ILPP2/443-660/11-3/AK

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 8 lipca 2011 r. Izba Skarbowa w Poznaniu ILPP2/443-660/11-3/AK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 5 kwietnia 2011 r. (data wpływu 11 kwietnia 2011 r.) uzupełnionym pismem z dnia 29 czerwca 2011 r. (data wpływu 4 lipca 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania darowizny zorganizowanej części przedsiębiorstwa - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 kwietnia 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania darowizny zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Przedmiotowy wniosek uzupełniono pismem z dnia 29 czerwca 2011 r. (data wpływu 4 lipca 2011 r.) o doprecyzowanie opisu zdarzenia przyszłego.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Małżonkowie prowadzą działalność gospodarczą w formie Spółki cywilnej. Jednym z przedmiotów działalności jest świadczenie usług hotelowych i gastronomicznych w pensjonacie obejmującym nieruchomość gruntową oraz budynek na 50 miejsc noclegowych wraz z koniecznym wyposażeniem. Małżonkowie nie zawierali umowy znoszącej wspólność majątkową, mąż nabył nieruchomość przed zawarciem związku małżeńskiego.

W trakcie trwania Spółki ponoszone były nakłady na rozbudowę pensjonatu przekraczające 30% jego wartości początkowej i odliczano podatek naliczony VAT z tytułu zakupu materiałów budowlanych i usług.

W bieżącym roku żona planuje uruchomić odrębną od Spółki cywilnej jednoosobową działalność gospodarczą o podobnym przedmiocie działalności. Po jej uruchomieniu małżonkowie - wspólnicy Spółki cywilnej dokonają przekazania nieodpłatnego (w formie darowizny) do firmy żony zorganizowaną część swojego przedsiębiorstwa obejmującą budynek pensjonatowy wraz z kompletnym wyposażeniem, środki trwałe, towary stanowiące własność Spółki związane z prowadzeniem gastronomii oraz inne środki obrotowe. Żona przejmie również należności i zobowiązania związane z prowadzonym pensjonatem celem kontynuowania jego działalności.

W uzupełnieniu do wniosku wskazano, iż przez lata małżonkowie wspólnie prowadzili działalność pensjonatową i dochody były tylko z pensjonatu. W tym roku mąż wykonywał prace budowlane, na które wystawiał faktury. Pensjonat kupili w 1994 r. i nie płacili podatku VAT. Podczas jego remontu korzystali z nieznacznych odliczeń. Działalność pensjonatowa ma wyraźną odrębność finansową, będzie też przez żonę dalej kontynuowana.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy przekazując zorganizowaną część swojego przedsiębiorstwa Spółka cywilna będąc podatnikiem podatku od towarów i usług będzie zobowiązana do uiszczenia podatku należnego z tego tytułu.

Zdaniem Wnioskodawcy, ustawa o podatku od towarów i usług w art. 6 pkt 1 stanowi, "że przepisów ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa". W ocenie Zainteresowanego, nieodpłatne przekazanie nieruchomości zabudowanej budynkiem pensjonatowym wraz z pełnym wyposażeniem, przynależnymi środkami trwałymi oraz środkami obrotowymi, kompletnymi i wystarczającymi do kontynuowania działalności nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, gdyż czynność ta jest wyłączona z przedmiotu opodatkowania.

Stanowisko Wnioskodawcy potwierdza:

* Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w orzeczeniu z dnia 7 października 2009 r., sygn. akt I SA/Po 491/2009; wyłączone spod opodatkowania jest zarówno odpłatne, jak nieodpłatne zbycie przedsiębiorstwa. Nie ma przy tym znaczenia forma zbycia - podatkowi nie będą zatem podlegać m.in. sprzedaż, aport, zamiana i darowizna, jeśli mają za przedmiot przedsiębiorstwo,

* Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w orzeczeniu z dnia 6 października 2009 r., sygn. akt III SA/Wa 368/2009; w świetle przepisów wspólnotowych możliwe jest wyłączenie z opodatkowania VAT zbycia przedsiębiorstwa lub jego części, jeśli dotyczyć to będzie składników determinujących funkcje spełniane przez przedsiębiorstwo,

* Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 12 sierpnia 2008 r., sygn. akt III SA/Wa 666/2008; użyte w art. 6 pkt 1 uptu pojęcie "przedsiębiorstwo" obejmuje każdy zespół składników materialnych i niematerialnych służących do realizacji określonych zadań gospodarczych, bez względu na to, czy obejmuje on całość, czy jedynie część majątku określonego podmiotu.

Przekazywany nieodpłatnie pensjonat wraz z przynależnym majątkiem trwałym i obrotowym w pełny sposób będzie zdatny do uzyskiwania przychodów z tytułu prowadzonej działalności hotelowo-gastronomicznej co potwierdza prawidłowość stanowiska Spółki w tej sprawie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 6 pkt 1 ustawy, przepisów ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Pojęcie "transakcja zbycia" należy rozumieć w sposób zbliżony do terminu "dostawa towarów" w ujęciu art. 7 ust. 1 ustawy, tzn. "zbycie" obejmuje wszelkie czynności, w ramach których następuje przeniesienie prawa do rozporządzania towarem jak właściciel, np.: sprzedaż, zamiana, darowizna, przeniesienie własności w formie wkładu niepieniężnego, czyli aport.

Zbycie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa podlega zasadzie swobody umów, a więc może nastąpić na podstawie każdej czynności rozporządzającej, w tym także w formie darowizny.

Zgodnie z art. 2 pkt 27e ustawy, przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa rozumie się organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Zatem, podstawowym wymogiem jest więc to, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa stanowiła zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań). Kolejnym warunkiem jest wydzielenie tego zespołu w istniejącym przedsiębiorstwie. Wydzielenie to ma zachodzić na trzech płaszczyznach: organizacyjnej, finansowej i funkcjonalnej (przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych).

Wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa ma swoje miejsce w strukturze organizacyjnej podatnika jako dział, wydział, oddział itp. Przy czym, w doktrynie zwraca się uwagę, że organizacyjne wyodrębnienie powinno być dokonane na bazie statutu, regulaminu lub innego aktu o podobnym charakterze.

Wyodrębnienie finansowe najpełniej realizowane jest w przypadku zakładu lub oddziału osoby prawnej. Wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Ponadto, wymagane jest, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa mogła stanowić potencjalne niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze, których realizacji służy w istniejącym przedsiębiorstwie. Powyższe oznacza, że przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa można rozumieć wyłącznie tę część przedsiębiorstwa, która jest przede wszystkim wyodrębniona organizacyjnie, ale także posiada wewnętrzną samodzielność finansową.

Zatem, aby w rozumieniu przepisów podatkowych, określony zespół składników majątkowych mógł zostać zakwalifikowany jako zorganizowana część przedsiębiorstwa, nie jest wystarczające jakiekolwiek zorganizowanie masy majątkowej, ale musi się ona odznaczać pełną odrębnością niezbędną do samodzielnego funkcjonowania w obrocie gospodarczym.

Zorganizowaną część przedsiębiorstwa tworzą więc składniki, będące we wzajemnych relacjach, takich by można było mówić o nich jako o zespole, a nie o zbiorze przypadkowych elementów, których jedyną cechą wspólną jest własność jednego podmiotu gospodarczego.

Oznacza to, że zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest sumą poszczególnych składników, przy pomocy których będzie można prowadzić odrębny zakład, lecz zorganizowanym zespołem tych składników, przy czym punktem odniesienia jest tutaj rola, jaką składniki majątkowe odgrywają w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa (na ile stanowią w nim wyodrębnioną organizacyjnie i funkcjonalnie całość).

Reasumując, na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług mamy więc do czynienia ze zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa, jeżeli spełnione są wszystkie następujące przesłanki:

1.

istnieje zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań,

2.

zespół ten jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie,

3.

składniki te przeznaczone są do realizacji określonych zadań gospodarczych,

4.

zespół tych składników mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące ww. zadania gospodarcze.

Biorąc pod uwagę opis sprawy oraz powołane przepisy prawa podatkowego stwierdzić należy, iż będąca przedmiotem przekazania część przedsiębiorstwa obejmująca budynek pensjonatowy wraz z kompletnym wyposażeniem, środki trwałe, towary stanowiące własność Spółki związane z prowadzeniem gastronomii oraz inne środki obrotowe, a także należności i zobowiązania na dzień przekazania nabywcy, będzie posiadała cechy wymienione w art. 2 pkt 27e ustawy. W związku z tym będzie się mieścić w definicji zorganizowanej części przedsiębiorstwa wymienionej w tym przepisie. Zatem, transakcja przekazania przez Wnioskodawcę wyodrębnionej części przedsiębiorstwa przeznaczonej na działalność pensjonatową będzie czynnością niepodlegającą przepisom ustawy o podatku od towarów i usług, zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl