Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 24 października 2008 r.
Izba Skarbowa w Poznaniu
ILPP2/443-666/08-4/JK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o. reprezentowanej przez pełnomocnika, przedstawione we wniosku z dnia 15 lipca 2008 r. (data wpływu 18 lipiec 2008 r.) uzupełnionym pismem z dnia 23 września 2008 r. (data wpływu 25 wrzesień 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania nieodpłatnego przekazania inwestycji - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 lipca 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania nieodpłatnego przekazania inwestycji. Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismem z dnia 23 września 2008 r. (data wpływu 25 wrzesień 2008 r.) o brakującą opłatę.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą, polegającą przede wszystkim na wydzierżawianiu pawilonów przeznaczonych pod działalność handlową różnego rodzaju sieciom handlowym. Umowy zawierane są na określony czas, ale często z możliwością wydłużenia lub skrócenia okresu trwania dzierżawy. Zainteresowany występuje jako inwestor zlecający przedsiębiorstwom świadczącym usługi budowlane realizacje inwestycji budowlanych w zakresie budownictwa przemysłowego, które to następnie będą przedmiotem dzierżawy wraz z całą tzw. infrastrukturą towarzyszącą, na którą składają się:

* prace projektowe (np. projekt budowy ronda i dróg dojazdowych) i inne koszty związane z koniecznością uzyskania pozwolenia na budowę (mapy, ocena oddziaływania na środowisko),

* koszty budowy, przebudowy dróg, skrzyżowań, rond,

* koszty budowy sygnalizacji świetlnej,

* koszty budowy kanalizacji deszczowej, sanitarnej itp.

Spółka zaznacza, iż jest to przykładowy katalog zlecanych prac, który nie jest zamknięty z uwagi na indywidualny charakter każdej z podpisywanych przez Spółkę umów.

Realizacja przedmiotowych inwestycji budowlanych w zakresie budownictwa przemysłowego wynika z zawartych umów z władzami samorządowymi danego miasta lub inną instytucją (z zarządcami dróg publicznych zawiera się umowy określające szczegółowe warunki budowy lub przebudowy dróg, których budowa spowodowana jest właśnie tego typu inwestycjami niedrogowymi realizowanymi przez Wnioskodawcę), na mocy których Zainteresowany zobowiązuje się, w ramach tych umów na wykonawstwo danej inwestycji, zrealizować również prace dodatkowe, w postaci infrastruktury towarzyszącej czy też innych pomocniczych prac, które zostaną następnie przekazane tym właśnie podmiotom.

W wielu przypadkach, na powyższe prace składają się m.in.: budowa rond czy też dróg dojazdowych, ewentualnie modernizacja już istniejących tego typu budów. Obowiązek wykonywania tego typu prac wynika bezpośrednio z brzmienia art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.), zgodnie z którym "Budowa lub przebudowa dróg publicznych spowodowana inwestycją niedrogową należy do inwestora tego przedsięwzięcia". Dlatego też, w związku z realizacją inwestycji niedrogowych na Spółkę nakładany jest obowiązek sfinansowania budowy/modernizacji ronda czy też drogi dojazdowej, znajdujących się w pobliżu lub prowadzących do danej inwestycji. Obowiązek nieodpłatnego przekazania na rzecz określonych jednostek (będących właścicielami lub faktycznymi zarządcami dróg) zakończonych robót wynika z przepisów prawa, a także z zawartych umów. Właścicielem dróg o charakterze publicznym jest Skarb Państwa lub właściwy samorząd województwa, powiatu lub gminy, wobec tego po wybudowaniu drogi publicznej nie pozostaje ona we władaniu Wnioskodawcy, lecz wystąpi obowiązek przekazania jej na rzecz zarządcy drogi. Zainteresowany nie przyjmuje tego typu inwestycji czy to w postaci ronda czy też drogi publicznej do ewidencji środków trwałych, nie traktuje ich również jako inwestycji w obcym środku trwałym.

Z uwagi na rodzaj prowadzonej działalności przedmiotowe wydatki Spółka będzie ponosić także w przyszłości.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy nieodpłatne przekazanie sfinansowanej przez siebie inwestycji polegającej na wybudowaniu tzw. infrastruktury towarzyszącej, nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem VAT.

Zdaniem Wnioskodawcy, wydatki poniesione w związku z budową tzw. infrastruktury towarzyszącej stanowić będą koszty uzyskania przychodów w momencie ich poniesienia, natomiast nieodpłatne przekazanie sfinansowanej przez siebie inwestycji w przedmiotowej sprawie nie będzie stanowiło czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT. Zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy o VAT, wszelkie nieodpłatne świadczenie usług traktuje się jako odpłatne świadczenie usług, jednakże muszą zachodzić łącznie dwie przesłanki, aby tego typu świadczenia podlegały opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, mianowicie: świadczenie nie jest związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa oraz podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z tymi usługami w całości lub części. Jak wskazał wyżej Zainteresowany, inwestycja polegająca na budowie skrzyżowania ma ścisły związek z prowadzonym przedsiębiorstwem poprzez m.in.: skrócenie, polepszenie i stworzenie bezpiecznych warunków do dojazdu. Wobec tego nie ziszcza się jedna z przesłanek upoważniająca do opodatkowania nieodpłatnego świadczenia.

Dla potwierdzenia prezentowanego stanowiska Spółka przytacza rozstrzygnięcie wydane przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w decyzji w sprawie interpretacji prawa podatkowego z dnia 25 stycznia 2008 r. Nr 1401/PV-I/4407/14-18/07/AL, w którym stwierdzono, iż: "Z przepisu art. 8 ust. 2 ustawy o VAT wynika bowiem, iż nieodpłatne świadczenie usług niebędące dostawą towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług, jeżeli nie są one związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, a podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z tymi usługami, w całości lub w części, traktuje się jak odpłatne świadczenie usług (...). Tak jak to wskazał Wojewódzki Sąd Administracyjny wykonywane przez Spółkę roboty budowlane stanowią usługi o charakterze nieodpłatnym. Zgodnie zatem z art. 8 ust. 2 ustawy o VAT, aby świadczenia te podlegały opodatkowaniu muszą zostać łącznie spełnione, określone w tym przepisie trzy warunki:

1.

świadczenia muszą być wykonane na potrzeby osobiste (i jedynie takie) podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług,

2.

usługi te nie są związane z prowadzonym przedsiębiorstwem,

3.

podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z tymi usługami, w całości lub w części.

Tylko łączne zaistnienie powołanych przesłanek umożliwia zastosowanie fikcji prawnej i objęcie zakresem opodatkowania usług nieodpłatnych. W konsekwencji, brak przynajmniej jednej przesłanki opodatkowanie wyłącza".

Według Wnioskodawcy potwierdza taką linię interpretowania analogicznego stanu faktycznego również Dyrektor Izby Skarbowej w Zielonej Górze w decyzji w sprawie interpretacji prawa podatkowego z dnia 27 kwietnia 2008 r. Nr II-1/4430-0039/07 w której stwierdził, iż: "Przez świadczenie usług nie związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa należy rozumieć takie świadczenie usług, które odbyło się bez związku z potrzebami prowadzonej działalności. Niespełnienie któregokolwiek z warunków wymienionych w art. 8 ust. 2 cyt. ustawy jest podstawą do traktowania nieodpłatnej usługi jako niepodlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. W świetle powyższego, mając na uwadze przedstawiony przez Wnioskodawcę stan faktyczny, nieodpłatne świadczenie usługi wykonania generalnego remontu (modernizacji) drogi powiatowej, nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, gdyż świadczenie to jest związane z prowadzeniem przez Spółkę przedsiębiorstwa i nie podlega, na mocy art. 8 ust. 2 cyt. ustawy, zrównaniu z odpłatnym świadczeniem usług. Powyższe oznacza, że u Strony nie powstanie obowiązek podatkowy z tytułu nieodpłatnego świadczenia ww. usługi na rzecz powiatu".

Powyższe poglądy, z którymi w całej rozciągłości zgadza się Zainteresowany, zostały potwierdzone w orzeczeniu Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 13 lipca 2007 r. sygn. akt III SA/Wa 3630/06, w którym stwierdził: "Podkreślić należy, że strony sporu zgodziły się, że w przedstawionym stanie faktycznym realizacja inwestycji w infrastrukturę pozostaje w związku z prowadzonym przez spółkę przedsiębiorstwem. Przez usługi niezwiązane z prowadzeniem przedsiębiorstwa uznać należy bowiem te usługi, których świadczenie odbyło się bez związku z potrzebami prowadzonej działalności, a taka sytuacja w niniejszej sprawie nie występuje. Skarżąca jednoznacznie wyjaśniła, że inwestycja w infrastrukturę jest koniecznym elementem realizacji budowy C, a organy podatkowe tego faktu nie kwestionowały. Strony zgodnie też uznały, że skarżącej przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony przy nabyciu towarów i usług związanych z tymi usługami.

W konsekwencji strony z jednakowo przyjętego stanu faktycznego wywiodły odmienne skutki dotyczące opodatkowania podatkiem od towarów i usług realizowanej przez skarżącą inwestycji infrastrukturę, co było skutkiem odmiennie dokonanej interpretacji przepisu art. 8 ust. 2 ustawy o VAT. Według organu fakt, że skarżąca wykonuje nieodpłatnie usługę, która jest związana z prowadzoną przez nią działalnością wyklucza możliwość objęcia świadczenia tej usługi opodatkowaniem, ponieważ skarżącej przysługiwało prawo do odliczenia podatku. Sąd wyjaśnił, że dokonana przez organy podatkowe interpretacja art. 8 ust. 2 ustawy o VAT nie jest właściwa i oznacza, że organy podatkowe naruszyły ten przepis prawa materialnego, a naruszenie to miało wpływ na wynik sprawy. Dlatego też orzeczenie Dyrektora Izby Skarbowej w W. zostało uchylone".

Wobec powyższego Spółka prosi o potwierdzenie słuszności jej stanowiska w powyżej zaprezentowanym stanie faktycznym.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...) - art. 8 ust. 1 ustawy.

Stosownie do art. 8 ust. 2 ustawy, nieodpłatne świadczenie usług niebędące dostawą towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług, jeżeli nie są one związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, a podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z tymi usługami, w całości lub w części, traktuje się jak odpłatne świadczenie usług.

Z powyższego zapisu wynika, że nieodpłatne świadczenie usług niebędące dostawą towarów uznaje się za odpłatne świadczenie usług jeżeli spełnione zostaną łącznie następujące warunki wynikające z ww. przepisu:

* nieodpłatne świadczenie usług nie jest związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa,

* podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z tymi usługami.

Przez świadczenie usług nie związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa należy rozumieć takie świadczenie usług, które odbyło się bez związku z potrzebami prowadzonej działalności. Niedopełnienie któregokolwiek z warunków określonych w art. 8 ust. 2 ustawy, jest podstawą do traktowania nieodpłatnej usługi jako niepodlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Z opisu przedstawionego we wniosku wynika, że Wnioskodawca w związku z realizacją inwestycji niedrogowych, ma obowiązek sfinansowania budowy/modernizacji ronda czy też drogi dojazdowej (znajdujących się w pobliżu lub prowadzących do danej inwestycji). Przedmiotowa inwestycja ma związek z prowadzoną przez niego działalnością. Spółka na własny koszt wybuduje/zmodernizuje rondo/drogę, na gruncie nienależącym do niej.

Biorąc pod uwagę powołane przepisy Zainteresowany świadczy usługę na rzecz zleceniodawcy. Niemniej w świetle art. 8 ust. 2 ustawy, czynność ta nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, ponieważ nie została spełniona jedna z przesłanek, warunkujących zrównanie nieodpłatnego świadczenia usług z odpłatnym świadczeniem usług (przekazywana nieodpłatnie inwestycja związana jest z prowadzonym przez Spółkę przedsiębiorstwem).

A zatem, przekazanie sfinansowanej przez Wnioskodawcę inwestycji, realizowanej na gruncie nienależącym do niego, związanej z prowadzonym przedsiębiorstwem, nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Ponadto informuje się, że w niniejszej interpretacji załatwiono wniosek w części dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania nieodpłatnego przekazania inwestycji. Natomiast kwestia dotycząca podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów została rozstrzygnięta w odrębnej interpretacji indywidualnej Nr ILPB3/423-458/08-4/ŁM z dnia 15 października 2008 r.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl