Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 21 listopada 2008 r.
Izba Skarbowa w Poznaniu
ILPP2/443-801/08-4/AD

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko SPÓŁKI AKCYJNEJ, przedstawione we wniosku z dnia 18 sierpnia 2008 r. (data wpływu 1 września 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wystawiania faktur dokumentujących przyznane premie pieniężne - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 września 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wystawiania faktur dokumentujących przyznane premie pieniężne.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej, Wnioskodawca dokonuje sprzedaży hurtowej artykułów spożywczych i innych dóbr konsumpcyjnych.

Głównymi odbiorcami produktów Spółki są sklepy dokonujące zakupów w hurtowniach, punkty sprzedaży detalicznej funkcjonujące na zasadach franchisingu oraz hurtownie odsprzedające nabyte towary do punktów sprzedaży detalicznej.

W ramach prowadzonej działalności Zainteresowany zawiera ze swoimi dostawcami oraz odbiorcami długoterminowe umowy handlowe, które określają warunki współpracy. W ramach przedmiotowych umów Spółka zobowiązuje się do:

* zakupu towarów na warunkach określonych w umowie, w przypadku umowy zawartej z dostawcą,

* dostawy towarów na warunkach określonych w umowie, w przypadku umowy zawartej z odbiorcą.

W związku z powyższym, Wnioskodawca jest beneficjentem, jak również podejmującym działania zmierzające do intensyfikacji sprzedaży, w efekcie których Spółce lub odbiorcom towarów Spółki przyznawane są m.in. premie pieniężne. Wypłata premii następuje po spełnieniu określonych w umowie warunków związanych z pewnym zachowaniem Zainteresowanego lub odbiorcy, tj. zrealizowania w określonym czasie (miesiąc, kwartał) określonego uprzednio poziomu obrotów lub uiszczania zapłaty za towar w określonym terminie przy zrealizowaniu określonej wysokości obrotu.

W związku ze spełnieniem powyższych warunków przez odbiorców (osiągnięcie zakładanego poziomu obrotu, dokonywanie wcześniejszej płatności) Wnioskodawca otrzymuje od kontrahentów m.in. wystawione z tego tytułu faktury VAT, które stanowią dla niego podatek naliczony.

W przypadku natomiast, gdy Zainteresowany jest beneficjentem działań intensyfikacji sprzedaży, premie pieniężne przyznawane są mu w formie:

* rabatu, który dokumentowany jest fakturami korygującymi wystawianymi przez dostawców Spółki, gdy premia pieniężna dotyczy konkretnych dostaw,

* faktur VAT wystawianych przez Spółkę na kwotę przyznanej premii pieniężnej w momencie, gdy premia dotyczy więcej niż jednej dostawy realizowanej w okresie ustalonym przez strony.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawca ma obowiązek wystawić fakturę VAT oraz wykazać podatek należny z tytułu przyznanej premii pieniężnej.

Zdaniem Wnioskodawcy, w myśl art. 8 ust. 1 ustawy o VAT przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 w tym również:

* przeniesienia praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;

* zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;

* świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Jednocześnie, zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy o VAT podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-22, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży pomniejszona o kwotę należnego podatku. Na podstawie art. 29 ust. 4 ustawy, obrót zmniejsza się o kwoty udokumentowanych, prawnie dopuszczalnych i obowiązujących rabatów (bonifikat, opustów, uznanych reklamacji i skont) i o wartość zwróconych towarów, zwróconych kwot nienależnych w rozumieniu przepisów o cenach oraz zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, a także kwot wynikających z dokonanych korekt faktur. W przypadku wystąpienia rabatów zastosowanie ma przepis § 16 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawienia faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798 z późn. zm.), zgodnie z którym gdy po wystawieniu faktury udzielono rabatów określonych w art. 29 ust. 4 ustawy, podatnik udzielający rabatu wystawia fakturę korygującą.

W ocenie Spółki, osiągniecie przez jej odbiorców określonego poziomu obrotu jest świadczeniem na jej rzecz. Za świadczenie uznać należy również osiągnięcie określonego poziomu obrotu przez Spółkę. Otrzymane i wypłacone na tej podstawie premie nie mają charakteru dobrowolnego są bowiem uzależnione od konkretnego zachowania kontrahentów. Nie są również związane z żadną konkretną dostawą lub zakupem, aby mogły zostać potraktowane jako rabat, o którym mowa w art. 29 ust. 4 ustawy.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124 ustawy. Podstawowym kryterium decydującym o prawie podatnika do odliczenia podatku naliczonego, zawartego w towarach i usługach, które zostały przez niego zakupione, jest wystąpienie związku pomiędzy podatkiem naliczonym przy nabyciu towarów, a podatkiem należnym z tytułu wykonywanej przez podatnika działalności opodatkowanej.

Przedstawiona w art. 86 ust. 1 ustawy zasada wyłącza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z nabyciem towarów i usług, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Spółka pragnie podkreślić, iż pomiędzy nią a odbiorcami, istnieje więź o charakterze zobowiązaniowym, która zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług stanowi świadczenie usług za wynagrodzeniem, o którym mowa w art. 8 ust. 1 powyżej ustawy. A zatem otrzymane od odbiorców faktury VAT stanowić będą dla spółki podstawę do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony z niej wynikający na zasadach ogólnych i wynikających z przepisu art. 86 ustawy o podatku od towarów i usług.

Podobny charakter posiada stosunek łączący Spółkę oraz dostawców przyznających Spółce premie pieniężne. Powoduje to, że ww. premie pieniężne stanowią wynagrodzenie Spółki za usługi wykonane na rzez dostawców. Spółka powinna zatem udokumentować wykonanie usługi fakturą VAT i wykazać z tego tytułu podatek należny.

Powyższe stanowisko potwierdzają również pisma organów podatkowych, m.in.:

* Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 23 lipca 2008 r., sygn. ILPP1/443-430/08-3/MK,

* Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 22 października 2007 r., sygn. ILPP1/443-125/07-2/IN,

* Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 11 czerwca 2007 r., sygn. ITPP2/443-238B/08/EŁ.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów, w myśl art. 7 ust. 1 ustawy, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Natomiast art. 8 ust. 1 ustawy stanowi, że przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

1.

przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej,

2.

zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji,

3.

świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Według art. 29 ust. 1 ustawy, podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-22, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku.

Obrót - na mocy art. 29 ust. 4 ustawy - zmniejsza się o kwoty udokumentowanych, prawnie dopuszczalnych i obowiązkowych rabatów (bonifikat, opustów, uznanych reklamacji i skont) i o wartość zwróconych towarów, zwróconych kwot nienależnych w rozumieniu przepisów o cenach oraz zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, a także kwot wynikających z dokonanych korekt faktur.

Podatnicy podejmują różnorodne działania w zakresie intensyfikacji sprzedaży towarów, w efekcie których wypłacane są tzw. premie pieniężne nabywcom. Dotyczy to także przypadków, kiedy sprzedawca z różnych przyczyn (np. dokonania u niego zakupów w dużych ilościach w określonym czasie) po dokonaniu dostawy udziela nabywcy tzw. premii pieniężnej, polegającej na wypłacaniu określonych kwot pieniężnych.

Skutki podatkowe dotyczące wypłacania premii pieniężnych nabywcom uzależnione są od wielu czynników, tj. m.in. od ustalenia za co faktycznie premie zostały wypłacone, tzn.: czy dotyczą konkretnych dostaw, czy też odnoszą się do wszystkich dostaw w określonym czasie itp.

W przypadkach, gdy wypłacona premia pieniężna jest związana z konkretną dostawą (dostawami), to nawet jeżeli jest to premia wypłacona po dokonaniu zapłaty, powinna być traktowana jak rabat, o którym mowa w art. 29 ust. 4 ustawy, ponieważ ma bezpośredni wpływ na wartość tej dostawy i w efekcie prowadzi do obniżenia wartości (ceny) dostawy.

Natomiast w sytuacjach, w których podatnicy kształtują wzajemne relacje pomiędzy sobą w ten sposób, że premie pieniężne wypłacane są z tytułu dokonywania przez nabywcę np.: nabyć określonej wartości czy ilości towarów w określonym czasie lub też dokonywania terminowych płatności za zrealizowane dostawy w pewnym okresie i w określony sposób oraz premie te nie są związane z żadną konkretną dostawą uznaje się, że wypłacona premia pieniężna związana jest z określonymi zachowaniami nabywcy, a zatem ze świadczeniem usług przez nabywcę otrzymującego taką premię, które to usługi podlegają opodatkowaniu na ogólnych zasadach.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca, przy spełnieniu określonych warunków zawartych w umowach z odbiorcami i dostawcami, udziela swoim odbiorcom premii pieniężnych, jak również otrzymuje je od swoich dostawców. Premie te nie są związane z żadnymi konkretnymi dostawami i nie mają charakteru dobrowolnego, są bowiem uzależnione od osiągnięcia pewnego poziomu obrotów lub uiszczenia zapłaty za towar w określonym terminie przy zrealizowaniu określonej wysokości obrotu, a więc konkretnego zachowania nabywców.

W takim przypadku przedmiotowe premie stanowią rodzaj wynagrodzenia dla nabywców za świadczone na rzecz dostawców usługi. Jest to relacja zobowiązaniowa, którą na gruncie przepisów dotyczących podatku od towarów i usług należy uznać za odpłatne świadczenie usług, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy.

Otrzymanie premii pieniężnej powinno zostać udokumentowane, zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy, fakturą VAT spełniającą wymogi, o których mowa w § 9 rozporządzenia Ministra Finansów dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798 z późn. zm.).

Reasumując, otrzymanie premii pieniężnej od dostawcy towarów powinno być udokumentowane za pomocą faktury VAT. W przypadku, gdy premia pieniężna wypłacana jest przez dostawcę towarów - Wnioskodawca, jako świadczący usługę, zobowiązany jest do wystawienia faktury VAT, dokumentującej przedmiotową transakcję.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

W zakresie interpretacji dotyczącej stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego - prawa do odliczenia podatku naliczonego oraz zdarzenia przyszłego - wystawiania faktur dokumentujących przyznane premie pieniężne zostały wydane odrębne rozstrzygnięcia z dnia 21 listopada 2008 r. nr ILPP2/443-801/08-2/AD, ILPP2/443-801/08-3/AD, ILPP2/443-801/08-5/AD.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl