ILPP2/443-656/09-6/MR

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 10 sierpnia 2009 r. Izba Skarbowa w Poznaniu ILPP2/443-656/09-6/MR

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 15 maja 2009 r. (data wpływu 22 maja 2009 r.) uzupełnionym pismem z dnia 27 lipca 2009 r. (data wpływu 30 lipca 2009 r.) oraz pismem z dnia 5 sierpnia 2009 r. (data wpływu 7 sierpnia 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania leków przejmowanych od Szpitala Y - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 maja 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania leków przejmowanych od Szpitala Y. Wniosek uzupełniono pismem z dnia 27 lipca 2009 r. (data wpływu 30 lipca 2009 r.) oraz pismem z dnia 5 sierpnia 2009 r. (data wpływu 7 sierpnia 2009 r.) o doprecyzowanie stanu faktycznego oraz o sformułowanie pytania w przedmiocie sprawy.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej oraz uchwały senatu Akademii w sprawie przekształcenia szpitali (...) Wnioskodawca (Szpital X) przejął Klinikę ZZZ z Szpitala Y. Na oddziale zostały leki, które zostały spisane i wycenione, a Szpital Y obciążył Wnioskodawcę fakturą. Do wartości brutto leków został naliczony podatek VAT.

W uzupełnieniu do wniosku Wnioskodawca poinformował, że nie jest jednostką wymienioną w art. 93-93c ustawy - Ordynacja podatkowa. Klinika ZZZ została włączona w struktury Szpitala na podstawie art. 62 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz art. 36a ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej oraz uchwały Senatu Akademii w sprawie przekształcenia szpitali (...). Poprzednio Klinika ZZZ mieściła się w strukturach Szpitala Y. Wspólnym Organem Założycielskim jest Akademia. Na dzień przejęcia Kliniki ZZZ zostały na stanie leki zakupione przez Szpital Y, które zostały na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji przejęte przez Wnioskodawcę, aby zapewnić ciągłość procesu leczenia pacjentów.

Ponadto, Wnioskodawca poinformował, że leki, które zostały przekazane w związku z nieodpłatnym przejęciem oddziału, służyły czynnościom zwolnionym od podatku VAT. W związku z tym, że w momencie przekazania oddziału dokonano również przekazania leków będących na stanie oddziału, powstała kwestia sposobu ich wyceny. Szpital przekazujący wystawił fakturę, w której wartość netto zawierała podatek VAT, doliczając do tej wartości ponownie podatek VAT. Przekazanie oddziału nie nastąpiło w trybie wniesienia aportem, ani przekazania zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy do przejętych leków, w wartości brutto, Szpital Y miał prawo doliczyć ponownie podatek VAT w wysokości 22%.

Zdaniem Wnioskodawcy, ponieważ nie jest to sprzedaż leków tylko przejecie wynikające z sukcesji praw i obowiązków, obciążenie Wnioskodawcy winno nastąpić na podstawie porozumienia, w którym zostanie określona łączna wartość brutto przejmowanych leków bez ponownego obciążania podatkiem VAT (art. 6 ust. 1).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z brzmieniem art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7 suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca (Szpital X) przejął Klinikę ZZZ z Szpitala Y. Przekazanie oddziału nie nastąpiło w trybie wniesienia aportem, ani przekazania zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Na oddziale zostały leki, które zostały spisane i wycenione, a Szpital Y obciążył Wnioskodawcę fakturą. Do wartości leków został naliczony podatek VAT. Zainteresowany poinformował, że leki, które zostały przekazane w związku z nieodpłatnym przejęciem oddziału, służyły czynnościom zwolnionym od podatku VAT. Z przedstawionych okoliczności sprawy wynika zatem, iż nabywcy leków - Klinice ZZZ z Szpitala Y - nie przysługiwało, wobec niespełnienia warunku zawartego w art. 86 ust. 1 ustawy, prawo do odliczenia kwoty podatku naliczonego przy zakupie leków.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W art. 7 ust. 1 ustawy postanowiono, iż przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Przez dostawę towarów rozumie się również - zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy - przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa na cele inne niż związane z prowadzonym przez niego przedsiębiorstwem, w szczególności:

1.

przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,

2.

wszelkie inne przekazanie towarów bez wynagrodzenia, w szczególności darowizny

nbspnbsp - jeżeli podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tych czynności, w całości lub w części.

W związku z faktem, że leki które zostały przekazane nieodpłatnie w ramach przejęcia przez Wnioskodawcę Kliniki ZZZ z Szpitala Y służyły czynnościom zwolnionym od podatku - Szpitalowi Y nie przysługiwało prawo do obniżenia podatku VAT o podatek naliczony zawarty w fakturach dokumentujących zakup tych leków. Wobec powyższego, nieodpłatne przekazanie leków Wnioskodawcy, z uwagi na brak prawa do odliczenia podatku naliczonego przez przekazującego, nie podlega opodatkowaniu - zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy. Tym samym, przekazanie przedmiotowych leków winno nastąpić bez opodatkowania należnym podatkiem od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Zainteresowanego w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe, jednakże z uwagi na zastosowanie innych przepisów prawa niż wskazane przez Zainteresowanego.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl