Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 27 czerwca 2011 r.
Izba Skarbowa w Poznaniu
ILPP2/443-670/11-3/TW

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 8 kwietnia 2011 r. (data wpływu 13 kwietnia 2011 r.), uzupełnionym pismem z dnia 17 czerwca 2011 r. (data wpływu 20 czerwca 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupów w związku z realizacją projektu pn.: "..." - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 kwietnia 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupów w związku z realizacją projektu pn.: "...".

Pismem z dnia 17 czerwca 2011 r. (data wpływu 20 czerwca 2011 r.) uzupełniono przedmiotowy wniosek o brakujący podpis drugiej osoby upoważnionej do reprezentowania Wnioskodawcy.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca (dalej również Federacja) jest związkiem sportowym. Działa zgodnie z ustawą o kulturze fizycznej, ustawą o stowarzyszeniach, ustawą o działalności pożytku publicznego. Uczestniczy w procesie rozwoju kultury fizycznej, w upowszechnianiu rekreacji ruchowej i profilaktyki zdrowotnej.

Federacja złożyła wniosek o dofinansowanie projektu pn.: "..." w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" PROW 2007-2013 dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i Rozwój Wsi.

Przedsięwzięcie obejmuje budowę placu zabaw wyposażonego w różnego rodzaju urządzenia zabawowe, poprawiające sprawność ruchową dzieci i młodzieży. Celem realizacji zadania jest zwiększenie dostępności i poprawy jakości lokalnej infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej.

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 115 677,73 zł w tym 26 605,87 zł stanowi VAT, który jest również kosztem kwalifikowanym projektu. Zadanie to zostanie ukończone z końcem kwietnia 2011 r.

Do wniosku Federacja złożyła oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT, to znaczy, że Wnioskodawca nie będzie miał możliwości odzyskania w żaden sposób poniesionego kosztu podatku VAT, ani w trakcie, ani po zakończeniu zadania.

Zainteresowany nie był i nie jest czynnym i zarejestrowanym podatnikiem VAT i nie składa deklaracji VAT-7, co wynika z treści ustawy o podatku od towarów i usług.

Realizacja ww. projektu nie skutkuje powstaniem obowiązku podatkowego w zakresie podatku VAT, a więc Federacja nie stanie się czynnym podatnikiem podatku VAT.

Wszystkie wydatki poniesione w związku z realizacją opisanego projektu zostaną udokumentowane fakturami VAT wystawionym na Wnioskodawcę.

Mienie powstałe w wyniku realizacji projektu, tj. plac zabaw z wyposażeniem w małą architekturę służyć będzie mieszkańcom wsi do ich rekreacji i wypoczynku, a to nie jest opodatkowane podatkiem VAT.

Obiekt, w którym zostały zamontowane urządzenia jest ogólnie dostępny i wykorzystywany będzie przez mieszkańców nieodpłatnie.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawca ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupów dokonywanych w związku z realizacją projektu sfinansowanego ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w ramach Działania 4.1/413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i Rozwój Wsi.

Zdaniem Wnioskodawcy, jest on dobrowolnym, samorządnym oraz trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych. Samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne oraz uchwala akty wewnętrzne dotyczące jego działalności. Federacja opiera swoją działalność na pracy społecznej członków, na takich samych zasadach jak stowarzyszenia.

Zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy o VAT, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20 (przypadek ten nie ma zastosowania w przedmiotowej sprawie).

Zdaniem Federacji, nie ma ona możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupów dokonywanych w związku z realizacją inwestycji.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W myśl art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i ust. 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi, suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Według art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Z przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskodawca nie był i nie jest czynnym i zarejestrowanym podatnikiem VAT. Jest związkiem sportowym, który działa zgodnie z ustawą o kulturze fizycznej, ustawą o stowarzyszeniach, ustawą o działalności pożytku publicznego.

Federacja złożyła wniosek o dofinansowanie projektu pn.: "..." w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" PROW 2007-2013 dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i Rozwój Wsi.

Przedsięwzięcie obejmuje budowę placu zabaw wyposażonego w różnego rodzaju urządzenia zabawowe, poprawiające sprawność ruchową dzieci i młodzieży. Celem realizacji zadania jest zwiększenie dostępności i poprawy jakości lokalnej infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej.

Wnioskodawca wskazał, iż realizacja opisanego projektu nie skutkuje powstaniem obowiązku podatkowego w zakresie podatku VAT.

Mienie powstałe w wyniku realizacji projektu, tj. plac zabaw z wyposażeniem w małą architekturę służyć będzie mieszkańcom wsi do ich rekreacji i wypoczynku, a to nie jest opodatkowane podatkiem VAT. Obiekt, w którym zostały zamontowane urządzenia jest ogólnie dostępny i wykorzystywany będzie przez mieszkańców nieodpłatnie.

Wyjaśnić zatem należy, iż w świetle powołanych wyżej przepisów, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ponadto art. 88 ust. 4 ustawy, wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów niebędących zarejestrowanymi, czynnymi podatnikami podatku VAT.

W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie są spełnione, gdyż Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT, a poniesione wydatki zostaną wykorzystane do realizacji celów, które nie skutkują powstaniem obowiązku podatkowego w zakresie podatku VAT.

Reasumując, Wnioskodawca nie będzie miał możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupów w związku z realizacją projektu pn.: "...".

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Dąbrowskiego 13, 66-400 Gorzów Wielkopolski po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl