Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 29 października 2008 r.
Izba Skarbowa w Poznaniu
ILPP2/443-704/08-3/JK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Stowarzyszenia, przedstawione we wniosku z dnia 29 lipca 2008 r. (data wpływu 31 lipiec 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania dotacji oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 31 lipca 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania dotacji oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego. Wniosek został uzupełniony o brakującą opłatę w dniu 14 października 2008 r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Celem Wnioskodawcy, jako Stowarzyszenia, zgodnie ze statutem są:

art. 5

Celem działania Stowarzyszenia jest popularyzacja i upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy z zakresu problematyki europejskiej. Stowarzyszenie zajmuje się historią i współczesnością Niemiec oraz stosunków polsko-niemieckich, rozwojem zjednoczonych Niemiec i szeroko pojętą problematyką integracji europejskiej, zarówno w aspekcie historycznym jak i współczesnym.

Artykuł 6

Stowarzyszenie realizuje ten cel przez:

1.

wspieranie działalności Instytutu (...) w formie inicjatyw badawczych oraz opracowań naukowych swych członków, a przeznaczonych do publikowania w wydawnictwach Instytutu (...),

2.

promocje wydawnictw tej placówki naukowej i jej celów badawczych,

3.

organizowanie własnych konferencji naukowych i udział w konferencjach organizowanych przez Instytut Zachodni,

4.

powołanie i prowadzenie regionalnego ośrodka o nazwie Wielkopolskie Centrum Informacji Europejskiej,

5.

wspieranie kontaktów (...) z innymi stowarzyszeniami i instytucjami naukowymi zwłaszcza zagranicznymi i międzynarodowymi,

6.

współpracę ze stowarzyszeniami i instytucjami, o których mowa w pkt 5,

7.

dla prowadzenia bieżących spraw biurowych i księgowości oraz dla realizacji nowych działań informacyjnych Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

Artykuł 7

1.

Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą na zasadach ogólnych określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między członków.

2.

Działalność gospodarcza dotyczy w szczególności:

a)

rozwijania aktywnej polityki zwalczania bezrobocia, zapobiegania długotrwałemu bezrobociu i dostarczaniu wsparcia dla osób wchodzących i powracających na rynek,

b)

przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i promowania równości szans w dostępie na rynku pracy,

c)

rozwijania powszechnego kształcenia ustawicznego,

d)

doskonalenia kadr gospodarki oraz rozwoju przedsiębiorczości,

e)

aktywizacji zawodowej kobiet,

f)

prowadzenia działań mających na celu włączenie do obywatelskiego uczestnictwa jednostek oraz środowisk, które na skutek transformacji są szczególnie zagrożone pozostawaniem na marginesie życia ekonomicznego, społecznego i politycznego,

g)

przejmowania i wdrażania dorobku prawnego Unii Europejskiej w dziedzinie ochrony środowiska i rozwoju społeczno-gospodarczego,

h)

promocja i wsparcie edukacji.

W kwietniu 2008 r. Wnioskodawca złożył do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej wniosek o przyznanie dotacji na wsparcie zadania " (...)". Uzyskano na ten cel kwotę 120.655 zł. Projekt jest realizowany do 31 grudnia 2008 r. i zakłada realizację działań informacyjno-edukacyjnych dotyczących bezpieczeństwa ruchu drogowego skierowanych do mieszkańców obszarów wiejskich na terenie województwa wielkopolskiego. Cel tego projektu jest zgodny z celem postawionym w programie Unii Europejskiej pod nazwą "Trzeci unijny program działań na rzecz brd (2001-2010)", który dąży do zmniejszenia o 50% liczby wypadków do 2010 r.. W ramach projektu przeprowadzone będą następujące działania informacyjno-edukacyjne: szkolenia dla szkół podstawowych i gimnazjalnych, konkurs fotograficzny " (...)" dla dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów, konkurs dla nauczycieli " (...)" na najciekawszy i oryginalny scenariusz zajęć z zakresu BRD, impreza masowa - festyn mająca na celu popularyzację zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego, promowanie dobrych praktyk poprzez opracowanie broszur z informacjami na temat realizacji projektu oraz BRD, opracowanie i dystrybucja bezpłatnej publikacji na temat bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Z kwoty uzyskanej dotacji sfinansowane będą:

* koszty zatrudnienia specjalistów ds. rekrutacji, obsługi szkoleń, obsługi konkursów, obsługi technicznej festynu, obsługi księgowej projektu,

* koszty zatrudnienia prelegentów na szkolenia, koszty opracowania merytorycznego broszury, koszty przygotowania scenariusza festynu i prowadzenia oraz nadzoru nad przebiegiem imprezy,

* koszty wynajmu sali na szkolenia, wyżywienia uczestników szkolenia, koszty druku ulotek, opracowanie płyt edukacyjnych dla szkół, nagrody dla uczestników konkursów, pokazy ratownictwa medycznego i tresury psów, koszty organizacyjne związane z festynem (pozwolenia, ubezpieczenia, ochrona, toalety, oprawa muzyczna, zakup alkogogli i poduszek powietrznych do stymulatora demonstracji wybuchu poduszki powietrznej w samochodzie),

* zakup laptopa z oprogramowaniem na potrzeby realizacji projektu i prowadzenia szkoleń,

* koszty druku plakatów promujących projekt, ulotek i przygotowania bannera reklamowego na stronie internetowej.

Zainteresowany jest płatnikiem podatku VAT.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

1.

Czy otrzymana dotacja podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, jest zwolniona, czy w ogóle nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

2.

Czy VAT od wydatków poniesionych w związku z realizacją projektu podlega odliczeniu.

Zdaniem Wnioskodawcy, dotacja nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, ponieważ działania z niej sfinansowane mają charakter masowy i są dla uczestników bezpłatne, zatem nie stanowią świadczenia usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Dotacja ta nie stanowi dopłaty do ceny realizowanych usług, nie jest więc obrotem, o którym mowa w art. 29 ust. 1 ustawy, a który to obrót jest podstawą opodatkowania.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi (...) przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, (...). W związku z tym, że wydatki poniesione na wykonanie tego projektu nie będą służyły czynnościom opodatkowanym, gdyż nieodpłatne świadczenie usług w tym przypadku nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, Zainteresowany nie ma prawa do odliczenia naliczonego podatku VAT w fakturach dokumentujących te wydatki.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Ad. 1

Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-22, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku.

Dla określenia, czy dane dotacje są, czy też nie są opodatkowane istotne są szczegółowe warunki ich przyznawania, określające cele realizowanego w określonej formie dofinansowania. Z treści cytowanych wyżej przepisów wynika, iż w sytuacji, gdy podatnik w związku z konkretną dostawą towarów lub świadczeniem usług otrzymuje dofinansowanie (dotację, subwencję), stanowiące dopłatę do ceny towaru lub usługi, tego rodzaju dofinansowanie stanowi obok ceny, uzupełniający element podstawy opodatkowania z tytułu danej dostawy lub świadczenia usług. Kryterium uznania dotacji za zwiększającą obrót stanowi zatem stwierdzenie, iż dotacja dokonywana jest w celu sfinansowania konkretnej czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. W efekcie obrót zwiększa się tylko o takie dotacje, które w sposób bezwzględny i bezpośredni mają wpływ na cenę (kwotę należną). Natomiast dotacje niedające się powiązać z konkretnymi czynnościami podlegającymi opodatkowaniu tym podatkiem, służące pokryciu ogólnych kosztów działalności podatnika nie stanowią obrotu w rozumieniu przepisu art. 29 ust. 1 ustawy, czyli nie zwiększają podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż otrzymana dotacja jest przeznaczona na pokrycie kosztów projektu o charakterze informacyjno-edukacyjnym, który realizowany jest w ramach działalności statutowej Wnioskodawcy. Tym samym, nie można uznać, że otrzymana dotacja ma wpływ na cenę świadczonych usług. A zatem dotacja ta, jako niezwiązana z dostawą towarów lub świadczeniem usług, nie stanowi obrotu (podstawy opodatkowania), o którym mowa w art. 29 ust. 1 ustawy.

Reasumując, dotacja będąca przedmiotem wniosku nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Ad. 2

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W świetle powołanego art. 86 ust. 1 ustawy, najistotniejszym warunkiem umożliwiającym podatnikowi podatku od towarów i usług skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Zatem musi istnieć związek pomiędzy zakupami, a sprzedażą opodatkowaną.

Powyższy przepis wyklucza możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych (czynności zwolnione od podatku VAT, czynności niepodlegające opodatkowaniu podatkiem VAT). Z uwagi zatem na dokonane ustalenia, iż przedmiotowa dotacja nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług - zgodnie z ww. art. 86 ust. 1 ustawy, Stowarzyszeniu nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych w związku z realizacją projektu.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Ponadto informuje się, że w niniejszej interpretacji załatwiono wniosek w części dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania dotacji i prawa do odliczenia podatku naliczonego. Natomiast w kwestii dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnień przedmiotowych oraz kosztów uzyskania przychodu zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl