Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 14 lipca 2009 r.
Izba Skarbowa w Poznaniu
ILPP2/443-505/09-4/GZ

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością reprezentowanej przez Radcę Prawnego, przedstawione we wniosku z dnia 15 kwietnia 2009 r. (data wpływu 20 kwietnia 2009 r.) uzupełnionym pismem z dnia 1 lipca 2009 r. (data wpływu 6 lipca 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wpływu usług pośrednictwa finansowego na proporcję sprzedaży i określenia miejsca ich świadczenia - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 kwietnia 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wpływu usług pośrednictwa finansowego na proporcję sprzedaży i określenia miejsca ich świadczenia. Przedmiotowy wniosek uzupełniono pismem z dnia 1 lipca 2009 r. (data wpływu 6 lipca 2009 r.) o sformułowanie pytania dotyczącego przedstawionego stanu faktycznego w kontekście zaprezentowanego stanowiska Wnioskodawcy oraz wniesienie dodatkowej opłaty za wydanie interpretacji.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca jest pożyczkobiorcą w ramach umów pożyczek zawieranych z zagranicznymi podmiotami z grupy kapitałowej, nie będącymi jego udziałowcami. Spółka rozważa zawarcie kolejnych pożyczek od zagranicznych podmiotów z grupy kapitałowej.

Omawiana usługa udzielenia pożyczek na rzecz Zainteresowanego na podstawie umów pożyczek polega na przeniesieniu przez Pożyczkodawców na jego rzecz własności określonej ilości pieniędzy. Spółka zaś zobowiązuje się zwrócić Pożyczkodawcom tę samą ilość pieniędzy wraz z odsetkami w ustalonym w umowach pożyczek terminie. Odsetki wypłacane z tytułu udzielonych pożyczek, wynikają z ustalonego w umowie oprocentowania i są wymagalne w terminie określonym w umowie pożyczki. Odsetki te stanowią wynagrodzenie Pożyczkodawców z tytułu świadczonych na rzecz Wnioskodawcy usług polegających na udzielaniu pożyczek pieniężnych.

Pożyczkodawcy nie posiadają statusu banków. W konsekwencji, usługa udzielania pożyczek na rzecz Spółki świadczona jest poza systemem bankowym.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy nabywanie przez Wnioskodawcę usług pośrednictwa finansowego w formie pożyczek mu udzielanych (sklasyfikowanych przez organy statystyczne pod pozycją PKWiU 65.22.10 00.00 "Usługi udzielania pożyczek, świadczone poza systemem bankowym") za wynagrodzeniem uiszczanym w formie odsetek od tych pożyczek w jakikolwiek sposób wpływa na rozliczenia w zakresie podatku VAT.

Zdaniem Wnioskodawcy, nabywanie usług na podstawie zawartych umów pożyczek nie wpływa na rozliczenia podatku od towarów i usług (dalej: "podatek VAT") dokonywane przez Niego.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług (dalej UVAT), opodatkowaniu podatkiem VAT podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. W świetle art. 8 ust. 1 UVAT, przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu UVAT. Niewątpliwie umowa pożyczki nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu UVAT. Z kolei, na podstawie zawartych umów pożyczek, Pożyczkodawcy świadczą na rzecz Spółki usługę w postaci przeniesienia na jej własność określonej kwoty pieniężnej. Zainteresowany zaś w zamian za świadczoną usługę zwraca Pożyczkodawcom nominalne kwoty pożyczek oraz wypłaca wynagrodzenie w postaci ustalonego w umowach pożyczek oprocentowania. Wynagrodzenie to stanowi odpłatność za wykonywaną na rzecz Spółki usługę. W konsekwencji, czynność udzielenia pożyczki w zamian za wynagrodzenie w kwocie odsetek stanowi odpłatne świadczenie usług, o którym mowa w art. 5.

Na podstawie art. 8 ust. 3 UVAT, klasyfikacji usług (z wyjątkiem usług elektronicznych i usług turystyki) dokonuje się zgodnie z przepisami o statystyce publicznej. Zdaniem Spółki, biorąc pod uwagę charakter czynności wykonywanych przez Pożyczkodawców na jej rzecz, należy je kwalifikować jako usługi pośrednictwa finansowego w rozumieniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i usług (Sekcja J 65-67). Spółka uzyskała w tym zakresie klasyfikację statystyczną wskazującą, że usługa polegająca na udzielaniu pożyczek przez spółkę niebędącą bankiem na jej rzecz w zamian za wynagrodzenie w postaci odsetek, mieści się w grupowaniu 65.22.10 00.00 "Usługi udzielania pożyczek, świadczone poza systemem bankowym", stosownie do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r. Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług.

Zatem, usługa udzielania pożyczek mieści się w kategorii usług pośrednictwa finansowego wskazanych w sekcji J poz. 65 PKWiU.

Zgodnie z § 3 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie PKWiU, dla celów podatku VAT zastosowanie znajduje w dalszym ciągu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r. Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług.

W związku z powyższą klasyfikacją, usługi świadczone na rzecz Spółki polegające na udzielaniu jej pożyczek, stanowią usługi o charakterze finansowym. Z kolei, w świetle art. 27 ust. 3 w zw. z ust. 4 pkt 4 UVAT, miejscem świadczenia usług finansowych jest miejsce, w którym nabywca usługi posiada siedzibę. W konsekwencji, miejscem świadczenia usług z tytułu zawartych umów pożyczek jest miejsce siedziby usługobiorcy, tj. Wnioskodawcy. W rezultacie, wskutek świadczenia na rzecz Spółki usług przez pożyczkodawców, będących zagranicznymi przedsiębiorcami (tj. niemającymi na terytorium Polski siedziby ani stałego miejsca prowadzenia działalności), dokonuje ona importu usług, o którym mowa w art. 2 pkt 9 UVAT. Zgodnie z art. 27 ust. 3 w zw. z ust. 4 pkt 4 oraz zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 UVAT podatek VAT z tytułu importu powyższych usług podlega zatem rozliczeniu po stronie Zainteresowanego, jako podmiotu mającego siedzibę na terytorium Polski i będącego zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT w Polsce.

Skoro podatek VAT z tytułu nabycia usług od Pożyczkodawców w ramach zawartych umów pożyczek podlega rozliczeniu w Polsce przez Wnioskodawcę, obowiązki podatkowe w tym zakresie ustalane są zgodnie z przepisami UVAT. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 UVAT, zwolnione od podatku są usługi wymienione w załączniku nr 4 do UVAT. Z kolei, zgodnie z pozycją nr 3 powyższego załącznika, zwolnione od podatku VAT są usługi pośrednictwa finansowego, mieszczące się w Sekcji J 65-67 PKWiU. Usługi świadczone przez Pożyczkodawców na rzecz Zainteresowanego, polegające na przenoszeniu na jego własność określonej kwoty pieniężnej ustalonej w umowach pożyczek, sklasyfikowane zostały w grupowaniu 65 PKWiU (dokładnie w grupowaniu 65.22.10-00.00). W konsekwencji, ich nabywanie przez Spółkę podlega zwolnieniu od podatku VAT, bowiem usługi te stanowią usługi pośrednictwa finansowego podlegające podatkowi VAT w Polsce, o których mowa w załączniku nr 4 poz. 3 do UVAT.

Zgodnie z przedstawioną powyżej argumentacją, otrzymywanie pożyczek przez Wnioskodawcę należy klasyfikować na gruncie UVAT jako import usług finansowych w rozumieniu art. 2 pkt 9 w związku z art. 17 ust. 1 pkt 4 oraz art. 27 ust. 3 i ust. 4 pkt 4 UVAT. W efekcie, obowiązek rozliczenia importu usługi finansowej w zakresie podatku VAT spoczywa, na gruncie art. 17 ust. 1 pkt 4 UVAT, na Spółce. Jednocześnie jednak przedmiotowe pożyczki należy traktować jako usługi finansowe w rozumieniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, zwolnione od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 oraz załącznika nr 4 UVAT. W efekcie, Zainteresowany nie jest zobowiązany do zapłaty podatku VAT od importu usługi finansowej w formie pożyczki udzielonej przez zagranicznego pożyczkodawcę.

Na podstawie art. 90 ust. 1 UVAT, w stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, podatnik jest obowiązany do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego. Jeżeli jednak nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części takich kwot podatnik może pomniejszyć kwotę podatku należnego o taką część kwoty podatku naliczonego, którą można proporcjonalnie przypisać czynnościom, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego (proporcja).

Jednocześnie, zgodnie z art. 90 ust. 3 UVAT, proporcja ta ustalana jest jako udział rocznego obrotu z tytułu czynności, w związku z którymi przysługuje podatnikowi prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, w całkowitym obrocie uzyskanym z tytułu czynności, w związku z którymi takie prawo przysługuje oraz czynności, w związku z którymi nie przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego. Definicja obrotu, została zamieszczona w art. 29 ust. 1 UVAT, zgodnie z którym obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o należny podatek VAT. Sprzedaż zaś, zgodnie z art. 2 pkt 22 UVAT należy rozumieć wyłącznie jako odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów. Definicja obrotu nie obejmuje zatem importu usług, tj. czynności, wskutek której podatnikiem obowiązanym do rozliczenia VAT z tytułu świadczenia usług w Polsce przez podmiot zagraniczny jest polski usługobiorca. W rezultacie, ewentualne rozliczenia z tytułu podatku VAT wynikające z importu usług nie stanowią obrotu w rozumieniu art. 29 ust. 1 UVAT, a w efekcie nie są brane pod uwagę przy wyliczeniu proporcji, o której mowa w art. 90 ust. 3 UVAT. W konsekwencji, import przez Wnioskodawcę usług finansowych w formie udzielonych mu pożyczek pozostaje bez wpływu na proporcję obrotu z tytułu czynności, w związku z którymi przysługuje podatnikowi prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, w całkowitym obrocie uzyskanym z tytułu czynności, w związku z którymi takie prawo przysługuje oraz czynności, w związku z którymi nie przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego, w rozumieniu art. 90 ust. 3 UVAT.

Powyższe stanowisko Zainteresowanego znalazło potwierdzenie w szeregu indywidualnych interpretacji prawa podatkowego, np. Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 6 lutego 2009 r. (sygn. ITPP1/443-1039/08/MN), z dnia 9 listopada 2007 r. (sygn. ITPP1/443-150/07/JK oraz ITPP1/443-151/07/JK), z dnia 1 lipca 2008 r. (sygn. ITPP1/443-359/08/MN), z dnia 23 czerwca 2008 r. (sygn. ITPP2/443-295/08/AJ), czy Naczelnika Trzeciego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z dnia 13 sierpnia 2007 r. (1473A/WVO/443-54/07/GW).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Tut. Organ informuje, iż w kwestii zagadnienia dotyczącego podatku od czynności cywilnoprawnych wydane zostanie odrębne rozstrzygnięcie.

W zakresie interpretacji dotyczącej zdarzenia przyszłego - dotyczącego wpływu usług pośrednictwa finansowego na proporcję sprzedaży i określenie miejsca ich świadczenia, zostanie wydana odrębna interpretacja indywidualna z dnia 14 lipca 2009 r. nr ILPP2/443 505/09-5/GZ.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, ul. Piotrkowska 135, 90-434 Łódź po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl