ILPP2/443-732/11-2/AKr

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 22 lipca 2011 r. Izba Skarbowa w Poznaniu ILPP2/443-732/11-2/AKr

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 11 kwietnia 2011 r. (data wpływu 26 kwietnia 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie odliczenia podatku naliczonego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 kwietnia 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie odliczenia podatku naliczonego.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Podatnik realizuje projekt w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki Priorytet - Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.3 Ogólnopolskie Programy Integracji i Aktywizacji Zawodowej Poddziałanie 1.3.1 Projekty na rzecz społeczności romskiej mający na celu edukację w formie formalnej i nieformalnej nauczycieli, dzieci, placówek oświatowych oraz rodziców ukierunkowaną na integracje społeczeństwa romskiego, przełamanie barier społecznych, przełamanie barier pomiędzy szkołą a środowiskiem romskim. Cel projektu realizowany będzie poprzez warsztaty nauczycieli, warsztaty dla uczniów/uczennic oraz warsztaty dla rodziców. Dotacja przeznaczona jest na pokrycie następujących kosztów:

* koszty zatrudnienia personelu (umowy o pracę, umowy zlecenia),

* koszty zatrudnienia trenerów (umowy zlecenia),

* koszty wydruku certyfikatów uczestnictwa,

* koszty promocji (wydruk plakatów, ulotek informacyjnych, reklama w lokalnej prasie),

* koszty organizacji szkoleń (noclegi, catering),

* koszty administracyjne (materiały biurowe, zakup kart telefonicznych oraz abonamentu internetowego na czas trwania projektu),

* zakup komputerów przenośnych na potrzeby specjalistów zatrudnionych przy realizacji projektu,

* zakup urządzenia wielofunkcyjnego,

* zakup aparatu cyfrowego na potrzeby wykonania dokumentacji fotograficznej,

* właściciel firmy otrzyma wynagrodzenie z tytułu koordynowania projektem.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawca, prowadzący działalność gospodarczą, będący podatnikiem podatku VAT ma prawo do odliczenia bądź odzyskania podatku VAT.

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje pod warunkiem:

* dokonywania odliczenia przez podatnika podatku od towarów i usług,

* towary i usługi w związku z których nabyciem podatek został naliczony wykorzystywane są do czynności opodatkowanych,

* istnieje bezpośredni, bezsporny związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Dotacja, którą otrzymał Wnioskodawca jest dotacją przeznaczoną na pokrycie kosztów realizacji zadań, nie ma ona wpływu na cenę wykonywanej usługi i nie jest ona związana z dofinansowaniem konkretnej usługi, czy też konkretnej dostawy. Zakupione towary czy też usługi nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, wydatki związane z realizacją projektu nie są związane ze sprzedażą opodatkowaną. W związku z powyższym, podatnik nie ma prawa do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Kwestię odliczenia podatku reguluje przepis art. 86 ust. 1, zgodnie z którym, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi, suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika:

a.

z tytułu nabycia towarów i usług,

b.

potwierdzających dokonanie przedpłaty (zaliczki, zadatku, raty), jeżeli wiązały się one z powstaniem obowiązku podatkowego,

c.

od komitenta z tytułu dostawy towarów będącej przedmiotem umowy komisu,

- z uwzględnieniem rabatów określonych w art. 29 ust. 4.

W świetle art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy. Zasady dokonywania zwrotu różnicy podatku na rachunek bankowy podatnika zostały określone w art. 87 ust. 2-6 ustawy.

Z ww. przepisów wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Odliczyć zatem można podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego.

Przedstawiona wyżej zasada, wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca realizuje projekt w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki Priorytet I - Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.3 Ogólnopolskie Programy Integracji i Aktywizacji Zawodowej Poddziałanie 1.3.1 Projekty na rzecz społeczności romskiej mający na celu edukacje w formie formalnej i nieformalnej nauczycieli, dzieci, placówek oświatowych oraz rodziców ukierunkowaną na integracje społeczeństwa romskiego, przełamanie barier społecznych, przełamanie barier pomiędzy szkołą a środowiskiem romskim. Cel projektu realizowany będzie poprzez warsztaty nauczycieli, warsztaty dla uczniów/uczennic oraz warsztaty dla rodziców. Dotacja przeznaczona jest na pokrycie następujących kosztów: zatrudnienia personelu, zatrudnienia trenerów, wydruku certyfikatów uczestnictwa, promocji, organizacji szkoleń, administracyjnych, zakupu komputerów przenośnych na potrzeby specjalistów zatrudnionych przy realizacji projektu, zakupu urządzenia wielofunkcyjnego, zakupu aparatu cyfrowego na potrzeby wykonania dokumentacji fotograficznej, wynagrodzenia właściciela firmy z tytułu koordynowania projektem. Z wniosku wynika również, że dotacja, którą otrzymał Wnioskodawca jest dotacją przeznaczoną na pokrycie kosztów realizacji zadań, nie ma ona wpływu na cenę wykonywanej usługi i nie jest ona związana z dofinansowaniem konkretnej usługi, czy też konkretnej dostawy. Nabywane w związku z przedmiotowym projektem towary i usługi nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, wydatki związane z realizacją projektu nie są związane ze sprzedażą opodatkowaną.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. W omawianej sprawie warunek ten nie został spełniony, gdyż towary i usługi nabyte w ramach realizacji przedmiotowego projektu - jak oświadczył Wnioskodawca - nie służą czynnościom opodatkowanym.

Zatem, Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od zakupów dokonanych z dotacji.

Reasumując, Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku od towarów i usług oraz zwrotu różnicy tego podatku na rachunek bankowy z tytułu wydatków związanych z realizacją przedmiotowego projektu.

Ponadto informuje się, że w niniejszej interpretacji załatwiono wniosek w części dotyczącej stanu faktycznego w podatku od towarów i usług w zakresie odliczenia podatku naliczonego. Kwestia dotycząca stanu fatycznego w podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania części dotacji przeznaczonej na wynagrodzenie ubiegającego się o dotację została rozstrzygnięta w odrębnej interpretacji nr ILPP2/443-732/11-3/AKr z dnia 22 lipca 2011 r.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl