Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 14 czerwca 2011 r.
Izba Skarbowa w Poznaniu
ILPP2/443-571/11-2/SJ

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki jawnej, przedstawione we wniosku z dnia 21 marca 2011 r. (data wpływu 23 marca 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności przeniesienia prawa własności niezabudowanych nieruchomości gruntowych ze spółki jawnej na rzecz jej wspólników - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 marca 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności przeniesienia prawa własności niezabudowanych nieruchomości gruntowych ze spółki jawnej na rzecz jej wspólników.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka jawna prowadzi działalność gospodarczą w zakresie hurtowej i detalicznej sprzedaży materiałów budowlanych i jest zarejestrowana jako podatnik VAT czynny. Spółkę tworzy trzech wspólników. Wszyscy wspólnicy są osobami fizycznymi. Spółka w roku 2008 zakupiła od osób fizycznych 8 działek przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej. Z tytułu dokonanej czynności - sprzedaży nie był naliczony podatek VAT, zaś kupująca Spółka zapłaciła podatek od czynności cywilnoprawnych. Tym samym od transakcji nie był odliczany podatek od towarów i usług. Spółka zakupując nieruchomości planowała wybudować budynki mieszkalne jednorodzinne i sprzedać je wraz z gruntem osobom trzecim.

Spółka rozpoczęła budowę domów na 3 działkach, a pozostałe działki zostały niezabudowane. Rynek zweryfikował zamierzania Spółki w ten sposób, że okazało się, że nie ma chętnych na zakup zabudowanych budynkiem jednorodzinnym działek. W związku z powyższym Spółka zamierza wycofać się z działalności deweloperskiej. Wspólnicy zamierzają rozliczyć wypłatę z zysku za rok 2010 częściowo w gotówce, a częściowo poprzez przeniesienie prawa własności niezabudowanych działek na rzecz wspólników. Spółka osiągnęła zysk za rok 2010 i ma w bilansie zyski niepodzielone za lata ubiegłe. Spółka wykazuje zakupione działki jako zapasy, nie jako majątek trwały.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy czynność rozporządzająca polegająca na przeniesieniu prawa własności niezabudowanych nieruchomości gruntowych ze spółki jawnej na rzecz jej wspólnika podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, jeżeli spółka jawna nie odliczyła od nabycia nieruchomości podatku od towarów i usług, gdyż transakcja nie podlegała podatkowi.

Zdaniem Wnioskodawcy, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług podlega m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Stosownie do art. 7 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, przez dostawę towarów w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt 1 rozumie się również przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa na cele inne niż związane z prowadzonym przez niego przedsiębiorstwem, w szczególności m.in. przekazanie towarów na cele osobiste wspólników podatnika - jeżeli podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku naliczonego od tych czynności w całości lub w części. Skoro Spółka jawna jako podatnik nabyła nieruchomość od osób fizycznych i nie przysługiwało jej od tego nabycia prawo do obniżenia kwoty podatku naliczonego, bo go w ogólne nie było, to czynność dokonana przez Spółkę, a polegającą na przekazaniu tych nieruchomości na rzecz wspólników nie podlega również podatkowi od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Artykuł 2 pkt 6 ustawy, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2011 r. stanowi, iż przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Przez dostawę towarów - w myśl art. 7 ust. 1 ustawy - rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym również:

1.

przeniesienie z nakazu organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w imieniu takiego organu lub przeniesienie z mocy prawa własności towarów w zamian za odszkodowanie;

2.

wydanie towarów na podstawie umowy dzierżawy, najmu, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze zawartej na czas określony lub umowy sprzedaży na warunkach odroczonej płatności, jeżeli umowa przewiduje, że w następstwie normalnych zdarzeń przewidzianych tą umową lub z chwilą zapłaty ostatniej raty prawo własności zostaje przeniesione;

3.

wydanie towarów na podstawie umowy komisu; między komitentem a komisantem, jak również wydanie towarów przez komisanta osobie trzeciej;

4.

wydanie towarów komitentowi przez komisanta na podstawie umowy komisu, jeżeli komisant zobowiązany był do nabycia rzeczy na rachunek komitenta;

5.

ustanowienie spółdzielczego lokatorskie prawa do lokalu mieszkalnego, ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu oraz przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, a także ustanowienie na rzecz członka spółdzielni mieszkaniowej odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu oraz przeniesienie na rzecz członka spółdzielni własność lokalu lub własności domu jednorodzinnego;

6.

oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste;

7.

zbycie praw, o których mowa w pkt 5 i 6.

W myśl art. 7 ust. 2 ustawy, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 kwietnia 2011 r., przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:

1.

przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,

2.

wszelkie inne darowizny

- jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu tych towarów.

Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza - na mocy ust. 2 powołanego artykułu - obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Z powyższych przepisów wynika więc, iż aby doszło do opodatkowania nieodpłatnej dostawy towarów, muszą być spełnione łącznie następujące warunki:

* dokonującym dostawy jest podatnik podatku od towarów i usług,

* przekazane przez podatnika towary należą do jego przedsiębiorstwa,

* przedmiotem dostawy jest towar, w stosunku do którego podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy jego nabyciu w całości lub w części.

Zatem, co do zasady, opodatkowaniu podatkiem VAT podlega odpłatna dostawa towarów (przeniesienie prawa do rozporządzania towarem jak właściciel), a także wszelkie inne przekazanie towarów bez wynagrodzenia, pod warunkiem, że podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Natomiast nieodpłatne przekazanie towaru, od którego nie przysługiwało podatnikowi prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, nie stanowi dostawy towarów w myśl art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy i nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Z opisu sprawy wynika, iż Spółka będąca zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT, w 2008 r. zakupiła od osób fizycznych 8 działek przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej. Wnioskodawca nabywając przedmiotowe nieruchomości zamierzał wybudować na nich budynki mieszkalne jednorodzinne i sprzedać je wraz z gruntem osobom trzecim. Z tytułu nabycia działek nie był naliczony podatek VAT (nabycie od osób fizycznych), a Zainteresowany nie odliczył podatku naliczonego. Spółka rozpoczęła budowę domów na 3 działkach, pozostałe działki pozostały niezabudowane. Jednakże z uwagi na fakt, iż nie ma chętnych na zakup zabudowanych budynkiem jednorodzinnym działek, Wnioskodawca zamierza wycofać się z działalności deweloperskiej. Wspólnicy (Spółkę tworzy trzech wspólników) zamierzają rozliczyć wypłatę z zysku za 2010 r. częściowo w gotówce, a częściowo poprzez przeniesienie prawa własności niezabudowanych działek na rzecz wspólników.

Zatem, odnosząc się do czynności nieodpłatnego przeniesienia prawa własności niezabudowanych działek należy zauważyć, iż Spółka w 2008 r. nabyła 8 działek budowlanych z przeznaczeniem do prowadzenia działalności gospodarczej. Zamiarem Wnioskodawcy jest nieodpłatne przekazanie na rzecz Wspólników Spółki towarów (działek niezabudowanych) należących do przedsiębiorstwa tej Spółki. Jednak nieruchomości te zostały zakupione od osób fizycznych. Z uwagi na powyższe nie przysługiwało jej prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, gdyż taki podatek w ogólne nie był naliczany. W konsekwencji stwierdzić należy, iż nieodpłatne przeniesienie prawa własności niezabudowanych działek na rzecz wspólników Spółki, nie stanowi dostawy towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 7 ust. 2 ustawy i nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Reasumując, czynność rozporządzająca polegająca na przeniesieniu prawa własności niezabudowanych nieruchomości gruntowych ze Spółki jawnej na rzecz jej wspólników będzie czynnością niepodlegającą przepisom ustawy o podatku VAT, zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy, gdyż Wnioskodawcy przy ich nabyciu nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tut. organ informuje, iż w niniejszej interpretacji załatwiono wniosek w części dotyczącej podatku od towarów i usług. Natomiast wniosek w pozostałej części dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku od czynności cywilnoprawnych zostanie rozpatrzony odrębnymi pismami.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl