

o wykopy pod fundamenty;

o fundamenty;

o podłoga na legarach;

o ściany elementy drewniane;

o stropodach.

2. Uporządkowanie niecki po byłym basenie poprzez uzupełnienie obmurowania, wyłożenie nawierzchni niecki kostką betonową układaną na podbudowie z tłucznia kamiennego oraz podsypce piaskowo-cementowej.

3. Zagospodarowanie terenu poprzez zakup dwóch ławostołów oraz dwóch koszy na śmieci.

4. Wykonanie przyłącza wodnego poprzez zakup hydrantu oraz wykonanie obustronnego podejścia do wodomierzy.

Zakupione towary i usługi związane z realizacją ww. zadania nie są i nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

W terminie od 1 grudnia 2014 r. do 10 grudnia 2014 r. Wnioskodawca jest zobowiązany do złożenia wniosku o płatność. Zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku o płatność niezbędnym załącznikiem jest przedłożenie interpretacji indywidualnej wydanej przez upoważniony organ.

INDYWIDUALNA INTERPRETACJA jest niezbędna, aby zaliczyć VAT do kosztów kwalifikowalnych projektu.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy OSP - w związku z tym, że nie jest zarejestrowana jako płatnik podatku VAT, nie jest podatnikiem VAT i nie prowadzi działalności gospodarczej - będzie miała prawo do odliczenia VAT naliczonego zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. Nr 54, poz. 53 z późn. zm.).

Zdaniem Wnioskodawcy, skoro nie jest on czynnym płatnikiem VAT, nie prowadzi działalności gospodarczej a realizacja projektu nie będzie wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej, to nie ma prawa do odliczenia naliczonego podatku VAT - jak o tym stanowi art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 53 z późn. zm.).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) - zwanej dalej ustawą - podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do przepisu art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Na mocy art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

W myśl art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z przepisów ustawy wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje tylko zarejestrowanym, czynnym podatnikom podatku od towarów i usług oraz jedynie w takim przypadku, gdy dokonywane zakupy mają związek z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tj. takimi, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona w art. 86 ust. 1 ustawy zasada wyłącza więc możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca (OSP) nie prowadzi działalności gospodarczej i nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT.

OSP złożyła wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla Małych projektów pn. "Budowa altany z przeznaczeniem na miejsce integracji mieszkańców".

Celem operacji jest zagospodarowanie przestrzeni publicznej i stworzenie miejsca integracyjno-rekreacyjnego poprzez budowę altany oraz uporządkowanie niecki po byłym basenie.

Zakupione towary i usługi związane z realizacją ww. zadania nie są i nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ponadto, art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów niebędących zarejestrowanymi czynnymi podatnikami podatku VAT.

W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie są spełnione, gdyż Zainteresowany nie jest podatnikiem podatku VAT, a realizacja opisanego projektu nie jest związana z wykonywaniem czynności opodatkowanych tym podatkiem. Zatem Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych z tytułu realizacji ww. projektu.

Reasumując, w związku z tym, że Wnioskodawca nie jest zarejestrowany jako podatnik podatku VAT i nie prowadzi działalności gospodarczej, a nabyte towary i usługi nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych VAT, to nie ma on prawa do odliczenia VAT naliczonego zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl