ILPP2/443-563/13-2/MR - Pismo wydane przez: Izba Skarbowa w Poznaniu - OpenLEX

ILPP2/443-563/13-2/MR

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 16 września 2013 r. Izba Skarbowa w Poznaniu ILPP2/443-563/13-2/MR

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Sp. z o.o. w organizacji, przedstawione we wniosku z dnia z dnia z dnia 21 czerwca 2013 r. (data wpływu 24 czerwca 2013 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ustalenia czy Wnioskodawcy przysługiwać będzie prawo do skorzystania ze zwolnienia podmiotowego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 czerwca 2013 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ustalenia czy Wnioskodawcy przysługiwać będzie prawo do skorzystania ze zwolnienia podmiotowego.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

"A" Sp. z o.o. w organizacji (dalej jako "A") jest spółką komunalną - udziałowcami spółki są jednostki samorządu terytorialnego (gminy z województwa x) oraz inna spółka komunalna finansowana w 100% przez samorząd województwa x.

"A" została zgłoszona w Krajowym Rejestrze Sądowym w celu rejestracji podmiotu prawnego mogącego realizować celowe przedsięwzięcie z zakresu zadań własnych gmin i samorządu województwa a polegających na rekultywacji składowisk odpadów komunalnych. Wskazany powyżej cel stanowi wyłączny i zarazem jedyny cel działalności Spółki. W szczególności Spółka nie będzie podejmowała żadnych innych działań, które nie są ściśle związane z realizacją przedwsięwzięcia, dla którego Spółka została utworzona.

Spółka podjęła starania o uzyskanie na wyżej określony cel dofinansowania ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. "A" nie będzie generować żadnych dochodów. Spółka będzie zwolniona podmiotowo od podatku VAT. Podatek ten nie będzie mógł być odzyskany, co jest równoznaczne z jego zakwalifikowaniem do dofinansowania ze środków Funduszu Spójności (uznaniem, że podatek ten jest kwalifikowalny).

Spółka wyjaśniała, że została powołana aktem notarialnym w celu realizacji zadania publicznego nie generującego dochodu, co zostało zapisane w § 7 ust. 4 aktu notarialnego: "Wspólnicy zgodnie oświadczają, że przedsięwzięcie opisane w ust. 2 "nie jest projektem generującym dochód" w rozumieniu art. 55 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999, powołana Spółka nie realizuje celu zarobkowego". Ponadto, w § 7 ust. 2 ww. aktu notarialnego zapisano: "Głównym i jedynym celem utworzenia i działalności Spółki jest wykonywanie zadań własnych reprezentowanych w Spółce jednostek samorządu terytorialnego będących wspólnikami Spółki, a dotyczących zaspakajania potrzeb mieszkańców w zakresie przeprowadzenia rekultywacji zamkniętych składowisk odpadów położonych wyłącznie na terenie Gmin Macierzystych, zlokalizowanych w granicach województwa x, w ramach Projektu realizowanego pn. "Rekultywacja (...) składowisk odpadów komunalnych".

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy w związku z przedstawionym stanem powołana Spółka podlega przepisom art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 1994 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054).

Zdaniem Wnioskodawcy, powołana Spółka podlega przepisom art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 1994 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054) przez cały okres działalności jako, że zgodnie z zapisami aktu notarialnego § 7 ust. 1 jej głównym i jedynym celem jest wykonywanie zadań własnych udziałowców i zgodnie z zapisami aktu notarialnego § 7 ust. 4 nie jest to przedsięwzięcie generujące dochód.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów, w świetle art. 7 ust. 1 ustawy, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Natomiast, w myśl art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ustawy (...).

Na mocy art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza - art. 15 ust. 2 ustawy w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 kwietnia 2013 r. - obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Wskazać należy, że definicja działalności gospodarczej zawarta w ustawie o podatku od towarów i usług, jest znacznie szersza niż definicja działalności gospodarczej uregulowana w ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 672 z późn. zm.), czy też w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 z późn. zm.). W konsekwencji ocena określonych stanów na gruncie powołanych aktów prawnych może być odmienna.

Status podatnika VAT nie jest związany z wykonywaniem działalności gospodarczej w rozumieniu wymienionych przepisów. W szczególności nie ma znaczenia fakt dokonania rejestracji działalności gospodarczej, czy też rejestracji dla potrzeb podatku od towarów i usług. Wskazać również należy, że dla uzyskania statusu podatnika VAT nie ma znaczenia rezultat prowadzonej działalności. Podatnikiem będzie podmiot prowadzący działalność gospodarczą bez względu na to, czy przynosi ona zyski. Podatnikami VAT są również podmioty, których cel działalności nie jest związany z prowadzeniem działalności komercyjnej nastawionej na osiąganie zysków lub też przeznaczające uzyskane zyski na cele społecznie użyteczne (charytatywne, kulturalne, naukowe itd.).

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca ("A") jest Spółką z o.o. w organizacji ("A") - spółką komunalną, której udziałowcami są jednostki samorządu terytorialnego oraz inna spółka komunalna finansowana w 100% przez samorząd województwa x. "A" została zgłoszona w Krajowym Rejestrze Sądowym w celu rejestracji podmiotu prawnego mogącego realizować celowe przedsięwzięcie z zakresu zadań własnych gmin i samorządu województwa a polegających na rekultywacji składowisk odpadów komunalnych. Wskazany powyżej cel stanowi wyłączny i zarazem jedyny cel działalności Spółki. W szczególności Spółka nie będzie podejmowała żadnych innych działań, które nie są ściśle związane z realizacją przedwsięwzięcia, dla którego Spółka została utworzona. Spółka podjęła starania o uzyskanie na wyżej określony cel dofinansowania ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. "A" nie będzie generować żadnych dochodów. Spółka będzie zwolniona podmiotowo od podatku VAT. Spółka została powołana aktem notarialnym w celu realizacji zadania publicznego nie generującego dochodu co zostało zapisane w akcie notarialnym, z którego wynika, że opisane przedsięwzięcie nie jest projektem generującym dochód w rozumieniu artykułu 55 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999, powołana Spółka nie realizuje również celu zarobkowego. Ponadto, z aktu notarialnego wynika, że głównym i jedynym celem utworzenia i działalności Spółki jest wykonywanie zadań własnych reprezentowanych w Spółce jednostek samorządu terytorialnego będących wspólnikami Spółki, a dotyczących zaspakajania potrzeb mieszkańców w zakresie przeprowadzenia rekultywacji zamkniętych składowisk odpadów położonych wyłącznie na terenie Gmin Macierzystych, zlokalizowanych w granicach województwa x, w ramach projektu realizowanego pn. "Rekultywacja (...) składowisk odpadów komunalnych".

Jak wynika z art. 113 ust. 1 ustawy, zwalnia się od podatku podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150.000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.

Przepis art. 113 ust. 2 ustawy stanowi, że do wartości sprzedaży, o której mowa w ust. 1, nie wlicza się odpłatnej dostawy towarów oraz odpłatnego świadczenia usług zwolnionych od podatku, a także towarów, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji.

Natomiast w myśl art. 113 ust. 5 ustawy, że jeżeli wartość sprzedaży u podatników zwolnionych od podatku na podstawie ust. 1 przekroczy kwotę, o której mowa w ust. 1, zwolnienie traci moc w momencie przekroczenia tej kwoty. Obowiązek podatkowy powstaje z momentem przekroczenia tej kwoty, a opodatkowaniu podlega nadwyżka sprzedaży ponad tę kwotę (...).

Przez sprzedaż rozumie się, zgodnie z art. 2 pkt 22 ustawy, odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

A zatem, do kwoty limitu uprawniającego do zwolnienia nie wlicza się obrotu z tytułu odpłatnego świadczenia czynności zwolnionych, wlicza się natomiast opodatkowany podatkiem od towarów i usług obrót uzyskiwany przez podatnika. W konsekwencji do przedmiotowego limitu, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy powinien być wliczony jedynie obrót z tytułu wykonywanych czynności opodatkowanych, natomiast czynności niepodlegające opodatkowaniu podatkiem VAT nie powinny być ujmowane w wartości limitu obrotu, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy.

Na podstawie art. 113 ust. 4 ustawy, podatnicy, o których mowa w ust. 1 i 9, mogą zrezygnować ze zwolnienia określonego w ust. 1 i 9, pod warunkiem pisemnego zawiadomienia o tym zamiarze naczelnika urzędu skarbowego przed początkiem miesiąca, w którym rezygnują ze zwolnienia, z tym że w przypadku, o którym mowa w ust. 9, zawiadomienie musi nastąpić przed dniem wykonania pierwszej czynności określonej w art. 5.

Z art. 113 ust. 5 ustawy wynika natomiast, że jeżeli wartość sprzedaży u podatników zwolnionych od podatku na podstawie ust. 1 przekroczy kwotę, o której mowa w ust. 1, zwolnienie traci moc w momencie jej przekroczenia. Obowiązek podatkowy powstaje z momentem przekroczenia, a opodatkowaniu podlega nadwyżka ponad tę kwotę (...).

Z kolei, w myśl art. 113 ust. 9 ustawy, podatnik rozpoczynający w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności określonych w art. 5 jest zwolniony od podatku, jeżeli przewidywana przez niego wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym, kwoty określonej w ust. 1.

Zgodnie z art. 113 ust. 10 ustawy, jeżeli faktyczna wartość sprzedaży, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej, przekroczy w trakcie roku podatkowego kwotę określoną w ust. 1, zwolnienie określone w ust. 9 traci moc z momentem przekroczenia tej kwoty. Opodatkowaniu podlega nadwyżka sprzedaży ponad wartość określoną w zdaniu pierwszym, a obowiązek podatkowy powstaje z momentem przekroczenia tej wartości. (...).

Jednocześnie, na mocy art. 113 ust. 13 ustawy, zwolnień, o których mowa w ust. 1 i 9, nie stosuje się do importu towarów i usług, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, świadczenia usług, dla których zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 8 podatnikiem jest usługobiorca, oraz podatników:

1.

dokonujących dostaw:

a.

wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali;

b.

towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, z wyjątkiem energii elektrycznej (PKWiU 35.11.10.0) i wyrobów tytoniowych w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym;

c.

nowych środków transportu;

d.

terenów budowlanych oraz przeznaczonych pod zabudowę;

2.

świadczących usługi prawnicze oraz usługi w zakresie doradztwa, a także usługi jubilerskie;

3.

niemających siedziby lub miejsca zamieszkania na terytorium kraju.

Zatem z powyższych przepisów wynika, że podatnik może skorzystać ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług w sytuacji, gdy spełnione zostaną następujące warunki:

* podatnik w poprzednim roku podatkowym nie może przekroczyć określonej wartości sprzedaży, definiowanej zapisem art. 113 ust. 1 ustawy, lub w roku rozpoczęcia działalności, przewidywana przez niego wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym, kwoty 150.000 zł,

* podatnik nie może wykonywać czynności wymienionych w art. 113 ust. 13 ustawy.

Należy zauważyć ponadto, że w oparciu o art. 113 ust. 14 pkt 2 ustawy, minister właściwy do spraw finansów publicznych uzyskał delegację ustawową do określenia, w drodze rozporządzenia, listy towarów i usług, o których mowa w art. 113 ust. 13 pkt 1 lit. a i pkt 2, z uwzględnieniem klasyfikacji wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej.

Przepis § 27 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360 z późn. zm.), określa listę towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku określone w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy, stanowiącą załącznik do rozporządzenia.

W załączniku tym, zatytułowanym "Lista towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku określone w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy", wymieniono pod pozycją: 11 "Usługi jubilerskie", 12 "Doradztwo, z wyłączeniem doradztwa rolniczego związanego z uprawą roślin i hodowlą zwierząt, a także związanego ze sporządzaniem planu zagospodarowania i modernizacji gospodarstwa rolnego" oraz pod pozycją 13 "Usługi prawnicze".

Stosownie do art. 96 ust. 1 ustawy, podmioty, o których mowa w art. 15, są obowiązane przed dniem wykonania pierwszej czynności określonej w art. 5 złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne, z zastrzeżeniem ust. 3.

Natomiast, na mocy art. 96 ust. 3 ustawy, podmioty wymienione w art. 15, zwolnione od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 lub wykonujące wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 i art. 82 ust. 3, mogą złożyć zgłoszenie rejestracyjne.

Jak wynika z opisu sprawy Spółka została zgłoszona w KRS jako podmiot prawny mogący realizować celowe przedsięwzięcie z zakresu zadań własnych gmin i samorządu województwa a polegających na rekultywacji składowisk odpadów komunalnych. Cel ten stanowi wyłączny i zarazem jedyny cel działalności Spółki. W szczególności Spółka nie będzie podejmowała żadnych innych działań, które nie są ściśle związane z realizacją przedwsięwzięcia, dla którego Spółka została utworzona. "A" nie będzie generować żadnych dochodów. Ponadto, jak wskazała Spółka będzie ona zwolniona podmiotowo od podatku VAT.

Odnosząc przedstawione we wniosku okoliczności do obowiązujących przepisów prawa stwierdzić należy, że w analizowanej sprawie zostaną spełnione przesłanki do zastosowania zwolnienia podmiotowego od podatku VAT, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy, bowiem Wnioskodawca nie będzie generować żadnych obrotów, które wliczałyby się do limitu 150 tys. zł obrotu.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcy i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl