Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 10 listopada 2008 r.
Izba Skarbowa w Poznaniu
ILPP2/443-742/08-4/MN

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 11 sierpnia 2008 r. (data wpływu 13 sierpnia 2008 r.) uzupełnionym pismem z dnia 2 listopada 2008 r. (data wpływu 4 listopada 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie miejsca świadczenia usług opieki społecznej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 sierpnia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie miejsca świadczenia usług opieki społecznej. Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 2 listopada 2008 r. (data wpływu 4 listopada 2008 r.) w zakresie doprecyzowania zdarzenia przyszłego.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawczyni od 1 sierpnia 2008 r. prowadzi działalność gospodarczą, zarejestrowaną w ewidencji działalności gospodarczej Gminy. W ramach przedmiotu swojego działania określonego jako PKD 88.10.Z - pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych, świadczy usługi opieki nad seniorami w miejscu ich zamieszkania, zaliczone do PKWiU 85.32.16-00.00, tj. usługi opieki społecznej bez zakwaterowania pozostałe, gdzie indziej nie sklasyfikowane. Prawidłowość zaliczenia wykonywanych przez Zainteresowaną usług do PKWiU 85.32.16 potwierdził Urząd Statystyczny.

Od 1 października Wnioskodawczyni planuje, w ramach umowy kooperacyjnej z Ekumeniczną Placówką Socjalną w Landau, oddelegować pracowników do Niemiec. Usługi, które mają być świadczone na terenie Niemiec są tego samego rodzaju co usługi świadczone w Polsce i będą świadczone na podstawie osobnej umowy o świadczenie usług. Do czasowego wykonywania usług wynikających z kontraktu będą oddelegowani pracownicy zatrudnieni w Polsce. Wykonywanie usług na rzecz kontrahenta z Niemiec nie będzie polegało na dostarczaniu personelu, lecz na wykonywaniu usług takich samych jak w Polsce, zaliczonych do PKWiU 85.32.16. Zainteresowana podkreśliła, iż firma będąca kontrahentem z Niemiec nie jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od wartości dodanej, a jej działalność jest zwolniona od podatku.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

1.

Czy dla usługi wykonywanej na rzecz kontrahenta z Niemiec, w ramach osobnego kontraktu, miejscem świadczenia jest siedziba Wnioskodawcy położona w Polsce.

2.

Czy usługi te korzystające zwolnienia od podatku VAT.

Zdaniem Wnioskodawcy, miejscem świadczenia przedmiotowych usług jest siedziba Zainteresowanej, położona w Polsce. Z telefonicznej informacji udzielonej w Biurze Krajowej Informacji Podatkowej, Zainteresowana dowiedziała się, iż zarówno jej działalność, jak również oddelegowanie pracowników do placówki socjalnej w Niemczech (w ramach kooperacji) będzie korzystało ze zwolnienia od podatku VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają:

1.

odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;

2.

eksport towarów;

3.

import towarów;

4.

wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;

5.

wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Usługi wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, z wyjątkiem usług elektronicznych i usług turystyki, o których mowa w art. 119 - art. 8 ust. 3 ustawy.

Prawidłowa pod względem klasyfikacji statystycznych identyfikacja towarów i usług stanowi warunek niezbędny do określenia wysokości opodatkowania na gruncie ustawy.

Z przedłożonego wniosku wynika, iż Wnioskodawczyni w ramach przedmiotu swojego działania określonego jako PKD 88.10.Z - pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych, świadczy usługi opieki nad seniorami w miejscu ich zamieszkania, zaliczone do PKWiU 85.32.16-00.00, tj. usługi opieki społecznej bez zakwaterowania pozostałe, gdzie indziej nie sklasyfikowane.

Zainteresowana planuje zawrzeć umowę kooperacyjną, polegającą na świadczeniu usług, z Niemieckim kontrahentem. Usługi, które mają być wykonywane na terytorium Niemiec będą świadczone na podstawie osobnej umowy o świadczenie usług. Do czasowego wykonywania usług wynikających z kontraktu będą oddelegowani pracownicy zatrudnieni w Polsce. Wykonywanie usług na rzecz kontrahenta z Niemiec nie będzie polegało na dostarczaniu personelu, lecz na wykonaniu usług takich samych jak w Polsce, zaklasyfikowanych przez Wnioskodawczynię do grupowania PKWiU 85.32.16.

W przypadku świadczenia usług bardzo istotnym dla prawidłowego rozliczenia podatku od towarów i usług jest określenie miejsca świadczenia danej usługi. Od poprawności określenia miejsca świadczenia zależeć będzie, czy dane świadczenie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w Polsce, czy też nie.

Zgodnie z ogólną zasadą wyrażoną w art. 27 ust. 1 ustawy, w przypadku świadczenia usług miejscem świadczenia jest miejsce, gdzie świadczący usługę posiada siedzibę, a w przypadku posiadania stałego miejsca prowadzenia działalności, z którego świadczy usługi - miejsce, gdzie świadczący usługę posiada stałe miejsce prowadzenia działalności; w przypadku braku takiej siedziby lub stałego miejsca prowadzenia działalności - miejsce stałego zamieszkania, z zastrzeżeniem ust. 2-6 i art. 28.

Odstępstwa od ogólnej zasady określania miejsca świadczenia usług przewidziane zostały w art. 27 ust. 2-6 i art. 28 ustawy. Podkreślić należy, iż w przypadku, gdy Wnioskodawczyni świadczyć będzie usługi opieki społecznej bez zakwaterowania na rzecz kontrahenta z Niemiec, na podstawie osobnej umowy o świadczenie usług, mieszczące się w grupowaniu PKWiU 85.32.16 - nie będzie miał zastosowania żaden ze szczególnych sposobów ustalania miejsca świadczenia usług. W związku z tym, miejscem świadczenia przedmiotowych usług wykonywanych przez Zainteresowaną na terytorium Niemiec będzie terytorium kraju - zgodnie z ogólną zasadą wyrażoną w art. 27 ust. 1 ustawy. Zatem, usługi te będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w Polsce.

Na mocy art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy, zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy. W załączniku tym, stanowiącym wykaz usług zwolnionych od podatku, w pozycji 9 wymieniono usługi z grupowania PKWiU ex 85 "Usługi w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej, z wyłączeniem usług weterynaryjnych (PKWiU 85.2)".

Użycie przez ustawodawcę oznaczenia "ex" przy grupowaniu PKWiU, korzystającym ze zwolnienia od podatku od towarów i usług oznacza, że zwolnienie dotyczy tylko danej usługi z danego grupowania.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, iż świadczone usługi opieki społecznej bez zakwaterowania zaklasyfikowane zostały przez Wnioskodawczynię do grupowania PKWiU 85.32.16.

Z przywołanych przepisów wynika, że działalność - "usługi opieki społecznej bez zakwaterowania pozostałe, gdzie indziej nie sklasyfikowane" o symbolu PKWiU 85.32.16 mieści się w grupowaniu PKWiU 85 "usługi w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej, z wyłączeniem usług weterynaryjnych (PKWiU 85.2)". Zatem, przedmiotowe usługi będą korzystały ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 w związku z poz. 9 załącznika nr 4 do ustawy.

Reasumując, miejscem świadczenia usług będących przedmiotem wniosku będzie terytorium kraju. Usługi te, wykonywane zarówno na terytorium Niemiec, jak i na terytorium kraju, podlegały będą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w Polsce, jednakże na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 w związku z poz. 9 załącznika nr 4 do ustawy - korzystały będą ze zwolnienia od podatku.

Tut. Organ podkreśla, że organy podatkowe nie są właściwe do klasyfikowania wyrobów i usług do odpowiednich grupowań statystycznych. Do prawidłowego określenia przedmiotu opodatkowania, co wiąże się z prawidłowym zdefiniowaniem czynności oraz prawidłowym zaklasyfikowaniem tych czynności do właściwych grupowań statystycznych, obowiązany jest Podatnik. W związku z powyższym, w wydanej interpretacji tut. Organ odniósł się wyłącznie do klasyfikacji podanych przez Zainteresowaną we wniosku.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl