Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 10 czerwca 2011 r.
Izba Skarbowa w Poznaniu
ILPP2/443-601/11-3/SJ

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o., przedstawione we wniosku z dnia 24 marca 2011 r. (data wpływu 28 marca 2011 r.) uzupełnionym pismem z dnia 25 maja 2011 r. (data wpływu 27 maja 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania prawidłowej stawki podatku VAT za płatną usługę telewizji w pokojach hotelowych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 marca 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania prawidłowej stawki podatku VAT za płatną usługę telewizji w pokojach hotelowych. Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 25 maja 2011 r. (data wpływu 27 maja 2011 r.) o doprecyzowanie opisu zaistniałego stanu faktycznego.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

W ramach prowadzonej działalności Wnioskodawca dokonuje dostawy usług płatnej telewizji - usługi w zakresie płatnego odbioru programów telewizyjnych świadczone są w pokojach hotelowych. Płatnikiem za usługi TV są wyłącznie goście hotelu, którzy dokonują zapłaty za skorzystaną usługę w momencie wymeldowania się z hotelu. Dostarczone filmy mogą być oglądane wyłącznie przez gości, którzy wykupili dostęp do usługi. Filmy nie są emitowane w ramach otwartej platformy telewizyjnej udostępnionej przez hotel.

Za skorzystanie z usługi PAY TV, hotel wystawia fakturę lub rachunek bezpośrednio na gościa hotelu. Następnym etapem w rozliczeniu jest zbiorcza, miesięczna faktura VAT wystawiona przez Zainteresowanego na hotel ujmująca kwotę wszystkich uruchomień płatnej TV w danym okresie.

Do świadczenia tego rodzaju usług niezbędne było wybudowanie przez Wnioskodawcę sieci kablowej w budynkach oraz zainstalowanie telewizyjnej stacji czołowej wraz z zespołem anten.

Spółka wykonując określone czynności w ramach działalności gospodarczej dokonuje opłaty praw autorskich do emitowanych filmów w zakresie usług płatnej telewizji. Filmy przechowywane są na lokalnym serwerze PC w hotelu. Wymiana filmów odbywa się drogą satelitarną w postaci transmisji danych lub drogą internetową.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Jaka jest prawidłowa stawka podatku od towarów i usług za usługi płatnej telewizji w pokojach hotelowych.

Zdaniem Wnioskodawcy, usługi wykonywane przez niego mieszczą się w zakresie usług radia i telewizji - usług udostępniania programów płatnych za oglądanie (pay-per-view) za pomocą infrastruktury przewodowej (PKWiU 61.10.5-53.0) i na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług oraz pozycji 169 załącznika nr 3 powinny być opodatkowane stawką podatku VAT w wysokości 8%. Do tej pory Spółka opłaca podatek od towarów i usług według stawki podstawowej 23%.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów - w myśl art. 7 ust. 1 ustawy - rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Przez świadczenie usług - w myśl art. 8 ust. 1 ustawy - rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Stawka podatku w myśl art. 41 ust. 1 ustawy wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jednakże stosownie do przepisu art. 146a pkt 1, z zastrzeżeniem art. 146f ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ustawy wynosi 23%.

Oprócz stawki podstawowej, na wybrane grupy towarów i usług, ustawodawca przewidział stawki preferencyjne oraz zwolnienie od podatku.

Stosownie do art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Należy zwrócić uwagę, iż regulacja art. 146a pkt 2 ustawy również i w tym miejscu wprowadza w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. podwyższenie stawki 7% o jeden punkt procentowy do wysokości 8%.

W załączniku nr 3 do ustawy, w poz. 169 - symbol PKWiU ex 61.10.5 wymieniono usługi radia i telewizji kablowej *).

* ) oznacza, iż nie dotyczy usług promocyjnych i reklamowych.

Zgodnie z wyjaśnieniem zawartym w art. 2 pkt 30 ustawy przez oznaczenie "PKWiU ex" rozumie się zakres wyrobów i usług węższy niż określony w danym grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.

Umieszczenie tego dopisku przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania zwolnienia lub obniżonej stawki podatku VAT tylko do usług należących do wymienionego grupowania statystycznego, spełniającego określone warunki sprecyzowane przez ustawodawcę w rubryce "nazwa usługi". Zatem, wynikająca z konkretnego załącznika stawka VAT lub zwolnienie dotyczy wyłącznie danej usługi z danego grupowania.

Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, iż Spółka w ramach prowadzonej działalności gospodarczej jest dostawcą usług telewizji płatnej. Usługi w zakresie płatnego odbioru programów telewizyjnych świadczone są w pokojach hotelowych. Płatnikiem odbioru programów telewizyjnych są wyłącznie goście hotelowi, którzy dokonują zapłaty za skorzystaną usługę w momencie wymeldowania się z hotelu. Do świadczenia tego rodzaju usług niezbędne było wybudowanie sieci kablowej w budynkach oraz zainstalowanie telewizyjnej stacji czołowej wraz z zespołem anten. Zdaniem Wnioskodawcy, świadczone przez niego usługi mieszczą się grupowaniu PKWiU 61.10.5-53.0. Usługa ta zgodnie z PKWiU z 2008 r. to "usługa radia i telewizji kablowej". W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawca dokonuje opłat praw autorskich do emitowanych filmów w zakresie usług płatnej telewizji.

Mając na uwadze przedstawiony we wniosku stan faktyczny oraz powołane przepisy prawa podatkowego należy stwierdzić, iż usługi płatnej telewizji polegające na płatnym odbiorze programów telewizyjnych świadczonych w pokojach hotelowych zaklasyfikowane pod symbolem PKWiU 61.10.5-53.0 podlegają opodatkowaniu stawką podatku VAT w wysokości 8%, na podstawie art. 41 ust. 2 w związku z poz. 169 załącznika nr 3 do ustawy, o ile nie są to usługi promocyjne i reklamowe.

Ponadto podkreślić należy, iż kwestie dotyczące zaklasyfikowania czynności wskazanych we wniosku do właściwego grupowania statystycznego, nie mieszczą się w ramach określonych w art. 14b § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa, zgodnie z którym minister właściwy do spraw finansów publicznych, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). W związku z powyższym, niniejszej interpretacji udzielono w oparciu o klasyfikację PKWiU wskazaną przez Zainteresowanego.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław i po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl